Správa o činnosti za II. polrok 2005

S P R Á V A
o činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za II. polrok 2005


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 67/2005 boli v II. polroku 2005 vykonané nasledovné kontroly:

1. Detské jasle, Javorínska 9, Bratislava - preverenie nakladania so zverenými finančnými prostriedkami za obdobie roku 2004.

2. Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.

3. ZŠ Mudroňova 83 - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.

4. ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Grösslingova 48 - komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004.

 

1. Detské jasle, Javorínska 9, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly v tomto preddavkovom zariadení, ktoré je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti bola komplexná kontrola hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov.
Za rok 2004 boli skontrolované všetky účtovné doklady (peňažný denník a všetky príslušné doklady). Súčasťou kontroly bolo porovnanie skutočného stavu hotovosti v pokladni s evidovaným stavom v peňažnom denníku v deň kontroly, pričom nebol zistený žiadny rozdiel.
Najväčšími nákladmi DJ v položke tovary a služby sú náklady na potraviny. Evidenciu stavu a pohybu zásob potravín a čistiacich potrieb si povinne vedú DJ na skladových kartách zásob. Kontrolou bola porovnaná evidencia všetkých nakupovaných potravín a všetkých nakupovaných čistiacich potrieb v roku 2004 s príslušnými dokladmi z nákupu, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Súčasťou kontroly bolo aj porovnanie evidovaného a skutočného stavu zásob náhodne vybraných potravín a čistiacich potrieb v deň kontroly, pričom neboli zistené žiadne rozdiely.
DJ vyhotovujú niekoľko druhov výkazov denne (stravné listy, vydané potraviny do spotreby), mesačne (výkaz nákladov na potraviny, výkaz stravovaných osôb, výkaz o inkase a o odvode, výkaz poplatkov v DJ - od 9/2004) a štvrťročne (obratové súpisky zásob potravín a čistiacich potrieb), ktoré boli predložené ku kontrole, pričom neboli zistené žiadne nedostatky.
Predmetom kontroly boli aj úhrady za poskytnuté služby. Boli prekontrolované všetky zmluvy o poskytovaní služby a úhrade za poskytovanú službu mestskou časťou v DJ za rok 2004 a prepočítané všetky úhrady rodičov v zmysle platných predpisov na rok 2004.
Z vykonanej kontroly bola vyhotovená Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobnejšie rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
K závažnejším nedostatkom patrí nedodržanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, vzhľadom k tomu, že nebola v priebehu roka 2004 vykonávaná inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3) a pri uskutočňovaných účtovných prípadoch cez pokladňu neboli vystavované pokladničné doklady (§10).
Kontrolou úhrad za poskytované služby bolo zistené, že v dvoch prípadoch boli nesprávne vypočítané ich výšky v neprospech rodičov. Tieto preplatky im boli po ukončení kontroly poukázané na ich bankové účty.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov boli kontrolovaným subjektom prijaté konkrétne opatrenia.
Správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou bola predložená 26. 9. 2005.

 

2. Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba

Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2004. Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania, oblasť správy majetku a oblasť poskytovania sociálnych služieb, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.
Domov dôchodcov Staré Mesto je od 1. 1. 2004 Zriaďovacou listinou schválenou miestnym zastupiteľstvom 9. 12. 2003 zriadený ako kombinované zariadenie sociálnych služieb, ktoré zlučuje domov dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár Seniorcentrum, opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana a prepravnú službu.
Hlavné poslanie, základné úlohy a funkcie Domova dôchodcov vyplývajú zo zriaďovacej listiny a zo zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, kde v § 18 ods. 7 je uvedené, že obec zriaďuje zariadenia sociálnych služieb ako svoje rozpočtové organizácie, pričom v ods. 8 je presne určené, ktoré z nich môže účelne a vhodne zlučovať, a to domov dôchodcov a zariadenia opatrovateľskej služby. Z uvedeného vyplýva, že zlúčenie opatrovateľskej služby a prepravnej služby s DD je v rozpore so zákonom č. 195/1998 Z. z. (Čl. I bod 1 Zriaďovacej listiny). Pôsobnosť obce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti je vymedzená v § 71 zákona č. 195/1998 Z. z., kde v ods. 1 v bode a) sa uvádza, že rozhoduje o. i. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu, o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za túto prepravnú službu. V Zriaďovacej listine v Čl. I ods. 7 je uvedené, že o poskytovaní starostlivosti, o skončení poskytovania starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v domove rozhoduje riaditeľ domova, čo je v rozpore s citovaným zákonom, ale aj so skutočnosťou, vzhľadom k tomu, že rozhodnutia o poskytovaní opatrovateľskej služby a o jej úhrade vydáva starosta. Prepravná služba poskytovaná v roku 2004 nebola.
Oblasť účtovania a financovania: Za rok 2004 bol skontrolovaný stav rozpočtovania príjmov a výdavkov, dodržiavanie rozpočtu, realizácia výberových konaní, zabezpečovanie stravovania zamestnancov, náležitosti a evidencia účtovných dokladov súvisiacich s kontrolovanými zariadeniami (bankové výpisy, faktúry, objednávky, zmluvy, pokladničné doklady).
Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, tzn. vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, ďalej na vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve), vykonávanie operatívnej evidencie majetku, inventarizácie majetku, evidencie stavu a pohybu zásob čistiacich potrieb, tzv. skladové karty.
Oblasť poskytovania sociálnych služieb: Pri kontrole bola pozornosť zameraná na náležitosti spisovej dokumentácie klientov a ich úhrady za poskytnuté sociálne služby v súlade so zákonom č. 195/1998 Z. z., zriaďovacou listinou a prevádzkovými poriadkami jednotlivých zariadení.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí nedokladovanie niektorých pohybov na účte (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), nedostatky pri realizácii výberových konaní (chýbajúce doklady z verejného obstarávania), nedostatky v zmluvách s dodávateľmi (chýbajúce dátumy, nedodržanie zmluvných podmienok zo strany dodávateľa), nevykonávané mesačné vyúčtovanie pohonných hmôt, nedôsledná evidencia čistiacich potrieb na skladových kartách, nevykonávanie predbežnej kontroly pokladničných a interných dokladov, nevykonanie ani jednej priebežnej kontroly (zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite).
V písomnom vyjadrení riaditeľky Domova dôchodcov k záverom kontroly, doručenom pred prerokovaním Správy o výsledku kontroly, bolo uvedené, že spôsob prechodu práv a povinností na Domov dôchodcov od 1. 1. 2004, ktorý prebehol vo veľmi krátkom časovom období, bez akejkoľvek predchádzajúcej administratívnej prípravy s povinnosťou okamžite zabezpečiť plynulý chod prevádzky, riešiť všetku rozsiahlu agendu súvisiacu s činnosťou jednotlivých zariadení s nezmeneným stavom zamestnancov sa museli nutne odraziť na neúplnosti a kvalite takej rozsiahlej agendy.
Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov prijala riaditeľka Domova dôchodcov časť opatrení už pri prerokovaní správy, ktoré sú prílohou zápisnice z prerokovania.
Správa o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou bola predložená 1. 2. 2006.

 

