Správa - 27. 3. 2007

S P R Á V A
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ Jelenia 16 a v organizácii VEPOS Bratislava - Staré Mesto v I. polroku 2006


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2007 schváleného 30. 1. 2007 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 7/2007 bola v 1. a 2. mesiaci 2007 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v I. polroku 2006 na Základnej škole Jelenia 16, Bratislava a v organizácii VEPOS Bratislava - Staré Mesto, Žilinská 1, Bratislava.

 

Základná škola Jelenia 16, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2006 bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou bolo overené za obdobie II. polroku 2006.
Ku kontrole boli predložené aktualizované a novovytvorené interné normy a predpisy v súlade s opatreniami prijatými riaditeľkou ZŠ a účtovné doklady za kontrolované obdobie.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že mnoho nedostatkov bolo odstránených, ale nie všetky prijaté opatrenia boli splnené. Nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov). Úhradou zálohovej faktúry bol zistený nesúlad s § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred zmluvne dohodnuté, pričom takáto zmluva predložená nebola.
Za kontrolované obdobie nebol vôbec zabezpečovaný výkon predbežnej finančnej kontroly, čo nie je v súlade s ods. 1 § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu. V ZŠ bola vykonávaná priebežná finančná kontrola - pečiatka o vykonaní priebežnej finančnej kontroly s uvedeným dátumom a podpisom riaditeľky ZŠ, a to na pokladničných dokladoch, na všetkých účtovných dokladoch ŠJ a na dodávateľských faktúrach za 10. - 12. mesiac 2006. Priebežnou finančnou kontrolou podľa ods. 2 § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. orgán verejnej správy overuje finančné operácie vybrané jeho vedúcim zamestnancom a v ods. 3 § 10 je uvedená povinnosť vypracovať písomný záznam o zistených skutočnostiach.
Uvedené poukazuje na skutočnosť, že tento nedostatok bol spôsobený nepochopením problematiky zabezpečovania finančnej kontroly, a preto bolo odporučené vypracovať vnútornú smernicu, ktorá by upravila základné pravidlá, ciele a spôsob jej vykonávania.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Riaditeľka ZŠ prijala opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a predložila písomnú správu o ich plnení.

 

VEPOS Bratislava - Staré Mesto, Žilinská 1, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2006 bola kontrola výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň spravovanú VEPOS-om a kontrola výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom - zber veľkorozmerného odpadu, čistenie komunikácií, odvoz odpadu, jeho uloženie na skládky, spaľovanie, okrem čerpania mzdových prostriedkov.
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolu bolo overené za rok 2006.
Ku kontrole boli predložené všetky účtovné doklady súvisiace s predmetom kontroly za mesiac november 2006, zmluvy platné na rok 2006 súvisiace s predmetom kontroly a vnútorné smernice vypracované v súlade s opatreniami prijatými riaditeľom.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že mnoho nedostatkov bolo odstránených, ale nie všetky prijaté opatrenia boli dôsledne dodržiavané, a to zabezpečenie dôslednejšej kontroly dodávateľských faktúr, ktoré by zabránilo vzniku zistených nedostatkov - nesúlad dodávateľských faktúr s uzatvorenými zmluvami (fakturované realizácie služieb nad rámec uzatvorených zmlúv), nedostatočne špecifikované položky na faktúrach, resp. v priložených súpisoch vykonaných prác.
Kontrolou dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu (ods. 1 § 6) bolo zistené, že predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, čo bolo zistené aj kontrolou vykonanou v roku 2006. Predbežnú kontrolu vykonávali vedúci pracovníci VEPOS-u na základe poverenia touto činnosťou riaditeľom organizácie.
Ku kontrole bola predložená vnútorná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v podmienkach VEPOS-u, ktorá nebola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou a preto bolo odporučené ju dopracovať a doplniť menovitým zoznamom pracovníkov zodpovedných za jednotlivé finančné operácie, ktoré nemožno vykonať, alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Riaditeľ VEPOS-u prijal opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a hlavnému kontrolórovi bude predložená správa o ich splnení.