SMS-info

Zasielanie krátkych informačných správ registrovaným občanom prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Služba slúži na rýchle a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach a je modernou obdobou obecného rozhlasu (popri zverejňovaniu informácií na www a úradnej tabuli).

Pre správy rôzneho druhu a obsahu (napr. o činnosti samosprávy, o kultúrnych podujatiach) sú zriadené samostatné informačné kanály. Občan si vo svojich nastaveniach určí, ktoré správy a akým spôsobom chce prijímať.

K príjmu správ sa občan zaregistruje na stránke služby a zvolí si informačné kanály a spôsob prijímania správ (SMS na mobil, e-mailom). Pokiaľ ešte nemá vytvorenú elektronickú identitu, súčasťou registrácie je aj registrácia na službe e-ID.

Občan môže byť registrovaný na príjem správ z viacerých samospráv. Pri registrácii do informačného portálu druhej (a každej ďalšej) samosprávy po prihlásení len potvrdí, že chce dostávať jej správy a nastaví výber kanálov.

Prijímanie správ e-mailom je bezplatné, za zasielanie správ prostredníctvom SMS platí spravidla prijímateľ poplatok podľa aktuálneho cenníka (podľa nastavenia v príslušnom informačnom kanáli).