Správa o kontrole plnenia uznesení zo 16.9.2008

S P R Á V A
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2007 a I. polrok 2008


V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 10 ods. 4 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Uznesením č. 16/2008 z 12. 2. 2008 zobralo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na vedomie Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2006 a rok 2007, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2007.
Za I. polrok 2008 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.

 

Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2007 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 12. 2. 2008).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2007.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2008.

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2008.

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Plnenie uznesení 1998-2007 a I. polr. 2008.xls Plnenie uznesení 1998-2007 a I. polr. 2008.xls (XLS, 96 KB)
Plnenie uznesení 1998-2007 a I. polr. 2008 Plnenie uznesení 1998-2007 a I. polr. 2008 (PDF, 99,27 KB)