Správa o vyb. sťažností a petícií prijatých v r. 2004

Sťažnosti

Za rok 2004 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prijal a zaevidoval celkom 203 sťažností (Príloha 1 – Sťažnosti za rok 2004 s ich stručnou charakteristikou).
Na vybavenie a prešetrenie 17 z nich nebol Miestny úrad mestská časť Bratislava - Staré Mesto príslušný, a preto ich postúpil na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.
Z celkového počtu 203 sťažností bolo 39 neoprávnených a v zmysle  § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach boli prijaté a vybavené 4 anonymné sťažnosti.
Všetky prijaté sťažnosti za rok 2004 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Stavebná činnosť (69 sťažností, z ktorých 2 boli odstúpené na priame vybavenie Magistrátu hl. mesta SR) – nedovolená stavebná činnosť, zdržiavanie stavebného konania, nedostatky spojené so stavbou podkrovných bytov, nepretržité stavebné práce (hluk), prešetrenie stavebnej činnosti, škody spôsobené stavebnou činnosťou a neodstránenie týchto škôd, požiadavky na štátny stavebný dohľad, preverenie rozsahu stavby.

2. Správa a údržba domov, nájomných bytov, vlastnícke vzťahy, nájomné (42 sťažností, z ktorých 2 boli odstúpené na priame vybavenie Magistrátu hl. mesta SR a 1 Krajskému úradu) – zlý technický stav nájomných bytov, prešetrenie správnosti výšky nájomného, správnosť vyúčtovania nájomného, opravy v nájomných bytoch, neoprávnené užívanie nájomného bytu, nekonanie vo veci podpisu nájomných zmlúv.

3. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného kľudu (30 sťažností, z ktorých 1 bola odstúpená na priame vybavenie Úradu pre ochranu ver. činiteľov) – rušenie nočného kľudu prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, prevádzka exteriérových sedení), nedodržanie prevádzkovej doby, rušenie nočného kľudu stavebnou činnosťou.

4. Doprava – parkovanie, vjazd do pešej zóny, správa komunikácií (15 sťažností) – neoprávnený vjazd do pešej zóny, pridelenie parkovacieho miesta, zaujatie verejného priestranstva, znečisťovanie ovzdušia parkovaním áut, technický stav a čistota komunikácií, problém parkovania spojený s výkopovými prácami.

5. Medziľudské vzťahy a domový poriadok (11 sťažností, z ktorých 2 boli odstúpené na priame vybavenie  správcovi nehnuteľnosti a 3 Obvodnému úradu Bratislava I, 1 sťažnosť bola anonymná) – rušenie ostatných nájomníkov neprimeraným správaním, porušovanie domového poriadku.

6. Životné prostredie  (7 sťažností, z ktorých 1 bola odstúpená na Obvodný úrad Bratislava I) – ničenie mestskej zelene, výrub drevín, čistota chodníkov, neudržiavanie pozemkov.

7. Školstvo (11 sťažností, z toho 2 anonymné - 1 anonym odstúpený na Magistrát hl. mesta na priame vybavenie) – porušovanie pracovno-právnych vzťahov riaditeľom školy, nedodržanie výplatných termínov, činnosť učiteľky materskej školy, činnosť riaditeľov škôl, neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami.

8. Sociálna oblasť (3 sťažnosti, z ktorých 1 bola anonymná) – neoprávnené poskytnutie sociálnej pomoci, opatrovateľská služba, poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci.

9. Rôzne (15 sťažností, z ktorých 4 sťažnosti boli odstúpené na priame vybavenie Magistrátu hl. mesta) – bránenie styku otca so synom po rozvode v MŠ, prieťahy v konaní  pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov zo ŠFRB, umiestnenie reklamných tabúľ, znečisťovanie pozemku asociálmi, hluk z cestnej a železničnej dopravy, znečisťovanie súkromného pozemku venčiacimi psami, atď.

 

Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom kontroly a sťažností, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, najmä s oddelením územného rozhodovania a stavebného poriadku, oddelením správneho poriadku a niektoré aj v spolupráci s Mestskou políciou. V Prílohe 1 sú ako nevybavené označené sťažnosti, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie príslušným oddeleniam miestneho úradu a chýba spätná informácia o spôsobe vybavenia aj napriek urgenciám referátu kontroly a sťažností.

Organizáciám VEPOS, Staromestská knižnica a Domov dôchodcov nebola v roku 2004 doručená žiadna sťažnosť na priame riešenie.

 

Petície

V roku 2004 bolo prijatých 6 petícií:

Petícia č. 1/2004: 
Obyvatelia nájomného domu na Hviezdoslavovom nám. č. 16 a Panskej č. 29 vyjadrili svoj protest proti:
1. prevádzke NORTON CLUB, Panská 29, kde poukázali na neprimeranú hlučnosť, nedodržiavanie prevádzkovej doby, rušenie nočného kľudu a verejného poriadku. Problém bol vyriešený v súčinnosti s pánom starostom vypovedaním zmluvy o nájme nebytových priestorov  uzatvorenej s prevádzkovateľom.
2. nemožnosti parkovať osobné motorové vozidlá nájomcov v blízkosti domu, kde je potrebné podotknúť, že nepožiadali cestný správny orgán mestskej časti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta,
3. umiestňovaniu ambasád v centre mesta, čo nie je v kompetencii mestskej časti,
4. rušeniu nočného kľudu, resp. hluku z hudobných podujatí na Hviezdoslavovom námestí, čo upravuje nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z. z., kde jediná inštitúcia na ktorú je možné poddávať sťažnosti v súvislosti s ochranou zdravia pred vibráciami a hlukom je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava,
5. nečinnosti príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých prácu má však kompetenčne na starosti priamo náčelníčka Mestskej polície, resp. ich zriaďovateľ, ktorým je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Petícia č. 2/2004: 
Občania vyjadrili svoj protest proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici pod kinom Ymca a žiadali, aby stavebný úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto neumožnil zmenu tejto stavby, ktorej realizácia by zhoršila kvalitu bývania na tejto ulici. Plán stavby vraj predstavuje významný architektonický zásah do celej lokality.

Petícia č. 3/2004:
Občania podporili výstavbu polyfunkčného objektu Európa na Šancovej ulici s názvom „Dajme šancu Šancovej“, ktorý podľa ich názoru vďaka svojej viacpodlažnosti umožňuje riešiť významnou mierou otázku bývania aj pre sociálne slabších obyvateľov a je príkladom splynutia modernej architektúry s pôvodnou architektúrou Starého Mesta.  Vznikla ako reakcia na „Petíciu proti výstavbe mrakodrapu na Šancovej ulici pod kinom Ymca“ (Petícia č. 2/2004) a občania v nej žiadajú stavebný úrad o povolenie stavby polyfunkčného objektu.

Umiestnenie polyfunkčného objektu bolo schválené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava I, odborom životného prostredia v roku 2002. Stavebník, firma Istroreal, s. r. o. požiadal v roku 2004  oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku o zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby, kde bolo najvýraznejšou  zmenou navýšenie počtu nadzemných podlaží z pôvodných 8 na 34.
Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., bol stavebník vyzvaný na ich doplnenie a  konanie v danej veci bolo prerušené.
V prípade doloženia požadovaných dokladov je stavebný úrad povinný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov návrh posúdiť a po nevznesení námietok, vydať nové rozhodnutie.

Petícia č. 4/2004: 
Občania žiadali zachovať a zrevitalizovať park v PKO a zrušiť povolenie na výrub 239 stromov kvôli  výstavbe tzv. River Parku.
Podanie nebolo prijaté ako právoplatne podaná petícia, pretože nespĺňalo podmienky zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petícia neobsahovala údaj o tom, kto ju podáva (§ 5 ods.1), počet priložených hárkov (§ 4 ods. 5), ktoré neboli očíslované (§ 4 ods. 5), mnohé adresy a mená na petičných hárkoch boli nečitateľné (§ 4 ods. 1).

Petícia č. 5/2004: 
Občania protestovali proti územnému plánu zóny Mudroňova (juhozápad). Žiadali zachovať záhradný charakter lokality so zástavbou rodinných domov a protestovali proti výstavbe polyfunkčného domu s občianskou vybavenosťou na Radvanskej ulici. Ďalej žiadali aby sa stanovili jednotné regulatívy zastavanej plochy 0,25 a podlažnosť dve nadzemné podlažia plus jedno ustúpené podlažie alebo podkrovie pre všetky pozemky zóny, bez ohľadu na ich predpísané funkčné využitie a typologický typ zástavby.
Poslanci schválili územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) a VZN č. 7/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť tohto územného plánu s platnosťou od 15. 11. 2004 pre všetkých stavebníkov. Poslanci schválili postup, z ktorého vyplýva, že kým nebude zrušené územné rozhodnutie, platí vyprojektovaný objem výstavby, pre ktoré bolo vydané.

Petícia č. 6/2004:
Občania protestovali proti zámeru výstavby bytového domu na Jančovej ulici, čo by podľa nich  znamenal ďalší negatívny zásah do lokality, ktorá je vnímaná ako záhradná štvrť so zástavbou rodinných domov.
Podanie nebolo prijaté ako právoplatne podaná petícia, pretože nespĺňalo podmienky zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Petičná výzva bola v zásadnom protiklade s ustanovením § 1 ods. 3 citovaného zákona (petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy a zákonov).  Mnohé mená na petičných hárkoch boli nečitateľné (§ 4 ods. 1). Text petície smeroval jej podanie na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.
V prípade, že stavebník doloží všetky požadované doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, je stavebný úrad povinný návrh posúdiť a po nevznesení námietok vydať príslušné rozhodnutie.

 

Sťažnosti prijaté v roku 2004.xls Sťažnosti prijaté v roku 2004.xls (XLS, 98,5 KB)
Sťažnosti prijaté v roku 2004 Sťažnosti prijaté v roku 2004 (PDF, 500,1 KB)