Správa o výsl. kontrol - cest. náhrady

S P R Á V A
o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontroly poskytovania cestovných náhrad v r. 2009


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2009 schváleného 23.6.2009 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 71/2009 bola vykonaná kontrola poskytovania cestovných náhrad na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad") v roku 2009.

Kontrolou bolo preverené dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 283/2002 Z. z."), zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p. (ďalej len „Zákonník práce") a súvisiacich vnútorných predpisov miestneho úradu pri poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách v r. 2009.

Ku kontrole boli predložené všetky podklady (cestovné príkazy, pokladničné doklady) k 16 tuzemským a k 10 zahraničným pracovným cestám, na základe ktorých boli vyplatené cestovné náhrady. Okrem 6 tuzemských pracovných ciest boli v podkladoch doložené pozvánky, z ktorých bol zrejmý účel, miesto, trvanie pracovnej cesty, kto bude hradiť náklady na ubytovanie, stravu, dopravu. V súlade s Pracovným poriadkom mestskej časti, podľa ktorého je zamestnanec povinný do 5 pracovných dní podať písomnú správu o výsledku pracovnej cesty svojmu bezprostredne nadriadenému ved. zamestnancovi (okrem vodiča služobného vozidla) bola doložená uvedená správa v podkladoch k 5 tuzemským a k 1 zahraničnej pracovnej ceste.

Podľa § 57 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutné obdobie len s jeho súhlasom. Dodržanie uvedeného ustanovenia nebolo doložené v podkladoch k 7 tuzemským a ani k jednej zahraničnej pracovnej ceste.

Podľa Pracovného poriadku mestskej časti, zamestnanca na pracovnú cestu v rámci SR vysiela podpísaním cestovného príkazu prednosta miestneho úradu, do zahraničia vysiela zamestnanca podpísaním príkazu starosta a podľa § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia prac. cesty, môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Cestovné príkazy boli v súlade s uvedeným podpísané prednostom miestneho úradu, resp. starostom, v 2 prípadoch bol súhlas s vyslaním zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu podpísaný prednostom a v niekoľkých prípadoch chýbal dátum povolenia tuzemskej pracovnej cesty.

Podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a podľa § 14 pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, vreckové v eurách alebo v cudzej mene.

Na cestovných príkazoch k tuzemským pracovným cestám bol uvedený dátum, miesto a časy odchodu a príchodu na a z miesta rokovania, použitý dopravný prostriedok a vyčíslené náhrady, ktoré si zamestnanec nárokoval.

Na cestovných príkazoch k zahraničným pracovným cestám bol uvedený dátum a hodina nástupu a ukončenia cesty, hodina odletu a príletu, resp. prekročenia hraníc SR, (podľa § 16 zákona č. 283/2002 Z. z. pri zahraničnej prac. ceste, ktorá sa začína a končí na území SR je na vznik nároku na náhrady poskytované v eurách alebo v cudzej mene rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice, odlet a prílet lietadla), počet dní jej trvania, mena, vyčíslené náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste, ktoré si zamestnanec nárokoval.

Vyúčtovanie náhrad pracovných ciest bolo upravené v cestovných príkazoch zodpovedným zamestnancom na základe predložených písomných dokladov, čo bolo potvrdené jeho podpisom s uvedením dátumu. Súčasťou podkladov k pracovným cestám boli pokladničné doklady, na základe ktorých boli vyplatené zamestnancom cestovné náhrady.

Okrem 1 tuzemskej pracovnej cesty bol pri všetkých pracovných cestách dodržaný § 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z., podľa kt. zamestnanec je povinný do 10 prac. dní od skončenia prac. cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a ten je povinný do 10 pracovných dní vykonať vyúčtovanie.

Podľa § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. každá finančná operácia má byť overená predbežnou finančnou kontrolou, bez overenia finančnú operáciu nemožno vykonať, alebo v nej pokračovať. Na zabezpečenie realizácie cit. zákona bolo starostom v roku 2009 vydané Opatrenie č. 1/2009 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 7.1.2009 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení v znení Dodatkov č. 1 - č. 6, podľa ktorého predbežnú finančnú kontrolu výdavkov za cestovné na všetkých oddeleniach a strediskách miestneho úradu vykonáva starosta. Výdavky za cestovné pri tuzemských pracovných cestách neboli overené predbežnou finančnou kontrolou ani v jednom prípade a predbežná finančná kontrola výdavkov za cestovné pri 7 zahraničných cestách bola vykonaná inou osobou, ako bola poverená Opatrením č. 1/2009.

V súlade s § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. vyplatené cestovné výdavky boli preukázané doloženými cestovnými lístkami. V prípade použitia vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (3 tuzemské a 1 zahraničná) bol zamestnanec v súlade s § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. písomne dohodnutý so zamestnávateľom a boli mu vyplatené cestovné výdavky, ako suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrady za spotrebované pohonné látky. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy (§ 7 ods. 2) je od 1.1.2009 stanovená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách - pre osobné cestné motorové vozidlá vo výške 0,183 €.

