Správa o kontrole plnenia uznesení z 10.3.2009

S P R Á V A
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2007 a rok 2008


V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesením č. 105/2008 zo 16.9.2008 zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008.
Za II. polrok 2008 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2007 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy zo 16.9.2008).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2007.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008.

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008.

 

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2007 a rok 2008.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2007 a rok 2008.xls (XLS, 97 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2007 a rok 2008 Prehľad plnenia uznesení 1998-2007 a rok 2008 (PDF, 89,24 KB)