Správa o vybavovaní sťažností a petícií prijatých v roku 2009

SPRÁVA o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2010 schváleného 8.12.2009 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 124/2009 a podľa Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „Zásady") účinnými od 17.10.2007, predkladám Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009.

 

Sťažnosti
V roku 2009 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „referát") prijal a zaevidoval celkom 48 sťažností (Príloha - „Sťažnosti prijaté v roku 2009" s ich stručnou charakteristikou). Na vybavenie a prešetrenie 2 z nich nebola Mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť") príslušná, a preto boli postúpené na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.

V súlade s § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.") boli prijaté 2 anonymné sťažnosti, z ktorých 1 bola vybavená (opodstatnená) a 1 nebola riešená, pretože podľa zákona č.152/1998 Z. z. sa podanie nepovažovalo za sťažnosť.

Z celkového počtu 48 sťažností bolo riešených 45 sťažností (20 opodstatnených, 25 neopodstatnených), postúpené boli 2 sťažnosti a 1 podanie nebolo vyhodnotené ako sťažnosť.

Všetky prijaté sťažnosti za rok 2009 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Správa majetku, údržba domov, vlastnícke vzťahy (12 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 2 opodstatnené, 9 neopodstatnených) - nepredloženie vyúčtovania za služby v zákonnej lehote, prieťahy pri prevode vlastníctva bytu, narúšanie verejného poriadku a neporiadok okolo domu, nájomné, údržba domu.

2. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného kľudu (11 sťažností, z toho 5 opodstatnených, 6 neopodstatnených) - rušenie nočného kľudu prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, hlučné správanie hostí v prevádzkových jednotkách a v ich okolí, konzumácia alkoholu a znečisťovanie okolia návštevníkmi prev. jednotiek), nedodržanie prevádzkovej doby, nesúhlas s prevádzkovou dobou a hudobnou produkciou, žiadosť o zrušenie prev. jednotky, rušenie noč. kľudu hlukom zo vzduchotechniky.

3. Doprava, správa komunikácií (8 sťažností, z toho 4 opodstatnené, 4 neopodstatnené) - parkovanie, stav komunikácií, neoznačená uzávierka počas rozkopávky, zaberanie chodníka oplotením.

4. Pracovníci miestneho úradu mestskej časti (5 sťažností, z toho 1 opodstatnená, 4 neopodstatnené) - neochota, nekonanie v súlade so zákonom, nekompetentnosť.

5. Stavebná činnosť (4 sťažnosti, z toho 1 anonymná - neriešená, 2 opodstatnené, 1 neopodstatnená) - škody spôsobené stavebnou činnosťou, nepovolená stavebná činnosť, nesúhlas s umiestnením zariadenia staveniska, nedodržiavanie VZN č.11/2008, kt. sa určujú pravidlá pri stav., rekonštr. a udržiavacích prácach.

6. Životné prostredie, verejný poriadok (3 sťažnosti, z toho 2 opodstatnené, 1 neopodstatnená) - znečisťovanie ver. priestranstva, voľný pohyb psov bez náhubku a neodstraňovanie psích exkrementov ich majiteľmi, výsadba stromov nad plyn. vedením.

7. Školstvo (2 sťažnosti, z t. 1 opodstatnená a 1 neopodstatnená) - správanie sa učiteliek MŠ k deťom, podávanie nesprávnych informácií rodičom, zaujatosť riaditeľky voči učiteľke.

8. Domový poriadok, medziľudské vzťahy (1 sťažnosť nepríslušná a postúpená) - narúšanie občianskeho spolunažívania v dome.

9. Rôzne (3 sťažnosti -1 anonymná, z toho 2 opodstatnené, 1 neopodstatnená) - chovanie neohlásených psov, kt. znečisťujú spol. priestory domu, údržba detského ihriska, nedostupné e-mailové schránky mestskej časti.

 

Kontrolou spisovej evidencie všetkých sťažností bolo zistené, že boli zaevidované v súlade s § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. a Čl. 5 Zásad, tzn. že ich evidencia bola vykonávaná centrálne, oddelene od ostatných písomností.

Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti.

Výsledky prešetrenia sťažností boli oznamované písomne v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. a Čl. 6 a 7 Zásad. V súlade s § 13 zákona č. 152/1998 Z. z. a Čl. 8 Zásad bola okrem 3 sťažností dodržaná lehota na vybavenie sťažnosti.

Kontrolou spisovej evidencie bolo overované splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov v prípade opodstatnených sťažností (§ 10 ods. 1 písm. g), § 21 ods. 2 zákona č. 152/1998 Z. z. a čl. 9 ods. 3 Zásad). Ku všetkým boli doložené písomnosti, ktoré dokumentovali plnenie prijatých opatrení v súlade s odpoveďou zaslanou sťažovateľovi, z toho 2 sú ešte v riešení, vzhľadom k tomu, že v jednom prípade sa začali plniť prijaté opatrenia až v priebehu kontroly a 1 sťažnosť bola doručená koncom roka.

V roku 2009 boli prijaté 3 opakované sťažnosti, ktoré boli vybavené v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. (prekontrolovaná správnosť vybavenia pôvodnej sťažnosti a výsledok oznámený sťažovateľovi).

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti boli doručené na priame riešenie a vybavené celkom 3 sťažnosti podľa nasledujúcej tabuľky:

Organizácia

Sťažnosti spolu

Opodstatnené

Neopodstatnené

ZŠ Grösslingova

1

1

-

ZŠ Vazovova

2

1

1

Spolu

3

2

1 

 

 

Podľa obsahu a zamerania boli podané 2 opodstatnené sťažnosti na správanie učiteľov voči žiakom a 1 neopodstatnená sťažnosť na vedúcu školského stravovacieho zariadenia.

 

Petície
V roku 2009 boli na miestny úrad mestskej časti doručené 3 petície:

Petícia č. 1/2009 zo 17.2.2009 - podpísaných 15 osôb
Petícia proti povoleniu prevádzky kaviarenského, reštauračného, alebo pohostinského zariadenia v priestoroch obytného domu na Klemensovej ul. 1 v Bratislave.

Petíciou sa obyvatelia Klemensovej ul. 1 obracajú na miestny úrad mestskej časti a žiadajú, aby nepovolil prevádzku kaviarenského, reštauračného, alebo pohostinského zariadenia v priestoroch ich obytného domu. V zdôvodnení žiadosti poukazujú na rušenie nočného kľudu, prenikanie zápachov do bytov cez drevené stropy, nesplnené hygienické podmienky v prevádzke, parkovanie vozidiel návštevníkov a zamestnancov prevádzky na chodníku pred domom.

Kaviarenské, reštauračné alebo pohostinské zariadenie v tomto nebytovom priestore naša mestská časť nepovolila.

Nebytový priestor je v súkromnom vlastníctve, bol prenajatý nájomcovi pre účely podľa jeho živnostenského listu - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a nie na kaviarenskú prevádzku.

V zmluve o prevode vlastníctva je priestor vedený ako predajňa. Bez súhlasu stavebného úradu nemôže byť používaný na iný účel.

Na základe petície a po šetrení vykonanom stavebným úradom majiteľka zrušila zmluvu o nájme nebytového priestoru.

 

Petícia č. 2/2009 zo 17.3.2009 - podpísaných 294 osôb
Petícia občanov za sprejazdnenie Hrebendovej ulice.

V petícii je uvedené, že o uzavretí ulíc Hrebendova, Tichá a Slávičie údolie, ktoré prebehlo v januári/februári 2008 neboli občania informovaní, nikto sa nepýtal na ich názor, nikto im nevysvetlil dôvody. Po viacerých urgenciách im bolo z miestneho úradu oznámené, že na Hrebendovej dochádzalo k častým dopravným nehodám. Tento argument považujú za účelovo vykonštruovaný nezmysel.

Uzavretím Hrebendovej ul. sa zmenila kvalita života obyvateľov na kopci a ostatných užívateľov ulice. Zmizla jedna dôležitá prístupová možnosť do štvrte a ostávajúce dve prístupové možnosti - z Mudroňovej ul. a z Nábr. arm. generála L. Svobodu, ktoré sú mimoriadne preťažené. Ulica Nad lomom sa stala pre obyvateľov nebezpečným úsekom, vzhľadom na neexistenciu chodníkov je peší prechod životu mimoriadne nebezpečný (jazdia autá, kt. by inak využívali Hrebendovu ul., kt. nebola chodcami takmer vôbec využívaná).

Uzavretie Hrebendovej ul. je nezmyselné, protiobčianske a ohrozuje životy ľudí, a preto žiadajú sprejazdnenie ulice v čo najbližšom čase.

K uzavretiu Hrebendovej ul. pristúpila mestská časť, ako správca komunikácie z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky, ktorá nevyhovuje podmienkam stanoveným STN a v tejto súvislosti aj so zabezpečením bezpečnosti cestnej premávky. Napriek tomu mestská časť na žiadosť dopravnej komisie pri miestnom zastupiteľstve predložila v septembri 2008 návrh na sprejazdnenie Hrebendovej ul. na Operatívnu komisiu pri odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktorá so sprejazdnením nesúhlasila na základe stanoviska Krajského dopr. inšpektorátu KR PZ v Bratislave, ktorý k sprejazdneniu vyžaduje vykonať rekonštrukciu komunikácie podľa STN.

Uvedenú lokalitu rieši územný plán zóny Machnáč. Už viac ako 2 roky je spracovaná a prerokovaná jeho aktualizácia, nakoľko obstarávateľom bolo hl. mesto, čaká sa na odsúhlasenie v mestskom zastupiteľstve. Hl. mesto nezadalo zadefinovanie obslužných komunikácií v tomto území ako verejnoprospešné stavby. Trasa Hrebendovej ul. v inkriminovanom úseku je vo viacerých prípadoch vedená cez súkromné pozemky, ale vzhľadom k tomu, že nemá štatút verejnoprospešnej stavby, neexistuje nástroj na vyvlastnenie potrebných pozemkov. Mestská časť požadovala spracovanie dopravného konceptu tohto územia a zadefinovanie komunikácií v tejto lokalite spomínaným spôsobom, ale táto požiadavka nebola akceptovaná. Jedinou výnimkou je prepojenie Slávičieho údolia s Mudroňovou ul., ktoré je zadefinované ako verejnoprospešná stavba.

Mestská časť nie je schopná v súčasnosti len z vlastných prostriedkov zabezpečiť rekonštrukciu komunikácie vyhovujúcej parametrom STN. Uzavretie Hrebendovej ul. je len čiastkovým riešením, na čom sa zhodla väčšina obyvateľov tejto lokality, riešenie nie je konečné, ale bez spracovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá by riešila situáciu koncepčne, nie je iné východisko.

 

Petícia č. 3/2009 z 28.4.2009 - podpísaných 11 osôb
Petícia proti zriadeniu reštauračných zariadení v obytnom dome na Špitálskej 9.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na Špitálskej 9 vyjadrili dôrazný nesúhlas so zriadením akýchkoľvek reštauračných zariadení a prevádzok v dome a žiadajú okamžité ukončenie stavebných prác smerujúcich k prestavbe priestorov v objekte na reštauračné zariadenia. Nesúhlas zdôvodňujú vykonávaním výrazných stavebných úprav bez súhlasu vlastníkov, nedostatočne nadimenzovanými inžinierskymi sieťami na prevádzku reštaurácie, neexistenciou plánu na účinné odstránenie pachov, hlukom z prevádzky v podvečerných a večerných hodinách, zhoršením bezpečnosti a straty súkromia z dôvodu pohybu cudzích osôb po súkromnom pozemku a výrazným znížením hodnoty ostatných priestorov v objekte.

Stavebný úrad nemal vedomosť o žiadnej prestavbe nebytového priestoru vo dvore domu (NP č. 50) uvedeného v petícii. Eviduje podanie o prestavbu NP č. 38 so vstupom z ulice na kaviarenské účely (bývalá predajňa Alexandra Silvia).

NP č. 50 je zariadením obchodu (predajné priestory) na základe povolenia stavebného úradu z r. 2006, voči ktorému nikto z vlastníkov v dome nepodal námietky, čím sa stalo právoplatným. Na preskúmanie skutočností uvedených v petícií bolo postúpené toto podanie na stavebný úrad, ktorý uskutočnil štátny stavebný dohľad, pričom nezistil porušenie stavebného zákona nepovolenou stavebnou činnosťou.

Kontrolou spisovej evidencie petícií bolo zistené, že všetky petície boli zaevidované v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. a v súlade s Čl. 11 ods. 2,3 Zásad, pričom boli primerane použité ustanovenia § 10 zákona č. 152/1998 Z. z. tzn., že ich evidencia bola vykonávaná centrálne, oddelene od ostatných písomností.

Petície boli riešené referátom v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu mestskej časti. Výsledky prešetrenia petícií boli oznamované písomne v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. a Čl. 11 ods. 4 a 9 Zásad. V jednom prípade bol výsledok oznámený prednostom miestneho úradu, čo nie je v súlade s Čl. 11 ods. 4 Zásad, podľa kt. vybavovanie petícií v podmienkach mestskej časti zabezpečuje starosta. V spisoch boli doložené písomnosti, ktoré dokumentovali splnenie opatrení v súlade s oznámením o výsledku prešetrenia petície.

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti nebola doručená ani jedna petícia.

Vykonanou kontrolou bolo súčasne preverené aj splnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2008, pričom neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky opatrenia boli splnené v súlade so správou o ich splnení predloženou prednostom miestneho úradu mestskej časti.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku kontroly, vzhľadom k tomu, že v súvislosti s vybavovaním sťažností prijatých v roku 2009 a petícií prijatých v roku 2009 bol v oboch prípadoch zistený jeden nedostatok.

Kontrola bola ukončená prerokovaním správy. Kontrolovanému subjektu bola v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení.

 

Sťažnosti prijaté v r. 2009.xls Sťažnosti prijaté v r. 2009.xls (XLS, 117,5 KB)
Sťažnosti prijaté v r 2009.pdf Sťažnosti prijaté v r 2009.pdf (PDF, 34,3 KB)