Správa o kontrole plnenia uznesení z 25.4. 2006

S P R Á V A
o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005


V súlade s § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Bolo skontrolované plnenie uznesení s ukladacou časťou v období od predloženia poslednej Správy o kontrole plnenia uznesení za volebné obdobia 1, 2, 3 a rok 2003 a informácie o plnení uznesení za rok 2004 a I. polrok 2005, ktorú miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie 13. 9. 2005 uznesením č. 89/2005.

Za roky 1998 - 2004 bolo vykonaná kontrola plnenia nesplnených uznesení v nadväznosti na správu z 13. 9. 2005 a plnenie novoprijatých uznesení za II. polrok 2005.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2004 (súpis uznesení splnených v období od predloženia poslednej správy o kontrole plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, t. j. od 13. 9. 2005 do 31. 3. 2006).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2004.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2005 (súpis uznesení splnených v období od predloženia poslednej správy o kontrole plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, t. j. od 13. 9. 2005 do 31. 3. 2006).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2005.

 

Prehľady uznesení 1998-2005.xls Prehľady uznesení 1998-2005.xls (XLS, 498 KB)
Prehľady uznesení 1998-2005 Prehľady uznesení 1998-2005 (PDF, 43,03 KB)