Správa o vybavovaní sťažností - r. 2007

S P R Á V A
o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008 schváleného 11. 12. 2007 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 111/2007 a so Zásadami postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, účinnými od 17. 10. 2007 predkladám Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2007.

 

Sťažnosti

V roku 2007 referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad") prijal a zaevidoval celkom 78 sťažností (Príloha - „Sťažnosti prijaté v roku 2007" s ich stručnou charakteristikou). Na vybavenie a prešetrenie 8 z nich nebol miestny úrad príslušný, a preto ich postúpil na priame vybavenie orgánom príslušným na ich vybavenie.
V súlade s § 8 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej „zákon č. 152/1998 Z. z.") boli prijaté a vybavené 4 anonymné sťažnosti.
Z celkového počtu 78 sťažností bolo vybavených 67 sťažností (24 opodstatnených, 2 opodstatnené čiastočne, 40 neopodstatnených, 1 opakovaná), postúpených 8 sťažností a 3 sťažnosti neboli vybavené.

 

Všetky prijaté sťažnosti za rok 2007 na základe ich obsahu a zamerania môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Prevádzka reštauračných zariadení, rušenie nočného pokoja (15 sťažností, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 1 opakovaná, 8 opodstatnených a 5 neopodstatnených) - rušenie nočného pokoja prevádzkou reštauračných zariadení (hlučná hudobná produkcia, hlučné správanie hostí v prevádzkových jednotkách a v ich okolí, jednorazové akcie), nedodržanie prevádzkovej doby, nesúhlas s prevádzkovou dobou, rušenie nočného pokoja z pretáčania reklamných tapiet, rušenie nočného pokoja hlukom šíriacim sa z Justičného paláca.

2. Doprava, správa komunikácií (13 sťažností, z toho 2 nepríslušné a postúpené, 2 nevybavené, 9 vybavených, z ktorých bolo 7 opodstatnených, 1 opodstatnená čiastočne a 1 neopodstatnená) - organizácia parkovania, dopravná situácia, dopravné značenie, parkovaním pred garážami obmedzený prístup ich vlastníkov, neoprávnené odtiahnutie motorového vozidla, zdevastovaný stav Hlbokej ulice.

3. Pracovníci miestneho úradu (13 sťažností - 1 anonymná, z ktorých boli 2 opodstatnené a 11 neopodstatnených) - neplnenie resp. nedôsledné plnenie prac. povinností, nekompetentnosť.

4. Správa majetku, údržba domov, nájomných bytov, vlastnícke vzťahy (12 sťažností, z toho 2 nepríslušné a postúpené, 1 nevybavená, 9 vybavených, z ktorých bola 1 opodstatnená, 1 opodstatnená čiastočne a 7 neopodstatnených) - neriešenie žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážou, nepridelenie garsónky, vytápanie bytu susedom, nevyprataný CO kryt, správa domu, znečisťovanie spol. priestorov mačkami, technický stav domu, nemožnosť odkúpenia bytu v reštituovanom dome, prevod vlastníctva nebytového priestoru (ateliér).

5. Stavebná činnosť (11 sťažností, z ktorých boli 3 opodstatnené a 8 neopodstatnených) - hluk zo stavebnej činnosti vo večernom a nočnom čase a v dňoch prac. pokoja, prieťahy v stavebnom konaní, nedovolená stavebná činnosť, požiadavky na štátny stavebný dohľad, postup stavebného úradu vo veci vydania súhlasu s udržiavacími prácami, pri ohlásení stavby, vydania stavebného povolenia, nezákonný postup vo veci územného a stavebného konania.

6. Životné prostredie (3 sťažnosti, z toho 2 nepríslušné a postúpené, 1 vybavená, neopodstatnená) - prienik pachov z nebytového priestoru, spaľovanie odpadu v záhrade rodinného domu, zničená zeleň po rekonštrukcii plynového potrubia.

7. Domový poriadok a medziľudské vzťahy (2 sťažnosti, z toho 1 opodstatnená a 1 neopodstatnená) - porušovanie domového poriadku v nájomnom byte - fajčenie, neporiadok v spol. priestoroch, rušenie nočného pokoja.

8. Školstvo (1 sťažnosť, anonymná, neopodstatnená) - činnosť riaditeľky ZŠ.

