Schválené materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, návrh VZN, návrh VZN s vyznačenými zmenami (PDF, 625 KB)

2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 4496 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, výpis z uznesení MZ (PDF, 1,25 MB)

3. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 768 na Škarniclovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, zápisnica komisie MZ, výpis z registra (PDF, 464 KB)

4. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Blumentálska č. 4 - Májkova č. 1
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 87 KB)

5. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, zoznam vyjadrení (PDF, 255 KB)

6. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, prílohy (PDF, 251 KB)

7. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál, tabuľka (PDF, 379 KB)

8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 391 KB)
Materiál Zmena dôvodovej správy (PDF, 93 KB)

9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť životného prostredia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 448 KB)
Materiál Doplnený návrh uznesenia, doplnená dôv. správa, doplnený výpis zo zápisnice z komisie (PDF, 148 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 83 KB)

10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 336 KB)
Materiál Zmena dôvodovej správy (PDF, 93 KB)

11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 106 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 83 KB)

12. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu tvorby mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia (PDF, 96 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 117 KB)

13. Rôzne

13/A. Návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice  -  „ulica Júliusa Satinského“
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 220 KB)
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 73 KB)

13/B. Informácia o stave nakladania so zbierkovými predmetmi nadobudnutými mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v čase výkonu zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 182 KB)

13/C. Psie cvičisko na Poľnej ulici
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 70 KB)

14. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 82 KB)

15. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto