Správa o vybavovaní sťažností a petícií prijatých v r. 2008

S P R Á V A
o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2009 schváleného 9.12.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 145/2008 a podľa Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „Zásady") účinnými od 17.10.2007 predkladám Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2008.

 

Sťažnosti
V roku 2008 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „referát") prijal a zaevidoval celkom 93 sťažností (Príloha - „Sťažnosti prijaté v roku 2008" s ich stručnou charakteristikou). Na vybavenie a prešetrenie 8 z nich nebola Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť") príslušná, a preto boli postúpené na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.


V súlade s § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z.z.") bolo prijatých 9 anonymných sťažností, z ktorých boli 4 vybavené (všetky neopodstatnené), 2 postúpené, 1 neriešená, pretože neobsahovala údaje, ktoré by nasvedčovali, že bol porušený právny predpis a 2 neriešené, pretože mestská časť nebola príslušná na ich vybavenie a sťažovateľ zaslal sťažnosti súčasne aj orgánom príslušným na ich vybavenie.


Z celkového počtu 93 sťažností bolo riešených 80 sťažností (36 opodstatnených, 44 neopodstatnených), postúpených bolo 8 sťažností, 4 sťažnosti sa neriešili (vyššie uvedené 3 anonymné sťažnosti a 1 neriešená z dôvodu späťvzatia sťažovateľom) a 1 podanie nebolo vyhodnotené podľa § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. ako sťažnosť.

 

Všetky prijaté sťažnosti za rok 2008 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného kľudu (21 sťažností -1 anonymná, z toho 4 nepríslušné a postúpené, 13 opodstatnených, 4 neopodstatnené) - rušenie nočného kľudu prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, hlučné správanie hostí v prevádzkových jednotkách a v ich okolí, znečisťovanie okolia návštevníkmi prev. jednotiek), nedodržanie prevádzkovej doby, nesúhlas s prevádzkovou dobou a hudobnou produkciou, nedodržanie vzdialeností podľa VZN pri umiestňovaní letných terás, hluk šíriaci sa z Justičného paláca.


2. Stavebná činnosť (17 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 4 opodstatnené, 12 neopodstatnených) - hluk, neporiadok a škody spôsobené stavebnou činnosťou, nepovolená stavebná činnosť, zaujatie ver. priestranstva stavebnou činnosťou bez povolenia, porušovanie zákonnosti a prieťahy v stavebnom konaní.


3. Doprava, správa komunikácií (13 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 4 opodstatnené, 8 neopodstatnených) - parkovanie, dopravné značenie, stav komunikácií, úraz spôsobený rozkopanou komunikáciou, uzatvorenie komunikácie.


4. Pracovníci miestneho úradu mestskej časti (12 sťažností, z toho 4 opodstatnené a 7 neopodstatnených, 1 neriešená) - neplnenie resp. nedôsledné plnenie prac. povinností, nekonanie, neprimerané správanie, nekompetentnosť.


5. Správa majetku, údržba domov, nájomných bytov, vlastnícke vzťahy (7 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 3 opodstatnené, 3 neopodstatnené) - neporiadok na dvore domu, spôsob odpredaja pozemkov, správanie nájomníkov bytov, cena za prenájom garáže, správa domu.


6. Domový poriadok, medziľudské vzťahy (5 sťažností - 3 anonymné, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 2 opodstatnené, 2 neriešené) - rušenie spolužitia, poškodzovanie a znečisťovanie spoločného majetku.


7. Životné prostredie (5 sťažností - 1 anonymná, z toho 3 opodstatnené, 2 neopodstatnené) - nekosenie trávy, neodvážanie organického odpadu, neupravovanie záhrady rodinného domu, zničenie trávnika pri kosení autom, hromadenie odpadu vo dvore domu.


8. Školstvo (3 sťažnosti - 2 anonymné, 3 neopodstatnené) - činnosť riaditeľky a zamestnanca ZŠ.


9. Sociálna oblasť (2 sťažnosti - 1 anonymná, 1 opodstatnená, 1 neopodstatnená) - zanedbanie oznamovacej povinnosti príbuzným klienta zo strany ZOS o jeho zdrav. stave, rušenie obyvateľov DOR brechotom psa.