9. Rôzne (8 sťažností - 1 anonymná, z toho 1 nepríslušná a postúpená, 2 opodstatnené a 5 neopodstatnených) - nefunkčnosť verejného osvetlenia, nevyplatenie odmeny za sprostredkovanie inzercie do Prešporských novín, nedostatočné úradné hodiny, uzatváranie priestorov proti stránkam, zrušenie DJ na Javorínskej ul., hluk spôsobovaný pouličnými umelcami, osvetľovanie bytu svetelnou reklamou, pes chovaný v neprimeraných podmienkach.

 

Sťažnosti boli podľa charakteru a závažnosti riešené priamo referátom kontroly a sťažností, alebo v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, a to najmä písomným vyžiadaním odborného stanoviska so stanoveným termínom odpovede a v niektorých prípadoch odstúpením na priame vybavenie s požiadavkou o zaslanie odpovede sťažovateľovi a na vedomie referátu kontroly a sťažností so stanoveným termínom odpovede.


Výsledky prešetrenia sťažností boli oznamované písomne v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. V roku 2007 bola prijatá 1 opakovaná sťažnosť, ktorá bola vybavená v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 152/1998 Z. z., vzhľadom k tomu, že bola podaná tým istým sťažovateľom v rovnakej veci a neobsahovala nové skutočnosti, správnosť vybavenia sa nekontrolovala, sťažovateľ sa o tom neupovedomil a urobil sa záznam do spisového materiálu.


V Prílohe sú ako nevybavené označené sťažnosti, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie príslušným oddeleniam miestneho úradu, ktoré ich neriešili (3 sťažnosti).

 

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Staré Mesto (ďalej „mestská časť") bolo doručených na priame riešenie a vybavených celkom 12 sťažností podľa nasledujúcej tabuľky:

Organizácia

Sťažnosti spolu

Opodstatnené

Čiastočne opodstatnené

Neopodstatnené

ZŠ Vazovova

5

1

2

2

ZŠ Jesenského

4

4

-

-

ZŠ Grösslingova

1

1

-

-

ZŠ Hlboká

1

-

1

-

ZŠ M. Hodžu

1

1

-

-

Spolu

12

7

3

2

 

Podľa obsahu a zamerania bolo podaných 8 sťažností na správanie učiteľov voči žiakom (3 opodstatnené, 3 opodstatnené čiastočne, 2 neopodstatnené), 1 na klasifikáciu, 1 na odhlasovanie obedov v ŠJ, 1 na nevhodný termín anglického jazyka, 1 na krádeže telocvičných úborov (všetky opodstatnené).

 

Petície

V roku 2007 referát kontroly a sťažností miestneho úradu prijal a zaevidoval 8 petícií.
Petície boli riešené referátom kontroly a sťažností v súčinnosti s príslušnými oddeleniami miestneho úradu, alebo odstúpením na priame vybavenie s požiadavkou o zaslanie odpovede predkladateľovi petície a na vedomie referátu kontroly a sťažností so stanoveným termínom odpovede.
Okrem jednej boli výsledky prešetrenia petícií oznamované písomne v súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petícia č. 1/2007 z 12. 2. 2007 - podpísaných 14 osôb
Petícia občanov, majiteľov prevádzok na pešej zóne, proti zákazu používania reklamných pútačov.
Petícia bola doručená po stretnutí podnikateľov so starostom, na ktorom bola tlmočená informácia o pripravovanom zákaze reklamných pútačov na verejných komunikáciách s úmyslom vopred informovať o pripravovaných aktivitách mestskej časti. Občania v nej protestovali proti tomuto zákazu, vzhľadom k tomu, že pre prevádzky nachádzajúce sa vo dvoroch a pasážach sú tzv. „áčka" jediným a najjednoduchším riešením, ktoré nahrádzajú výklady a ich zákaz znamená postupnú likvidáciu týchto prevádzok.
Uznesením č. 17/2007 z 27. 3. 3007 bolo Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne s účinnosťou od 15. 4. 2007, v ktorom podľa § 3 ods. 9 písm. b) prevádzky umiestnené vo dvoroch môžu v čase svojej prevádzky umiestňovať pri bránach do dvorov prenosné, informačno-navigačné a propagačné zariadenia, pričom tieto musia byť posudzované individuálne, riadne schválené, najviac vo formáte A 0 v počte 1 kus na prevádzku.

Petícia č. 2/2007 z 23. 2. 2007 - podpísané 3 osoby
Petícia obyvateľov ulíc Francisciho a Janáčkovej, ktorou žiadajú o urýchlené vybavenie žiadostí, ktoré sa týkajú vymedzenia parkovacích miest pre zdravotne postihnutých.
V petícii je uvedené, že sú ochotní zaplatiť ročný poplatok 2 000,00 Sk s tým, že na označujúcich tabuliach bude umiestnené číslo ŠPZ konkrétnych osobných automobilov, jediné parkovacie miesto na Francisciho ul. je často obsadené inými automobilmi cudzích návštevníkov, nie obyvateľov ich domov, a často aj nepatria zdravotne postihnutým.
Petícia bola odstúpená na priame vybavenie oddeleniu rozvoja mestskej časti so žiadosťou o zaslanie odpovede predkladateľovi petície v zákonnej lehote po prerokovaní v Komisii dopravy pri miestnom zastupiteľstve.
Petícia nebola vybavená, v komisii dopravy nebola prerokovaná, výsledok vybavenia petície nebol oznámený osobe určenej na styk s orgánom verejnej správy.

Petícia č. 3/2007 zo 4. 4. 2007 - podpísaných 37 osôb
Petícia za zastavenie územného konania vo veci plánovanej nadstavby bytových domov Brnianska 33 a 35.
Podľa petície by plánovaná nadstavba bytových domov znamenala hrubý zásah do charakteru daného územia, zastaveného málopodlažnými objektmi - hlavne rodinnými domami a následné zhoršenie kvality bývania a súkromia v okolitých rodinných a bytových domoch, ako aj priamy vplyv na životné prostredie. Podpísaní občania žiadajú trvalé a dôsledné uplatňovanie málopodlažnosti pri rozhodovaní o povolení stavby, resp. nadstavby v celej lokalite medzi Horským parkom, Dubovou, Brnianskou a Lovinského ul.
V odpovedi starostu bolo uvedené, že územné konanie bolo začaté v súlade s § 35 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon, na základe písomného návrhu z roku 2006 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Nadstavba bytových domov Brnianska 33 a 35, Bratislava". Základným podkladom pre posúdenie návrhu je „Aktualizácia územného plánu hl. mesta SR Bratislavy z r. 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov". Konanie bolo v roku 2006 prerušené z dôvodu námietok účastníkov konania k niektorým vyjadreniam dotknutých orgánov štátnej správy a do času podania petície stavebný úrad neoznámil pokračovanie v prerušenom konaní.
Stavebný úrad je zo zákona povinný prerokovať každý podaný návrh, zaobstarať stanoviská dotknutých orgánov, posúdiť vyjadrenia a námietky účastníkov konania, ktoré v odôvodnení rozhodnutia prijme alebo zamietne.

Petícia č. 4/2007 z 24. 5. 2007 - podpísaných 65 osôb
Petícia obyvateľov obytnej zóny Tichá za odvrátenie pôvodnej alternatívy riešenia dopravnej situácie (platnej do 30. 4. 2007) na Tichej ulici v Bratislave.
Podľa petície zmenou dopravného značenia od 1. 5. 2007 sa zlepšila dopravná situácia resp. znížil hluk na malom úseku cesty Slávičie údolie pri domoch č. 34, 43, ale určite sa zhoršila resp. zvýšila hlučnosť pri domoch č. 26, 28, 32, 36, 47, 49, 51. Spojnica medzi ul. Tichá a Slávičie údolie, na ktorú je presmerovaná celá doprava z Mlynskej doliny, z Mozartovej /Bartókovej ul. je na takýto nápor nevhodná. Pri vychádzaní na Tichú ulicu, ktorá nemá predpoklady na obojsmernú premávku pri takom veľkom množstve automobilov dochádza k dopravným kolíziám.
Navrhovaným riešením uvedeným v petícii je osadenie dopravných značiek „Prejazd zakázaný" na začiatok a koniec obytnej zóny Tichá - Slávičie údolie, čo by vyriešilo neúmerný tranzit, znížila by sa hustota premávky a hlučnosť.
Petícia bola postúpená Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na priame riešenie s uvedením stanoviska Komisie dopravy pri miestnom zastupiteľstve, ktorá odporučila počkať s riešením, urobiť prieskum počtu vozidiel po otvorení tunela SITINA (Zápisnica z 26.6.2007).
Podľa vyjadrenia vedúceho referátu dopravy na miestnom úrade je v súčasnosti dopravná situácia vyriešená podľa požiadaviek uvedených v petícii.

Petícia č. 5/2007 z 22. 5. 2007 - podpísaných 11 osôb
Petícia za zrušenie vonkajšieho parkoviska hotela Sorea, Kráľovské údolie 6, Bratislava.
Obyvatelia okolitých rodinných domov (Kráľovské údolie), ktorí predložili petíciu, žiadajú zrušenie vonkajšieho parkoviska z nasledujúcich dôvodov: rušenie zdravého bývania - manévrovaním autobusov, nákladných a osobných áut (umiestnenie na parkovisko) v dennom aj nočnom čase, hlukom, výfukovými splodinami, pachom z vytečenej nafty, neustále poškodzovanie a ohrozovanie majetku v osobnom vlastníctve (priebežne riešené políciou).
V odpovedi starostu je uvedené, že vlastníkom predmetnej plochy, rovnako ako aj hotela Sorea (v prevádzke od r. 1965) je Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR (JMF). Oprava konštrukcie spevnenej plochy pred hotelom bola odsúhlasená odborom dopravy a cestného hospodárstva bývalého OÚ BA I v r. 2001. V takejto podobe je zrekonštruovaný aj verejný chodník vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy zverený do správy našej mestskej časti. Po prerokovaní podania obyvateľov s dopravným inžinierom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a vzhľadom na majetkové pomery spevnenej plochy nie sú zákonné dôvody vyhovieť petícii.
Stavebný úrad vydal pre JMF rozhodnutie o umiestnení stavby - povolené na časti pozemku pred hotelom umiestniť „Stavebné úpravy hotela SOREA - spevnené plochy" - zriadené parkovisko hotela vo vnútri jeho areálu.

Petícia č. 6/2007 z 13. 7. 2007 - podpísaných 28 osôb (z toho 13 bez uvedenia adresy trvalého bydliska - obyvatelia Internátu DFNsP a DNsP Limbová 1 na Cintorínskej 20).
Petícia proti rušeniu nočného kľudu zo záhrady domu na Lazaretskej č. 9, Bratislava.
Nájomníci a vlastníci bytov v okolitých budovách žiadajú vyriešenie problému rušenia nočného kľudu hlukom zo záhrady Konyokiho domu, prenajatý galériou SPACE, spôsobený schádzaním veľkého množstva ľudí (30-100) v strede pracovného týždňa (hlasitý hovor, reprodukovaná hudba) - organizovanie vernisáži na záhrade domu.
Petícia bola postúpená Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so žiadosťou konať v súlade s ustanoveniami zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z. n. p. a Nariadením vlády SR č. 339/2006 Z. z. o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií, ktoré oznámilo, že nepravidelné podujatia v galériách (vernisáže a pod.) sú akcie, na ktoré sa v súlade s vyššie uvedenými predpismi nevzťahuje povinnosť schvaľovania orgánom verejného zdravotníctva, ktorý na nich nevykonáva ani štátny zdravotný dozor, hlučné správanie návštevníkov takýchto podujatí nie je možné merať a z uvedených dôvodov nemôžu petíciu riešiť.
Vlastník nehnuteľnosti bol vyzvaný o zjednanie nápravy v otázke rušenia nočného kľudu s nájomcom (v opačnom prípade správne konanie).
Podľa vyjadrenia konateľa SPACE galérie, v ktorom sa ohradzuje proti uvedeným nepravdám a poškodzovaniu dobrého mena, boli na účastníkov vernisáže (o 21.15 h) z balkóna susedného domu hádzané rôzne predmety (zemiaky, tehla) a organizátori boli nútení privolať políciu. Reprodukovaná hudba hrala na záhrade v únosnej miere od 19.00 h, bola vypnutá o 21.50 h a akcia bola ukončená. Vo svojom vyjadrení sa ďalej zaväzujú, že po 22.00 h nedôjde k rušeniu nočného kľudu (rozhovory, reprod. hudba) a budú dopredu informovať susedov o prípadných akciách.
Podľa oznámenia vlastníka nehnuteľnosti bol k 31. 8. 2007 galériou SPACE ukončený nájom nehnuteľnosti.

Petícia č. 7/2007 z 26. 9. 2007 - podpísaných 16 osôb
Petícia obyvateľov domov na Mozartovej ulici v Bratislave ktorou žiadajú o opravu poškodených retardérov na Mozartovej ul.
V petícii uvádzajú, že ulica je úzka, neprehľadná a každý deň sú svedkami kolízií rýchlo jazdiacich áut s chodcami.
Podľa uvedenia v odpovedi je snahou mestskej časti dať čo najskôr problém do technicky vyhovujúceho stavu (vykonaná prehliadka odbornými pracovníkmi). Vzhľadom k tomu, že oprava kovových spomaľovačov je neefektívna ( krátka trvanlivosť, ľahká demontáž), mestská časť chce budovať spomaľovače ako stavebné objekty zo zámkovej dlažby, na ktoré je potrebné stavebné povolenie a naplánované investičné prostriedky, ktoré môže plánovať na rok 2008 a ročný plán investičných akcií musí byť schválený miestnym zastupiteľstvom.

Petícia č. 8/2007 z 28. 9. 2007 - podpísaných 22 osôb
Petícia obyvateľov domu na Vajanského nábr. 9.
Obyvatelia, nájomníci bytov na Vajanského 9, ktoré sú v správe mestskej časti, sa obrátili na starostu, aby sa zasadil o zrušenie nájomného za byty (alebo o zníženie na čo najnižšiu cenu), požadovaného od nich za obdobie od októbra 2004 do decembra 2006, a to z nasledujúcich dôvodov:
- rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (17.2.2004) bola určená neplatnosť kúpnej zmluvy z 31.7.1995 medzi Hl. mestom SR (predávajúci) a Družstvom Kotva (kupujúci), vlastníkom domu sa stalo Hl. mesto SR, ktoré sa rovnako ako mestská časť nezačalo o dom starať ako vlastník, správu domu naďalej zabezpečovalo Družstvo Kotva (ďalej „družstvo);
- 80 % ľudí žijúcich v dome sú v dôchodkovom veku;
- v roku 2004 družstvo doručilo návrhy zmlúv, ktoré by zabezpečili legalizáciu existujúceho stavu a právnu istotu až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (dovolanie proti rozsudku Krajského súdu podalo družstvo aj Hl. mesto SR, Najvyšší súd SR dovolanie v apríli 2006 zamietol, v septembri družstvom podaná sťažnosť na Ústavný súd SR pre porušenie ústavných práv, ktorá bola odmietnutá uznesením Ústavného súdu SR z marca 2007) - k podpísaniu zmlúv zo strany mestskej časti nedošlo;
- koncom roku 2006 družstvo požiadalo o prevzatie domu a zabezpečenie súvisiacich zmluvných dokumentov;
- 5. 3. 2007 na osobnom stretnutí starostu a štatutárnych zástupcov družstva bola uzatvorená džentlmenská dohoda, že družstvo bude vykonávať správu domu, budú prenajaté nebytové priestory do konca mája 2007, do konca septembra 2007 bude zrealizovaný odpredaj bytov a nebytových priestorov v dome, nájomné bude mestskou časťou účtované až od januára 2007 (mestská časť prevzala fyzicky dom od družstva), budú doriešené do konca roku 2007 otázky vzájomného finančného vyrovnania vyplývajúce z titulu vrátenia už zaplatenej kúpnej ceny za kúpu domu družstvom a z titulu investícií a nákladov, ktoré na dom v období, keď družstvo bolo vlastníkom domu na tento dom vynaložilo;
- v septembri 2007 obyvatelia dostali výzvu na platenie nájomného aj za obdobie od októbra 2004 do decembra 2006 s uvedením, že až po úplnom vyplatení dlhu môže mestská časť pristúpiť k prevodu bytov ich nájomcom podľa zákona č. 182/1993 Z. z. - nájomné požadované aj napriek tomu, že v tomto období nebol doručený žiadny výmer na nájomné a mestská časť sa o byty právne nestarala, výmer na zvýšené nájomné doručený až v máji 2007, dovtedy nájom podľa výmeru z leta 1995 (pred predajom družstvu) - neseriózny prístup zo strany mestskej časti.
V odpovedi na petíciu je uvedené, že mestská časť môže konať len v rámci kompetencií správcu a je potrebné vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti - Hl. mesta SR Bratislavy.
V súčasnosti je pripravená „Dohoda o urovnaní" vzájomných nárokov z titulu vyslovenia neplatnosti kúpnej zmluvy medzi mestskou časťou, Hl. mestom SR Bratislava, Družstvom Kotva a nájomcami bytov a nebytových priestorov v dome na Vajanského nábr. 9.

 

Rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Staré Mesto nebola doručená ani jedna petícia.

 

Sťažnosti prijaté v roku 2007.xls Sťažnosti prijaté v roku 2007.xls (XLS, 98,5 KB)
Sťažnosti prijaté v roku 2007 Sťažnosti prijaté v roku 2007 (PDF, 214,54 KB)