Správa o činnosti za II. polrok 2006

S P R Á V A
o činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za II. polrok 2006


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schváleného 27. 6. 2006 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 56/2006 boli v II. polroku 2006 vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005.

2. Staromestské kultúrne stredisko - kontrola základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov, dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Základná škola Hlboká cesta 4 - kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za obdobie roku 2005.

 

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005

Vykonanou kontrolou bolo overené v súlade s § 11 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornou audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 502/2001 Z. z.) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v roku 2005 v týchto zariadeniach: Staromestská knižnica, Detské jasle Hollého 9, Detské jasle Čajkovského 2, Zariadenia opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), Denný stacionár Seniorcentrum, Terénna opatrovateľská služba, ZŠ Mudroňova 83, ZŠ s MŠ Grösslingová 48.

V Staromestskej knižnici, v DJ Hollého 9, DJ Čajkovského 2, v Zariadeniach opatrovateľskej služby (na Maróthyho, Paulínyho a Vajanského ulici), v Dennom stacionári Seniorcentrum a v Terénnej opatrovateľskej službe neboli zistené žiadne nedostatky.

V ZŠ Mudroňova 83, ZŠ s MŠ Grösslingová 48 bolo kontrolou zistené, že neboli splnené všetky prijaté opatrenia. Nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to nedôsledným vystavovaním interných účtovných dokladov a zákona č. 502/2001 Z. z., vzhľadom k tomu, že nie všetky finančné operácie boli overované predbežnou finančnou kontrolou.
Kontrolovaným subjektom bola uložená povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v určenej lehote predložili písomnú správu o ich splnení.

 

2. Staromestské kultúrne stredisko

Staromestské kultúrne stredisko (ďalej SKS) je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriadená dňom 1. januára 2006 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na plnenie úloh mestskej časti v oblasti kultúry a potrieb občanov, organizovanie športových a záujmových aktivít občanov.

Predmetom následnej finančnej kontroly bolo zistenie a zhodnotenie spoľahlivosti systému vnútornej kontroly, najmä z hľadiska vydaných postupov finančného riadenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a úroveň vnútorných aktov riadenia. Interné normy a predpisy predložené ku kontrole boli podrobne rozpracované. Dodatočne bude dopracovaná smernica o evidencii majetku, smernica na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v podmienkach SKS, smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly, cenníky za prenájom priestorov SKS a za kultúrne podujatia.

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, interných noriem a predpisov, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. bolo overené kontrolou všetkých účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, zmluvy, objednávky, pokladničné doklady, účtovný denník) za mesiac jún 2006.

Nedostatky boli zistené najmä pri dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, interných smerníc o obehu účtovných dokladov a na vykonávanie pokladničných operácií - nedoložené účtovné prípady účtovnými dokladmi (prevody medzi účtami, odvody platieb na účty MiÚ, zaradenie majetku), neúplnosť účtovných dokladov, nesprávne položky ekonomickej klasifikácie pri účtovaní výdavkov, nedostatky v evidencii cenín (vstupenky).

Predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, čím nebol dodržaný § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. , podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu.

Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin prijal riaditeľ SKS opatrenia a predložil písomnú správu o ich splnení.

 

3. ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava

Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia ZŠ, ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou za obdobie roku 2005, ktorej súčasťou je školský klub detí, školská jedáleň, byt a nebytové priestory.

Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania a oblasť správy majetku, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.

Oblasť financovania a účtovania: Za rok 2005 bolo skontrolované čerpanie pridelených finančných prostriedkov, dodržiavanie rozpočtu, náležitosti účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, zmluvy, objednávky, pokladničné doklady, účtovné denníky), príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školskom klube detí, tzv. školné, hospodárenie školskej jedálne (peňažný denník a všetky príslušné doklady, evidencia stavu a pohybu zásob potravín, úhrady nákladov za stravovanie), čerpanie mzdových prostriedkov. Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, ďalej evidenciu majetku, vykonanie inventarizácie majetku za rok 2005, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia.

Nedostatky boli zistené najmä pri dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedoložené účtovné prípady účtovnými dokladmi (prevody medzi účtami ZŠ, odvody na účty MiÚ, zaraďovanie majetku), nedostatky v evidencii dodávateľských faktúr (v knihe faktúr dátum prijatia totožný s dátumom úhrady - na faktúrach neuvedený dátum prijatia), nedostatky v evidencii majetku (nezaradený všetok ostatný majetok obstaraný v roku 2005, alebo zaradený v nesprávnych nadobúdacích cenách).

K ďalším nedostatkom patrí nedodržanie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov (okrem preddavkov na energie, dodávku tepla, vody, plynu, tlače) - úhrada preddavkovej faktúry bez písomnej zmluvy.

Kontrolou bolo zistené, že v roku 2005 neboli odvedené príjmy z prenájmu školských miestností, zariadení a školských priestorov zriaďovateľovi, čo nie je v súlade s Opatrením č. 8 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o úprave rozpočtového hospodárenia škôl a školských zariadení v pôsobnosti mestskej časti a s Metodickým usmernením pre ZŠ a školské zariadenia k prenajímaniu nebytových priestorov na ZŠ a MŠ zo 6. 7. 2004 schváleného starostom, podľa ktorého 50 % z ceny nájmu je príjmom mestskej časti.

Predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, čím nebol dodržaný § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. , podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu.
Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin bola riaditeľke ZŠ uložená povinnosť prijať v stanovenom termíne opatrenia a predložiť písomnú správu o ich splnení.

 

Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra v II. polroku 2006:
• Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva - Správa o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005 a I. polrok 2006, ktorú zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 119/2006 z 31. 10. 2006.
• Riešenie sťažností a prešetrení adresovaných na vybavenie hlavnému kontrolórovi.