Separovaný zber

Separovaný zber na území Bratislavy je tzv. donáškový systém zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín, ako sú papier a lepenka, sklo, plasty, prostredníctvom farebných zberových nádob na to určených.

Kontajnery na separovaný odpad

ŽLTÉ - PLASTY

Patria sem: PET fľaše od nápojov, plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie prostriedky, aviváž a pod.) obaly od jogurtov, smotany, fólie, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK a iné), hliníkové plechovky od nápojov. Obaly je potrebné stlačiť.

Nepatria: plastové obaly znečistené od oleja

ZELENÉ - SKLO

Patria sem: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín. Je potrebné odstrániť kovové uzávery.

Nepatria: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, autosklo, drôtené sklo, žiarivky, žiarovky, keramika (taniere, šálky, vázičky), obaly znečistené farbami, plasty, železo, okenné tabule


MODRÉ - PAPIER

Patria sem: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier. Obaly je potrebné stlačiť, kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera.

Nepatria: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy

 

 

Spoločnosť OLO a.s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu separovaného zberu. Z tohto dôvodu sa spoločnosť rozhodla pripraviť 4 procesné videá, ktoré majú slúžiť k osvete triedenia odpadu.

Videá sa venujú zmesovému komunálnemu odpadu, zberu, separovaniu a recyklácií papiera, plastu a skla.

Krátky film, vzhľadom na jeho vlastnosti, dynamickosť a pútavosť, bol zvolený zámerne, s cieľom osloviť všetky vekové skupiny obyvateľov Bratislavy zaujímavou a ľahko zapamätateľnou  formou.

 

Veríme, že tieto filmy oslovia aj Vás. Nájdete ich na http://www.olo.sk/video-galeria/