Správa o výsl. kontroly - dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru

S P R Á V A
o výsledku kontroly uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení nesk. predpisov - kontroly uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za r. 2008


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2009 schváleného 9.12.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 145/2008 bola vykonaná kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce") - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „MiÚ") za rok 2008.

 

Podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce), alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti Zákonníka práce.

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.
Podľa § 224 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené.

Podľa Organizačného poriadku MiÚ zabezpečuje prípravu podkladov pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie evidenciu všetkých uzatvorených dohôd referát personálny a mzdový.

Ku kontrole boli predložené zvlášť vedené zoznamy dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov za rok 2008 spolu so spisovými materiálmi, týkajúcimi sa vzťahov zamestnancov vzniknutých na základe uzatvorených dohôd podľa Zákonníka práce (Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, § 223 - § 228a).

Jednotlivé spisové materiály obsahovali:
- Požiadavku na uzatvorenie dohody mimo pracovného pomeru (ďalej len „Požiadavka") - predkladaná vedúcim zamestnancom, ktorý žiadal o súhlas uzatvoriť dohodu, s uvedeným druhom dohody, prácou, dobou výkonu práce, rozsahom hodín, navrhovanou odmenou, menom zamestnanca, s ktorým mala byť dohoda uzatvorená a dátumom predloženia požiadavky, ktorá bola odsúhlasená prednostom MiÚ, resp. starostom mestskej časti;

- Dohodu o vykonaní práce, Dohodu o pracovnej činnosti, Dohodu o brigádnickej práci študentov - uzatvorené podľa Zákonníka práce medzi zamestnávateľom - mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť"), zastúpená starostom mestskej časti a zamestnancom, s dátumom uzatvorenia, podpísaná zamestnancom a zamestnávateľom (starostom mestskej časti);

- Registračný list fyzickej osoby (prihláška) a Registračný list fyzickej osoby (odhláška) - pre vznik a zánik poistenia v Sociálnej poisťovni - podľa § 4 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. zamestnanec na účely úrazového poistenia je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a podľa § 231 ods. 1 písm. b) bod 2. cit. zákona je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce a odhlásiť najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Ku kontrole boli predložené doklady tzv. Príkazy k výplate odmeny (ďalej len „Príkazy"), na základe ktorých mzdová účtovníčka vyplácala odmeny za práce vykonané podľa predmetných dohôd, v ktorých je uvedené číslo, druh a dátum uzatvorenia dohody, meno, zamestnanca, oddelenie, obdobie, výpočet, celková vyplatená suma, dátum a podpis osoby, ktorá prácu skontrolovala, dátum a súhlas s výplatou odmeny vedúceho zamestnanca a starostu mestskej časti.

Za dokončenie, odovzdanie a prevzatie práce zodpovedá zamestnanec, ktorý prácu skontroloval a jeho úlohou je preukázateľným spôsobom to zdokumentovať, teda potvrdiť preukázateľnosť finančnej operácie, ktorou je vyplatenie odmeny.

 

1. DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE (ďalej len „DVP")
V roku 2008 bolo mestskou časťou uzatvorených 160 DVP podľa § 226 Zákonníka práce. Kontrolou boli preverené náhodne vybrané spisové materiály 90 DVP spolu s dokladm,i na základe ktorých boli vyplatené odmeny za práce podľa predmetných dohôd (príkazy, výkazy práce, resp. výkazy mzdových nárokov s rozpísaným počtom odprac. hodín).

Po oboznámení sa s obsahom kontrolovaných DVP bolo zistené, že niektoré dohody boli uzatvorené na rovnaký druh činnosti, ktoré majú prakticky totožný obsah, a preto boli rozdelené podľa dohodnutej pracovnej úlohy:
1.1. Zabezpečovanie rozvozu stravy do zariadení s opatrovateľskou službou s nepretržitou prevádzkou - uzatvorených 16 DVP, výkon činnosti zabezpečovalo do 30.6.2008 oddelenie sociálnych vecí MiÚ (od 1.7.2008 zabezpečuje Seniorcentrum Staré Mesto, rozpočtová organizácia mestskej časti).


1.2. Zastupovanie informátorov počas čerpania dovolenky - uzatvorené 3 DVP, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry (pracovisko Zichyho palác) a oddelenie prevádzky MiÚ (pracovisko Heydukova 25).


1.3. Lektor denného tábora - uzatvorených 17 DVP, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry MiÚ - MKC Gaštanová, resp. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „CDLV") Školská 14 - pobočka Gaštanová 19.


1.4. Ako 1., resp. 2., resp. 3. kontaktná osoba v prípade vzniku poplachu na objekte (uvedený konkrétny objekt v jednotlivých DVP) telefonicky spolupracuje s dispečingom PCO (pultu centralizovanej ochrany). Následne po príchode na objekt spolu s hliadkou MsP fyzicky preverí objekt - predovšetkým sprístupní objekt k vnútornej kontrole nenarušenosti hliadkou MsP v zmysle platného Dodatku č. 1 k Zásadám ochrany objektov - Čl. 7,8,9 - uzatvorených 15 DVP so 6 zamestnancami mestskej časti na objekty - Seniorcentrum Záhrebská, Vajanského nábr., Heydukova, Javorinská, výkon činnosti zabezpečovala kancelária prednostu MiÚ.

Dňa 1.8.2003 boli starostom mestskej časti schválené Zásady ochrany objektov MiÚ a od 1.1.2006 bol v platnosti Dodatok č. 1, v ktorom je v Čl. 7 uvedené, že je zriadená elektronická ochrana inštaláciou elektronického zabezpečovacieho systému v jednotl. objektoch, výstupné signály sú vyvedené na pult centralizovanej ochrany (PCO) mestskej polície (MsP), v prípade poplachového signálu MsP vykoná výjazd na objekt, pri kt. je nevyhnutná spolupráca tzv. kontaktných osôb určených pre daný objekt. V Čl. 8 je popísaná činnosť kontaktnej osoby, je uvedené že sa majú vyberať predovšetkým zo zamestnancov pracujúcich v danom objekte, s ktorými majú byť uzatvorené DVP. Za svoju trvalú dostupnosť na daný objekt dostáva zamestnanec minimálne mesačnú odmenu 100,00 Sk, pre každý objekt sú určené 3 kontaktné osoby a čiastka určená k prerozdeleniu vo výške 1 200,00 Sk. Zamestnanec ešte dostáva za svoju činnosť na objekte (po príchode na objekt na základe výzvy PCO) odmenu 400,00 Sk/hod. po predložení Úradného záznamu.


1.5. Udržiavanie poriadku v skladoch CO v objekte domu (uvedené konkrétne sklady CO v jednotlivých DVP), obhospodarovanie skladu s materiálom CO - uzatvorených 12 DVP, výkon činnosti zabezpečoval referát krízového riadenia a CO.
Protokolom o odovzdaní a prevzatí správy údržby úkrytového fondu vo vlastníctve obce (odovzdávajúci SR - Krajský úrad v Bratislave, preberajúci - mestská časť) bola odovzdaná správa údržby úkrytového fondu vo vlastníctve obce a s tým hmotná zodpovednosť za technologické a materiálové vybavenie ochranných stavieb CO. Odmena skladníka prostriedkov CO, skladovaných pre obyvateľov našej mestskej časti je refundovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Požiadavku na refundáciu si uplatňuje mestská časť v súlade s uzatvorenou zmluvou o výpožičke materiálu CO medzi Obvodným úradom BA - požičiavateľ a mestskou časťou - vypožičiavateľ a jej súčasťou je refundačná faktúra (za r. 2008 vo výške 24 750 Sk), kópia dohody o hmotnej zodpovednosti skladníka a výkaz o skutočne odpracovaných hodinách. Výška refundovateľnej odmeny skladníka CO odstupňovaná podľa hodnoty skladovaného materiálu CO je daná jeho účtovnou hodnotou, počtom odpracovaných hodín pri skladovaní a ošetrovaní materiálu a k tomu prislúchajúcou odmenou stanovenou Obvodným úradom v Bratislave - odbor CO a krízového riadenia.
Z materiálov doložených ku kontrole nebolo možné zistiť, akým spôsobom bola určená výška odmeny v jednotlivých DVP, ani správnosť jej určenia, ani správnosť rozsahu práce tak, ako bola stanovená ObÚ (so zodpovedným pracovníkom bol rozviazaný pracovný pomer a v odovzdanej spisovej agende sa nenašli dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancami vykonávajúcimi predmetnú činnosť podľa DVP, ani doklady preukazujúce hodnotu skladovaného materiálu CO podľa jednotlivých skladov CO).
V súčasnosti zabezpečuje túto agendu kancelária starostu, ktorej už boli uvedené nedostatky známe, počas kontroly prekonzultované a bude zjednaná náprava.


