Sobáš

Doklady potrebné k uzavretiu manželstva:

 

Slovenský občan:

/najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • rozvedená/ý- právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova- úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho

 

Cudzinec:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave /slobodný, rozvedený, vdovec /
 • doklad, ktorým preukáže svoju totožnosť
 • rozvedený -právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova - úmrtný list

 

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia)
 • Originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu /úradníka/, ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci )
 • Doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • Preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka - slovenským súdnym prekladateľom

 

 

Sobášna sieň Zichyho palác