Správa o vyb. sťažností a petícií prijatých v r. 2006

S p r á v a
o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2006


Sťažnosti

V roku 2006 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad") prijal a zaevidoval celkom 121 sťažností (Príloha - Sťažnosti za rok 2006 s ich stručnou charakteristikou), z ktorých 2 sťažnosti boli opakované a priradené k pôvodným sťažnostiam.


Na vybavenie a prešetrenie 13 z nich nebol miestny úrad príslušný, a preto ich postúpil na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.


V súlade s § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. boli prijaté 2 anonymné sťažnosti. Z celkového počtu 121 sťažností bolo 96 sťažností vybavených (45 opodstatnených, 3 opodstatnené čiastočne, 48 neopodstatnených), 13 sťažností postúpených, 24 sťažností nevybavených a 1 sťažnosť nebola riešená (požiadané o doplnenie nejasností podania, ktoré doplnené neboli).


Z rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Staré Mesto bola doručená na priame riešenie len 1 sťažnosť Základnej škole, Vazovova 4, ktorej prešetrením bolo zistené, že je neopodstatnená (zaslaná na vedomie a zaevidovaná aj miestnym úradom).

 

Všetky prijaté sťažnosti za rok 2006 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Stavebná činnosť (53 sťažností, z toho 2 nepríslušné a postúpené, 10 nevybavených, 41 vybavených, z ktorých bolo 19 opodstatnených, 2 opodstatnené čiastočne a 20 neopodstatnených) - nedovolená stavebná činnosť, stavebné práce v rozpore s vydaným stavebným povolením, nedostatky spojené so stavbou, rekonštrukciou, nepretržité stavebné práce, prašnosť, hlučnosť, škody spôsobené búracími prácami a stavebnou činnosťou a neodstránenie týchto škôd, požiadavky na štátny stavebný dohľad, preverenie rozsahu stavby, nekonanie vo veci vydania rozhodnutia o odstránenie nepovolenej stavby, nesúhlas s konaním stav. úradu v súvislosti s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia, upozornenia na porušovanie stavebného zákona.

2. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného kľudu (21 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 1 neriešená, 1 nevybavená, 18 vybavených, z ktorých bolo 10 opodstatnených a 8 neopodstatnených z t. 1 anonymná) - rušenie nočného kľudu prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, prevádzka exteriérových sedení), nedodržanie prevádzkovej doby, prevádzka v rozpore s odsúhlaseným spôsobom užívania, hlučné zásobovanie.

3. Medziľudské vzťahy a domový poriadok (11 sťažností, z toho 6 nepríslušných a postúpených, 5 vybavených, z ktorých boli 4 opodstatnené a 1 opodstatnená čiastočne) - rušenie ostatných nájomníkov neprimeraným správaním, šírením zápachu, znečisťovanie spoločných priestorov, neoprávnený zásah do cudzieho majetku.

4. Správa a údržba domov, nájomných bytov, vlastnícke vzťahy (6 sťažností, z toho 1 nepríslušná a odstúpená, 5 vybavených, z ktorých bola 1 opodstatnená a 4 neopodstatnené) - zlý technický stav nájomných bytov (nedostatočné kúrenie, zatekanie), znečisťovanie okolia holubmi sídliacimi na povale - nečinnosť správcu, neopodstatnenosť podnetu na súdne rozhodnutie a výzvy na vypratanie bytu, nesúhlas s postupom pri prevode vlastníctva bytov a neuplatnenie predkupného práva Hl. mesta SR.

5. Pracovníci miestneho úradu (6 sťažností, všetky vybavené, z toho 2 opodstatnené a 4 neopodstatnené ) - neochota, správanie, nečinnosť pracovníkov.

6. Doprava - parkovanie, správa komunikácií (6 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 5 vybavených, z ktorých boli 2 opodstatnené a 3 neopodstatnené) - zrušenie parkovacieho miesta, premávka áut po chodníku, osadenie prenosných dopravných značiek, neoprávnené odtiahnutie motorového vozidla, technický stav komunikácie.

7. Školstvo (5 sťažností, všetky vybavené a neopodstatnené, 1 anonymná) - nesprávne zaradenie riaditeľky školy do platobnej triedy, konanie školskej psychologičky (zaslaná na vedomie, riešená riaditeľom školy), nespokojnosť s postupom riaditeľa pri riešení problému s rodičom, neprimerané správanie zamestnancov školy.

8. Životné prostredie (4 sťažnosti, z toho 2 nepríslušné a postúpené, 2 vybavené a opodstatnené) - neudržiavanie pozemkov - stromy ohrozujúce obyvateľov, neporiadok, znečisťovanie životného prostredia.

9. Sociálna oblasť (1 sťažnosť vybavená a opodstatnená) - sociálna výpomoc.

10. Rôzne (8 sťažností, všetky vybavené, z toho 4 opodstatnené a 4 neopodstatnené - znečisťovanie chodníka psími exkrementami, nesúhlas s opätovným zriadením trhoviska na ul. Malý trh, hlučné správanie mládeže po 22.00 h., hlučné odpratávanie snehu po 22.00 h., hlučná party, nezaslanie evid. listu dôch. zabezpečenia, znemožnenie prístupu do ordinácie veterinárneho lekára.

 

Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom kontroly a sťažností, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, najmä s oddelením územného rozhodovania a stavebného poriadku, oddelením správneho poriadku, oddelením školstva a úsekom správy nehnuteľného majetku, a to buď písomným vyžiadaním odborného stanoviska so stanoveným termínom odpovede, alebo odstúpením na priame vybavenie s požiadavkou o zaslanie odpovede sťažovateľovi a na vedomie referátu kontroly a sťažností.


V Prílohe sú ako nevybavené označené sťažnosti, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie príslušným oddeleniam miestneho úradu a chýba spätná informácia o spôsobe vybavenia aj napriek urgenciám referátu kontroly a sťažností.

 

Petície

V roku 2006 bolo prijatých 8 petícií:

Petícia č. 1/2006 zo 7. 3. 2006 - podpísaných 25 osôb
Petícia obyvateľov bytových domov na ulici Malý trh 2 a Mlynské nivy 1 v Bratislave proti plánovanému zriadenia trhoviska na ulici Malý trh a za odstránenie na tejto ulici umiestnených stánkov, pôvodne slúžiacich k prevádzke trhoviska.

Zastavenie plánovaného zriadenia trhoviska a odstránenie stánkov obyvatelia žiadali vzhľadom k tomu, že v čase prevádzky trhoviska boli 6 dní v týždni vystavovaní nadmernému hluku v súvislosti s otváraním stánkov, predajom a zhromažďovaním asociálnych živlov. V dôsledku skladovania zeleniny a ovocia dochádzalo v ich domoch k rozmnožovaniu švábov, múch a potkanov. V súčasnosti sú prázdne stánky využívané bezdomovcami (hluk, zápach, neporiadok) a ich umiestnením im boli zrušené parkovacie miesta.
Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 19/2007 bolo 27. 3. 2007 s účinnosťou od 15. 4. 2007 schválené VZN č. 4/2007, ktorým sa mení VZN č. 4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým bolo § 3 zrušené v trhové miesto na ulici Malý trh.

 

Petícia č. 2/2006 z 25. 4. 2006 - podpísaných 655 osôb
Petícia proti výstavbe Sektbaru na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Občania Bratislavy žiadajú, aby mestská časť Bratislava - Staré Mesto, jej poslanecký zbor, starosta a miestny úrad odstúpili od snáh povoliť a realizovať stavbu tzv. Sektbaru, pretože sa tam zo žiadneho hľadiska nehodí. Stavba by narušila kultúrny a oddychový charakter parku a nemá odôvodnenie.
Vtedajší starosta ubezpečil občanov vo svojej odpovedi na petíciu, že výkon uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/2006 z 21. 2. 2006 (starosta splnomocnený miestnym zastupiteľstvom na všetky právne úkony, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s realizáciou projektu „Sektbar" na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave) nenaplní až do prijatia reálneho konsenzu a verejnej diskusie v danej veci.
20. 3. 2007 sa konalo verejné zhromaždenie obyvateľov k danej problematike a 27. 3. 2007 bolo uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 30/2007 zrušené v plnom rozsahu uznesenie č. 23/2006 zo dňa 21. 2. 2006, ktorým bol vyslovený súhlas s realizáciu projektu „Sektbar" na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 

Petícia č. 3/2006 z 13. 6. 2006 - podpísaných 121 osôb
Petícia za chodníky priateľské k deťom v Medickej záhrade.

Výmenu povrchov chodníkov v Medickej záhrade, ktorú v máji 2005 realizoval VEPOS považovali podpísaní občania za nevyhovujúci, nebezpečný najmä pre deti a ich rodičov - drobné a ostré kamienky v niekoľko cm vrstve, ktoré spôsobovali zabáranie detských kočiarov, pri páde detí mohlo dôjsť k ich poraneniu a kamienky sa mohli ľahko dostať do ich úst.
Podpísaní občania preto žiadali mestskú časť a VEPOS, aby zabezpečil úpravu chodníkov do súvislej podoby bez prekážok a kamienkov tak, aby boli ľahko priechodné a bezpečné pre deti.
Výmena povrchov chodníkov bola plánovaná akcia vzhľadom na ich zlý technický stav. Na základe pripomienok a upozornení bola upravená hrúbka vrstvy kamennej drvy a technológia kladenia a do konečnej podoby upravená zavalcovaním do podkladu. Nová konštrukcia chodníkov odstráni prašnosť pôvodného antukového povrchu, vytváranie kaluží a podporí estetický vzhľad.

 

Petícia č. 4/2006 z 28. 6. 2006 - podpísaných 10 osôb
Petícia majiteľov bytov na ulici Laurinská a Nedbalova proti obmedzovaniu základných ľudských práv.

Obyvatelia sa obracajú so žiadosťou, aby bol konečne spravodlivo vyriešený problém prístupu k ich vlastným bytom motorovými vozidlami. Predmetom petície je skutočnosť, že miestny úrad časť Nedbalovej a Laurinskej ulice zatarasil v prospech komerčnej organizácie WINTERTHUR, čím obyvateľom časti týchto ulíc znemožnil prístup pred vchody ich bytov vlastnými autami, ako i prístup pohotovostným vozidlám, pričom autá pracovníkov a majiteľov objektu WINTERTHUR a návštevníkov hotela WILLIAM sa svojvoľne po týchto uliciach prevážajú.
Odpoveď vtedajšieho starostu zaslaná doporučenou listovou zásielkou bola vrátená poštou pre neprevzatie zásielky adresátom v odbernej lehote.
16. 3. 2007 bola zaslaná žiadosť adresovaná súčasnému starostovi s priloženými kópiami petície s uvedením, že miestny úrad na ňu neodpovedal a s prosbou o zjednanie nápravy, umožnenie prístupu z Klobučníckej ulice a vyriešenie neobmedzeného prístupu pohotovostných vozidiel.
V odpovedi bolo uvedené, že dopravný režim v pešej zóne je upravený vo VZN č. 3/2005 o pešej zóne a zároveň boli obyvatelia po zvážení požiadavky a v snahe prerokovať problematiku pozvaní starostom na osobnú návštevu s určením termínu stretnutia.

 

Petícia č. 5/2006 z 23. 8. 2006 - podpísaných 202 osôb
Petícia občanov ohľadne stavby „Hotel Habermayer Palace, Panenská ul. 15, 17 Bratislava" z dôvodu plánovaného zabratia parkovacích miest a zníženia kvality životného prostredia v danej lokalite.
Občania žijúci a pracujúci v lokalite Štetinová a Panenská žiadajú posúdiť umiestnenie stavby z hľadiska životného prostredia, prizvať za účastníkov územného a stavebného konania členov petičného výboru a členov BD Štetinova, zastaviť územné konanie stavby navrhnutej v rozsahu a objeme podľa projektovej dokumentácie a trvať na jej prepracovaní s nižšou kapacitou, zabezpečiť, aby neboli vydané úz. rozhodnutia, resp. stavebné povolenia obsahujúce riešenie statickej dopravy trvalým záberom parkovacích miest a garantovať ich ponechanie pre obyvateľov.
Petičný výbor sa zúčastnil územného konania, na ktorom bol oboznámený s obsahom stavby a spôsobom riešenia statickej dopravy (nie je na úkor parkovacích miest na Štetinovej ul.) a petícia bola zapracovaná do spisového materiálu. Územné konanie je v súčasnosti prerušené do doby vyriešenia predbežnej otázky, t. j. vydania právoplatného rozsudku príslušného súdu vo veci vypovedania zmluvy o vecnom bremene so Št. jazykovou školou, o čom bol informovaný petičný výbor (v PD ako prístupová komunikácia s kanalizáciou).

 

Petícia 6/2006 z 10. 10. 2006 - podpísaných 28 osôb
Petícia občanov za riešenie neúnosnej dopravnej situácie na Bohúňovej ulici „Za obnovenie pokojného bývania".

Zrušením výjazdovej komunikácie vyúsťujúcej na Brniansku (výstavbou protihlukového múru po výstavbe čerpacej stanice na Brnianskej ulici) sa Bohúňova ul. stala veľmi hlučnou, prašnou a najmä nebezpečnou ulicou, kde autá miestnych obyvateľov musia parkovať na chodníkoch, pričom toto parkovanie nie je vyznačené dopravnými značkami a prekážajú plynulému pohybu chodcov.
Obyvatelia žiadajú preto o riešenie dopravnej situácie na Bohúňovej ulici položením spomaľovacích prahov pri vyústení bočných ulíc Čerešňová, Jaseňová a Javorová.
Petícia bola prerokovaná v Komisii dopravy pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorá odporučila spracovať projekt zmeny organizácie dopravy na Bohúňovej ulici (Záznam z rokovania zo 16. 10. 2006), ktorý zatiaľ nebol spracovaný.

 

Petícia 7/2006 z 23. 10. 2006 - podpísaných 135 osôb
Petícia za Masarykovo nábrežie v Bratislave.

Podpísaní občania SR sa obrátili na orgány samosprávy Hlavného mesta SR a orgány samosprávy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s návrhom na premenovanie časti Vajanského nábrežia v Bratislave, na ktorej sa nachádza pamätník Československej štátnosti, na Masarykovo nábrežie.
Informácia o petícii bola predložená 31. 10. 2006 na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktoré ju zobralo na vedomie uznesením č. 121/2006. Vyjadrenie podpory návrhu na premenovanie však nezískalo dostatočný počet hlasov a o odporučení Mestskému zastupiteľstvu Hlavného mesta SR, aby sa predmetným návrhom zaoberalo sa nehlasovalo. Kompetentné v rozhodovaní o zmenách názvov ulíc sú orgány samosprávy hlavného mesta.

 

Petícia 8/2006 z 30. 11. 2006 - podpísaných 28 osôb
Petícia občanov Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Podpísaní obyvatelia požadovali, aby na Zochovej ulici samospráva zabezpečila jeden z chodníkov pre peších, matky s deťmi, zdravotne postihnutých a starších občanov tým, že osadí na okraji chodníka kovové prerušované zábradlie obdobne, ako je to na susednej Kozej ulici a žiadali ho umiestniť na pravej strane ulice v smere jazdy.
Zábradlie osadené nebolo a výsledok vybavenia petície nebol oznámený osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy.

 

Sťažnosti prijaté v roku 2006.xls Sťažnosti prijaté v roku 2006.xls (XLS, 101 KB)
Sťažnosti prijaté v roku 2006 Sťažnosti prijaté v roku 2006 (PDF, 311,47 KB)