Správa o výsl. kontroly-daň za užívanie ver. priestranstva

S P R Á V A
o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva v roku 2007 (okrem dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia)


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007 schváleného uznesením č. 63/2007 z 26. 6. 2007 bola vykonaná kontrola príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - daňový príjem z dani za užívanie verejného priestranstva, ktorá bola vzhľadom k rozsiahlej problematike rozdelená na 2 etapy - kontrola daňového príjmu z dani za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia, z ktorej správu o výsledku zobralo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na vedomie uznesením č. 81/2007 z 18. 9. 2007 a kontrola daňového príjmu z dani za ostatné užívanie verejného priestranstva, z ktorej predkladám výsledok.


Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva okrem komunikácií I. a II. triedy podľa § 3 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 8/2004 zo 14. 12. 2004 o miestnych daniach na území mestskej časti v znení zmien a doplnkov vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 7/2005 (ďalej „VZN o miestnych daniach") je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného, reklamného a propagačného zariadenia, umiestnenie skládky, usporiadanie kultúrnych, športových, prezentačných podujatí, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod.


Vykonanou kontrolou bol preverený postup mestskej časti pri výkone správy dane zabezpečovanej oddelením ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní - referátom miestnych daní Miestneho úradu mestskej časti (ďalej „miestny úrad") v súlade s VZN o miestnych daniach - evidencia daňovníkov, podklady potrebné na zistenie dane, evidovanie daní a sankcií na príslušných daniach, sadzby, miestne zisťovania, dodržiavanie lehôt v daňovom konaní.


Kontrolou boli preverené náhodne vybrané spisy daňových subjektov podľa účelu užívania verejného priestranstva (celkom 95), u ktorých bola vyrubená daň v roku 2007 (do času kontroly). Spisová agenda je vedená prehľadne a jednotlivé spisy obsahovali:
- žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa druhu zaujatia verejného priestranstva,
- rozhodnutie, ktorým bolo starostom mestskej časti ako príslušného cestného správneho orgánu povolené zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy (ďalej „Rozhodnutie CSO"), resp. povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva (okrem miestnych komunikácií III. a IV. triedy - námestia, parky, zelené plochy medzi námestiami, atď., podľa Prílohy č. 2 VZN o miestnych daniach), v prípade užívania miestnych komunikácií za účelom trvalého parkovania vozidla - oznámenie starostu mestskej časti, ako príslušného cestného správneho orgánu o povolení vyhradeného parkoviska na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy,
- oznámenie vzniku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva (Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach),
- platobný výmer, ktorým bola daň vyrubená.


Evidencia daňových subjektov je vedená prostredníctvom Integrovaného informačného systému miestneho úradu podľa čísiel platobných výmerov, ktoré sú daňovníkom automaticky prideľované. Platby sú pravidelne sledované a priebežne sú daňovníkom, ktorí neuhradili daň v termíne splatnosti v súlade s § 35b zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 511/1992 Zb.") vyrubované sankčné úroky za každý deň omeškania.


Správca dane (referát miestnych daní) vykonával v roku 2007 v súlade s § 14 zákona č. 511/1992 Zb. miestne zisťovania priebežne na každý druh zaujatia verejného priestranstva, z ktorých boli spísané Úradné záznamy (priložené v spisoch jednotlivých daňových subjektov, u ktorých bolo zisťovanie vykonané). Z celkového počtu preverených spisov boli úradné záznamy priložené v 19 spisoch, pričom miestnym zisťovaním bolo overované:
- či užívanie verejného priestranstva je v súlade s vydaným Rozhodnutím CSO, ktorým bolo povolené (18 úradných záznamov, z toho v jednom prípade bol zistený nedostatok - lešenie zriadené skôr, ako bolo povolené Rozhodnutím CSO, na základe čoho bol platobný výmer vystavený v súlade so skutočným stavom),
- či užívanie verejného priestranstva je v súlade s oznámením vzniku daňovej povinnosti, v ktorom bola oznámená menšia výmera zaujatia verejného priestranstva, ako bolo povolené Rozhodnutím CSO (1 úradný záznam - neboli zistené nedostatky).

 

Podľa § 3 ods. 2 a 6, § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon"), zvláštne užívanie miestnych komunikácií môže byť povolené len na základe právoplatného Rozhodnutia CSO na ktoré sa podľa § 8 ods. 3 cit. zákona vzťahuje správny poriadok a podľa § 3 ods. 2 cestného zákona na zvláštne užívanie miestnych komunikácií za účelom trvalého parkovania vozidla vydáva starosta, ako cestný správny orgán povolenie, na ktoré sa podľa § 3 ods. 6 cit. zákona nevzťahuje správny poriadok.


V rozhodnutiach, resp. povoleniach sú okrem adresy, účelu, doby a rozsahu určené podmienky, za akých sa môže komunikácia užívať.


Prípravu rozhodnutí resp. povolení v pôsobnosti cestného správneho orgánu vo veciach týkajúcich sa miestnych komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií zabezpečuje oddelenie správnych činností - referát dopravy miestneho úradu, ktorý v priebehu roka 2007 vykonával aj kontrolnú činnosť, ktorou bolo overované, či zvláštne užívanie miestnych komunikácií je v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutiach resp. povoleniach CSO.


Podľa vyjadrenia pracovníkov referátu dopravy je kontrolná činnosť vykonávaná pravidelne, pričom protokoly z vykonaných kontrol vyhotovujú len v prípade, ak je na základe zistených nedostatkov začaté správne konanie.
Ku kontrole boli predložené 4 protokoly z kontrol, ktorými cestný správny orgán zistil porušenie povinností a podmienok užívania miestnej komunikácie (§ 8 ods. 1 cestného zákona:
- 1 Protokol - vykonanou kontrolou zistené nedodržanie podmienok stanovených Rozhodnutím CSO, ktorým bolo povolené užívanie komunikácie III. triedy za účelom rozkopávky. Z uvedených dôvodov bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 22a cestného zákona a s prihliadnutím na skutočnosť, že nedostatky boli po osobnej konzultácii odstránené, bola uložená pokuta vo výške 5 000,00 Sk.
- 3 Protokoly (priložená fotodokumentácia) - vykonanými kontrolami v pešej zóne zistené umiestnenie reklamných zariadení bez povolenia cestného správneho orgánu. Vzhľadom k tomu, že tvorili prekážku cestnej premávky a boli bez označenia vlastníka ponechané na komunikácii bez povolenia CSO (vykonané aj 2 kontroly bez vyhotovenia písomného protokolu zamerané na nepovolené reklamné zriadenia, na základe ktorých boli ich vlastníci vyzvaní k ich odstráneniu) boli reklamné zariadenia odobraté v súlade s § 40 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v z. n. p. a § 5 ods. 4 VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2004 zo 14. 12. 2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006, 2/2007. Odobraté reklamné zariadenia boli umiestnené a skladované na miestnom úrade za podmienok určených Rozhodnutím č. 9/2007 starostu mestskej časti zo 7. 2. 2007 o určení výšky skladného za umiestnenie akéhokoľvek zariadenia, okrem motorového vozidla, na miestnych komunikáciách bez povolenia CSO a paušálnej náhrady za ich odvoz na miesto uloženia.


Z celkového počtu 32 prevádzkových jednotiek bolo odstránených 34 ks reklamných zariadení, pričom 11 prevádzkových jednotiek zaplatilo spolu za skladné a odvozné 30 800,00 Sk a reklamné zariadenia im boli vrátené, 2 prevádzkové jednotky dali súhlas na likvidáciu reklamného zariadenia, 3 prevádzkové jednotky sa vzdali reklamného zariadenia, 15 prevádzkových jednotiek si nevyzdvihlo reklamné zariadenie a 1 reklamné zariadenie bolo vrátené bez poplatku (Michalská - Mestské múzeum).


Zistenia z ostatných kontrol vykonaných referátom dopravy si jeho pracovníci zaznamenávali na spisové obaly s dokumentáciou súvisiacou s jednotlivými Rozhodnutiami CSO, poprípade dokladali fotodokumentáciou, pričom podľa ich uvedenia boli od začiatku roka 2007 vykonané tieto kontroly:
- umiestnenie kontajnera - z celkového počtu 28 vydaných rozhodnutí bolo vykonaných 10 kontrol,
- umiestnenie stavebných zariadení (stavebné stroje, dočasné umiestnenie unimobunky, nakládka a vykládka materiálu, atď.) - z celkového počtu 66 vydaných rozhodnutí bolo vykonaných 35 kontrol,
- umiestnenie lešenia, zariadenie stavenísk - z celkového počtu 79 vydaných rozhodnutí bolo vykonaných 50 kontrol,
- umiestnenie filmovej a prenosovej techniky - z celkového počtu 68 vydaných rozhodnutí bolo vykonaných 25 kontrol,
- usporiadanie kultúrnych, športových, prezentačných podujatí - z celkového počtu 20 vydaných rozhodnutí bolo vykonaných 5 kontrol,
- výkopové práce - rozkopávky a havárie - vykonaných 30 kontrol, pri rozkopávkach menších rozsahov (ide zväčša o zriadenie inžinierskych prípojok) neboli zistené nedostatky, pri opakovaných kontrolách z dôvodu predpokladaného nedodržania povolených termínov sa v 9 prípadoch predĺžili lehoty povolenia rozkopávok.


Nedostatky boli riešené operatívne so zodpovednými pracovníkmi, a to priamo na mieste, alebo telefonicky, pričom boli vyzývaní k ich okamžitému odstráneniu s upozornením, že v opačnom prípade, bude s nimi začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty podľa § 22a cestného zákona. V prípade zisteného znečistenia a neporiadku boli dávané podnety na referát čistoty a poriadku.


Podľa vyjadrenia vedúceho referátu dopravy aj kontrolná činnosť, ktorou je overované dodržiavanie podmienok stanovených vo vydaných povoleniach vyhradeného parkoviska je vykonávaná pravidelne, ale žiadne písomné záznamy alebo protokoly predložené ku kontrole neboli, pretože sa nevyhotovujú a nedostatky sú riešené operatívne na mieste, alebo telefonicky.
V priebehu roka 2007 bola vyrubovaná aj daň v súlade s § 3 ods. 7 písm. e), f), g), h), i) a j) VZN o miestnych daniach za užívanie verejného priestranstva - umiestnenie reklamného a propagačného zariadenia, za usporiadanie kultúrnych a športových podujatí, kultúrno-propagačných a prezentačných podujatí, za umiestnenie prenosovej a filmovej techniky, podujatí, ako je filmovanie, fotografovanie a pod. - na verejných priestranstvách, okrem komunikácií III. a IV. triedy (Príloha č. 2 VZN o miestnych daniach).


Do 30. 4. 2007 bola agenda zabezpečovaná oddelením správnych činností - referátom registrácie a od 1. 5. 2007 zabezpečuje povoľovanie podujatí na osobitných verejných priestranstvách oddelenie kultúry - referát podujatí. Splnomocnením starostu mestskej časti z 20. 2. 2007 bola pracovníčka referátu registrácie, resp. referátu podujatí splnomocnená podľa § 3 ods. 10 VZN o miestnych daniach vyberať vopred daň za užívanie verejného priestranstva okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy, pri užívaní verejného priestranstva, ktoré netrvá dlhšie ako 5 po sebe idúcich dní v zmysle § 3 ods. 7 písm. e), f), g), h), i) a j) VZN o miestnych daniach.


Kontrolou bolo preverených 13 spisov daňových subjektov u ktorých bola vyrubená daň v roku 2007 (do času kontroly). V jednom z preverených spisov bol priložený Záznam z kontroly vykonanej pracovníčkou referátu registrácie bol, pričom bolo zistené, že kultúrne podujatie bolo konané v súlade s oznámením.


Ďalšou daňou vyrubovanou v priebehu roka 2007 bola daň v súlade s § 3 ods. 7 písm. o) VZN o miestnych daniach - užívanie verejného priestranstva za účelom voľnej pouličnej aktivity. Podmienky pre vykonávanie voľných pouličných aktivít ustanovuje VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 7/2007 z 24. 4. 2007 o voľných pouličných aktivitách, účinné od 15. 5. 2007 (ďalej „VZN o voľných pouličných aktivitách"). Kontrolou bolo preverených 10 spisov daňových subjektov u ktorých bola vyrubená daň v roku 2007 (do času kontroly).


Do 30. 4. 2007 bola agenda zabezpečovaná oddelením správnych činností - referátom registrácie a od 1. 5. 2007 referátom verejného poriadku a čistoty. Splnomocnením starostu mestskej časti z 20. 2. 2007 bola pracovníčka referátu registrácie splnomocnená podľa § 3 ods. 10 VZN o miestnych daniach vyberať vopred daň za užívanie verejného priestranstva okrem miestnych komunikácií I. a II. triedy pri voľných pouličných aktivitách.

 

Podľa § 3 ods. 10 VZN o miestnych daniach, pri predaji na trhoviskách, pri voľných pouličných aktivitách a pri užívaní verejného priestranstva, ktoré netrvá dlhšie ako 5 po sebe idúcich dní, správca dane vyberie daň vopred na základe blokovej potvrdenky vydanej osobou, ktorú na tento účel splnomocní starosta. Vykonanou kontrolou bolo zistené že toto ustanovenie nebolo dodržané, vzhľadom k tomu, že na základe blokovej potvrdenky (bez platobného výmeru) bola vyberaná daň v tom prípade, ak na zvláštne užívanie verejného priestranstva (okrem miestnych komunikácií III. a IV. triedy) bolo vydané povolenie, na ktoré sa nevzťahuje správny poriadok a pri všetkých registrovaných voľných pouličných aktivitách, teda aj vtedy, ak užívanie verejného priestranstva trvalo dlhšie ako 5 po sebe idúcich dní (vo VZN o voľných pouličných aktivitách takáto podmienka uvedená nie je). Na druhej strane, za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy), ktoré bolo povolené Rozhodnutím CSO, na ktoré sa vzťahuje správny poriadok a trvalo menej ako 5 po sebe idúcich dní bola daň vyrubovaná platobným výmerom.


V nadväznosti na pripravovanú novelizáciou zákona č. 582/2004 Z. z. bude do konca roka 2007 novelizované aj VZN o miestnych daniach a bude potrebné upraviť tento nedostatok a zosúladiť ho so skutočnosťou v tom prípade, ak novelizáciou zákona nebude schválené, že daň za užívanie verejného priestranstva bude musieť byť vyrubovaná platobným výmerom tak, ako je vo vládnom návrhu (podľa súčasne platnej legislatívy - § 36 cit. zákona, takáto povinnosť nie je). Pripravovanou novelizáciou by malo byť z predmetu dane za užívanie verejného priestranstva vypustené dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva, čím bola v mestskej časti poverená iná právnická osoba, čo je v rozpore § 99 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.