Správa o vyb. sťažností a petícií prijatých v r. 2005

S p r á v a
o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2005


Sťažnosti
Za rok 2005 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto prijal a zaevidoval celkom 164 sťažností (Príloha - Sťažnosti prijaté v roku 2005 s ich stručnou charakteristikou).


Na vybavenie a prešetrenie 13 z nich nebol Miestny úrad mestská časť Bratislava - Staré Mesto príslušný, a preto ich postúpil na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.


Z celkového počtu 164 sťažností bolo 92 neopodstatnených, 2 poslané len na vedomie a v súlade s § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach bolo prijatých 7 anonymných sťažností, z ktorých konkrétne údaje, ktoré nasvedčovali, že bol porušený právny predpis obsahovalo 5 sťažností, z ktorých 3 boli neopodstatnené.


Všetky prijaté sťažnosti za rok 2005 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Stavebná činnosť (57 sťažností, z toho 1 anonymná, 32 neopodstatnených, z ktorých 3 boli odstúpené na priame vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) - nedovolená stavebná činnosť, nedostatky spojené so stavbou podkrovných bytov, nepretržité stavebné práce (hluk), prešetrenie stavebnej činnosti, škody spôsobené stavebnou činnosťou a neodstránenie týchto škôd, požiadavky na štátny stavebný dohľad, preverenie rozsahu stavby, negatívny vplyv stavebnej činnosti na životné prostredie, nesúhlas s konaním stav. úradu v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, upozornenia na porušovanie stavebného zákona.

2. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného kľudu (25 sťažností, z toho 2 anonymné, 11 neopodstatnených, z ktorých 3 boli odstúpené na priame vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) - rušenie nočného kľudu prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, prevádzka exteriérových sedení), nedodržanie prevádzkovej doby.

3. Správa a údržba domov, nájomných bytov, vlastnícke vzťahy, nájomné (21 sťažností, z toho10 neopodstatnených) - zlý technický stav nájomných bytov, pochybnosti vo vyúčtovaní spotreby za teplo, el. energiu, opravy v nájomných bytoch, nesúhlas s vypovedaním nájmu správcom domu, nesúhlas s prenájmom pozemku, nevyhovenie opakovanej žiadosti o odkúpenie bytu, pozemku, nesúhlas s činnosťou správcov domov.

4. Doprava - parkovanie, správa komunikácií (14 sťažností, z toho 5 neopodstatnených, z ktorých 1 bola odstúpená na priame vybavenie B P S, s.r.o.) - parkovanie cudzích áut na vyhradenom boxe, zneužitie park. miesta aj v iné ako v určené hodiny, technický stav a čistota komunikácií, dopravná situácia na komunikáciách, dopravné značenie.

5. Školstvo (10 sťažností, z toho 2 anonymné, 7 neopodstatnených) - činnosť riaditeľov ZŠ, nedodržanie právnych predpisov riad. ZŠ, činnosť učiteľky materskej školy.

6. Pracovníci Miestneho úradu (9 sťažností, všetky neopodstatnené) - odborná spôsobilosť, neochota, správanie a konanie pracovníkov.

7. Medziľudské vzťahy a domový poriadok (5 sťažností, 1 anonymná, všetky neopodstatnené, z ktorých 4 boli odstúpené na priame vybavenie Obvodnému úradu Bratislava I,) - rušenie ostatných nájomníkov neprimeraným správaním, šírením zápachu, chovom mačiek.

8. Životné prostredie (3 sťažnosti, z toho 2 neopodstatnené) - ničenie zelene, výrub drevín, neudržiavanie pozemkov.

9. Sociálna oblasť (1 sťažnosť anonymná a neopodstatnená) - zamestnanci Domova dôchodcov.

10. Rôzne (19 sťažností, z toho 1 anonymná, 10 neopodstatnených, z ktorých 2 boli odstúpené na priame vybavenie Magistrátu hl. mesta a MsP) - nedostatky počas predstavenia v divadle WEST, sprístupnenie osobných údajov na internete, zrušenie zdravotn. zariadenia, znečisťovanie verejného priestranstva, nesúhlas s prevádzkovaním trhoviska na ul. Malý Trh, obsluha v PJ, absencia odp. košov na psie výkaly, nevhodné správanie MsP.

 

Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom kontroly a sťažností, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, najmä s oddelením územného rozhodovania a stavebného poriadku, oddelením správneho poriadku, oddelením školstva a úsekom správy nehnuteľného majetku, a to buď písomným vyžiadaním odborného stanoviska so stanoveným termínom odpovede, alebo odstúpením na priame vybavenie s požiadavkou o zaslanie odpovede sťažovateľovi a na vedomie referátu kontroly a sťažností.


V Prílohe sú ako nevybavené označené sťažnosti, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie príslušným oddeleniam miestneho úradu a chýba spätná informácia o spôsobe vybavenia aj napriek urgenciám referátu kontroly a sťažností.

 

Organizáciám VEPOS, Staromestská knižnica a Domov dôchodcov nebola v roku 2005 doručená žiadna sťažnosť na priame riešenie.

 

Petície
V roku 2005 bolo prijatých 9 petícií:

Petícia č. 1/2005: podpísaných 39 obyvateľov
Obyvatelia historickej časti mesta vyjadrili svoj protest proti aplikácii zákona č. 582/2004 Z. z. o miestn. daniach a miestn. popl. za kom. odp. (§ 60 - § 64) vo Všeobecnom záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 8/2004 v § 6 ods. 8 písm. b), v ktorom je uvedené, že sadzba dane za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v hist. časti mesta je 10,- Sk, alebo paušálna suma za kalendárny rok 3 000,- Sk za motorové vozidlo obyvateľa s trvalým pobytom v historickej časti mesta.
Žiadali, aby miestne zastupiteľstvo zmenilo VZN č. 8/2004 o miestnych daniach tak, aby boli motorové vozidlá s trvalým pobytom v historickej časti mesta zaradené do kategórie oslobodený od dane, podľa § 6 ods. 13. VZN č. 8/2004.
Zmeny boli premietnuté do VZN č. 7/2005 z 13. 12. 2005, ktorým sa menilo VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a to tak, že v § 6 ods. 8 písm. b) sa paušálna suma na kalendárny rok znížila z 3 000,- Sk na 2 000,- Sk.

 

Petícia č. 2/2005: podpísaných 48 obyvateľov
Obyvatelia vyjadrili svoj nesúhlas s dopravnou situáciou a parkovaním na Štetinovej ulici z dôvodu výstavby objektu vo dvore Jazykovej školy a hotela Habermayer - zníženie parkovacích miest na ulici o 80 %, Štetinová ulica sa stala z polovice, zo strany Palisád, obojsmernou.
Žiadali uviesť Štetinovú ul. do predchádzajúceho stavu jednosmernej prevádzky, znovu umožniť parkovanie po celej dĺžke po oboch stranách ulice, zabrániť záberu parkovacích miest na ulici pred hotelom Habermayer.
Zmenu dopravnej situácie na Štetinovej ul. si vyžiadala výstavba polyfunkčného objektu v priestoroch Jazykovej školy, ulica je v súčasnosti uvedená do predchádzajúceho stavu jednosmernej prevádzky (článok v Prešporských novinách č. 21/2005 písaný členkou petičného výboru, v ktorom ďakuje starostovi, že bolo vyhovené petícii a dopravná situácia na Štetinovej ul. je takmer v pôvodnom stave).
Investor stavby hotela predložil na stavebný úrad projekt pre územné rozhodnutie, ktorého súčasťou bolo riešenie statickej dopravy (nedostatok 41 parkovacích miest), s ktorým stavebný úrad nesúhlasil a pokiaľ nebude predložené riešenie statickej dopravy výlučne vo vlastnej réžii (podzemné garáže), územné konanie nebude uzatvorené.

 

Petícia č. 3/2005: podpísaných 750 obyvateľov
Občania protestovali proti zámeru výstavby bytového domu na Jančovej ulici, čo by znamenal ďalší negatívny zásah do lokality, ktorá je vnímaná ako záhradná štvrť so zástavbou rodinných domov.
Žiadali Magistrát hlavného mesta SR (ktorému bola petícia adresovaná a odstúpená kanceláriou primátora na miestny úrad na priame vybavenie), ako i ďalšie zainteresované orgány a inštitúcie, aby zamedzili výstavbe bytového domu na Jančovej ul.
V decembri roku 2004 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, voči ktorému bolo v zákonnej lehote členom petičného výboru, ako priameho účastníka konania, podané odvolanie. KSÚ rozhodnutie stav. úradu zrušil. Podnet na preskúmanie rozhodnutia bol podaný na Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR, ktorý rozhodnutie KSÚ zrušil.
V prípade, že stavebník doloží všetky požadované doklady v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, je stavebný úrad povinný návrh posúdiť a po nevznesení námietok vydať príslušné rozhodnutie. Vzhľadom k vyššie uvedenému bola petícia odmietnutá ako nenáležitá.

 

Petícia č. 4/2005: podpísaných 52 obyvateľov
Vlastníci bytov obytného domu na Žižkovej ul. č. 24, obávajúc sa ako chodci o svoju bezpečnosť, protestovali proti dopravnej situácii na Žižkovej ulici, ktorá bola vyhradená ako obslužná komunikácia a bude slúžiť ako obchádzková trasa pre vozidlá smerujúce von z mesta, vrátane autobusov MHD.
Žiadali vykonať opatrenia, a to vodorovným značením vyznačiť prechod pre chodcov a súčasne nainštalovať dočasnú svetelnú signalizáciu.
Podanie nebolo možné vzhľadom na § 4 a § 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve uznať za právoplatne podanú petíciu, ale bolo akceptované ako podnet.
Cez komunikáciu pri dome na Žižkovej ul. 24 bolo zabezpečené nové značenie prechodu pre chodcov. S požiadavkou zriadenia dočasnej svetelnej signalizácie bolo odporučené obrátiť sa na stavebníka rekonštrukcie Nábrežia L. Svobodu - Hlavné mesto SR.

 

Petícia č. 5/2005: podpísaných 154 obyvateľov
Občania protestovali proti výstavbe objektu „Dom na prechodné ubytovanie - Mýtna", vo vnútrobloku vymedzeného ulicami Šancová, Mýtna a Tabakova, riešeného v súčasnosti ako oddychová zóna.
Žiadali zdokladovať vplyv výstavby vo vnútrobloku urbanistickou štúdiou, zachovať dnešný pomer zastavanosti, plôch zelene, parkovísk, ihrísk, všetkých vzrastlých stromov vo vnútrobloku.
Proti vydanému rozhodnutiu o umiestnení stavby podali účastníci konania odvolanie. Krajský stavebný úrad rozhodnutie potvrdil, pričom už bolo vydané aj stavebné povolenie.

 

Petícia č. 6/2005: podpísaných 12 354 obyvateľov
Petícia „za nové bratislavské nábrežie Dunaja", v ktorej podpísané osobnosti verejného života, ako aj obyvatelia a návštevníci Bratislavy vyjadrili podporu premeny nábrežia Dunaja a vytvorenie novej atraktívnej pešej zóny a jej vybavenie spoločenskými a oddychovými funkciami. Podporuje maximálne zachovanie časti pôvodnej zelene a vytvorenie nových zelených plôch na nábreží skĺbených s novým archit. riešením a odmieta „ochranu" neprehľadnej plochy stromov a kríkov v časti bývalého vstupného areálu PKO a ihriska minigolfu, pričom žiadajú náhradu tejto zelene novou výsadbou drevín.
Žiadajú o urýchlenie výstavby lokalít pri Dunaji ako polyfunkčných mestských zón, ako napr. RIVER PARK alebo PODHRADIE.
Rozhodnutie o umiestnení stavby v prípade stavby RIVERPARK nadobudlo právoplatnosť v auguste r. 2005.

