Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998 - 2009 a I. polrok 2010

SPRÁVA
o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2009 a I. polrok 2010


V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola vykonaná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Uznesením č. 28/2010 z 20.4.2010 zobralo na vedomie Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Správu o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2008 a rok 2009, v nadväznosti na ktorú bola vykonaná kontrola nesplnených uznesení za roky 1998 - 2009.
Za I. polrok 2010 bolo overené plnenie novoprijatých uznesení.


Prehľady o plnení uznesení sú zaznamenané v tabuľkách:

Tabuľka č. 1: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2009 (súpis uznesení splnených za obdobie od predloženia poslednej správy z 20.4.2010).

Tabuľka č. 2: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za roky 1998 - 2009.

Tabuľka č. 3: Prehľad splnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2010 (súpis splnených uznesení prijatých v I. polroku 2010).

Tabuľka č. 4: Prehľad nesplnených uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2010 (súpis nesplnených uznesení prijatých v I. polroku 2010).

Vzhľadom k zabezpečeniu komplexnosti predkladaného materiálu sú v prehľadoch s nesplnenými uzneseniami uvedené ďalšie postupy riešenia navrhnuté vedením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Prehľad plnenia uznesení 1998-2009 a I. polrok 2010.xls Prehľad plnenia uznesení 1998-2009 a I. polrok 2010.xls (XLS, 95 KB)
Prehľad plnenia uznesení 1998-2009 a I. polrok 2010.pdf Prehľad plnenia uznesení 1998-2009 a I. polrok 2010.pdf (PDF, 95,6 KB)