Správa o výsl. kontroly - MŠ Šuleková

S P R Á V A
o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2007 v Materskej škole na Šulekovej ulici


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2008 schváleného 24.6.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 85/2008 bola vykonaná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom v Materskej škole na Šulekovej ulici (ďalej len „MŠ") za obdobie roku 2007.


Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola hospodárenia MŠ, ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou. Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady a správu majetku.


Oblasť financovania a účtovania: Za rok 2007 bolo skontrolované čerpanie pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, mimorozpočtových zdrojov - príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením a sponzorských príspevkov (finančných darov), náležitosti účtovných dokladov (bankové výpisy, súvisiace doklady k jednotlivým pohybom na účtoch - faktúry, zmluvy, objednávky, pokladničné doklady, účtovné denníky).


Oblasť správy majetku: Kontrolou bolo overené vykonanie inventarizácie majetku za r. 2007, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), evidencia majetku a zabezpečovanie finančnej kontroly v MŠ podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, t. j. vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia.


Úhradou 3 zálohových faktúr, ktoré neboli vopred zmluvne dohodnuté nebolo postupované v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov (okrem preddavkov na energie, dodávku tepla, vody, plynu, tlače), čo je podľa § 31 ods.1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny.


V súvislosti s dodržiavaním zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov boli zistené nedostatky najmä v evidencii majetku - nezaradený majetok v sume 90 tis. Sk obstaraný v r. 2007 (§ 2 ods. 2 písm. a) podľa kt. predmetom účtovníctva je účtovanie o stave a pohybe majetku a § 29 podľa kt. účtovná jednotka inventarizáciou overuje, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti), v náležitostiach účtovných dokladov - nedoložená bližšia špecifikácia predmetu platby (§ 8 a § 10 v ktorých je účtovnej jednotke uložená povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne a uvedené náležitosti účtovných dokladov), nedoložením interných účtovných dokladov pri odvodoch príjmov na účet zriaďovateľa, zaraďovaní majetku (§ 6 ods.1 podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi), použitím nesprávnych položiek ekonomickej klasifikácie pri účtovaní výdavkov (§ 4 podľa kt. je vydané Opatrenie Ministerstva financií SR č. 010175/2004-42 z 8.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie).


Predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, čím nebol dodržaný § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 podľa ktorého nemožno vykonať finančné operácie, alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.


Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin bola riaditeľke MŠ uložená povinnosť prijať v stanovenom termíne opatrenia a predložiť písomnú správu o ich splnení.