Schválené materiály

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2014 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál VZN so zapracovanými pripomienkami z pripomienkového konania (PDF, 169 KB)

2. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 197 KB)

3. Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 8981 na Gajovej č. 13  ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 116 KB)

4. Návrh na predaj podielu na pozemkoch  parc. č. 3023/2 a 3024/16 vo dvore na Timravinej ulici  ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 108 KB)

5. Návrh na nájom pozemku parc. č. 8680/13 na Špitálskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
stiahnutý z rokovania

6. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Klemensova č. 3 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, žiadosť (PDF, 384 KB)

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 110 KB)

8. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/5
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 417 KB)

9. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/6
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 419 KB)

10. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 636/7
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 418 KB)

11. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Beblavého ulici, parc. č. 631/12
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 426 KB)

12. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na  Beblavého ulici, parc.č. 637/11, 637/12
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa, výkaz výmer (PDF, 582 KB)

13. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Beblavého ulici, parc. č. 631/10 a parc. č. 631/11
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 425 KB)

14. Návrh na predaj pozemkov pod garážami na Beblavého ulici, parc.č. 629/6 a parc.č. 631/13
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapa (PDF, 427 KB)

15. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, správa o plnení rozpočtu (PDF, 928 KB)

15/A. Informácia o mimoriadnej situácii po zosuve svahu na Žižkovej ulici
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 70 KB)

16. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtového fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 118 KB)

17. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis zo zápisnice (PDF, 362 KB)

18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica (PDF, 397 KB)

19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť životného prostredia
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výňatok zo zápisnice (PDF, 127 KB)

19/A. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – sociálna oblasť
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 141 KB)

20. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na ulici Fraňa Kráľa 992/12 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 140 KB)

21. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Mariána Dobríka zo Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26.04.2010 a Zmluvy č. 130/2010 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.04.2010 týkajúcich sa nehnuteľnosti na ulici Vazovova 7
stiahnutý z rokovania

22. Návrh na urovnanie sporných nárokov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Andreja Dúbravského zo Zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26.04.2010 a Zmluvy č. 178/2010 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.04.2010 týkajúcich sa nehnuteľnosti na ulici Tabaková 4
stiahnutý z rokovania

23. Návrh na čiastočné odpustenie dlhu za užívanie bytu č. 113 nachádzajúceho sa na 11. posch. v bytovom dome na ul. Kopčianska č. 86 v Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 200 KB)

24. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre stavbu polyfunkčných objektov Twin City A2 a A3 a hlavnej infraštruktúry v území zóny Chalupkova pre Twin City, a.s. z dôvodu verejného záujmu
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 110 KB)

25. Návrh Zásad poskytovania Karty Staromešťana
Materiál Schválené Zásady poskytovania Karty staromestského seniora (PDF, 217 KB)

26. Návrh Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zásady (PDF, 427 KB)

27. Návrh Dodatku č. 2  Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, dodatok, zásady (PDF, 592 KB)

28. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s projektom „Náš markt“ na Poštovej ulici v
Bratislave
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 167 KB)

29. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 182 KB)

30. Informácia – Doplnenie objektov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Celomestského zoznamu pamätihodností
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa (PDF, 243 KB)
Materiál Upravená dôvodová správa (PDF, 114 KB)

31. Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 1,9 MB)

32. Rôzne
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 77 KB)

33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, prílohy (PDF, 217 KB)

34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto