Správa o kontrole plnenia uznesení z 31.10.2006

S P R Á V A
o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005 a I. polrok 2006


V súlade s § 18 d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Bolo skontrolované plnenie uznesení s ukladacou časťou a uznesení týkajúcich sa návrhov na predaj nehnuteľností za obdobie od predloženia poslednej Správy o kontrole plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005, ktorú miestne zastupiteľstvo vzalo na vedomie 25. 4. 2006 uznesením č. 40/2006.

Za roky 1998 - 2005 bolo vykonaná kontrola plnenia nesplnených uznesení v nadväznosti na správu z 25. 4. 2006 a za I. polrok 2006 plnenie novoprijatých.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005 (súpis uznesení splnených za obdobie od vypracovania poslednej správy o kontrole plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, t. j. od 1. 4. 2006 do 30. 9. 2006).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2005.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2006 (súpis všetkých splnených uznesení prijatých v I. polroku 2006).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2006. (súpis všetkých nesplnených uznesení prijatých v I. polroku 2006).

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2005 a I. polrok 2006.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2005 a I. polrok 2006.xls (XLS, 341,5 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2005 a I. polrok 2006 Prehľad plnenia uznesení 1998-2005 a I. polrok 2006 (PDF, 49,83 KB)