10. Rôzne (7 sťažností - 1 anonymná, z toho 2 opodstatnené, 4 neopodstatnené, 1 neriešená) - zriadenie firmy v rodinnom dome bez súhlasu obyvateľov okolitých domov, prepadnutie sťažovateľa v reštauračnom zariadení, priestory na Františkánskom nám. 7 - sprístupnenie priestorov divadla F7 neoprávneným osobám (hluk z ich činnosti, smrad, úpravy bytu), jednanie poslankyne MZ, nepovolené napojenie na inžinierske siete, prenikanie chladu do prízemných priestorov cez otvorené pivničné okná.

 

Kontrolou spisovej evidencie všetkých sťažností bolo zistené, že boli zaevidované v súlade s § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. a Čl. 5 Zásad, tzn. že ich evidencia bola vykonávaná centrálne, oddelene od ostatných písomností.


Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti.


Výsledky prešetrenia sťažností boli oznamované písomne v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. a Čl. 6 a 7 Zásad, okrem 8 sťažností, ktoré boli riešené, ale bez zaslania výsledku prešetrenia, vzhľadom k tomu, že sa riešili za prítomnosti sťažovateľov, alebo boli sťažovatelia informovaní ústne. Kontrolou spisovej evidencie bolo overované splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v prípade opodstatnených sťažností (§ 10 ods. 1 písm. g) § 21 ods. 2 zákona č. 152/1998 Z. z. a čl. 9 ods. 3 Zásad), pričom v 6 prípadoch bolo možné zistiť splnenie opatrení len na základe ústnej informácie pracovníkov príslušných oddelení.


V roku 2008 bola 1 opakovaná sťažnosť vybavená v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 152/1998 Z. z. vzhľadom k tomu, že bola podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci a neobsahovala nové skutočnosti, správnosť vybavenia sa nekontrolovala, sťažovateľ sa o tom neupovedomil a urobil sa záznam do spisového materiálu.


Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo doručených na priame riešenie a vybavených celkom 8 sťažností podľa nasledujúcej tabuľky:

Organizácia

Sťažnosti spolu

Opodstatnené

Neopodstatnené

ZŠ Jesenského

6

4

2

ZŠ Vazovova

1

1

-

ZŠ Hlboká

1

-

1

Spolu

8

5

3

Podľa obsahu a zamerania boli podané 4 sťažnosti na správanie učiteľov voči žiakom (2 opodstatnené, 2 neopodstatnené, z t. 1 anonymná), 2 na školníka (opodstatnené, z t. 1 anonymná), 1 na kuchárku (neopodstatnená - anonymná), 1 na žiaka (opodstatnená).

 

Petície
V roku 2008 bolo na miestny úrad mestskej časti doručených 6 petícií:

Petícia č. 1/2008 z 2.4.2008 - podpísaných 17 osôb
Petícia obyvateľov Banskobystrickej ulice za vyhradenie parkovacích miest.
Obyvatelia Banskobystrickej ul. sa obrátili na starostu mestskej časti vo veci neúnosnej dopravnej situácie v parkovaní osobných automobilov na tejto ulici a žiadali, aby sa jedna strana vozovky vyhradila len pre parkovanie obyvateľov Banskobystrickej ul.
Vzhľadom k tomu, že Banskobystrická ulica je miestnou komunikáciou II. triedy, ktorých správu vykonáva hlavné mesto SR Bratislava (Čl. 28 ods. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy) bola petícia v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 85/1990 Zb.") postúpená Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako orgánu príslušnému na vybavenie.

 

Petícia č. 2/2008 z 21.4.2008 - podpísaných 10 osôb
Petícia proti vydaniu stavebného povolenia na výstavbu ôsmeho podlažia pre byt č. 22 a 24 na Krížnej ul. byt. domu 3,5,7,9,11.
Podanie obsahovalo vecné nedostatky, bolo neprehľadné a preto v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. bola osoba, ktorá podala petíciu vyzvaná, aby ich odstránila v lehote do 30 dní od vyzvania a súčasne jej bolo oznámené, že vo veci nadstavby domu na Krížnej nebola mestskej časti podaná žiadosť o umiestnení takejto stavby.
Nedostatky v stanovenej lehote neboli odstránené a preto sa petícia neprešetrovala.

 

Petícia č. 3/2008 z 28.4.2008 - podpísaných 1639 osôb (ďalších 225 podpisov na elektronickej petícii)
Petícia proti likvidácii parku na Belopotockého ulici.
Občania v petícii žiadali p. primátora, Mestské zastupiteľstvo hl. mesta SR, p. starostu, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto aby nesúhlasili s likvidáciou zelene parku na Belopotockého ul., aby vstúpili do efektívneho rokovania s investorom a pomohli svojím konaním zabezpečiť výmenu, alebo iné riešenie dotknutého pozemku tak, aby sa mohli v plnom rozsahu realizovať zámery nového územného plánu Bratislavy, t.j. zachovanie súčasnej zelene. V dôsledku stavebnej činnosti by išlo o výrub 80 % zelene na území stavby a celej zvyšnej zelene.
Informácia o petícii bola 13.5.2008 predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktoré ju uznesením č. 67/2008 vzalo na vedomie, vyjadrilo podporu 13-ročnému úsiliu občanov naďalej zachovávať zeleň v lokalite parku na Belopotockého ul. a požiadalo starostu aby v spolupráci s primátorom a Mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR Bratislavy hľadali riešenie a podnikli všetky potrebné kroky, aby zeleň na Belopotockého ul. bola zachovaná a opätovne sprístupnená občanom ako verejný park.
Listom z 28.5.2008 p. starosta požiadal p. primátora o rokovanie s investorom o zámene pozemku za iný, ktorý je vo vlastníctve mesta Bratislavy.
10.7.2008 bolo mestskej časti doručené stanovisko hl. mesta SR Bratislavy, ktoré akceptovalo upozornenie prokurátora a v intenciách uvedeného zabezpečuje zosúladenie územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, v ktorom sa územie dotknutej lokality mení zo zelene na zastavané územie.

 

Petícia č. 4/2008 z 26.5.2008 - podpísaných 723 osôb (min. pri 140 podpisoch nebolo čitateľné meno, alebo adresa, alebo nebola uvedená adresa trvalého pobytu vôbec - nie je v súlade s § 4 ods.1 zákona č. 85/1990 Zb.)
Petícia za zachovanie trhoviska na Poľnej ulici v Bratislave.
Na rokovaní trhovníkov so starostom a v odpovedi na petíciu bolo oznámené, že predajné stánky na Poľnej ulici nebudú zrušené. Forma predaja bude zmenená na ambulantný predaj s tým, že záber verejného priestranstva pre predajné stánky bude pre terajších trhovníkov realizovaný na základe rozhodnutia mestskej časti zatiaľ do 31.12.2009 (zaujatie verejného priestranstva povolené rozhodnutím, zaplatený správny poplatok a miestna daň). Podmienkou mestskej časti pre takúto prevádzku je obsadenie všetkých existujúcich predajných stánkov - pultov a ich obnovená jednofarebnosť.

 

Petícia č. 5/2008 zo 17.6.2008 - podpísaných 216 osôb

Petícia obyvateľov obytnej zóny Tichá, Slávičie údolie proti rozširovaniu Tichej ulice na dvojprúdovú komunikáciu za účelom zavedenia trolejbusovej dopravy.
Obyvatelia zóny žiadali miestny úrad mestskej časti, aby pristúpil k definitívnemu zrušeniu zámeru územného plánovania na rozširovanie Tichej ulice na dvojprúdovú komunikáciu za účelom zavedenia trolejbusovej dopravy. Podľa petície je riešenie prepravy v súčasnosti postačujúce a obyvatelia by uvítali zavedenie cestných retardérov.
Petícia bola postúpená Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako orgánu príslušnému na vybavenie podľa § 5 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. (Územný plán zóny Machnáč vymedzuje jednotlivé verejnoprospešné stavby, medzi ktorými sú aj plochy vymedzené dopravnými stavbami zaradenými do funkčnej triedy C1, C2, C3 - zaradenie Tichej ul. do funkčnej triedy C2 a rezerva na obojstranné rozšírenie komunikácie Tichá ul. pre vedenie trolejbusovej MHD - VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 2/1999 z 9.9.1999, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Machnáč, Bratislava, v znení VZN č. 2/2003 z 26.6.2003 a č.11/2008 z 15.12.2008).

 

Petícia č. 6/2008 z 24.11.2008 - podpísaných 7 osôb
Petícia obyvateľov obytného domu Zochova 22 za úpravu otváracích hodín v podniku Veľký Scherz, Partizánska 2 maximálne do 22.00 hod.
Obyvatelia v petícii žiadali úpravu otváracích hodín, nakoľko sa mení táto kaviareň v nočných hodinách na hlučnú krčmu a na diskotéku, kedy prichádza k sústavnému rušeniu nočného kľudu hlasnou hudbou a návštevníkmi pri opúšťaní prevádzky, popíjaním alkoholu a fajčením pred prevádzkou. Živá hudba je natoľko hlučná, že ju je počuť aj cez zavreté okná, a preto žiadali o zákaz konania koncertov v čase od 20.00 hod. do 22.00 hod. cez pracovný týždeň a aby prevádzka naďalej plnila svoj účel ako kaviareň, bez živej hudby s prevádzkovou dobou do 22.00 hod.
V odpovedi na petíciu bolo uvedené, že je potrebné rušenie nočného kľudu hlasnou prevádzkou kaviarne objektivizovať meraním hluku, ktoré na základe sťažnosti zabezpečí RÚVZ, vystaví o meraní protokol, ten je potrebné doručiť referátu obchodu a služieb, ktorý na základe žiadosti môže vo veci ďalej konať v súlade s VZN mestskej časti č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane zdravia obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení zmien a doplnkov. Referát obchodu a služieb preverí, či prevádzka spĺňa podmienky stanovené uvedeným VZN a v prípade rozporu podnikne príslušné kroky v rámci svojich zákonných možností.
V súlade s § 5 ods. 5 VZN č. 1/2005 bola zaslaná výzva o zjednanie nápravy. Na správnom konaní uskutočnenom na miestnom úrade mestskej časti prevádzkovateľ uviedol, že si je vedomý, že bolo porušené VZN č. 1/2005, prisľúbil nápravu a bola mu udelená bloková pokuta vo výške 1 000,00 Sk.
Osoba, ktorá podávala petíciu bola informovaná o výsledku a uviedla, že sa situácia zlepšila a bola zjednaná náprava.

 

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Staré Mesto nebola doručená ani jedna petícia.

 

Kontrolou spisovej evidencie petícií neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky petície boli zaevidované v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. a v súlade s Čl. 11 ods. 2,3 Zásad, pričom boli primerane použité ustanovenia § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. tzn., že ich evidencia bola vykonávaná centrálne, oddelene od ostatných písomností.
Petície boli riešené referátom v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti. Výsledky prešetrenia petícií boli oznamované písomne v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. a Čl. 11 ods. 4 a 9 Zásad.

 

Vykonanou kontrolou bolo súčasne preverené aj splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2007. V súlade so správou o splnení opatrení predloženou prednostom miestneho úradu mestskej časti hlavnej kontrolórke boli v roku 2008 odstránené všetky nedostatky v súvislosti s vybavovaním petícií. Hlavnej kontrolórke boli v roku 2008 postúpené 2 sťažnosti na prešetrenie ktorých bola príslušná, čím bol odstránený nedostatok v dodržiavaní § 11 zákona č. 152/1998 Z. z. zistený kontrolou vybavovania sťažností prijatých v r. 2007. Naďalej pretrvávajú nedostatky v súvislosti s dodržiavaním § 10 a § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. (uvedené v časti „Sťažnosti"). Všetky sťažnosti boli riešené (v r. 2007 neboli 3 sťažnosti riešené vôbec), ale v spise sa nenachádza výsledok prešetrenia, prijaté opatrenia, termíny ich splnenia dátum odoslania oznámenia sťažovateľovi o výsledku prešetrenia, ktoré podľa cit. zákona spisová evidencia musí obsahovať. Kontrola ich vybavovania mohla byť vykonaná len konzultáciou s pracovníkmi príslušných oddelení.

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia.

Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin bola prednostovi miestneho úradu v zápisnici o prerokovaní správy o výsledku kontroly zo 6.4.2009 uložená povinnosť prijať v stanovenom termíne opatrenia a predložiť písomnú správu o ich splnení.

 

Sťažnosti prijaté v roku 2008.xls Sťažnosti prijaté v roku 2008.xls (XLS, 102 KB)
Sťažnosti prijaté v roku 2008 Sťažnosti prijaté v roku 2008 (PDF, 249,59 KB)