Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2008 a rok 2009

SPRÁVA
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2008 a rok 2009


V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Uznesením č. 87/2009 z 29.9.2009 zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2008 a I. polrok 2009, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2008 a I. polrok 2009.
Za II. polrok 2009 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.


Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2008 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 29.9.2009).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2008.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 29.9.2009 a novoprijatých uznesení v II. polroku 2009).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009.

 

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2008 a rok 2009.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2008 a rok 2009.xls (XLS, 84 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2008 a rok 2009.pdf Prehľad plnenia uznesení 1998-2008 a rok 2009.pdf (PDF, 85 KB)