Správa o kontrole plnenia uznesení z 18. 9. 2007

S P R Á V A
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006 a I. polrok 2007


V súlade s § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesením č. 25/2007 z 27. 3. 2007 vzalo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Správu o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2006.
Za I. polrok 2007 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2006 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 27. 3. 2007).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2007

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2007.

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a I. polrok 2007.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a I. polrok 2007.xls (XLS, 307 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a I. polrok 2007 Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 a I. polrok 2007 (PDF, 58,25 KB)