Správa o výsl. kontroly-daň - ext. sedenia

S P R Á V A
o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007


Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 63 z 26. 6. 2007 bol schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007, podľa ktorého mala byť v 7. - 9. mesiaci vykonaná kontrola príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva. Vzhľadom k rozsiahlej problematike som uvedenú kontrolu rozdelila do 2 etáp. I. etapa - daň za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia, z ktorej bola kontrola ukončená a výsledok predkladám a II. etapa - daň za ostatné užívanie verejného priestranstva, kde kontrola ešte prebieha a správa o jej výsledku bude predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva po jej ukončení.


V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2005 Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č. 8/2004 zo 14. 12. 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 7/2005 (ďalej „VZN o miestnych daniach") v súlade s § 1 aj daň za užívanie verejného priestranstva, okrem komunikácií I. a II. triedy, ktorej predmetom je podľa § 3 osobitné užívanie verejného priestranstva - umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného, reklamného a propagačného zariadenia, umiestnenie skládky, usporiadanie kultúrnych, športových, prezentačných podujatí, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.
Predmetom vykonanej kontroly (daň za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia) bol postup mestskej časti pri výkone správy dane zabezpečovanej oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní - referátom miestnych daní Miestneho úradu mestskej časti (ďalej „miestny úrad") v súlade s VZN o miestnych daniach - evidencia daňovníkov, podklady potrebné na zistenie dane, evidovanie daní a sankcií na príslušných daniach, sadzby, miestne zisťovania, dodržiavanie lehôt v daňovom konaní.


Kontrolou boli preverené všetky spisy daňových subjektov, u ktorých bola vyrubená daň do 31. 7. 2007 - 112 spisov. Spisová agenda je vedená prehľadne. Spisy obsahovali Oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, (Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach), Rozhodnutie, ktorým bolo užívanie verejného priestranstva povolené starostom mestskej časti ako príslušného cestného správneho orgánu (ďalej „Rozhodnutie CSO"), Platobný výmer, ktorým bola daň vyrubená.


Evidencia daňových subjektov je vedená prostredníctvom Integrovaného informačného systému miestneho úradu.


Platby sú pravidelne sledované a priebežne sú daňovníkom, ktorí neuhradili daň v termíne splatnosti v súlade s § 35b zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 511/1992 Zb.") vyrubované sankčné úroky za každý deň omeškania a súčasne zasielané výzvy, v ktorých sú daňovníci vyzvaní na zaplatenie nedoplatku dane v súlade s § 58a zákona č. 511/1991 Zb.
Správca dane (referát miestnych daní) vykonával v roku 2007 v súlade s § 14 zákona č. 511/1992 Zb. miestne zisťovania, z ktorých boli spísané Úradné záznamy (priložené v spisoch jednotlivých daňových subjektov, u ktorých bolo zisťovanie vykonané) a ktorými bolo overované:
- či užívanie verejného priestranstva je v súlade s vydaným Rozhodnutím CSO, ktorým bolo užívanie povolené (17 úradných záznamov - neboli zistené nedostatky),
- či výmera exteriérového sedenia je v súlade s oznámením vzniku daňovej povinnosti, v ktorom bola oznámená menšia výmera zaujatia verejného priestranstva, ako bolo povolené v Rozhodnutí CSO (9 úradných záznamov - neboli zistené nedostatky),
- či nie je užívanie verejného priestranstva v rozpore s oznámením vzniku daňovej povinnosti, v ktorom bol uvedený neskorší termín začiatku užívania, ako v Rozhodnutí CSO (19 úradných záznamov, z toho v jednom prípade zistený nedostatok - 1. 6. 2007 oznámený vznik daňovej povinnosti s termínom od 1. 7. 2007, dňa 7. 6. vykonaná kontrola - zistené užívanie ver. priestranstva, daň vyrubená od 1. 6. 2007),
- či na základe oznámenia o prerušení užívania verejného priestranstva nebolo užívané exteriérové sedenie v termínoch uvedených v týchto oznámeniach (6 úradných záznamov - zistené užívanie verejného priestranstva aj napriek oznámeniu o prerušení - daň vyrubená),
- či je užívané verejné priestranstvo, vzhľadom k tomu, že ani na základe výzvy daňovník neoznámil vznik daňovej povinnosti (2 úradné záznamy - zistené užívanie verejného priestranstva - uložená pokuta za nesplnenie daňovej povinnosti nepeňažnej povahy podľa § 35 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. a vyrubená daň).


Exteriérové sedenie môže byť zriadené len na základe právoplatného rozhodnutia starostu, ako cestného správneho orgánu (Rozhodnutie CSO), ktorým je zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy a verejného priestranstva povolené podľa § 3 ods. 2 a 6, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon") a po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom Bratislava I. Podľa § 8 ods. 3 cestného zákona sa na rozhodovanie o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok"). Zvláštne užívanie komunikácií v pešej zóne upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2004 zo 14. 12. 2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006, 2/2007 (ďalej „VZN o pešej zóne").


V Rozhodnutiach CSO sú určené podmienky, za akých sa môže exteriérové sedenie užívať, doba, miesto, jeho rozsah a rozmery, sú v ňom vymedzené zariaďovacie predmety, ktoré môžu byť umiestnené v ploche exteriérového sedenia. Žiadosti na zriadenie exteriérových sedení boli posudzované poradným orgánom starostu zriadeného Rozhodnutím č. 3/2007 starostu mestskej časti, účinného od 5. 1. 2007 a od 28. 5. 2007 Rozhodnutím č. 16/2007 starostu mestskej časti.
Prípravu rozhodnutí v pôsobnosti cestného správneho orgánu (ďalej „CSO") vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií zabezpečuje oddelenie správnych činností - referát dopravy miestneho úradu.

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podľa oznámenia vzniku daňovej povinnosti (daň vyrubená v súlade s oznámením) bolo v 6 prevádzkových jednotkách zriadené exteriérové sedenie skôr, ako bolo zaujatie verejného priestranstva povolené Rozhodnutím CSO a v 1 prevádzkovej jednotke bola skutočná výmera exteriérového sedenia oznámená väčšia ako bola povolená Rozhodnutím CSO - užívanie miestnej komunikácie bez povolenia cestného správneho orgánu (nedodržaný § 8 ods. 1 cestného zákona).

 

V priebehu roka 2007 referát dopravy zabezpečoval kontrolnú činnosť, ktorou bolo overované, či zriadené exteriérové sedenia sú povolené Rozhodnutím CSO, resp. či sú dodržiavané podmienky stanovené vo vydaných Rozhodnutiach CSO, ktorým bolo povolené zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Podľa vyjadrenia jeho pracovníkov je kontrolná činnosť vykonávaná pravidelne a v prípade zistených nedostatkov je vyhotovený Protokol z vykonanej kontroly CSO.
Ku kontrole boli predložené Protokoly z vykonaných kontrol a celá spisová dokumentácia súvisiaca s vykonanými kontrolami.


Vykonanými kontrolami zistil CSO porušenie povinností a podmienok užívania miestnej komunikácie stanovenej cestným zákonom (§ 8 ods.1):
- exteriérové sedenie zriadené bez povolenia CSO - 7 prípadov
- exteriérové sedenie zriadené vo väčšej výmere, ako bolo povolené Rozhodnutím CSO - 5 prípadov
- exteriérové sedenie zriadené v rozpore s vydaným Rozhodnutím CSO - 3 prípady (konštrukcia exteriérového sedenia v rozpore so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu; nezabezpečený bezpečnostný prejazdný pruh; v dlažbe navŕtané a upevnené úchytky markízy)
- na komunikáciu pred prevádzkovú jednotku umiestnený slnečník, chladnička a drevený stupienok bez povolenia CSO
- poškodená komunikácia a spôsobená chyba v zjazdnosti pozemnej komunikácie (vybúraná dlažba a na jej miesto zabetónovaný podstavec pod chladničku a dva stolíky)


Z uvedených dôvodov bolo začaté správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci uloženia pokuty podľa § 22a ods. a) cestného zákona proti 12 právnickým, resp. fyzickým osobám, z toho 10 boli uložené pokuty v celkovej výške 285 tis. Sk. Proti rozhodnutiam, ktorými bola uložená pokuta bolo podaných 7 odvolaní (postúpené Obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a 1 pokuta vo výške 5 tis. Sk bola uhradená.


V 3 prípadoch podľa Protokolu z vykonaných kontrol bude začaté správne konanie.


Podľa § 22b ods. 2 cestného zákona možno pokutu uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa cestný správny orgán dozvedel o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila svoju povinnosť, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.


V 2 prípadoch boli prevádzkovatelia vyzvaní upraviť exteriérové sedenie v súlade s vydaným povolením CSO, čo bolo podľa predloženej spisovej dokumentácie zrealizované.


Podľa § 5 VZN o pešej zóne, ak CSO zistí, že exteriérové sedenie je na miestnej komunikácii umiestnené bez jeho povolenia, považuje toto za prekážku cestnej premávky, ktorú je jeho prevádzkovateľ povinný bezodkladne odstrániť, ak tak neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca komunikácie - v roku 2007 (do času kontroly) takýto postup nebol uplatnený.

 

Kontrolou spisovej dokumentácie súvisiacej s vykonanými kontrolami referátom dopravy (správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci uloženia pokuty) boli v 8 prípadoch zistené nedostatky pri dodržiavaní lehoty pre rozhodnutie podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku (povinnosť správneho orgánu rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30 dní, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť), ktoré boli odôvodňované rozsiahlou agendou zabezpečovanou ich referátom.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.