Správa o kontrole plnenia uznesení z 12. 2. 2008

S P R Á V A
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006 a rok 2007


V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesením č. 79/2007 z 18. 9. 2007 zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007.
Za II. polrok 2007 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2006 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 18. 9. 2007).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2007 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 18. 9. 2007).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto rok 2007.

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a rok 2007.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a rok 2007.xls (XLS, 1,3 MB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a rok 2007 Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a rok 2007 (PDF, 63,81 KB)