Správa o činnosti za I. polrok 2006

S P R Á V A
o činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2006


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 129/2005 boli v I. polroku 2006 vykonané nasledovné kontroly:

1. ZŠ Jelenia - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie
roku 2004.
Predmet kontroly: oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady, správa majetku.

2. VEPOS - kontrola výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň spravovanú
VEPOS-om za obdobie roku 2004,
- kontrola výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom za obdobie roku 2004.

 

1. Základná škola, Jelenia 16, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia ZŠ, ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou za obdobie roku 2004, ktorej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň, byt a nebytové priestory. Budova školy je vo vlastníctve Krajského úradu v Bratislave, pričom jej prenajímateľom je správca nehnuteľnosti - Špeciálna základná škola, Karpatská 1, Bratislava (ďalej ŠZŠ Karpatská) na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov so súhlasmi ich zriaďovateľov (Krajský úrad v Bratislave a mestská časť Bratislava Staré Mesto) s vymedzenými právami a povinnosťami prenajímateľa - ŠZŠ Karpatská a nájomcu - ZŠ Jelenia.


Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania a oblasť správy majetku, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.
 

Oblasť financovania a účtovania: Za rok 2004 bolo skontrolované čerpanie pridelených finančných prostriedkov, dodržiavanie rozpočtu, náležitosti účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, zmluvy, pokladničné doklady, účtovné denníky), príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školskom klube detí, tzv. školné, hospodárenie školskej jedálne (peňažný denník a všetky príslušné doklady, evidencia stavu a pohybu zásob potravín, úhrady nákladov za stravovanie), čerpanie mzdových prostriedkov a realizácia výberových konaní.
 

Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, ďalej evidenciu majetku, vykonanie inventarizácie majetku za rok 2004, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia..
K závažnejším nedostatkom patrí zistenie nesúladu so zákonom č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (platný v roku 2004) - financovanie zariadenia do školskej jedálne (robot v sume 59,5 tis. Sk) z bežných výdavkov (§ 29) a úhrada preddavkovej faktúry bez písomnej zmluvy o uhradení preddavku (§ 10 ods. 5).
Ďalšími nedostatkami zistenými kontrolou bolo nedodržanie zákona č. 431/2005 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to § 4 - použité nesprávne položky ekonomickej klasifikácie pri účtovaní výdavkov, § 6 - nedokladovanie niektorých pohybov na účte, § 8 - neúplnosť účtovných dokladov, § 29, § 30 - nedostatky v inventarizácii majetku za rok 2004 (inventúrne súpisy a inventarizačný zápis nemal predpísané náležitosti), nezaevidovaný všetok majetok nadobudnutý v roku 2004, § 35 - nesprávne opravy účtovných dokladov.
V roku 2004 nebol v ZŠ zabezpečovaný výkon finančnej kontroly, čím boli porušené ustanovenia § 2, § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Pri zabezpečovaní jednotlivých druhov tovarov nebolo použité verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 523/2003 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin prijala riaditeľka ZŠ opatrenia a v apríli 2006 predložila hlavnému kontrolórovi písomnú správu o ich plnení.

 

2. VEPOS

VEPOS je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou a v súlade s bodom 3 Čl. I zriaďovacej listiny je jednou z jej činností vykonávanie správy a údržby verejnej zelene a iných úloh všeobecne prospešných na úseku skvalitňovania životného prostredia v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola výdavkov za obdobie roku 2004 súvisiacich so starostlivosťou o verejnú zeleň spravovanú VEPOS-om a kontrola výdavkov súvisiacich s nakladaním s komunálnym odpadom - zber veľkorozmerného odpadu, čistenie komunikácií, odvoz odpadu, jeho uskladnenie na skládky, spaľovanie, jarné a jesenné upratovanie.
Boli preverené náležitosti a evidencia všetkých účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, objednávky, zmluvy, pokladničné doklady) súvisiacich s predmetom kontroly, realizácia výberových konaní a dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia.
K závažnejším nedostatkom patrí zistenie, že pri zabezpečovaní niektorých druhov tovarov a služieb nebolo požité verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (oprava a údržba vozidiel, dodávka letničiek, prevádzkovanie a údržba fontán).
Kontrolou dodržiavania § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu bolo zistené, že predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, pričom ani tá nebola vykonávaná dôsledne, vzhľadom k zisteným nedostatkom (výpočtové chyby na faktúrach, chýbajúce rozpisy vykonaných prác, nedostatočne špecifikované položky na faktúrach bez podrobnejšieho súpisu prác najmä od dodávateľov, s ktorými neboli uzatvorené zmluvy o dielo, fakturované ceny za služby neuvádzané v zmluvách s dodávateľmi).
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin prijal riaditeľ VEPOS-u opatrenia a do konca augusta 2006 mal predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o ich plnení. V roku 2005 boli vo VEPOS-e uskutočnené radikálne personálne zmeny vo funkciách námestníkov riaditeľa, ako aj vo vedúcich funkciách stredísk na základe zistených nedostatkov vnútornou kontrolou.

 

Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra v I. polroku 2006:
• Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2005, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 27/2006 z 25. 4. 2006.
• Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - Správa o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005, ktorú zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 40/2006 z 25. 4. 2006.
• Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2004 - Správa o vybavovaní sťažností a petícií, ktorú zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 55/2006 z 27. 6. 2006.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
• Absolvovanie vzdelávacieho kurzu „Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň" (od 4. 5. - 26. 6. 2006 v rozsahu 35 hodín) ukončené Osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou.