Schválené materiály

1. Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, odpočet za jednotlivé oddelenia miestneho úradu vo volebnom období 2010 - 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 2 MB)

2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3762/57 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 835 KB)

3. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na Ostravskej č. 3A ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 1,27 MB)

4. Návrh na nájom pozemku parc. č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 945 KB)

5. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 4224 na Nekrasovovej ulici  ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, vizualizácia zábran (PDF, 3,2 MB)

6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Žilinská - Kýčerského ako prípad hodný osobitného zreteľa
návrh nezískal dostatočný počet hlasov

7. Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 29 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, žiadosť o prenájom (PDF, 384 KB)

8. Správa  o plnení koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 548 KB)

9. Informácia o projekte obnovy Prügerky – Staromestskej záhrady
Materiál Košielka, návrh uznesenia, informácia (PDF, 145 KB)

10. Informácia o aktuálnom stave realizácie Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, informácia (PDF, 145 KB)

11. Návrh na predaj nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 33 b
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, výpis z katastra, žiadosť o prevod vlastníctva (PDF, 521 KB)

12. Návrh na predaj pozemku pod stavbou na  Majakovského č. 13, parc. č. 2830/25
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list, geometrický plán (PDF, 1,5 MB)

13. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Jelenej č. 14, parc. č. 7347/5
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 982 KB)

14. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Šoltésovej ulici, parc. č. 9857/1
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 532 KB)

15. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/3
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 814 KB)

16. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/4
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 814 KB)

17. Návrh na predaj pozemku pod garážou na  Bernolákovej ulici, parc. č. 10362/5
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, mapka, interný list (PDF, 814 KB)

18. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2014/2015
Materiál Schválený plán zimnej služby + Prílohy (PDF, 209 KB)

19. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 a zmenu plánu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014
Materiál Schválené uznesenie (PDF, 144 KB)

20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť kultúry
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica komisie MZ (PDF, 463 KB)

21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2014 – oblasť školstva
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, výpis zo zápisnice (PDF, 340 KB)

22. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach pre rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu z dôvodu verejného záujmu
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, doplnenie žiadosti (PDF, 669 KB)

23. Návrh na schválenie výnimky zo Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2014, ktorým sa určujú pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach v súvislosti s realizáciou obnovy obalového plášťa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, žiadosť o výnimku (PDF, 406 KB)

24. Návrh na vyňatie sobôt 3.1.2015, 4.4.2015, 2.5.2015, 9.5.2015, 29.8.2015, 31.10.2015, 28.11.2015, 26.12.2015 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
Materiál Schválené uznesenie, upravená dôvodová správa (PDF, 152 KB)

25. Návrh na udelenie Výročnej ceny mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Ceny richtára Jakuba pánovi Milošovi Bobockému
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, zápisnica (PDF, 223 KB)

26. Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 278 KB)

27. Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova ul. č. 6 za rok 2013
Materiál Košielka, návrh uznesenia, správa (PDF, 413 KB)

28. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.6.2014
Materiál Košielka, návrh uznesenia, správa, tabuľky (PDF, 1,57 MB)

29. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2015
Materiál Košielka, návrh uznesenia, materiál (PDF, 336 KB)

30. Informácia o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2014/2015
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál, tabuľky (PDF, 704 KB)

31. Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 265 KB)

32. Rôzne

33. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Materiál Košielka, návrh uznesenia, dôvodová správa, materiál (PDF, 317 KB)

34. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto