Správa o činnosti za rok 2008

S P R Á V A
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008


V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 369/1990 Zb.") predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 502/2001 Z. z.").
Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti bol určený plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2008 schválenými miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo").
Správy o výsledkoch kontrol boli po ich ukončení predkladané na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2008 schválený miestnym zastupiteľstvom 11.12.2007 uznesením č. 111/2007:

1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 35/2008 z 1.4.2008.
Kontrolou bolo overené dodržiavanie opatrení prijatých prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad").
V súlade s prijatými opatreniami bolo vydané nové Opatrenie č. 5/2007 starostu mestskej časti, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na miestnom úrade s účinnosťou od 1. 8. 2007, v ktorom bola stanovená zodpovednosť za predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu pri poskytovaní preddavku z pokladne miestneho úradu a pri jeho vyúčtovaní, ďalej bolo vydané Opatrenie č. 3/2007 starostu mestskej časti, ktorým sa určuje rozsah, spôsob použitia a vyúčtovania výdavkov na reprezentačné účely mestskej časti na zabezpečenie dodržiavania zásad hospodárneho, účelného a efektívneho využívania prostriedkov z rozpočtu mestskej časti vynaložených na reprezentačné účely.
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v dôsledku prijatých opatrení klesol počet nedostatkov, najmä pri dodržiavaní zákona č. 502/2001 Z. z. (vykonávanie predbežnej finančnej kontroly) a nedostatky pri čerpaní výdavkov na reprezentačné účely, ktoré boli spôsobené najmä absenciou internej smernice, ktorá by bližšie špecifikovala rozsah a spôsob ich použitia, boli odstránené.

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2007.

Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007 vzalo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 34/2008 z 1.4.2008.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p., zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v z.n.p. a Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „Zásady"), účinných od 8.9.1999. V súlade s opatreniami prijatými na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v roku 2007 boli miestnym zastupiteľstvom schválené nové Zásady, účinné od 17.10.2007.
V roku 2007 referát kontroly a sťažností miestneho úradu prijal a zaevidoval celkom 78 sťažností a 8 petícií, 8 sťažností bolo postúpených na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie, zo 67 vybavených sťažností bolo 24 opodstatnených.
Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo v roku 2007 doručených 12 sťažností (len ZŠ), všetky boli vybavené, 7 z nich bolo opodstatnených.
Oproti roku 2006 bol zistený pokles nedostatkov najmä v počte nevybavených sťažností a nedostatky v súvislosti s evidenciou sťažnosti a petícií neboli zistené.

 

3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za obdobie roku 2007.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 86/2008 z 24.6.2008.
Kontrolu boli preverené všetky dotácie poskytnuté v roku 2007, jej predmetom bolo dodržiavanie podmienok ich zúčtovania a použitie dotácií v súlade s účelom ich poskytnutia (§ 2 ods. 8 a 9 VZN č. 2/2005).
V súlade s § 7 ods. 2 VZN č. 2/2005 boli všetky dotácie poukázané žiadateľom vo výške schválenej miestnym zastupiteľstvom na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti medzi poskytovateľom (mestská časť) a príjemcom (žiadateľ).
Použitie poskytnutých dotácií bolo overené kontrolou účtovných dokladov priložených k vyúčtovaniu jednotlivých dotácií, porovnaním skutočného čerpania so schváleným účelom podľa zmluvy a so stručným popisom projektu uvedeným v jednotlivých žiadostiach a konzultované s predsedami vecne príslušných komisií. V prípade, ak vyúčtovanie nebolo dostatočne dokladované, boli jednotliví príjemcovia dotácií vyzvaní k doplneniu účtovných dokladov, ktoré boli v priebehu kontroly doplnené a nedostatky boli odstránené.
Predsedami komisií bolo konštatované, že pri podávaní žiadostí bude jednotlivým žiadateľom bližšie špecifikované použitie poskytnutých finančných prostriedkov a pred predložením vyúčtovania finančnému oddeleniu miestneho úradu by malo byť najprv overené príslušným odborným oddelením, prípadne odkonzultované vecne príslušnou komisiou, či poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s predmetom zmluvy.
V I. štvrťroku 2009 bude na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený návrh nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.