 

Petícia č. 7/2005: podpísaných 16 obyvateľov
Petícia občanov - vlastníkov susedných pozemkov školského dvora pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej na Gorazdovej ul. 20 za výstavbu školských budov na predmetnom dvore.
Žiadali, aby sa na školskom dvore stavali len školské budovy (napr. tanečná hala).
Vzhľadom k tomu, že podanie nespĺňalo potrebné náležitosti v súlade s § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, bola vyzvaná osoba, ktorá petíciu podala na odstránenie týchto nedostatkov. V lehote stanovenej zákonom nedostatky odstránené neboli (§ 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb.), preto sa petícia neprešetrovala.

 

Petícia č. 8/2005: podpísaných 22 obyvateľov
Vlastníci (nájomníci a džitelia) bytov a nebytových priestorov na Grösslingovej ul. 63 konštatujú, že vydaním stavebného povolenia na osadenie oceľovej brány v podchode Dunajská ul. č. 62 a 64 boli porušené ich práva a nesúhlasia s postupom stavebného úradu, pretože v časti, v ktorej rozhodnutie ukladá povinnosť zabezpečiť prístup vlastníkom a nájomcom, resp. držiteľom nehnuteľností (garáže) a zabezpečiť nerušené užívanie nebytových priestorov prístupných z vnútrobloku domu Dunajská 62 a 64 je nevykonateľné.
Vydané stavebné povolenie v čase podania petície ešte nenadobudlo právoplatnosť, a to na základe právoplatne podaného odvolania účastníka stavebného konania. Krajský stavebný úrad rozhodnutie potvrdil. Podnet na preskúmanie stavebného povolenia bol podaný aj na Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR, ktorý rozhodnutie KSÚ potvrdil a stavebné povolenie už právoplatnosť nadobudlo.

 

Petícia č. 9/2005: podpísaných 15 obyvateľov
Vlastníci bytov v bytových domoch na Záhrebskej 2 a 4 protestovali proti prejazdom áut podchodom Záhrebská 2, ktorý spôsobuje deštrukciu objektu Záhrebská 2, kanalizácie, ohrozenie obyvateľstva autami, splodinami výfukových plynov a hlukom.
Žiadajú nepredĺžiť nájomnú zmluvu na parkovanie vo dvore medzi mestskou časťou a firmou TECTON, zákaz prejazdu cez podchod a osadenie značky „Zákaz vjazdu", zrušenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu autom zriadeného pri prevode vlastníctva bytov v dome na Záhrebskej 2 a opravu kanalizácie, resp. jej prekládku.
Vzhľadom k tomu, že podanie nespĺňalo potrebné náležitosti v súlade s § 3 ods. 4, § 4 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, bola vyzvaná osoba, ktorá petíciu podala na odstránenie týchto nedostatkov. V lehote stanovenej zákonom nedostatky odstránené neboli (§ 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb.), preto toto podanie nebolo prijaté ako petícia a bolo odstúpené na priame riešenie na Úsek správy nehnuteľného majetku.
S firmou TECTON bola podpísaná od 1. 1. 2006 nová nájomná zmluva, s podmienkou, že do augusta 2006 opraví kanalizáciu a parkovanie je obmedzené len na konkrétne ŠPZ vozidiel. Pri nesplnení podmienky nájomná zmluva od 1. 9. 2006 skončí platnosť.

 

Sťažnosti prijaté v roku 2005.xls Sťažnosti prijaté v roku 2005.xls (XLS, 97,5 KB)
Sťažnosti prijaté v roku 2005 Sťažnosti prijaté v roku 2005 (PDF, 414,35 KB)