3. Základná škola, Mudroňova č. 83, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia ZŠ, ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň, bytové a nebytové priestory, za obdobie roku 2004. Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania a oblasť správy majetku, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.
Oblasť účtovania a financovania: Za rok 2004 bolo skontrolované čerpanie pridelených finančných prostriedkov, dodržiavanie rozpočtu, náležitosti účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, zmluvy, pokladničné doklady, účtovné denníky), hospodárenie s bytovými a nebytovými priestormi (nájomné zmluvy, úhrady za služby spojené s ich prenajímaním), príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školskom klube detí, tzv. školné, príjem z podnikateľskej činnosti v oblasti stravovania, hospodárenie školskej jedálne (peňažný denník a všetky príslušné doklady, evidencia stavu a pohybu zásob potravín, úhrady nákladov za stravovanie) a čerpanie mzdových prostriedkov.
Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, ďalej evidenciu majetku, vykonanie inventarizácie majetku za rok 2004, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
K závažnejším nedostatkom patrí porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedokladovanie niektorých pohybov na účte, použité nesprávne položky ekonomickej klasifikácie pri účtovaní výdavkov, nesprávne opravy účtovných dokladov, nezaevidovaný majetok nadobudnutý v roku 2004 (zaevidovaný v roku 2005), nedostatky v inventarizácii majetku za rok 2004 (inventúrne súpisy a inventarizačný zápis nemal predpísané náležitosti), ďalej nedodržanie § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (nevykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly), nedostatky v nájomných zmluvách za nebytové priestory, (bez dátumu podpisu zmluvy, nedodržanie zmluvných podmienok zo strany nájomcov neskorými úhradami nájomného), nesprávne zaradenie 3 pracovníkov do platových tried, nezdôvodnené odmeny (porušený § 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).
V budove školy sa nachádzajú 2 byty. V jednom z nich býva zamestnanec ZŠ -a v druhom bývalý zamestnanec t. č. na dôchodku. Vzhľadom k tomu, že v agende vedenej k týmto bytom sa nenachádzali zmluvy o nájme týchto bytov, nebolo možné posúdiť ich nájom v súvislosti s § 1 (Služobné byty) zákona č. 182/1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin prijal riaditeľ ZŠ opatrenia a do 17. 2. 2006 bolo uložené kontrolovanému subjektu predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o plnení prijatých opatrení.

 

3. Základná škola s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingova č. 48, Bratislava

Predmet, rozsah a postup kontroly bol rovnaký ako pri kontrole v ZŠ Mudroňova.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.
K závažnejším nedostatkom patrí porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedokladovanie niektorých pohybov na účte, použité nesprávne položky ekonomickej klasifikácie pri účtovaní výdavkov, nesprávne opravy účtovných dokladov, pokladničné doklady nespĺňali náležitosti účtovného dokladu, nezaevidovanie všetkého majetku nadobudnutého v roku 2004, nedostatky v inventarizácii majetku za rok 2004 (inventúrne súpisy a inventarizačný zápis nemal predpísané náležitosti, ďalej nedodržanie § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (nevykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly), nedostatky v nájomných zmluvách za nebytové priestory, (zmluvy nepodpísané nájomníkmi, nedodržanie zmluvných podmienok zo strany nájomcov neskorými úhradami nájomného), nevypracované zásady na použitie sociálneho fondu na rok 2004, pričom prostriedky zamestnancom boli poskytované.
V budove školy sa nachádza 10 bytov. V dvoch z nich bývajú zamestnanci ZŠ s MŠ M. R. Štefánika (nájomné zmluvy) , v dvoch bývajú zamestnanci inej základnej a materskej školy v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (v spisoch nájomná zmluva len u jedného). V agende vedenej k bytom u ostatných nájomníkov sa nenachádzali zmluvy o nájme týchto bytov, nebolo možné posúdiť ich nájom v súvislosti s § 1 (Služobné byty) zákona č. 182/1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov bolo uložené kontrolovanému subjektu prijať do 10. 2. 2006 konkrétne opatrenia a do 28. 2. 2006 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o plnení prijatých opatrení.

 

Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra v II. polroku 2005:
• Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2006, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 123/2005 z 13.12. 2005.
• Správa o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za 1., 2., 3. volebné obdobie a rok 2003 a informácia o plnení uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005, ktorá bola prijatá miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 89/2005 z 13. 9. 2005.
• Riešenie sťažností a prešetrení adresovaných na vybavenie hlavnému kontrolórovi.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.