 

4. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za obdobie roku 2007.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 106/2008 zo 16.9.2008.
Oddelením sociálnych vecí miestneho úradu bolo v roku 2007 vybavených 264 žiadostí. Kontrolou spisovej agendy 85 náhodne vybraných žiadostí bolo preverené či jednorazová finančná pomoc bola poskytovaná v súlade s VZN č. 9/2005
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, vzhľadom k tomu, že neboli zistené žiadne nedostatky.
V súlade s VZN č. 9/2005 bola poskytnutá jednorazová finančná pomoc žiadateľom s trvalým pobytom na území mestskej časti, všetci spĺňali podmienky poskytovania jednorazovej finančnej pomoci, tzn., že ich príjmy nepresahovali 1,4 resp. 1,5 násobok súm životného minima a v ani jednom prípade nebola prekročená výška jednorazovej finančnej pomoci stanovená v § 5 ods. 5 VZN.
Od 1.8.2008 je v platnosti nové VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, podľa ktorého možno poskytnúť pomoc v peňažnej, vecnej a kombinovanej forme.

 

5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2007 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 16/2008 z 12.2.2008.

 

6. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 55/2008 z 13.5.2008 schválilo záverečný účet mestskej časti za rok 2007, ku ktorému bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008 schválený miestnym zastupiteľstvom 24. 6. 2008 uznesením č. 85/2008:

1. Kontrola a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura.

Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 128/2008 zo 4. 11. 2008.
Kontrolou bol preverený postup mestskej časti pri príprave na zavedenie eura na miestnom úrade, v Staromestskej knižnici, v Seniorcentre Staré Mesto, v Centre divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Školskej 14, v Centre hudby Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Ventúrskej 9.
Zodpovedným za zavedenie eura v mestskej časti bol starostom určený prednosta miestneho úradu, bola vymenovaná Pracovná skupina pre zavedenie eura v mestskej časti (ďalej „PSZE") s určením zodpovedností za jednotlivé oblasti.
Pri overovaní postupu mestskej časti v príprave na zavedenie meny euro sa vychádzalo zo zápisníc PSZE, ktoré dokumentujú jej činnosť a plnenie zadávaných úloh. Úlohy PSZE, ich plnenie a postup prác boli rozdelené do jednotlivých tematických oblastí.
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam, v ktorom bolo konštatované, že mestská časť postupne vykonávala všetky potrebné kroky od zriadenia PSZE vo februári 2008, cez oboznamovanie sa s legislatívou, materiálno - technické zabezpečenie, duálne zobrazovanie cien, aktualizáciu ekonomicko-informačných systémov a úlohy spojené s prechodom na euro boli zodpovedne zabezpečované.

 

2. Kontrola nakladania s majetkom mestskej časti - prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného.

Správa o výsledku kontroly je predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 3.2.2009.
Nakladanie s nebytovými priestormi zverenými do správy mestskej časti - prenájom nebytových priestorov podľa zmlúv o nájme nebytových priestorov podľa § 2 ods. 3, § 663 - § 684, § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. uzavretých medzi prenajímateľom - mestská časť, zastúpená starostom mestskej časti a nájomcom bolo overené kontrolou spisovej agendy náhodne vybraných NP, listov vlastníctva, výpisov z obchodného, resp. živnostenského registra a zároveň boli overené stavy účtovných kont nájomcov, na ktorých sú evidované predpisy nájomného a služieb, ich úhrady, nedoplatky a preplatky.
Nedostatky zistené kontrolou (nedodržiavanie zmluvných podmienok, nedostatočná kontrola zmluvných podmienok zo strany mestskej časti) sú podrobne rozpísané v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o ich splnení.

 

3. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v Materskej škole na Šulekovej ulici.

Správa o výsledku kontroly bude predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva 10.3.2009, vzhľadom k tomu, že do termínu predloženia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva (16.1.2009) nebola dokončená a prerokovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.

 

4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 105/2008 zo 16.9.2008.

 

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2009, 2010, 2011.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 138/2008 z 9.12.2008 v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2009, v časti B. zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2010 a 2011, ku ktorým bolo v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko.

 

Ďalšie činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2008:
• Riešenie sťažností a prešetrení adresovaných na vybavenie hlavnej kontrolórke.
• Pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie miestneho zastupiteľstva.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
• Účasť na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hl. kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi.
• Spolupráca a pripomienkovanie vydávaných vnútorných noriem mestskej časti.