Správa o výsl. kontroly-kontrola opatrení-bežné výdavky

S P R Á V A
o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vykonanou v roku 2007


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2009 schváleného 23.6.2009 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo") č. 71/2009 bola vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou bežných výdavkov za tovary a služby na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto vykonanou v roku 2007.

Na základe nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v II. polroku 2007 boli prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad") prijaté opatrenia na ich nápravu a na odstránenie príčin ich vzniku a predložená správa o ich plnení.

Dodržiavanie prijatých opatrení bolo overené kontrolou dodávateľských faktúr a súvisiacich dokladov za bežné výdavky za tovary a služby za mesiac máj 2009.

Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov miestneho úradu je určený podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej „zákon č. 502/2001 Z. z.") opatrením starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu a jeho preddavkových zariadení (ďalej len „opatrenie starostu") rozsah právomocí a zodpovedností pri dispozícii s rozpočtovými prostriedkami.

V opatrení starostu sú určené osoby zodpovedné za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, strediska a obsahovej náplne, osoby poverené vykonávaním priebežnej finančnej kontroly a sú v ňom určené náležitosti, ktoré musia mať faktúry doručené referátu účtovníctva. Podľa zákona č. 502/2001 Z. z. predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú svoju finančnú operáciu, so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonanou v II. polroku 2007 boli zistené nedostatky v súvislosti s nedôsledným dodržiavaním vyššie citovaného opatrenia starostu a zákona č. 502/2001 Z. z. - predbežná finančná kontrola vykonaná inou osobou, ako bola určená v opatrení starostu, faktúry účtované na strediská, ktoré v opatrení starostu neboli uvedené, teda nebola určená ani osoba zodpovedná za vykonanie predbežnej finančnej kontroly, nedostatočné dokladovanie faktúr (nedoložené objednávky, súpisy fakturovaných dodávok a služieb, nedostatky v zmluvách a v dodržiavaní zmluvných podmienok, na základe ktorých boli uhrádzané stále platby).

Vzhľadom na uvedené bolo prijaté opatrenie, podľa ktorého pri každej organizačnej zmene, presune kompetencií činností medzi jednotlivými oddeleniami a referátmi v priebehu rozpočtového roka budú vykonané dodatky k opatreniu starostu.

Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov miestneho úradu v r. 2009 bolo účinné Opatrenie č. 1/2009 starostu mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu a jeho preddavkových zariadení (ďalej len „Opatrenie č. 1")

V súlade s prijatým opatrením boli v priebehu roka pri presune kompetencií, zmene rozpočtovej dispozície, vydávané dodatky k Opatreniu č. 1/2009.

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly bolo zabezpečované zodpovednými osobami určenými v Opatrení č. 1/2009 v znení dodatkov, len v 3 prípadoch nebol v obsahovej náplni strediska uvedený predmet fakturácie.

Ďalej boli prijaté opatrenia, podľa ktorých pri každej úhrade faktúr budú dôsledne kontrolované všetky súvisiace doklady (ako sú objednávky, zmluvy, súpisy), bude zabezpečené, aby v uzavretých zmluvách ako objednávateľ, resp. odberateľ vystupovala mestská časť a nie miestny úrad, tak ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach, v prípade potreby, aby dodatky k zmluvám boli uzavreté tak, aby predchádzali vyhotoveným a na úhradu predloženým faktúram.

Za kontrolované obdobie boli faktúrami uhrádzané platby na základe uzatvorených zmlúv, alebo na základe objednávok, ktoré boli doložené. Okrem 3 boli k faktúram, ktorými boli uhrádzané platby na základe objednávok, v súlade s prijatým opatrením priložené súpisy vykonaných dodávok, prác a služieb.

V preverených zmluvách okrem dvoch, ktoré boli uzavreté ešte v r.2001 a 1998, ako odberateľ vystupovala mestská časť a dodatky boli uzatvárané v súlade s prijatým opatrením.

Kontrolou faktúr uhrádzaných na základe uzavretých zmlúv bolo overované dodržiavanie zmluvných podmienok, pričom v 2 prípadoch nebol v súlade so zmluvami o dielo (orez drevín, oprava a údržba dlažby v hist. jadre hl. mesta) doložený súpis vykonaných dodávok, potvrdený objednávateľom, ktorý mal slúžiť ako podklad k fakturácii. Predmetom 4 kúpnych zmlúv uzavretých mestskou časťou na základe verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou) bolo dodávať tovar (kancelárske vybavenie, hygienické výrobky z papiera, dezinfekčné a čistiace prostriedky) podľa druhu a v cenách uvedených v prílohách k zmluvám. Mestská časť sa v nich zaviazala, že nakúpi tovar podľa príloh a v sume, ktorá nepresiahne sumu uvedenú v zmluvách, pričom podľa faktúr bol dodávaný aj iný tovar, neuvedený v prílohách zmlúv, ktorý nebol zahrnutý ani do predpokladanej hodnoty zákazky, a teda nebol súčasťou cenových ponúk predkladaných uchádzačmi pri verejnom obstarávaní.

31.12.2008 bola rozpočtovou organizáciou mestskej časti VEPOS Bratislava-Staré Mesto (objednávateľ) uzavretá na dobu určitú od 1.4.2009 do 31.3.2014 Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva") na základe verejného obstarávania (nadlimitná zákazka), kt. predmetom je čistenie komunikácií vrátane zberu a odvozu odpadu a snehu, údržba verejnej zelene vrátane zberu a odvozu odpadu, prevádzkovanie detských ihrísk, verených sociálnych zariadení a trhovísk vrátane zberu a odvozu odpadu v mestskej časti (uvedený menovitý zoznam miest poskytovania jednotlivých služieb). Cena predmetu zmluvy je stanovená ako minimálna cena vo výške 59 147 055,71 Sk s DPH za poskytovanie služieb za obdobie 1 roka, pričom jednotkové ceny poskytovaných služieb tvoria prílohu zmluvy. V zmluve je uvedený rozsah požadovaných služieb: v súvislosti s čistením - kvantifikácia komunikácií (m2 - historické jadro, chodníky, schodiská, km - ostatné komunikácie) a počet odpadkových košov, v súvislosti s údržbou zelene - kvantifikácia kvetinových záhonov, trávnatých plôch, živých plotov, plôch pri stromoch a kríkoch (m2), ďalej je uvedená kvantifikácia detských ihrísk (počet hracích prvkov), kvantifikácia verejných sociálnych zariadení (počet kabín, pisoárov, válovov, umývadiel), kvantifikácia trhovísk (počet trhových stolov). Z dôvodu zrušenia rozpočt. org. VEPOS Bratislava-Staré Mesto bol dodatkom k zmluve zmenený objednávateľ na mestskú časť.

Dodatkom č. 1 k zmluve, účinným od 1.4.2009 bol upresnený rozsah poskytovaných prác a služieb v období od 1.4.2009 do 30.6.2009 s prihliadnutím na rozpočet mestskej časti pre rok 2009. Zoznam služieb platných počas uvedeného obdobia (vyčíslená za každý mesiac a za každú službu zvlášť suma, kt. bude fakturovaná) je uvedený v prílohe dodatku.

Podľa Dodatku č. 1 boli dodávateľom vystavené a kontrolou overené faktúry za realizáciu údržby verejnej zelene za 4/2009 zvlášť za parky a záhrady a zvlášť za ostatné plochy, ku ktorým bol doložený celkový sumár prác spolu a potom jednotlivo za každý park, záhradu, ostatnú plochu s rozpisom poskytnutých služieb s uvedenými jednotkovými cenami, počtom opakovaní a s vyčíslenými jednotlivými plochami. Vzhľadom k tomu, že v zmluve aj v Dodatku č. 1 sú uvedené plochy kvetinových záhonov spolu, trávnatých plôch, z t. parky a záhrady spolu, verejná zeleň na uliciach spolu, ostatné nešpecifikované plochy spolu, dĺžka živých plotov, plochy pri stromoch spolu a plochy pri kríkoch spolu, menovitý zoznam parkov, záhrad, plôch verejnej zelene na uliciach a detských ihrísk, kde má byť zabezpečovaná údržba zelene vrátane zberu a odvozu odpadu, bez uvedenia ich jednotlivých plôch v m2, nie je jasné, ako boli vyčíslené jednotlivé plochy tak, ako sú uvedené na faktúrach. (Podľa vyjadrenia ved. odd. verejnoprospešných služieb sa vychádzalo zo starých zmlúv, v kt. boli vyčíslené uvádzané plochy námestí, parkov, záhrad, atď.) Rovnako v zmluve nie sú uvedené počty stromov a kríkov, pričom jednotkové ceny nákladov za ošetrenie, hnojenie stromov a kríkov sú stanovené za kus.

Podľa uvedených faktúr bola údržba zelene zabezpečovaná aj na uliciach a námestiach kt. v zmluve nie sú uvedené.

S odvolaním na zmluvu bola za kontrolované obdobie vystavená a uhradená faktúra za kvetinový materiál pre výsadbu s uvedeným druhom, počtom kusov a jedn. cenami. V Dodatku č. 1 k zmluve je uvedená položka „Nákup rastlinného materiálu" len 1 celkovou sumou, bez bližšej špecifikácie a v zmluve, ako aj v jej prílohe v časti týkajúcej sa údržby a tvorby verejnej zelene sú uvádzané služby a jednotkové ceny (€/m2) len v súvislosti s výsadbou, ale nie s dodávkou rastlinného materiálu. (Dodávka rastl. materiálu nebola ani obstarávaná podľa súťažných podkladov z verejného obstarávania, a teda nebola ani zahrnutá do predpokladanej hodnoty zákazky pri verejnom obstarávaní.)

Podľa Dodatku č. 1 boli dodávateľom vystavené a kontrolou overené faktúry za 4/2009 za realizáciu služieb súvisiacich s prevádzkovaním detských ihrísk, za realizáciu služieb súvisiacich s prevádzkovaním trhovísk za realizáciu služieb súvisiacich s prevádzkovaním sociálnych zariadení s rozpísanými jednotkovými cenami - náklady na pracovníkov, náklady súvisiace s bežnou údržbou, režijné a dopravné náklady.

V Prílohe zmluvy sú zvlášť vyčíslené celkové náklady na zamestnanca za mesiac a zvlášť vyčíslené jednotlivé výkony (čistenie piesku, polievanie pieskovísk, zametanie trhoviska, umývanie kabín, válovov, umývadiel a pisoárov, umývanie podláh, obkladačiek atď.). Z uvedeného nie je jasné, čo je zahrnuté v nákladoch na 1 zamestnanca/mesiac, keďže nie je uvedená ich bližšia špecifikácia. Paušálne za mesiac sú vyčíslené náklady súvisiace s bežnou údržbou (údržba a drobné opravy) a režijné a dopravné náklady bez uvedenia ich bližšej špecifikácie a nie podľa skutočne odvádzaných výkonov, rovnako ako aj náklady súvisiace s nákupom čistiacich prostriedkov sú vyčíslené paušálne za mesiac a nie podľa skutočnej spotreby - kontrola zo strany objednávateľa na základe takto uvádzaných nákladov nie je možná. V zmluve nie sú uvedené plochy pieskovísk, trhoviska, podláh kabín a pisoárov, obkladačiek, pričom jednotkové ceny za služby „čistenie piesku" a „výmena piesku" na detských ihriskách, „zametanie trhoviska", „umývanie podláh kabín a pisoárov" a „umývanie obkladačiek" na verejných soc. zariadeniach sú stanovené za m2.

S odvolaním na zmluvu bola za kontrolované obdobie vystavená a uhradená faktúra za renováciu ihriska Jedlíkova (výmena nosných hranolov, spevnenie chodníkov, nové nášľapné plošiny, výmena spráchnivených častí) s rozpisom dodaného materiálu, počtom odpracovaných hodín, jednotkovými cenami, t. j. práce a dodávka, kt. neboli konkrétne v zmluve dohodnuté - podľa zmluvy je fakturovaná mesačne paušálnou čiastkou len bežná údržba všetkých hracích prvkov.

Podľa Dodatku č. 1 boli dodávateľom vystavené a kontrolou overené faktúry za 4/2009 za realizáciu čistenia, za realizáciu služieb súvisiacich s vyprázdňovaním košov, za odvoz zeleného a komunálneho odpadu s doloženými sumármi prác a rozpisom poskytnutých služieb s uvedenými jednotkovými sumami, počtom opakovaní, plochou, počtom košov a celkovou sumou.

V zmluve je uvedená plocha ciest v historickom jadre spolu, plocha ostatných komunikácií spolu, plocha schodísk spolu, plocha chodníkov spolu a počet odpadkových košov spolu a menovitý zoznam všetkých komunikácií, chodníkov, schodísk, kde má byť čistenie zabezpečované, bez uvedenia ich plôch a dĺžok a počtu odpadkových košov, kt. sa na nich nachádzajú. V prílohe Dodatku č. 1 sú ostatné komunikácie rozdelené na komunikácie širšieho centra a komunikácie bez uvedenia zoznamu komunikácií, kt. tam patria, teda na základe čoho boli vypočítané ich plochy a počet odpadkových košov na nich. (Podľa vyjadrenia ved. odd. verejnoprospešných služieb sa vychádzalo z frekvencie čistenia jednotl. ulíc uvedenej na int. stránke mestskej časti a zo starých zmlúv, v kt. boli uvádzané rozmery jednotlivých komunikácií a súčasťou faktúr podľa týchto zmlúv boli súpisy vykonaných prác so zoznamom komunikácií, ich rozmermi, frekvenciou čistenia.)

Podľa ustanovení v Dodatku č. 1 jednotkové ceny uvedené v jeho prílohe sú zhodné s jednotkovými cenami v prílohe k zmluve, pričom podľa zmluvy jedn. cena za 1 ks „vyberanie odpadkových košov" je 0,2158 € a podľa prílohy k Dodatku č. 1 a fakturácie je táto cena vo výške 0,2174 €.

Podľa zmluvy majú byť súčasťou faktúry odsúhlasené výkazy poskytnutých služieb a výkonov a objednávateľ je povinný služby poskytnuté podľa zmluvy preberať určeným zamestnancom. Súčasťou faktúr sú sumáre prác, ale nie sú doklady o tom, či boli poskytnuté služby prebraté a odsúhlasené, podľa vyjadrenia zodp. zamestnancov poskytnuté služby kontrolujú námatkovo, na zistené nedostatky je poskytovateľ upozorňovaný, vedú si knihu, v kt. evidujú vykonané kontroly a zistenia, ale vykonané práce protokolárne nepreberajú.

Podľa Opatrenia č. 1/2009 sa predbežnou finančnou kontrolou overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade s rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutím starostu o postupe vo veciach verejného obstarávania - od 2.3.2009 je účinné Rozhodnutie č. 6/2009 starostu mestskej časti z 25.2.2009 o postupe vo veciach verejného obstarávania (ďalej len „Rozhodnutie č. 6/2009"), doplnené Rozhodnutím č. 22/2009 starostu mestskej časti z 13.10.2009). Vedúci zamestnanci sú oprávnení zabezpečovať objednávanie prác a dodávok len v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.").

Vykonanou kontrolou bolo preverované okrem dodržiavania prijatých opatrení aj zabezpečovanie objednávania prác a dodávok podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v súlade s Opatrením č. 1/2009.

Za kontrolované obdobie boli uhradené faktúry za tovary a služby dodané bez verejného obstarávania len na základe objednávky, a to za prečistenie kanalizačných vpustí (verejným obstarávaním vybratý dodávateľ a uzavretá zmluva účinná až od 6/2009), za bežnú údržbu chodníkov k priľahlým nehnuteľnostiam, za upratovanie spol. priestorov, maliarske a natieračské práce, dezinsekciu (obj. u zml. partnera, vybratého verejným obstarávaním, kt. zabezpečuje deratizáciu), kancelársky papier (zmluva uzavretá do konca r. 2008), za opravu, montáž a dopravu podest (nad rámec zmluvy objednané u zml. partnera vybratého verejným obstarávaním - fa v sume podľa zmluvy uhradená v 4/2009), za vykonanie kontroly elektrospotrebičov, za vyznačenie vyhradeného parkovania a za dopravné zariadenie (verejným obstarávaním vybratý dodávateľ a uzavretá zmluva účinná až od 6/2009).

Na základe zmlúv s dodávateľmi, bez verejného obstarávania, boli za kontrolované obdobie uhradené 2 faktúry. Jedna podľa zmluvy, kt. predmetom je oprava a údržba žulovej dlažby v historickom jadre hl. mesta Bratislavy. Zmluva bola ešte v r. 2002 uzavretá na dobu neurčitú bývalou rozpočtovou organizáciou mestskej časti VEPOS Bratislava - Staré Mesto. Druhá faktúra bola uhradená na základe zmluvy, uzavretej v r. 2006 na dobu neurčitú, tiež org. VEPOS Bratislava - Staré Mesto, kt. predmetom je zabezpečiť otváranie a uzamykanie Medickej záhrady. (Od 7/2009 je uvedená služba zabezpečovaná podľa zmluvy uzavretej mestskou časťou na základe verejného obstarávania.)

Kontrolu boli zistené nedostatky aj v súvislosti s dodržiavaním Rozhodnutia č. 6/2009, podľa ktorého nie je potrebný prieskum trhu pri realizácii havarijných opráv, ale len pri stavebných prácach, ak hodnota komodity nepresiahne 18 000 €. Za kontrolované obdobie bolo uhradených 5 faktúr od rovnakého dodávateľa za opravy obecných priestorov len na základe objednávok, pričom nie všetky práce možno charakterizovať ako havárie (výmena skorodovaných radiátorov, nefunkčných regulačných ventilov, prvomontáž meračov). Od začiatku roka do 20.10.2009 boli tomuto dodávateľovi uhradené faktúry vo výške 6,5 tis. €.

Podľa zmluvy, kt. predmetom je vykonávanie pohotovostnej a havarijnej služby, odstraňovanie havarijných prípadov na rozvodoch kanalizácie, vodoinštalácie, ústr. kúrenia, plynu v objektoch v správe mestskej časti uvedených v prílohe zmluvy, uzavretej v 12/2008 na dobu neurčitú, bez verejného obstarávania, boli uhradené za kontrolované obdobie 2 faktúry (za odstránenie zatekania a výmena batérie, za odstránenie havárie na kanal. potrubí).

Na základe vypracovaného odborného posudku v októbri 2008, podľa kt. pavlače na Karpatskej 10 boli v havarijnom stave a do opravy sa mali podoprieť konštrukciou, boli v marci 2009 objednané práce na zabezpečenie pavlačí bez verejného obstarávania, označené ako havária, teda až 5 mesiacov po vypracovaní posudku, za ten čas mohol byť vykonaný prieskum trhu podľa Rozhodnutia č. 6/2009 (faktúra v sume 7,5 tis. €).

Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním Rozhodnutia č. 6/2009 a zákona č. 25/2006 Z.z., a to použitím nevhodného postupu zadávania zákazky jej rozdelením (podľa § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. zákazku nemožno rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona) bol zistený pri výbere dodávateľa, s kt. bola uzavretá zmluva na základe verejného obstarávania zadaného ako zákazka s nízkou hodnotou, kt. predmetom je vykonať servis opravy motorových vozidiel najmä plánované servisné činnosti, výmena olejov, filtrov, súčiastok, opravy súčiastok, atď. - zadané ako 2 zákazky s podobným predmetom obstarávania, vykonané 2 prieskumy trhu, predložené v oboch prípadoch rovnaké cenové ponuky od rovnakých uchádzačov, uzavretá len 1 zmluva, kt. cena diela (17,8 tis. €) sa rovná súčtu predpokladaných hodnôt zadaných zákaziek - uvedeným postupom síce nebol prekročený finančný limit pre zákazky s nízkou hodnotou, ale v prípade nerozdelenia zákazky by podľa Rozhodnutia č. 6/2009 okrem prieskumu trhu malo byť zverejnené oznámenie na internetovej stránke, ponuky vyhodnocované komisiou.

Nedostatky v dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. boli zistené aj v súvislosti s nesprávne stanovenou predpokladanou hodnotou zákazky.

Pri výbere dodávateľa na uzavretie zmluvy o správe a obsluhe tepelno-energetických zariadení bol nesprávnym stanovením predpokladanej hodnoty zákazky zvolený nevhodný postup verejného obstarávania - predpokladaná hodnota stanovená do 200 tis. Sk bez DPH a zmluva mala byť uzavretá na obdobie od 1.9.2007 do 31.12.2007, ale vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú a od uzavretia zmluvy od 1.9.2009 do 9.11.2009 boli uhradené faktúry v celkovej sume 22 610,81 € bez DPH (t.j. 681 173,16 Sk, prepočítané konv. kurzom 1 € = 30,1260 Sk), nebola predpokladaná hodnota zákazky stanovená v súlade s § 5 ods. 9 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa kt. sa do predpokladanej hodnoty zákazky za poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu zahrnie 48 násobok mesačnej platby a z uvedeného dôvodu bol použitý nevhodný postup zadávania zákazky (§ 4 zákona č. 25/2006 Z.z.).

Na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) uzavretá zmluva o dielo, kt. predmetom je výsadba stromov na území mestskej časti s podrobnou špecifikáciou jednotlivých činností výpočtom ceny uvedenou v prílohe zmluvy. Za kontrolované obdobie boli uhradené 2 faktúry za výsadbu drevín v celkovej výške 18 736 €, z ktorej dodávka drevín je v sume 16 309 €. Podľa žiadanky predpokladaná hodnota zákazky, kt. predmetom je výsadba drevín bola stanovená do 16 665,30 € bez DPH a zmluva mala byť uzavretá na rok 2009. Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá na obdobie od 15.4.2009 do 31.12.2010, do predmetu obstarávania neboli zahrnuté dreviny a od uzavretia zmluvy do 13.11.2009 boli uhradené faktúry za výsadbu stromov v celkovej výške 21 688,48 € bez DPH, nebola predpokladaná hodnota zákazky stanovená v súlade s § 5 ods. 9 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa kt. sa do predpokladanej hodnoty zákazky za poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy a s § 10 podľa kt. predpokl. hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely.

Na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) uzavretá zmluva o dielo, kt. predmetom je orez stromov na území mestskej časti s podrobnou špecifikáciou jednotlivých činností a výpočtom ceny uvedenou v prílohe zmluvy. Podľa žiadanky predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená do 29 999,00 € bez DPH a zmluva mala byť uzavretá na rok 2009. Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá na obdobie od 15.4.2009 do 31.12.2010 a od uzavretia zmluvy do 13.11.2009 boli uhradené faktúry za orez drevín v celkovej sume 55 491,41 € bez DPH, nebola predpokladaná hodnota zákazky stanovená v súlade s § 5 ods. 9 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z., podľa kt. sa do predpokladanej hodnoty zákazky za poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy a z uvedeného dôvodu bol použitý nevhodný postup zadávania zákazky (§ 4 zákona č. 25/2006 Z.z.- prekročený fin. limit na zákazku s nízkou hodnotou (30 tis. €).

Na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) uzavretá zmluva o dielo, kt. predmetom je údržba stromov a nakladanie so vzniknutým biologickým odpadom v objektoch v správe mestskej časti s podrobnou špecifikáciou jednotlivých činností a výpočtom ceny uvedenou v prílohe zmluvy. Podľa žiadanky predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená do 29 999,00 € bez DPH a zmluva mala byť uzavretá na rok 2009. Vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzavretá na obdobie od 5.5.2009 do 31.3.2010 a od uzavretia zmluvy do 29.9.2009 boli uhradené faktúry za údržbu stromov v celkovej sume 22 665,00 € bez DPH (podľa knihy faktúr doručená fa v sume 4 200,00 € bez DPH, kt. v čase kontroly ešte nebola uhradená), je potrebné počas platnosti zmluvy dodržať finančný limit, na zákl. kt. bol použitý postup zadávania zákazky, aby nedošlo ku konaniu v rozpore s pravidlami verejného obstarávania a všeobecne s princípmi verejného obstarávania.

Podľa § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. zákazku nemožno rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona, podľa § 5 ods. 4 ak je služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z kt. každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.

Vyššie cit. ustanovenie nebolo dodržané, vzhľadom k tomu, že mestskou časťou boli uzavreté 3 zmluvy, každá použitím postupu zadávania zákazky s nízkou cenou - ktorých predmetmi je I. Orezávanie stromov, II. Údržba zelených plôch v blízkosti obytných domov na území mestskej časti" (zmluva o dielo uzavretá s účinnosťou od 10.9.2009 do 31.1.2010 na základe verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou - nebolo predmetom kontroly) a III. Údržba stromov a nakladanie so vzniknutým biologickým odpadom v objektoch v správe mestskej časti, s podobným predmetom obstarávania, čo vyplýva z podrobnej špecifikácie jednotlivých činností uvedených v prílohách zmlúv, v kt. sú rovnaké činnosti, ale s rôznymi jednotkovými cenami.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. a Rozhodnutia č. 6/2009 boli v priebehu kontroly konzultované s metodikom pre verejné obstarávanie a budú postupne odstraňované, resp. sa odstraňujú.

Následná finančná kontrola bola ukončená prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku, predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení.