Správa o činnosti za rok 2009

S P R Á V A
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2009


V súlade s § 18f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.") predkladám Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2009.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.").
Rozsah a zameranie kontrolnej činnosti bol určený plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2009 schválenými Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo").

Správy o výsledkoch kontrol boli po ich ukončení predkladané na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v súlade s § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2009 schválený miestnym zastupiteľstvom 9.12.2008 uznesením č. 145/2008:

1. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2007 v Základnej škole na Dubovej ulici
Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 42/2009 z 28.4.2009.

Následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007, ktorej predmetom bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom so zameraním na oblasť financovania a účtovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady a správu majetku, boli zistené nedostatky pri dodržiavaní niektorých ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v z.n.p., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Na nápravu nedostatkov bola uložená kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v stanovenom termíne konkrétne opatrenia a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a správu o ich splnení.

Uložené povinnosti boli zo strany kontrolovaného subjektu splnené a riaditeľom ZŠ bolo predložených 10 prijatých opatrení. Ich plnenie bolo overené za obdobie roku 2008 kontrolou súvisiacich dokladov (čerpanie rozpočtu, náhodne vybrané faktúry, nájomné zmluvy, vnútorné predpisy, pokladničná kniha, inventúrne súpisy).

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.

2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2008.
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008 vzalo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 43/2009 z 28.4.2009.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p., zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p., Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a súčasne bolo preverené aj splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2007.

V roku 2008 referát kontroly a sťažností miestneho úradu mestskej časti prijal a zaevidoval celkom 93 sťažností a 6 petícií, 8 sťažností bolo postúpených na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie a z 80 riešených sťažností bolo 36 opodstatnených.

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo v roku 2008 doručených 8 sťažností (len ZŠ), všetky boli vybavené, 5 z nich bolo opodstatnených.
Oproti roku 2007 bol zistený pokles nedostatkov najmä v počte nevybavených sťažností a nedostatky v súvislosti s vybavovaním petícií neboli zistené.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť v stanovenom termíne prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a správu o ich splnení. Uložené povinnosti boli splnené, opatrenia aj správa boli predložené.

3. Kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008
Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 70/2009 z 23.6.2009.

Uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na miestnom úrade mestskej časti v r. 2008 v súlade so Zákonníkom práce (Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, § 223 - § 228a) bolo overené kontrolou náhodne vybraných spisových materiálov na základe zvlášť vedených zoznamov dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.

V roku 2008 bolo mestskou časťou uzatvorených 160 dohôd o vykonaní práce (overených 90), 109 dohôd o pracovnej činnosti (overených 32) a 22 dohôd o brigádnickej práci študentov (overených 8).
V súlade so Zákonníkom práce boli dohody uzatvárané písomne, obsahovali zákonom stanovené náležitosti, predpokladaný rozsah práce a pracovnej činnosti, na ktorý sa dohody uzatvárali nebol presiahnutý, v niekoľkých prípadoch k dohodám o pracovnej činnosti a k dohodám o brigádnickej práci študentov nebola doložená evidencia pracovného času. Z obsahu niektorých dohôd o vykonaní práce, čo sa týka vymedzenia druhu práce bolo zrejmé, že na ich základe dotknutí zamestnanci vykonávali príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť, takýto charakter práce viac zodpovedá podmienkam, ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na základe dohody o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) a nie dohôd o vykonaní práce, predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.

Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky. Kontrolou boli overené aj doklady, na základe ktorých boli vyplácané odmeny za práce podľa predmetných dohôd, tzv. Príkazy k výplate odmeny, ktoré v 22 prípadoch neboli doložené vôbec a niektoré boli bez súhlasu vedúceho zamestnanca alebo podpisu zamestnanca, ktorý prácu kontroloval.

V príslušných častiach dohôd týkajúcich sa odmeňovania bola uvedená vo väčšine prípadoch odmena hodinovou sadzbou stanovená dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pri stanovení výšky odmien nebolo v niektorých prípadoch postupované jednotne a nebolo overované dodržiavanie zákonnej podmienky podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce (nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru).

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť v stanovenom termíne prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o ich splnení. Uložené povinnosti boli splnené, opatrenia aj správa boli predložené.

4. Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Kontrola bola zahájená v súlade so schváleným plánom v I. polroku 2009. Vzhľadom k tomu, že podľa pozmeňovacieho poslaneckého návrhu bolo v pôvodnom predkladanom návrhu plánu na I. polrok 2009 zmenené kontrolované obdobie z pol roka na 2 roky, bol na jej vykonanie potrebný dlhší čas, a preto bola ukončená v II. polroku 2009 v súlade so schváleným plánom na II. polrok 2009.

5. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2007 a rok 2008.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2007 a rok 2008 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 24/2009 z 10.3.2009.

6. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 47/2009 z 23.6.2009 schválilo záverečný účet mestskej časti za rok 2008, ku ktorému bolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2009 schválený miestnym zastupiteľstvom 23.6.2009 uznesením č. 71/2009:

1. Kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Správu o výsledku kontroly zobralo na vedomie miestne zastupiteľstvo uznesením č. 106/2009 z 3.11.2009.

Z verejných obstarávaní realizovaných na miestnom úrade mestskej časti v roku 2007 bola skontrolovaná spisová dokumentácia k 25 verejným obstarávaniam, z ktorých 1 bolo zadané ako podprahová zákazka a ostatné ako zákazky s nízkou hodnotou a z realizovaných verejných obstarávaní v roku 2008 bola skontrolovaná spisová dokumentácia k 35 verejným obstarávaniam, z ktorých 5 bolo zadaných ako podprahová zákazka a ostatné ako zákazky s nízkou hodnotou.

Na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.") v podmienkach mestskej časti je starostom vydané rozhodnutie o postupe mestskej časti vo veciach verejného obstarávania, záväzné pre zamestnancov mestskej časti, ktorých miestom výkonu sú miestny úrad a zariadenia mestskej časti bez právnej subjektivity (ďalej len „rozhodnutie").

Kontrolu bolo preverené dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z., v danom roku platného rozhodnutia a dodržiavanie zmluvných podmienok v zmluvách uzavretých na dodanie predmetu verejného obstarávania.

Použitie postupov vo verejnom obstarávaní závisí od toho, ako je určená predpokladaná hodnota zákazky, ktorú verejný obstarávateľ stanovuje vo vzťahu k definovanému predmetu zákazky.

Zistené nedostatky v súvislosti s použitím nevhodného postupu verejného obstarávania boli z dôvodu nedostatočne zadefinovaného predmetu zákazky, v súvislosti s čím dochádzalo počas realizácie predmetu zákazky k zmenám už uzavretých zmlúv z dôvodu prác, tovarov a služieb navyše, nezahrnutých do pôvodných zmlúv, k zmene hodnoty zákazky a k prekročeniu výšky finančného limitu uplatneného v súvislosti s použitým postupom zadávania zákazky.

Najčastejším nedostatkom pri dodržiavaní zmluvných podmienok bolo nedodržiavanie lehôt plnenia dohodnutých v zmluvách a neuplatňovanie sankcií z toho vyplývajúcich.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť v stanovenom termíne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o ich splnení. Uložené povinnosti boli splnené, opatrenia aj správa boli predložené.

2. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vykonanou v r. 2007.
Správa o výsledku kontroly je predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 9.2.2010.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v II. polroku 2007 boli prijaté opatrenia na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku, ich dodržiavanie bolo overené kontrolou dodávateľských faktúr a súvisiacich dokladov za bežné výdavky za tovary a služby za mesiac máj 2009.

Vykonanou kontrolou bolo preverované okrem dodržiavania prijatých opatrení aj zabezpečovanie objednávania prác a dodávok podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v súlade s opatrením starostu o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu mestskej časti a jeho preddavkových zariadení, v ktorom sú určené osoby zodpovedné za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, kt. sú oprávnené zabezpečovať objednávanie prác a dodávok len podľa príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z.

Zistené nedostatky sú podrobne rozpísané v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť v stanovenom termíne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o ich splnení.

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009.
Správa o výsledku kontroly je predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 9.2.2010.

Dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p. a súvisiacich vnútorných predpisov mestskej časti bolo overené kontrolou podkladov, na základe ktorých boli v r. 2009 vyplatené cestovné náhrady pri 16 tuzemských pracovných cestách a pri 10 zahraničných pracovných cestách.

Zistené nedostatky sú podrobne rozpísané v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť v stanovenom termíne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o ich splnení.

4. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva za roky 1998 - 2008 a I. polrok 2009.

Správu o stave plnenia uznesení za roky 1998 - 2008 a I. polrok 2009 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 87/2009 z 29.9.2009.

5. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2010, 2011, 2012.

Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 120/2009 z 8.12.2009 v časti A. schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2010, v časti B. zobralo na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2011 a 2012, ku ktorým bolo v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. vypracované odborné stanovisko.

Ďalšie činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2009:
• Riešenie sťažností a podnetov adresovaných na vybavenie hlavnej kontrolórke.
• Pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej a Majetkovej komisie miestneho zastupiteľstva.
• Účasť na zasadnutiach Metropolitnej a Bratislavskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.
• Účasť na odborných školeniach a seminároch organizovaných Združením hl. kontrolórov miest a obcí SR a inými subjektmi.
• Spolupráca a pripomienkovanie vydávaných vnútorných noriem mestskej časti.