Správa o výsl. kontroly - bežné výdavky MiÚ

S P R Á V A
o výsledku kontroly výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti - následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2007


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007 schváleného uznesením č. 63/2007 z 26. 6. 2007 bola vykonaná kontrola výdavkovej časti rozpočtu mestskej časti - následná finančná kontrola bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za I. polrok 2007.


Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „MiÚ") je určený podľa § 17 ods. 3 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z. n. p. a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon č. 502/2001 Z. z.") opatrením starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení MiÚ a jeho preddavkových zariadení (ďalej „opatrenie starostu") rozsah právomocí a zodpovedností pri dispozícii s rozpočtovými prostriedkami.


V opatrení starostu sú určené osoby zodpovedné za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly (ďalej „PFK") v členení podľa rozpočtovej klasifikácie (oddiel, skupina, trieda, podtrieda), strediska a obsahovej náplne, osoby poverené vykonávaním priebežnej finančnej kontroly a sú v ňom určené náležitosti, ktoré musia mať faktúry doručené referátu účtovníctva podľa predtlače v pečiatke, ktorou sú faktúry označené - číslo z knihy došlých faktúr, číslo objednávky, zmluvy (priložená kópia objednávky, kópia zmluvy, pri opakovanej fakturácii k jednej zmluve vypísané číslo faktúry, pri ktorej je zmluva priložená), dátum a podpis osoby, ktorá vykonala PFK, zaúčtovať na (zaúčtované podľa rozpočtovej klasifikácie s uvedením odd., skupiny, triedy, podtriedy a strediska), dátum a podpis osoby, ktorá vykonala priebežnú finančnú kontrolu.


Podľa § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. PFK orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu, podľa § 9 ods. 1 cit. zákona PFK sa zo zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, podľa § 9 ods. 2 PFK vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy (na MiÚ určení opatrením starostu) a podľa § 9 ods. 4 finančné operácie nemožno vykonať, alebo v nich pokračovať bez ich overenia PFK.


V súvislosti s predmetom kontroly boli overené dodávateľské faktúry a prislúchajúce doklady za I., IV. a VI. mesiac 2007.


Všetky faktúry boli opečiatkované prezentačnou pečiatkou MiÚ s uvedením dátumu prijatia a evidenčným číslom a pečiatkou podľa opatrenia starostu. V súvislosti s vykonávaním PFK boli zistené nedostatky najmä pri dodržiavaní § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. - PFK bola vykonaná inou osobou, ako bola určená v opatrení starostu, faktúry účtované na strediská, ktoré v opatrení starostu neboli uvedené, teda nebola určená ani osoba zodpovedná za vykonanie PFK a v 4 prípadoch bola PFK vykonaná neskôr, ako úhrada.


Za kontrolované obdobie boli faktúrami uhrádzané stále platby na základe uzatvorených zmlúv a platby na základe objednávok.


Kontrolou bolo preverených 28 zmlúv, na základe ktorých boli za kontrolované obdobie realizované úhrady dodávateľských faktúr - zmluvy o dielo (servisná činnosť telefónnych ústrední, čistenie a servis podložiek, ochrana priestoru a majetku Grassalchovichovej záhrady, dodanie a obsluha špeciálnych nádob na psie exkrementy, predaj a odpredaj bytov a nebytových priestorov, výroba periodika Prešporských novín, výkon celoplošnej deratizácie, upgrade ekon.-inf. systému), zmluvy o dodávke prác a služieb (upratovanie a čistenie priestorov MiÚ, vykonanie auditu, prístup do siete internet, užívanie počítačového programu CENEKON PLUS, poskytovanie poštového priečinka, právne služby, poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu, poskytovanie, odber a využívanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov, na odber jedál, na dodanie kancelárskych potrieb), servisné zmluvy (prevádzka kopírovacích strojov, softvérová platforma systému IIS, skúšky činnosti a odb. prehliadky poplachového systému), mandátne zmluvy (o zabezpečení výkonu správy a údržby nehnuteľností, zabezpečenie predaja a dopredaja bytov a nebyt. priestorov).


Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste v z. n. p. je mestská časť právnickou osobou, tzn. že len ona má právo vystupovať navonok voči ostatným subjektom, pričom v 7 zmluvách ako objednávateľ, resp. odberateľ, alebo nadobúdateľ vystupoval MiÚ (podľa § 7 ods. 5 a § 19 ods. 1 cit. zákona plní miestny úrad odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti), z ktorých 1 zmluva nebola zo strany nadobúdateľa podpísaná vôbec a 2 zmluvy sú podpísané vedúcim oddelenia (bez písomného poverenia prednostu), čo nie je v súlade s rozhodnutiami starostu o splnomocnení podpisovať písomnosti a rozhodnutia za starostu MČ (platnými v čase podpisu zmlúv), podľa ktorých bol poverený podpisovať zmluvné vzťahy na zabezpečenie prevádzky MiÚ prednosta.


V súlade s § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej „OZ"), ak písomná zmluva obsahuje ustanovenia, že sa môže zmluva meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne. V 2 prípadoch neboli zmeny jednotlivých ustanovení zmluvy dohodnuté písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými stranami, ale k zmluvám boli priložené listy dodávateľov, ktorými jednotlivé zmeny oznamovali.


K ďalším nedostatkom zisteným kontrolou bola realizácia úhrad faktúr v čase, keď na ich vecné plnenie neboli vytvorené zmluvné podmienky (v 4 prípadoch ukončený zmluvný vzťah k 31. 12. 2006), k niektorým faktúram priložené rozpisy vykonaných prác a poskytnutých služieb na základe ktorých nebolo možné posúdiť opodstatnenosť vynaložených výdavkov z dôvodu ich nedostatočnej špecifikácie v uzatvorených zmluvách.


Ostatnými faktúrami boli uhrádzané výdavky za rôzne tovary, služby, údržbu, opravy a ostatné výdavky spojené s prevádzkou MiÚ a jeho preddavkových zariadení bez uzatvorených zmlúv na základe objednávok. Nedostatky boli zistené v súvislosti s vystavenými objednávkami - v mnohých prípadoch boli doložené objednávky bez uvedenia ceny - v súvislosti s vykonávaním PFK je potrebná suma, vzhľadom k tomu, že bez nej nie je možné posúdiť či pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom (§ 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z.), dodatočne vystavené objednávky, k niektorým faktúram za opravy, údržbu a služby neboli priložené rozpisy vykonaných prác, resp. boli priložené rozpisy bez bližšej špecifikácie.

 

K 31. 5. 2007 bola uznesením miestneho zastupiteľstva č. 33/2007 z 24. 4. 2007 zrušená rozpočtová organizácia mestskej časti Staromestské kultúrne stredisko (ďalej „SKS"). V júni 2007 boli uhrádzané dodávateľské faktúry vystavené na SKS na základe uzatvorených zmlúv s SKS, alebo na základe objednávok od SKS.


Kontrolou boli preverené zmluvy uzatvorené SKS, na základe ktorých boli za kontrolované obdobie realizované úhrady dodávateľských faktúr - zmluvy o spolupráci na príprave a realizácii divadelných predstavení, zmluva o právnej pomoci, licenčné zmluvy (udelený súhlas na použitie diel), sprostredkovateľské zmluvy (vystúpenia umelcov), zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise (skúšky činnosti a odb. prehliadky poplachového systému). K zmluvám o spolupráci na príprave a realizácii divadelných predstavení neboli priložené cenníky predstavení, v sprostredkovateľských zmluvách vystupuje ako záujemca miestne kultúrne centrum, pričom právnickou osobou v čase uzatvorenia zmlúv bolo SKS (§ 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozp. pravidlách verejnej správy v z. n. p.), zmluvy nie sú podpísané zo strany záujemcu.


Nedostatky boli zistené aj pri kontrole faktúr vystavených dodávateľmi na základe objednávok SKS, a to najmä - doložené objednávky bez uvedenej sumy, bez dátumu vystavenia objednávky, k niektorým faktúram za služby neboli priložené rozpisy vykonaných prác, resp. boli priložené rozpisy bez bližšej špecifikácie.


Zamestnanci poverení vykonávaním predbežnej finančnej kontroly by mali overovať a potvrdzovať prípustnosť jednotlivých finančných operácií pred finančnou realizáciou záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, dodržiavanie schváleného rozpočtu a čerpanie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, správnosť predkladaných objednávok a zmlúv dodávateľom, vecné a finančné plnenie dodávaných prác, tovarov a služieb. V niektorých prípadoch, tak ako to vyplýva z kontrolných zistení, nebolo zabezpečené vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly s podrobne rozpísanými nedostatkami zistenými kontrolou, ktorá sa nachádza na útvare hl. kontrolóra a je k dispozícii k nahliadnutiu. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.