Náhrada za spotrebované pohonné látky (§ 7 ods. 4) patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby pohonnej látky uvedenej v technickom preukaze vozidla, alebo v osvedčení o evidencii vozidla (v dokladoch doložené kópie). Cenu pohonnej látky (§ 7 ods. 5) preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá súvislosť s pracovnou cestou. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR (priemerné ceny pohonných látok SR - mesačné a týždenné sú zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR). Výsledné sumy základnej náhrady a náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nahor (§ 7 ods. 9).

Pri kontrole vyúčtovania pracovných ciest pri použití vlastného motorového vozidla boli zistené nedostatky v súvislosti s dodržiavaním § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. Pri výpočte základnej náhrady pri tuzemských pracovných cestách bola použitá namiesto sumy základnej náhrady na 1 km vo výške 0,183 € suma 0,18 €. Pri výpočte náhrady za spotrebované pohonné látky boli použité nesprávne ceny pohonných látok, vzhľadom k tomu, že neboli doložené v ani jednom prípade doklady o kúpe pohonných látok, mala byť na výpočet použitá cena zistená Štatistickým úradom SR, pričom boli použité podľa vyjadrenia zodp. pracovníka ceny, podľa dokladov o kúpe pohonných látok do služobných mot. vozidiel miestneho úradu v čase konania prac. ciest. Výsledné sumy základnej náhrady a náhrady za spotrebované pohonné látky pri tuzemských prac. cestách neboli zaokrúhľované v súlade so zákonom.
V súlade s § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. vyplatené výdavky za ubytovanie a vedľajšie výdavky boli preukázané doloženými účtovnými dokladmi (hotelové účty za ubytovanie, doklady o zaplatení parkovného).

Stravné pri tuzemských pracovných cestách: Podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je stanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma 5-12 hodín, nad 12 hodín až 18 hodín, nad 18 hodín. Sumy stravného pre časové pásma boli pre rok 2009 ustanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 621/2008 Z. z. o sumách stravného, účinného od 1.1.2009 do 31.3.2009 a Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného, účinného od 1.4.2009.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého stravného zamestnancom vyslaným na tuzemskú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky. V súlade s § 5 ods. 6 zákona č. 283/2002 Z. z. nebolo poskytnuté stravné zamestnancom, ktorí mali na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu (doložené pozvánky).

Stravné pri zahraničných pracovných cestách: Podľa § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR a je rozdelený na časové pásma. Základné sadzby stravného boli pre rok 2009 ustanovené Opatrením Ministerstva financií SR č. 606/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2009 zákl. sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách, účinné od 1.1.2009 (ďalej len „Opatrenie o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste"). Podľa § 13 ods. 4, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvá v kalendárnom dni do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného, nad 6 hodín až 12 hodín patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, nad 12 hodín patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého stravného zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky. V súlade s § 13 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. stravné nebolo poskytnuté v prípade, že bolo preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu (doložená pozvánka), za bezplatne poskytnuté raňajky bolo stravné krátené o 25 % (doložené vyhlásenie zamestnancov vo vyúčtovaní náhrad podľa § 13 ods. 10), za bezplatne poskytnutý obed bolo stravné krátené o 40 % (doložená pozvánka).

Vreckové pri zahraničných pracovných cestách: Podľa § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške od 5 % do 40 % stravného ustanoveného podľa § 13 ods. 4, t. j. zo stravného určeného podľa Opatrenia o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste v závislosti od času trvania pracovnej cesty, zo sumy nekrátenej podľa § 13 ods. 7 za preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočné, alebo v celom rozsahu.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého vreckového zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky. Percentuálne určenie výšky vreckového bolo uvedené a schválené v cestovných príkazoch pri povolení zahraničnej pracovnej cesty.

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a podľa § 36 ods. 6 preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením ministerstva financií (Opatrenie o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste).

V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona č. 283/2002 Z. z. bol všetkým zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu poskytnutý preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných náhrad. Pri vydávaní preddavkov bolo postupované podľa Opatrenia č. 5/2007 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 1.8.2007, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom v 1 prípade bol poskytnutý preddavok bez schválenia požiadavky na poskytnutie preddavku starostom podľa cit. opatrenia. Preddavok bol poskytnutý aj dvom zamestnancom vyslaným na tuzemskú pracovnú cestu, pričom požiadavka na poskytnutie preddavku bola schválená inou osobou, ako starostom.

Podľa § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

Overením u zamestnankyne referátu technického zabezpečenia oddelenia vnútornej správy, kt. má na starosti predaj stravných lístkov na miestnom úrade bolo zistené, že ich počet bol v súvislosti s realizovanou pracovnou cestou zamestnancom krátený len v 2 prípadoch. V ostatných prípadoch uvedená zamestnankyňa nebola informovaná o účasti zamestnancov na tuzemských a zahraničných pracovných cestách.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

Nedostatky boli v priebehu kontroly konzultované so zodpovednými zamestnancami.

Následná finančná kontrola bola ukončená 20.1.2010 prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z.. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení.