Správa o činnosti za I. polrok 2005

S P R Á V A
o činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2005


V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 16/2005 boli v I. polroku 2005 vykonané nasledovné kontroly:

1. Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, Bratislava a pobočky (Karadžičova, Západný rad, Záhrebská, Panenská ulica) - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.

2. Detské jasle, Hollého 9, Bratislava - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.

3. Detské jasle, Čajkovského 2, Bratislava - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.

4. Kontrola priebehu a spôsobu inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov, kontrola stavu peňažnej hotovosti a vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov subjektami hospodárenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto oprávnených nakladať s majetkom.

 

1. Staromestská knižnica a jej pobočky

Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004. Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania, oblasť správy majetku, oblasť nakladania s knižničným fondom a poskytovania knižnično - informačných služieb, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.
 

Oblasť účtovania a financovania: Za rok 2004 bol skontrolovaný stav rozpočtovania príjmov a výdavkov, dodržiavanie rozpočtu, čerpanie mzdových prostriedkov, realizácie výberových konaní, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, náležitosti a evidencia účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, objednávky, zmluvy, pokladničné doklady).
 

Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), vykonávanie operatívnej evidencie majetku, inventarizácie majetku.
 

Oblasť nakladania s knižničným fondom a poskytovania knižnično - informačných služieb: Pri kontrole bola pozornosť zameraná na nákup, spracovanie a vyraďovanie knižničného fondu, ktoré knižnica zabezpečuje centrálne pre všetky pobočky, pričom neboli zistené žiadne nedostatky, rovnako ako aj pri kontrole vykonanej na všetkých pobočkách Staromestskej knižnice so zameraním na evidenciu čitateľov, evidenciu poplatkov za služby a odvod tržieb.

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.
K závažnejším nedostatkom došlo pri čerpaní rozpočtových prostriedkov. Na rok 2004 mala knižnica schválený rozpočet len na bežné výdavky, pričom zakúpila 2 počítačové zostavy. V písomnom vyjadrení riaditeľky Staromestskej knižnice k záverom kontroly, doručenom pred prerokovaním Správy o výsledku kontroly, bolo podané vysvetlenie, v ktorom sa uvádza, že bola nútená zakúpiť počítačové zostavy i za cenu porušenia finančnej disciplíny, vzhľadom k tomu, že knižnica nebola dostatočne počítačovo vybavená a jej požiadavky na pridelenie prostriedkov na kapitálové výdavky neboli zohľadnené.
Ďalší nedostatok bol zistený pri kontrole realizácie výberových konaní. V priebehu roka 2004 boli kúpené dve počítačové zostavy a kancelársky nábytok, pričom chýbal doklad o výberovom konaní. V písomnom vyjadrení riaditeľky Staromestskej knižnice k záverom kontroly, doručenom pred prerokovaním Správy o výsledku kontroly, bolo podané vysvetlenie, v ktorom sa uvádza, že kancelársky nábytok a počítače boli kupované na základe prieskumu trhu priamym zadaním v zmysle v tom čase platného interného predpisu knižnice o verejnom obstarávaní. V prípade počítačov im boli poskytnuté zľavy vrátane servisu, nábytok bol robený na mieru.
Kontrolou v oblasti stravovania zamestnancov bolo zistené, že aj napriek rôznym obstarávacím cenám obedov bola cena stravných lístkov pre zamestnancov rovnaká. Stravné lístky boli vydávané aj tým zamestnancom, ktorým bolo vyplatené stravné pri vyúčtovaní služobných ciest.
Ostatné nedostatky zistené kontrolou (chýbajúce objednávky, nesprávne opravy účtovných dokladov, chýbajúce doklady o vykonaní predbežnej kontroly) sú rozpísané v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly.
Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov prijala riaditeľka Staromestskej knižnice pri prerokovaní správy opatrenia, ktoré sú prílohou zápisnice z prerokovania. Správa o plnení prijatých opatrení bola predložená 4. 8. 2005 hlavnému kontrolórovi.

 

2. Detské jasle, Hollého 9, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly v tomto preddavkovom zariadení, ktoré je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti bola komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie pokladničného denníka, platby rodičov.
Za rok 2004 boli skontrolované všetky účtovné doklady (peňažný denník a všetky príslušné doklady). Súčasťou kontroly bolo porovnanie skutočného stavu hotovosti v pokladni s evidovaným stavom v peňažnom denníku v deň kontroly, pričom nebol zistený žiadny rozdiel.
Najväčšími nákladmi DJ v položke tovary a služby sú náklady na potraviny. Evidenciu stavu a pohybu zásob potravín a čistiacich potrieb si povinne vedú DJ na skladových kartách zásob. Kontrolou bola porovnaná evidencia všetkých nakupovaných potravín (5 mesiacov) a všetkých nakupovaných čistiacich potrieb v roku 2004 s príslušnými dokladmi z nákupu. Súčasťou kontroly bolo aj porovnanie evidovaného a skutočného stavu zásob náhodne vybraných potravín a čistiacich potrieb v deň kontroly, pričom neboli zistené žiadne rozdiely.
DJ vyhotovujú niekoľko druhov výkazov denne (stravné listy, vydané potraviny do spotreby), mesačne (výkaz nákladov na potraviny, výkaz stravovaných osôb, výkaz o inkase a o odvode, výkaz poplatkov v DJ - od 9/2004) a štvrťročne (obratové súpisky zásob potravín a čistiacich potrieb), ktoré boli predložené ku kontrole.
Predmetom kontroly boli aj úhrady za poskytnuté služby. Boli prekontrolované všetky zmluvy o poskytovaní služby a úhrade za poskytovanú službu mestskou časťou v DJ za rok 2004 a prepočítané všetky úhrady rodičov v zmysle platných predpisov na rok 2004.
Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobnejšie rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
K závažnejším nedostatkom patrí nedodržanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, vzhľadom k tomu, že nebola v priebehu roka 2004 vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3) a pri uskutočňovaných účtovných prípadoch cez pokladňu neboli vystavované pokladničné doklady (§10).

