Správa o kontrole plnenia uznesení z 27. 3. 2007

S P R Á V A
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006


V súlade s § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesením č.119/2006 z 31. 10. 2006 vzalo miestne zastupiteľstvo na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005 a I. polrok 2006, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2005 a I. polrok 2006. Za II. polrok 2006 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2005 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 31. 10. 2006).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2006 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 31. 10. 2006).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006 (súpis všetkých nesplnených uznesení prijatých v roku 2006).

 

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté zástupcom starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a prednostom miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2006.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2006.xls (XLS, 381,5 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 Prehľad plnenia uznesení 1998-2006 (PDF, 52,96 KB)