Správa o výsl. kontroly dodrž. VZN o poskyt. dotácií

S P R Á V A
o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008 schváleného 11.12.2007 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") č. 111/2007 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2007.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/2005 z 19. apríla 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „VZN o dotáciách") bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 36/2005 s účinnosťou od 15. mája 2005. V súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú v ňom ustanovené podmienky a účel poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť").


Predmetom kontroly bolo dodržiavanie VZN o dotáciách, najmä dodržanie podmienky zúčtovania poskytnutých dotácií a ich použitie v súlade s účelom ich poskytnutia (§ 2 ods. 8 a 9 VZN o dotáciách).


V roku 2007 boli poskytnuté dotácie podľa § 1 ods. 2 VZN o dotáciách na aktivity v oblasti sociálnej (500 tis. Sk), v oblasti školstva a športu (250 tis. Sk), v oblasti kultúry (250 tis. Sk) a v oblasti životného prostredia (198 tis. Sk), v celkovej výške 1 198 tis. Sk (rozpočet schválený vo výške 1 200 tis. Sk).


O ich poskytnutí rozhodlo miestne zastupiteľstvo na základe návrhov vecne príslušných komisií miestneho zastupiteľstva po prerokovaní vo finančnej komisii miestneho zastupiteľstva v súlade s § 2 ods. 4 VZN o dotáciách - uznesenie č. 51/2007 z 29.5.2007 (v sume 375 tis. Sk), uznesenie č. 62/2007 z 26. 6. 2007 (v sume 530 tis. Sk) a uznesenie č. 85/2007 zo 16.10.2007 (v sume 293 tis. Sk).

 

Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2007 vedená finančným oddelením miestneho úradu mestskej časti, zvlášť za každú oblasť a podľa jednotlivých žiadateľov.
Všetky dotácie poskytnuté v roku 2007 sú zoradené za každú oblasť do jednotlivých tabuliek, ktoré sú v nasledujúcich prílohách správy:
Príloha 1: Dotácie poskytnuté v roku 2007 na podporu projektov v oblasti sociálnej
Príloha 2: Dotácie poskytnuté v roku 2007 na podporu projektov v oblasti školstva a športu
Príloha 3: Dotácie poskytnuté v roku 2007 na podporu projektov v oblasti kultúrnej
Príloha 4: Dotácie poskytnuté v roku 2007 na podporu projektov v oblasti životného prostredia.

Tabuľky obsahujú dátum podania žiadosti, meno a adresu žiadateľa, účel dotácie (podľa zmluvy), žiadanú výšku dotácie, schválenú výšku dotácie, číslo uznesenia, ktorým bola dotácia schválená, číslo a dátum podpisu zmluvy, dátum prevodu finančných prostriedkov z účtu mestskej časti na účet žiadateľa, sumu a dátum vyúčtovania a stručný popis použitia poskytnutej dotácie.

 

Žiadosti o poskytnutie dotácie boli predkladané na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mestskej časti a obsahuje údaje o žiadateľovi, o projekte s jeho bližším popisom a požadovanú výšku dotácie.


V súlade s § 7 ods. 2 VZN o dotáciách boli mestskou časťou poukazované dotácie v schválenej výške žiadateľom na základe uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti medzi poskytovateľom (mestská časť) a príjemcom (žiadateľ). Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v konkrétnej výške s uvedením dátumu a čísla uznesenia, ktorým bola schválená. Ďalej je v zmluve vymedzený účel dotácie (v súlade s uznesením), stanovená podmienka čerpania v súlade s účelom dotácie, spôsob vyúčtovania dotácie (do 15.1.2008 na tlačive, ktoré je prílohou zmluvy, prípadne do 30 dní od ukončenia jednorazovej akcie, pričom nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný v tej istej lehote vrátiť) a povinnosť poskytovateľa poukázať dotáciu do 5 dní od posledného dátumu po obojstrannom podpísaní zmluvy. V záverečnom ustanovení zmluvy je okrem iného uvedené, že zmluva nadobúda platnosť a účinnosť posledným dňom jej podpísania zmluvnými stranami.


Súčasťou spisovej dokumentácie jednotlivých žiadateľov boli platobné poukazy - účtovné doklady, na základe ktorých boli príjemcom poukazované finančné prostriedky s uvedením adresy a čísla účtu príjemcu, účelu, výšky sumy, ktorá má byť vyplatená, dátumom vystavenia a podpismi osôb, ktoré vykonali predbežnú a priebežnú kontrolu v súlade s opatrením starostu mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu mestskej časti a jeho preddavkových zariadení.


Kontrolou bolo zistené, že v 17 prípadoch (v roku 2007 uzatvorených 41 zmlúv) boli finančné prostriedky poukazované na účty príjemcov skôr, ako bola zmluva podpísaná príjemcom, tzn. v deň podpísania zmluvy poskytovateľom, teda v čase keď zmluva ešte nenadobudla platnosť a účinnosť.


Vyúčtovanie jednotlivých dotácií bolo predkladané na tlačive (príloha zmluvy) - „Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na projekt - aktivitu" (ďalej „vyúčtovanie"), na ktorom sú údaje o predkladateľovi, poskytnutá suma, č. zmluvy a čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov s uvedenými položkami a skutočným čerpaním za jednotlivé položky s priloženými fotokópiami účtovných dokladov.


Podľa § 2 ods. 8 VZN o dotáciách a v súlade so zmluvou, žiadateľ, ktorému mestská časť poskytla dotáciu je povinný ju zúčtovať do 15. 1. nasledujúceho roka, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktorú mu bola dotácia poskytnutá a nepoužité prostriedky v tej istej lehote vrátiť. Kontrolou bolo zistené, že po 15.1.2008 bolo vyúčtovaných 5 dotácií a v jednom prípade nebol uvedený dátum vyúčtovania, teda nebolo možné posúdiť, kedy bola dotácia vyúčtovaná.

Podľa § 2 ods. 10 VZN o dotáciách miestne zastupiteľstvo prípadnú ďalšiu žiadosť žiadateľa o dotáciu zamietne, ak žiadateľ nesplnil podmienku zúčtovania poskytnutej dotácie v lehote podľa § 2 ods. 8 VZN o dotáciách. Uznesením č. 28/2008 z 1.4.2008 bola schválená dotácia vo výške 10 000 Sk Slovenskému zväzu telesne postihnutých (Príloha 1 - P. č. 22), uznesením č. 59/2008 z 13.5.2008 bola schválená dotácia vo výške 20 000 Sk spol. Stoptime, s.r.o. (Príloha 3 - P. č. 1) a 40 000 Sk spol. Marenčin PT, s.r.o. (Príloha 3 - P. č. 4), čím nebolo dodržané vyššie uvedené ustanovenie.


Kontrolu bolo overené, že do času kontroly boli vyúčtované všetky dotácie poskytnuté v roku 2007, okrem dotácie poskytnutej na podporu projektu v oblasti životného prostredia - „Na revitalizáciu studničky na Hlbokej ceste - Projekt Živá voda" (Príloha 4 - P. č. 3). Súčasťou projektu predloženého 3.10.2007 komisii životného prostredia bol rozpočet a časový harmonogram projektu s termínom ukončenia v máji 2008. 14.1.2008 bola vyúčtovaná dotácia vo výške 125 873,00 Sk (poskytnutá vo výške 165 873,00 Sk) a zároveň bola finančnému oddeleniu predložená žiadosť o predĺženie termínu vyúčtovania dvoch položiek rozpočtu projektu do 30.5.2008 v súlade so schváleným reálnym časovým harmonogramom projektu: 1. práca s verejnosťou a prezentácia lokality vo výške 30 tis. Sk a 2. koordinácia projektu a jeho vyúčtovanie vo výške 10 tis. Sk.


S uvedeného vyplýva, že už pri predkladaní žiadosti bol komisii známy termín ukončenia projektu a podľa § 2 ods. 8 VZN je žiadateľ povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu so 15. 1. nasledujúceho roka, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktorú mu bola dotácia poskytnutá.
Použitie poskytnutých dotácií bolo overené kontrolou účtovných dokladov priložených k vyúčtovaniu jednotlivých dotácií, porovnaním skutočného čerpania so schváleným účelom podľa zmluvy a so stručným popisom projektu uvedeným v jednotlivých žiadostiach. V prípade, ak vyúčtovanie nebolo dostatočne dokladované, boli jednotliví príjemcovia dotácií vyzvaní k doplneniu účtovných dokladov, ktoré boli v priebehu kontroly doplnené.


Vzhľadom k tomu, že miestne zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí dotácií na základe návrhov vecne príslušných komisií miestneho zastupiteľstva, bolo vyúčtovanie všetkých dotácií konzultované s predsedami týchto komisií, jednak z dôvodu ich informovanosti, vzhľadom k tomu, že príslušné komisie prerokúvajú len predložené žiadosti a o skutočnom čerpaní nie sú informovaní a jednak z dôvodu ozrejmenia niektorých nejasností pri vyúčtovaní zistených kontrolou, ktorých doplnenie bolo uskutočnené aj na základe týchto konzultácií.


Predsedami komisií bolo konštatované, že pri podávaní žiadostí bude jednotlivým žiadateľom bližšie špecifikované použitie poskytnutých finančných prostriedkov a pred predložením vyúčtovania finančnému oddeleniu miestneho úradu by bolo vhodné, aby bolo najprv overené príslušným odborným oddelením, prípadne odkonzultované vecne príslušnou komisiou resp. jej predsedom, či poskytnuté finančné prostriedky boli použité v súlade s predmetom zmluvy vzhľadom na to, že sú bližšie informovaní o jednotlivých aktivitách, na ktoré boli dotácie poskytnuté. Uvedeným postupom by mohli byť doplnené účtovné doklady v prípade zistenia nedostatkov, resp. nejasností pri vyúčtovaní ešte pred ich predložením finančnému oddeleniu.
Podľa § 3 ods. 3 VZN o dotáciách, prehľady o predložených žiadostiach a poskytnutých dotáciách sa zverejňujú do 5 dní od podpísania príslušného uznesenia miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti. Za rok 2007 bol 20. 6. 2007 zverejnený len prehľad dotácií schválených miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 51/2007 z 29.5.2007. Tento nedostatok bol v roku 2008 odstránený - 10.4.2008 zverejnený prehľad o poskytnutých dotáciách schválených miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 28/2008 z 1.4.2008 a 19.5.2008 zverejnený prehľad o poskytnutých dotáciách schválených miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 59/2008 z 13.5.2008.


Na internetovej stránke mestskej časti sú zverejnené aj vzory žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu podľa VZN o dotáciách. Komisia vzdelávania, mládeže a športu má zverejnený aj „Postup vybavovania žiadostí o dotácie v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto" a „Priority pre posudzovanie „žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt - aktivitu" v Komisii vzdelávania, mládeže a športu MZ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto".


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly s podrobne rozpísanými nedostatkami zistenými kontrolou, ktorá sa nachádza na útvare hl. kontrolóra a je k dispozícii k nahliadnutiu. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť správu o ich plnení.
Nedostatky zistené pri kontrole účtovných dokladov doložených k vyúčtovaniu dotácií boli odstránené v priebehu kontroly, a to ich doplnením jednotlivými žiadateľmi na základe našej požiadavky.


Nedostatky v súvislosti s poukazovaním dotácií na účty žiadateľov a v súvislosti so zverejňovaním informácií o dotáciách boli na základe upozornenia pri dotáciách poskytovaných v roku 2008 odstránené.

 

Dotácie poskytnuté v roku 2007.xls Dotácie poskytnuté v roku 2007.xls (XLS, 63 KB)
Dotácie poskytnuté v roku 2007 Dotácie poskytnuté v roku 2007 (PDF, 81,69 KB)