Správa-31. 10. 2006

S P R Á V A
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváleného 27. 6. 2006 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 56/2006 bola v 7. - 9. mesiaci 2006 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005 v týchto subjektoch:
Staromestská knižnica, Detské jasle Hollého 9, Detské jasle Čajkovského 2, Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba, ZŠ Mudroňova 83, ZŠ s MŠ Grösslingová 48.

 

Staromestská knižnica
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2005 bolo overené za obdobie II. polroku 2005 a I. polroku 2006.
Ku kontrole boli predložené aktualizované a novovytvorené interné normy a predpisy v súlade opatreniami prijatými riaditeľkou knižnice.
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, vzhľadom k tomu, že všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.

 

Detské jasle Hollého 9
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2005 bolo overené kontrolou všetkých účtovných dokladov za mesiac marec 2006 a kontrolou evidencie čistiacich prostriedkov zakúpených v I. polroku 2006.
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, vzhľadom k tomu, že všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.

 

Detské jasle Čajkovského 2
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2005 bolo overené kontrolou všetkých účtovných dokladov za mesiac november 2005 a kontrolou evidencie čistiacich prostriedkov zakúpených v II. polroku 2005.
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, vzhľadom k tomu, že všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.

 

Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba (TOS)
V roku 2005 bola v ZOS, Seniorcentre a TOS vykonaná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004. Tieto zariadenia boli v tom čase súčasťou Domova dôchodcov, zriadeného od 1. 1. 2004 ako kombinované zariadenie sociálnych služieb. Na základe správy o výsledku následnej kontroly bola uložená kontrolovanému subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou s termínom do 31. 12. 2005.
Od 1. 4. 2006 sa stal Domov dôchodcov samostatným zariadením sociálnej starostlivosti a ZOS, Seniorcentrum a TOS vnútornými organizačnými jednotkami miestneho úradu.
Opatrenia boli prijaté ešte riaditeľkou Domova dôchodcov, a preto bolo ich plnenie overené za obdobie I. štvrťroku 2006. Súčasne boli ku kontrole predložené aktualizované a novovytvorené interné normy a akty riadenia v súlade s týmito opatreniami.
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, vzhľadom k tomu, že všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.

 

ZŠ Mudroňova 83
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2005 bolo overené za obdobie I. polroku 2006.
V roku 2006 boli uskutočnené personálne zmeny riaditeľom ZŠ (ekonóm, administratívno-ekonomický pracovník), mnohé nedostatky boli odstránené, ale aj napriek tomu bolo kontrolou zistené, že neboli splnené všetky prijaté opatrenia.
Nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov).
V roku 2004 nebol v ZŠ zabezpečovaný výkon finančnej kontroly v súlade s § 2, § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. V súčasnosti má ZŠ vypracovanú smernicu riaditeľa ZŠ „Finančná kontrola na ZŠ", v ktorej je uvedené, že overovať predbežnou kontrolou sa majú len faktúry, čo nie je v súlade s § 6 ods. 1, podľa ktorého orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu, čo bolo zistené aj kontrolou všetkých účtovných dokladov za mesiac jún 2006
Splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov súvisiacich s vykonávaním inventarizácie v súlade s § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. vzhľadom k tomu, že boli prijaté od 1. 1. 2006, bude skontrolované dodatočne po vykonaní Inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2006.
Na základe správy o výsledku kontroly bola ZŠ uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a predložiť hlavnému kontrolórovi správu o ich plnení do konca októbra 2006.

 

ZŠ s MŠ Grösslingová 48
Plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2005 bolo overené za obdobie I. polroku 2006.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že nie všetky opatrenia boli splnené. Nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov).
V roku 2004 nebol v ZŠ s MŠ zabezpečovaný výkon finančnej kontroly v súlade s § 2, § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. V súčasnosti má ZŠ s MŠ vypracovanú smernicu o finančnej kontrole v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z., ale nie každá finančná operácia je overovaná predbežnou finančnou kontrolou. Kontrolou účtovných dokladov za mesiac máj 2006 bolo zistené, že vykonaním predbežnej finančnej kontroly boli overované len dodávateľské faktúry a interné účtovné doklady.
Splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov súvisiacich s vykonávaním inventarizácie v súlade s § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. vzhľadom k tomu, že boli prijaté 10. 2. 2006, bude skontrolované dodatočne po vykonaní Inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2006.


Na základe správy o výsledku kontroly bola ZŠ uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a predložiť hlavnému kontrolórovi správu o ich plnení do konca októbra 2006.