1.6. Usporiadateľská služba na občianskych obradoch a slávnostiach - uzatvorených 14 DVP, výkon činnosti zabezpečovalo odd. kultúry - Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto.


1.7. Ceremoniár na občianskych obradoch a slávnostiach - uzatvorených 6 DVP výkon činnosti zabezpečovalo odd. kultúry - Centrum hudby Bratislava-Staré Mesto.
Poskytovanie príspevku zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe DVP - usporiadateľská služba a ceremoniári je upravené v Zásadách na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov na ošatenie, úpravu zovňajšku účinkujúcim na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach, účinných od 1.7.2004, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením č. 82/2004 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 68/2005, účinného od 1.7.2005. Výška príspevku ceremoniárom sa určuje podľa počtu uskutočnených obč. obradov a obč. slávností - 20,00 Sk za účasť na 1 obč. obrade alebo slávnosti, výška príspevku usporiadateľom sa určuje podľa počtu uskutočnených obč. obradov a obč. slávností - 15,00 Sk za účasť na 1 obč. obrade alebo slávnosti. Pri stanovení výšky dohodnutej odmeny v uzatvorených DVP sa vychádzalo z počtu uskutočnených obradov (podľa Zásad) a pri usporiadateľskej službe aj z počtu odpracovaných hodín (okrem 15,00 Sk/obrad dohodnutá odmena 100,00 Sk/h).


1.8. Zabezpečenie protipožiarnej ochrany objektu MiÚ v mimo pracovnej dobe, obsluha zabezpečovacieho systému v objekte MiÚ v mimo pracovnej dobe, pomoc pri archiváciách a sťahovaní priestorov - uzatvorených 52 DVP, výkon činnosti zabezpečovala pre mestskú časť OS Mestskej polície Staré Mesto svojimi zamestnancami.


1.9. Ostatné druhy práce - uzatvorených 19 DVP, predmetom ktorých boli práce rôzneho charakteru: dozor výstavného priestoru F7, kosenie trávnikov v MŠ, prepis zvukového záznamu z rokovania miestneho zastupiteľstva, výkon autorizovaného bezp. technika - pracovný úraz, oprava šachových figúr, príprava a realizácia výstavy, fotodokumentácia diel, ozvučenie kult. akcií, práce spojené so správou Divadla F7.


1.10. DVP za oddelenie školstva - uzatvorených 16 DVP, ktorých výkon zabezpečovalo oddelenie školstva, predmetom ktorých bolo zabezpečovanie schodnosti a zimnej údržby chodníkov k priľahlým domovým nehnuteľnostiam (materské školy bez právnej subjektivity), práce pomocnej vychovávateľky, učiteľky, zdravotníčky v škole v prírode (materské školy bez právnej subjektivity).
Evidencia uvedených dohôd bola vedená zvlášť, čím nebolo dodržané ustanovenie § 224 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, podľa kt. je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené.

 

Podľa § 226 ods. 1 Zákonníka práce DVP môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy), na kt. sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe inej DVP.
Vo všetkých DVP preverených kontrolu bolo uvedené ustanovenie dodržané.
Podľa § 226 ods. 2 Zákonníka práce DVP sa uzatvára písomne, inak je neplatná, musí v nej byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, predpokladaný rozsah práce, uzatvára sa najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Podľa § 226 ods. 4 odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce, medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.
Kontrolou obsahu DVP bolo zistené, že obsahovali uvedené náležitosti. Podľa § 226 ods. 2 Zákonníka práce nebolo postupované pri 3 DVP (časť 1.5.) - uzatvorené v deň začatia výkonu práce, ďalej pri všetkých DVP uvedených v časti 1.5., ktoré boli uzatvorené na dobu posledného mesiaca daného štvrťroka a všetkých DVP uvedených v časti 1.6. a 1.7., ktoré boli uzatvorené na dobu posledného mesiaca daného polroka, pričom práce boli vykonávané počas celého roka, tzn. že 8 resp. 10 mesiacov bez písomne uzatvorených DVP.
Z obsahu DVP uvedených v častiach 1.5., 1.6. a 1.7. čo sa týka vymedzenia druhu práce je zrejmé, že na ich základe dotknutí zamestnanci vykonávajú príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť, takýto charakter práce viac zodpovedá podmienkam ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na základe dohody o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce) a nie DVP, predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.
Kontrolou dokladov, na základe ktorých boli vyplácané odmeny za práce podľa predmetných dohôd, boli zistené tieto nedostatky - v 11 prípadoch bol doložený Príkaz bez súhlasu vedúceho zamestnanca, v 6 prípadoch doložený Príkaz bez podpisu zamestnanca, ktorý prácu kontroloval, k 16 Príkazom neboli doložené výkazy prác, na základe ktorých by bolo možné preukázateľným spôsobom zdokumentovať opodstatnenosť vyplatenej odmeny, v 2 prípadoch nebol doložený Príkaz, odmeny boli vyplatené len na základe výkazu vypracovaného riaditeľkou MŠ, teda bez súhlasu starostu.

 

2. DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI (ďalej len „DPČ")
V roku 2008 bolo mestskou časťou uzatvorených 109 DPČ podľa § 228a Zákonníka práce. Kontrolou boli preverené náhodne vybrané spisové materiály 32 DPČ spolu s dokladmi, na základe ktorých boli vyplatené odmeny za práce podľa predmetných dohôd (príkazy, evidencia prac. času).

Po oboznámení sa s obsahom kontrolovaných DPČ bolo zistené, že niektoré dohody boli uzatvorené na rovnaký druh činnosti, ktoré majú prakticky totožný obsah, a preto boli rozdelené podľa dohodnutej pracovnej činnosti:
2.1. Lektorská činnosť (pohybové a jazykové kurzy, kurz gitary) - uzatvorených 66 DVP, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry - CDLV Školská 14.


2.2. Dozor na kurzoch pohybovej výchovy a upratovanie - uzatvorené 3 DPČ, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry - CDLV Školská 14.


2.3. Zabezpečenie vykonávania upratovania a údržby objektov, schodnosť vrátane údržby chodníkov priľahlých k objektom (uvedený konkrétny objekt v jednotlivých DPČ) - uzatvorených 19 DPČ na objekty DJ Hollého, Čajkovského, ZOS Maróthyho, Divadlo F7, DOR Smrečianska, Duchonka, Javorinská, Gaštanová výkon činnosti zabezpečovalo odd. investícií, prevádzky a údržby.


2.4. Služba v šatni - uzatvorené 4 DPČ, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry - Centrum hudby Bratislava- Staré Mesto.


2.5. Korepetícia nácvikov Detského baletného štúdia - klavír - uzatvorené 3 DPČ, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry - CDLV Školská 14.


2.6. Ostatné pracovné činnosti - uzatvorených 8 DPČ, predmetom ktorých boli pracovné činnosti rôzneho charakteru: dramaturgická príprava galérie Cypriána Majerníka, obsluha a odborný dozor kotolní, príprava podkladov (zbieranie materiálu) pre kroniku mestskej časti, predaj vstupeniek v F7 a zúčtovanie tržby zo vstupného, výkon dozoru na trhoviskách v súvislosti so zavedením eura, odborné vedenie divadelného súboru ÍVERY, zabezpečenie prevádzky Školská 14 počas sobôt a nedieľ.


2.7. DPČ za oddelenie školstva - uzatvorených 6 DPČ, ktorých výkon zabezpečovalo oddelenie školstva, predmetom ktorých bolo upratovanie a polievanie novovysadeného trávnika počas prázdnin v MŠ bez právnej subjektivity (Medená, Ul. 29. augusta, Malá).
Evidencia uvedených dohôd bola vedená zvlášť, čím nebolo dodržané ustanovenie § 224 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, podľa kt. je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené.

 

Podľa § 228a ods. 1 Zákonníka práce na základe DPČ možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
Vo všetkých dohodách overených kontrolou bolo uvedené ustanovenie dodržané. Rozsah pracovného času bol dohodnutý max. na 10 h týždenne.
Podľa § 228a ods. 2 Zákonníka práce DPČ je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná, musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Kontrolou obsahu DPČ bolo zistené, že obsahovali uvedené náležitosti.
Podľa § 224 ods. 2 e) zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe DPČ. Na Výkazoch mzdových nárokov doložených k Príkazom za jednotlivé mesiace k 6 DPČ nebola vedená evidencia pracovného času v súlade s uvedeným ustanovením, vzhľadom k tomu, že na nich neboli zaznamenané príchody a odchody zamestnancov, ale bol uvedený len celkový počet odpracovaných hodín za deň.
Kontrolou dokladov, na základe ktorých boli vyplácané odmeny za pracovnú činnosť podľa predmetných dohôd bolo zistené, že v 14 prípadoch bol doložený Príkaz bez súhlasu vedúceho zamestnanca a v 3 prípadoch bez podpisu zamestnanca, ktorý prácu kontroloval, k DPČ za oddelenie školstva neboli doložené Príkazy, odmeny boli vyplatené len na základe výkazov o odpracovaných hodinách vypracovaných riaditeľkami MŠ, teda bez súhlasu starostu.

 

3. DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV (ďalej len „DBPŠ")
V roku 2008 bolo mestskou časťou uzatvorených 22 DBPŠ podľa § 227 a § 228 Zákonníka práce. Kontrolou boli preverené náhodne vybrané spisové materiály 8 DBPŠ spolu s dokladmi, na základe ktorých boli vyplatené odmeny za práce podľa predmetných dohôd.

Po oboznámení sa s obsahom kontrolovaných DBPŠ bolo zistené, že niektoré dohody boli uzatvorené na rovnaký druh činnosti, ktoré majú prakticky totožný obsah, a preto boli rozdelené do týchto skupín podľa dohodnutej práce:
3.1. Lektorská činnosť (jazykové kurzy) - uzatvorené 3 DBPŠ, výkon činností zabezpečovalo oddelenie kultúry - CDLV Školská 14.


3.2. Pomocné práce pre Divadlo F7, Galériu F7 - uzatvorených 9 DBPŠ, výkon činností zabezpečovalo oddelenie kultúry - MKC Zichyho palác resp. CDLV Školská 14.


3.3. Pomocné práce pri zabezpečovaní Staromestských vianočných trhov - uzatvorené 4 DBPŠ, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry.


3.4. Pomocné práce pri promenádnych koncertoch (nedele), pri maxi šachu (soboty a nedele), pri divadelných predstaveniach (stredy) - uzatvorených 5 DBPŠ, výkon činností zabezpečovalo oddelenie kultúry.


3.5. Hudobná réžia na sobášoch - uzatvorená 1 DBPŠ, výkon činnosti zabezpečovalo oddelenie kultúry (MKC Zichyho palác).

 

Podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce DBPŠ môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta, na základe ktorých podľa ods. 2 nemožno vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času.
Vo všetkých dohodách overených kontrolou bolo uvedené ustanovenie dodržané. Rozsah pracovného času bol dohodnutý max. na 75 h mesačne.
Podľa § 228 ods. 1 Zákonníka práce DBPŠ je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná, musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
Kontrolou obsahu DPČ bolo zistené, že obsahovali uvedené náležitosti.
Podľa § 228 ods. 2 neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody.
Vo všetkých dohodách overených kontrolou bolo uvedené ustanovenie dodržané (doložené potvrdenie o návšteve školy).
Podľa § 224 ods. 2 písm. e) zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe DBPŠ. Na Výkazoch mzdových nárokov doložených k Príkazom za jednotlivé mesiace k 4 DBPŠ nebola vedená evidencia pracovného času v súlade s uvedeným ustanovením, vzhľadom k tomu, že na nich neboli zaznamenané príchody a odchody zamestnancov, ale bol uvedený len celkový počet odpracovaných hodín za deň.

Kontrolou dokladov, na základe ktorých boli vyplácané odmeny za pracovnú činnosť podľa predmetných dohôd bolo zistené, že v 7 prípadoch bol doložený Príkaz bez súhlasu vedúceho zamestnanca a v 1 prípade bez podpisu zamestnanca, ktorý prácu kontroloval.

 

4. ODMEŇOVANIE v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru
Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru. Z uvedeného vyplýva, že ani odmeňovanie nemôže byť dohodnuté výhodnejším spôsobom ako v prípade, že by práca rovnakého druhu bola vykonávaná zamestnancom v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy.

V podmienkach mestskej časti nie je vydaná vnútorná organizačná norma, ktorá by uvedenú oblasť upravovala, resp. ustanovila pravidlá odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd s výnimkou odmeňovania činností uvedených v častiach 1.4.,1.6., 1.7.

Spôsob, resp. na základe čoho boli odmeny stanovené nie je zrejmý z dohôd ani z priložených Požiadaviek a bol konzultovaný so zodpovednými pracovníkmi príslušných oddelení.


4.1. Dohody o vykonaní práce
Kontrolou obsahu DVP bolo zistené, že v príslušných častiach dohôd týkajúcich sa odmeňovania je uvedená vo väčšine prípadoch odmena hodinovou sadzbou stanovená dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
V DVP uvedených v častiach 1.1., 1.2. bolo porovnaním zistené, že hodinové sadzby stanovené v DVP - vodiči 90 Sk/h a 120 Sk/h, informátori - 60 Sk/h a 70 Sk/h boli dohodnuté v rovnakej výške ako sú priemerné hodinové sadzby zamestnancov (r. 2008), v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy s mestskou časťou vykonávajúcich podobnú činnosť.
Odmeňovanie činností, ktoré boli prostredníctvom DVP zabezpečované oddelením kultúry sa odvíjalo od základnej sadzby 50 Sk/h pre nenáročné činnosti, od ktorých sa potom odvodzovali výšky odmien podľa náročnosti práce a v nadväznosti na schválený rozpočet, ako napr. hodinové sadzby pre lektorov denných táborov - 70,00 Sk a 80,00 Sk (časť 1.3.), hodinové sadzby ostatných činností vykonávaných na základe DVP uvedených časti 1.9. -50,00 Sk (dozor výst. priestoru F7), 100,00 Sk (fotodokumentácia diel), 140,00 Sk (oprava šachových figúr). Pri stanovení výšky odmeny pri špecifických činnostiach, vykonávaných na základe DVP uvedených v časti 1.9. sa vychádzalo z požiadaviek zamestnancov a porovnávaním so štandardnými cenami, za ktoré sú uvedené služby poskytované inde, napr. obvyklá cena za ozvučenie kult. akcií v exteriéri podľa vyjadrenia vedúcej odd. kultúry sa pohybovala v rozpätí od 2 000,00 Sk - 6 000,00 Sk, s mestskou časťou bola dohodnutá cena 1 200,00 Sk/akciu, kt. zahŕňa aj dovoz a odvoz aparatúry, priemerne jedna akcia trvala 5 - 6 hodín, po prepočte 200,00 - 240,00 Sk/h. Cena za prípravu a realizáciu výstavy v ostatných galériách 5 000,00 Sk/výstavu, s mestskou časťou bola dohodnutá cena 140,00 Sk/h, pri rozsahu práce 35 h, to je 4 900,00 Sk/akciu.
Spôsob, akým mala byť stanovená odmena za prácu skladníkov CO je v časti 1.5..
Spôsob stanovenia výšky odmien za prácu vykonávanú na základe DVP uvedených v bodoch 1.4., 1.6. a 1.7. je popísaný v uvedených častiach.
Pri stanovení výšky odmeny za realizáciu prepisu zvuk. záznamu z rokovania MZ (DVP uvedená v časti 1.9.) za vychádzalo z bežných cien za uvedenú prácu 60,00 Sk/strana.
Pri stanovení celkovej výšky odmeny (74 000 Sk) za kosenie a hrabanie trávnikov v MŠ (časť 1.9.) sa vychádzalo z ceny za pokosenie 1 m2 - 5,50 Sk a plochy trávnikov 13 454 m2 spolu vo všetkých MŠ uvedených v DVP a finančné prostriedky mali byť použité na zabezpečenie prác a na zakúpenie benzínu do kosačky. Cena za kosenie 1 m2 ostatných trávnatých plôch, za ktorú nám poskytoval v r. 2008 túto službu zmluvný partner mestskej časti bola 1,13 Sk, jedno kosenie by vychádzalo 15 203,02 Sk a v prípade kosenia 1x mesačne počas piatich mesiacov 76 015,10 Sk (DVP bola uzatvorená na 6 mesiacov, 1 mesiac kosené len niektoré MŠ, a preto porovnávané len za obdobie 5 mesiacov).
Kontrolou obsahu DVP, ktorých výkon zabezpečovalo oddelenie školstva (časť 1.10.) bolo zistené, že v príslušných častiach dohôd týkajúcich sa odmeňovania bola dohodnutá odmena celkovou čiastkou. Pri stanovení výšky odmeny za činnosti v prípade, ak boli DVP uzatvárané so zamestnancami, kt. sú v pracovnom pomere na základe pracovných zmlúv s mestskou časťou (pomocné vychovávateľky, zdravotníčky v škole v prírode) sa vychádzalo zo zaradenia zamestnancov do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z.n.p., na základe kt. sú odmeňovaní v trvalom prac. pomere.
V DVP, predmetom ktorých bolo zabezpečovanie schodnosti a údržby chodníkov k priľahlým domovým nehnuteľnostiam sa pri stanovení výslednej odmeny vychádzalo z hod. sadzby 50,00 Sk/h.


4.2. Dohody o pracovnej činnosti
Kontrolou obsahu DPČ bolo zistené, že v príslušných častiach dohôd týkajúcich sa odmeňovania je uvedená odmena stanovená dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom hodinovou sadzbou, okrem DPČ uvedených v časti 2.3..
Odmeňovanie činností, ktoré sú prostredníctvom DPČ zabezpečované oddelením kultúry sa tak, ako pri DVP odvíjalo od základnej sadzby 60 Sk/h pre nenáročné činnosti, od ktorých sa potom odvodzovali výšky odmien podľa náročnosti práce a v nadväznosti na schválený rozpočet, ako napr. hodinová sadzba za pracovnú činnosť - služba v šatni (časť 2.4.) a dozor na kurzoch pohybovej prípravy a upratovanie (časť 2.2.) - 60,00 Sk, korepetícia nácvikov (časť 2.6.) - 120 Sk, dramaturgická príprava (časť 2.6.) - 150,00 Sk.
Rôzne výšky sadzieb za vyučovaciu hodinu za lektorskú činnosť (časť 2.1.), t. j. 70 Sk - kurzy gitary, od 130 Sk do 170 Sk - pohybové kurzy, od 120 Sk do 200 Sk - jazykové kurzy sa odvíjali od žiadanosti lektora, veľkosti skupiny, ktorú učil.
Kontrolou DPČ uvedených v časti 2.3. boli zistené pri rovnakej pracovnej činnosti rozdiely v dohodnutej výške odmeny po prepočte na hodinovú sadzbu (odmena v DPČ dohodnutá celkovou sumou): 42,50 Sk, 100,00 Sk, 62,50 Sk, 87,50 Sk. Výška dohodnutej odmeny sa odvíjala od veľkosti udržiavaných objektov a od rozsahu a náročnosti práce.
Porovnaním hodinových sadzieb dohodnutých odmien za činnosti zabezpečované DPČ uvedenými v časti 2.6. z hľadiska potreby odbornosti dotknutých zamestnancov a náročnosti problematiky možno konštatovať nesystémovosť v ich určovaní, ako napr. 150 Sk/h - dramaturgická činnosť, odborný dozor kotolní; 180,00 Sk/h - predaj vstupeniek v F7 a zúčtovanie tržby zo vstupného (v súčasnosti je uvedená činnosť zabezpečovaná Divadlom GUnaGU); 120,00 Sk/h - príprava podkladov pre kroniku, 120,00 - 200,00 Sk/h - lektorská činnosť (DPČ v časti 2.1. a DBPŠ v časti 3.1.).
Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov jednotlivé hod. sadzby dohodnutých odmien za dramaturgickú činnosť a prípravu podkladov pre kroniku boli vypočítané z vopred ústne dohodnutej celkovej odmeny za vykonanú prac. činnosť.
Pri stanovení odmeny za odborný dozor kotolní sa vychádzalo z DPČ uzatvorených v predchádzajúcich rokoch.
Pri uzatvorení DPČ (od 15.9.-31.12.2008) za predaj vstupeniek v F7 a zúčtovanie tržby zo vstupného bola dohodnutá odmena 100 Sk/h odvodená od mzdy vyplácanej zamestnancovi v čase, keď vykonával uvedenú činnosť na základe pracovnej zmluvy s mestskou časťou uzatvorenej na polovičný pracovný úväzok. Dodatkom bola zmenená odmena na posledné 2 mesiace na 180,00 Sk/h.
Pri stanovení výšky hodinovej sadzby odmeny (60,00 Sk) za činnosti zabezpečované oddelením školstva (časť 2.7.) sa vychádzalo zo zaradenia činnosti do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekt. zákonov v z.n.p.


4.3. Dohody o brigádnickej práci študentov
Kontrolou obsahu DBPŠ bolo zistené, že v príslušných častiach dohôd týkajúcich sa odmeňovania je uvedená odmena hodinovou sadzbou stanovená dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Odmeňovanie činností, ktoré sú prostredníctvom DBPŠ zabezpečované oddelením kultúry - lektorská činnosť (časť 3.1.) bolo na rovnakej úrovni ako pri DPČ.
Odmena za pomocné práce podľa DBPŠ uvedených v častiach 3.2., 3.3., 3.4. bola dohodnutá v rovnakej výške 50,00 Sk/h, vzhľadom k nenáročnosti vykonávanej práce a 100,00 Sk/h za náročnejšiu prácu pri DBPŠ v časti 3.5.

 

Aj napriek skutočnosti, že nie je vypracovaná žiadna vnútorná smernica, ktorá by upravovala predmetnú oblasť, referátom personálnym a mzdovým bolo zavedené predkladanie Požiadaviek vedúcimi zamestnancami, ktorými žiadajú o súhlas uzatvoriť konkrétnu dohodu s konkrétnym zamestnancom, v ktorých sa vopred stanovia a odsúhlasia všetky náležitosti následne uzatvorených dohôd v súlade so Zákonníkom práce. Kontrolou spisovej evidencie bolo zistené, že nie vždy boli predkladané, ale na základe uvedeného je ich predkladanie opodstatnené.

Dojednávanie podmienok v oblasti odmeňovania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je nesystémové, tak ako je uvedené v 4. časti - Odmeňovanie v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v niektorých prípadoch nie je postupované jednotne a nie je pri stanovení výšky odmien overované dodržiavanie zákonnej podmienky podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce - tento účel by mohol byť zabezpečený vydaním vnútornej organizačnej normy, predmetom ktorej by bolo určenie systému a pravidiel odmeňovania prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, čo bolo odporučené kontrolovanému subjektu aj v závere správy.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Kontrolovanému subjektu bola v Zápisnici o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly z 1.6.2009 uložená povinnosť v stanovených termínoch prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku.