Správa o činnosti za rok 2007

S P R Á V A
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007


V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007.
Dodatkom č.13 k Organizačnému poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") 29. mája 2007 uznesením č. 43/2007 bol s účinnosťou od 1. 6. 2007 zriadený Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK), ktorý má jedného zamestnanca.
Hlavná kontrolórka a ÚHK v roku 2007 vykonávali kontrolnú činnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 502/2001 Z. z.").
Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti bol určený plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2007 schválenými miestnym zastupiteľstvom.
Správy o výsledkoch kontrol boli po ich ukončení predkladané v súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2007 schválený miestnym zastupiteľstvom 30. 1. 2007 uznesením č. 7/2007:

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými v I. polroku 2006 v ZŠ Jelenia a v organizácii VEPOS

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 26/2007 z 27. 3. 2007.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolované subjekty nevenovali dostatočnú pozornosť plneniu prijatých opatrení.
V ZŠ Jelenia pretrvávajú naďalej nedostatky pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov), za kontrolované obdobie nebol vôbec zabezpečovaný výkon predbežnej finančnej kontroly, čo nie je v súlade s § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.
Vykonanou kontrolou v organizácii VEPOS bolo zistené, že nie všetky prijaté opatrenia boli dôsledne dodržiavané, a to zabezpečenie dôslednejšej kontroly dodávateľských faktúr, ktoré by zabránilo vzniku zistených nedostatkov, predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry čím nebol dodržaný § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., vnútorná smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly nebola vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, a preto bolo potrebné ju doplniť o menovitý zoznam pracovníkov zodpovedných za jednotlivé finančné operácie, ktoré nemožno vykonať, alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.
Z vykonaných kontrol boli vypracované Správy o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorých sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou, kontrolované subjekty prijali opatrenia na ich odstránenie a predložili písomnú správu o ich plnení.

 

2. Kontrola dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 64/2007 z 26. 6. 2007.
Nedostatky boli zistené najmä pri dodržiavaní § 9 zákona č. 502/2001 Z. z., a to neoverením niektorých podkladov k vyúčtovaniu poskytnutých preddavkov predbežnou finančnou kontrolou, neuvedením dátumu jej vykonania, pri dodržiavaní niektorých ustanovení zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, najmä povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne - nedostatočne doložené účtovné prípady, nezaradený majetok v dvoch prípadoch, nedostatočná špecifikácia výdavkov. V čase vykonania kontroly nebola vypracovaná vnútorná smernica, ktorá by bližšie špecifikovala rozsah a spôsob použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. V súčasnosti je už v platnosti Opatrenie č. 3/2007 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24. 5. 2007, ktorým sa určuje rozsah, spôsob použitia a vyúčtovania výdavkov na reprezentačné účely mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou, kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložil písomnú správu o ich plnení.

 

3. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 80/2007 z 18. 9. 2007.
Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania a oblasť správy majetku, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov. Nedostatky boli zistené pri dodržiavaní zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že v roku 2006 boli prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy, teda na úhradu výdavkov ZŠ použité čiastočne aj na úhradu výdavkov za ŠKD a ŠJ (časť prevádzkových nákladov ŠKD a ŠJ účtovaných ako náklady ZŠ), pri dodržiavaní niektorých ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedostatočne doložené účtovné prípady (povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne ), nezaradený majetok, nesprávne opravy účtovných záznamov a pri dodržiavaní § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. - predbežnou finančnou kontrolou nebola overovaná každá finančná operácia.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou, kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložil písomnú správu o ich plnení.

 

4. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2006.

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2006 vzalo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 52/2007 z 29. 5. 2007.
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v z. n. p. a Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „Zásady") účinných od 8. 9. 1999.
Vzhľadom k zisteným nedostatkom (v spisovej evidencii niektorých sťažností a petícií, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie príslušným oddeleniam miestneho úradu sa nenachádzalo písomné oznámenie výsledku jej vybavenia osobám, ktoré ich podali, zo spisovej evidencie nebolo možné zistiť splnenie prijatých opatrení v súvislosti s ich vybavením) a neaktuálnosti Zásad, ktoré neboli v súlade s platným Organizačným poriadkom samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Organizačným poriadkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., bolo v Správe o výsledku kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané zistené nedostatky odporučené aktualizovať tento vnútorný predpis. Uznesením č. 91/2007 zo 16. 10. 2007 boli schválené nové Zásady s účinnosťou od 17. 10. 2007, v ktorých boli metodicky upravené riešenia tak, aby sa v budúcnosti predchádzalo zisteným nedostatkom.
Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložil písomnú správu o ich plnení.


5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2006.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2006 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 25/2007 z 27. 3. 2007.

 

6. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2007, 2008, 2009.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 11/2007 z 27. 3. 2007 v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2007, v časti B. zobralo na vedomie návrhy rozpočtov mestskej časti na roky 2008 a 2009.

 

7. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 59/2007 z 26. 6. 2007 schválilo záverečný účet mestskej časti za rok 2006.


Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007 schválený miestnym zastupiteľstvom 26. 6. 2007 uznesením č. 63/2007:

1. Kontrola príjmovej časti rozpočtu mestskej časti - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za rok 2007.

Vzhľadom k rozsiahlej problematike bola kontrola rozdelená do 2 etáp:
I. etapa - daň za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia - Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 81/2007 z 18. 9. 2007;
II. etapa - daň za ostatné užívanie verejného priestranstva - Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 90/2007 zo 16. 10. 2007.
Vykonanou kontrolou bol preverený postup mestskej časti pri výkone správy dane zabezpečovanej oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní - referátom miestnych daní Miestneho úradu mestskej časti (ďalej „miestny úrad"). Súčasťou kontroly bolo aj overenie kontrolnej činnosti zabezpečovanej zo strany mestskej časti - referátom miestnych daní a referátom dopravy. Správca dane (referát miestnych daní) vykonával v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov - tzv. miestne zisťovania, ktorými bolo overované, či užívanie verejného priestranstva je v súlade s oznámením vzniku daňovej povinnosti a rozhodnutím cestného správneho orgánu, ktorým bolo užívanie povolené. V prípade zistených nedostatkov bola uložená pokuta a vyrubená daň v súlade so skutočnosťou.
Prípravu rozhodnutí cestného správneho orgánu, ktorými je zvláštne užívanie miestnych komunikácií povoľované zabezpečuje referát dopravy miestneho úradu, ktorý vykonával aj kontrolnú činnosť, ktorou bolo overované, či zvláštne užívanie miestnych komunikácií je povolené, resp. či je v súlade s podmienkami stanovenými vo vydaných rozhodnutiach. V prípade zistených nedostatkov boli začaté správne konania vo veci uloženia pokuty, resp. boli nedostatky riešené operatívne so zodpovednými pracovníkmi s upozornením, že ak okamžite nebudú odstránené, bude s nimi začaté správne konanie.
Podľa VZN o miestnych daniach (platného v čase kontroly), pri predaji na trhoviskách, pri voľných pouličných aktivitách a pri užívaní verejného priestranstva, ktoré netrvá dlhšie ako 5 po sebe idúcich dní, správca dane vyberal daň vopred na základe blokovej potvrdenky. Vykonanou kontrolou bolo zistené že toto ustanovenie nebolo vždy dodržané. Nedostatok bol odstránený novelizáciou VZN o miestnych daniach (účinné od 1. 1. 2008), vykonanou v súlade s novelizovaným zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, podľa ktorého daň za užívanie verejného priestranstva musí byť vyrubovaná platobným výmerom (pred novelizáciou takáto povinnosť nebola). Novelizáciou bolo z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva vypustené dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, čím je v mestskej časti poverená iná právnická osoba, čo bolo v rozpore s legislatívou platnou v čase kontroly.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané zistené nedostatky. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.

 

2. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu - následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2007.

Správa o výsledku kontroly je predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 12. februára 2008.
V súvislosti s premetom kontroly boli overené dodávateľské faktúry za kontrolované obdobie, ktorými boli uhrádzané stále platby na základe uzatvorených zmlúv a platby na základe objednávok. Nedostatky boli zistené pri dodržiavaní zákona č. 502/2001 Z. z. v súvislosti vykonávaním predbežnej finančnej kontroly, v niektorých zmluvách preverených kontrolou, vo vystavovaní objednávok, v nedostatočnom overovaní dodávateľských faktúr.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané zistené nedostatky. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.

 

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta 4.

Správa o výsledku kontroly je predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 12. februára 2008.
Nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov). Všetky ostatné opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom boli splnené.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a predloží v stanovenom termíne písomnú správu o ich plnení.

 

4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 79/2007 z 18. 9. 2007.

 

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008, 2009, 2010.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 107/2007 z 11. 12. 2007 v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2008, v časti B. zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2009 a 2010.

 

Ďalšie činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2007:
• Riešenie sťažností a prešetrení adresovaných na vybavenie hlavnej kontrolórke.
• Pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie miestneho zastupiteľstva.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
• Účasť na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hl. kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi.
• Spolupráca a podávanie pripomienok k vydávaným vnútorným smerniciam a nariadeniam.