Záverom možno konštatovať, že vedúca DJ nakladala hospodárne so zverenými finančnými prostriedkami a úhrady za poskytované služby boli realizované v zmysle platných predpisov.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov bolo uložené kontrolovanému subjektu prijať do 15. 9. 2005 konkrétne opatrenia a do 30. 10. 2005 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o plnení prijatých opatrení.

 

3. Detské jasle, Čajkovského 2, Bratislava

Predmet, rozsah a postup kontroly bol rovnaký ako pri kontrole v DJ na Hollého ulici.
Evidencia zásob potravín je vedená na počítači, čím je zvýšená ich presnosť a prehľadnosť. Ku kontrole boli predložené mesačné výkazy - rekapitulácia v spotrebe potravín, kde boli zhrnuté normované a skutočné denné náklady na potraviny, ktoré boli súčasťou stravných listov robených denne na počítači.

Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobnejšie rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
Rovnako ako v DJ na Hollého ulici, nebola vykonávaná v priebehu roka 2004 inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti a pri uskutočňovaných účtovných prípadoch cez pokladňu neboli vystavované pokladničné doklady.
Kontrolou evidencie zásob čistiacich potrieb bolo zistené, že neboli evidované na skladových kartách (len jeden záznam z 1/2004). Vedúca DJ to odôvodňovala tým, že boli ihneď vydané do spotreby (na účtovných dokladoch boli podpisy osôb, ktorým boli nakúpené čistiace potreby vydané). Pri evidencii potravín takéto nedostatky zistené neboli, aj napriek tomu, že boli potraviny vydávané do spotreby v deň nákupu.
Úhrady za poskytované služby boli realizované v zmysle platných predpisov.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov bolo uložené kontrolovanému subjektu prijať do 15. 9. 2005 konkrétne opatrenia a do 30. 10. 2005 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o plnení prijatých opatrení.

 

4. Kontrola priebehu a spôsobu inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov

Predmetom kontroly bol priebeh a spôsob inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2004 na základe Rozhodnutia starostu č. 115/2004 z 29. novembra 2004 v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 3 ods. 1 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majetkom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, stav pokladničnej hotovosti ku dňu kontroly, vedenie pokladničnej knihy za rok 2004, preverenie skutočnosti podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, t. j., či vedúci organizácie vykonával kontrolu pokladne najmenej 4x v priebehu roka 2004.
Kontrola bola vykonaná na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v Staromestskej knižnici, v Domove dôchodcov, vo VEPOS-e, na ZŠ Dr. M. Hodžu Palisády 20/b, na ZŠ Vazovova 4 a na MŠ Timravina 6.
Vo všetkých organizáciách boli ustanovené ústredné a čiastkové inventarizačné komisie v zmysle príkazov prednostu a riaditeľov organizácií, ktoré zodpovedali za priebeh inventarizácie. V čase kontroly mali inventarizačné súpisy o čiastkových inventarizáciách spracované a odovzdané na ekonomický úseku a pripravovala sa záverečná správa.
Pri kontrole vedenia pokladničnej knihy sa zisťovalo, či obsahovala všetky predpísané náležitosti a dodržiavanie stanoveného pokladničného limitu, ktorý bol prekročený vo VEPOS-e (2x), v Domove dôchodcov (3x) a na Miestnom úrade (6x). Vo VEPOS-e a v Domove dôchodcov bol prekročený pokladničný limit z dôvodu úhrady v hotovosti do pokladne pred skončením pracovnej doby a na Miestnom úrade z dôvodu vyplácania pôžičiek, preddavkov a záloh so súhlasom vedúcej ekonomického úseku.
Vo všetkých organizáciách sa preverovala skutočnosť, či bola v priebehu roka 2004 vykonaná 4x inventarizácia peňažných prostriedkov. Ďalej sa zisťovalo, či v čase kontroly súhlasil evidovaný stav pokladničnej hotovosti so skutočným stavom. V oboch prípadoch neboli zistené žiadne nedostatky.

Z vykonaných kontrol, vzhľadom k tomu, že neboli zistené žiadne nedostatky boli vypracované Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly (č. 1-5/2005).
Z kontroly vykonanej na ZŠ Dr. M. Hodžu Palisády 20/b vzhľadom k zisteným nedostatkom bola vypracovaná Správa o výsledku následnej kontroly. Nedostatky boli zistené najmä pri kontrole vedenia pokladničnej knihy, ktorá neobsahovala predpísané náležitosti (označenie, obdobie, podpisy zodpovedných pracovníkov), nebol stanovený limit pokladničnej hotovosti, opravy nesprávnych záznamov neboli vykonávané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Po prerokovaní správy prijala riaditeľka opatrenia na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a bola predložená aj písomná správa o plnení prijatých opatrení.

 

Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra v I. polroku 2005:

• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2004, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 39/2004 z 18. 5. 2005.
• Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za volebné obdobia 1,2,3 a roky 2003, 2004 a I. polrok 2005 je samostatným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva.
• Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2004 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií je samostatným bodom rokovania miestneho zastupiteľstva.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
• Absolvovanie kurzu „Hlavný kontrolór obcí SR" (od 14. 3. -10. 6. 2005 v rozsahu 35 hodín) ukončené Osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
• Riešenie sťažností a prešetrení adresovaných na vybavenie hlavnému kontrolórovi.