Správa o výsl. kontroly opatrení - kontrola Opatrenia č. 2-2006

S P R Á V A
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007.


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008 schváleného 11. 12. 2007 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 111/2007 bola vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006 vykonanou v I. polroku 2007.

 

Na základe nedostatkov zistených kontrolou vykonanou v I. polroku 2007 boli prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad") prijaté opatrenia na ich odstránenie a predložená Správa o plnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.


V súlade s prijatými opatreniami bolo vydané nové Opatrenie č. 5/2007 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 1. augusta 2007, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „Opatrenie č. 5/2007"), s účinnosťou od 1. 8. 2007.


V Opatrení č. 5/2007 bola stanovená zodpovednosť za predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu pri poskytovaní preddavku z pokladne miestneho úradu a pri jeho vyúčtovaní, ktoré je podmienené súhlasom osoby poverenej vykonávaním predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 502/2001 Z. z.") určenej Opatrením č. 2/2007 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 10. mája 2007 o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a jeho preddavkových zariadení (ďalej „Opatrenie č. 2/2007"), účinným od 15. mája 2007.


Za účelom dodržiavania termínov vyúčtovania preddavkov stanovených v Opatrení č. 5/2007 (pri jednorazovom preddavku povinnosť vyúčtovať do 10 dní od ukončenia pracovnej cesty alebo od prevzatia preddavku) bolo prijaté opatrenie, podľa ktorého pracovníčka pokladne miestneho úradu každý posledný pracovný deň v týždni predloží prehľad o poskytnutých a v termíne nevyúčtovaných preddavkoch vedúcej finančného oddelenia.
Dodržiavanie vyššie uvedených opatrení bolo overené kontrolou pokladničných dokladov za IV. štvrťrok 2007.


V niektorých prípadoch boli zistené nedostatky vo vykonávaní predbežnej finančnej kontroly pri schvaľovaní požiadaviek na poskytnutie jednorazových preddavkov tým, že boli odsúhlasené inou osobou ako je určená Opatrením č. 2/2007. Predbežná finančná kontrola pri vyúčtovaní preddavkov bola vykonávaná v súlade s Opatrením č. 5/2007 a č. 2/2007. Za kontrolované obdobie bolo poskytnutých 28 jednorazových preddavkov, v 11 prípadoch nebola dodržaná 10 dňová lehota na vyúčtovanie.
Kontrolou vykonanou v I. polroku 2007 boli zistené nedostatky pri čerpaní výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, ktoré boli spôsobené najmä absenciou internej smernice, ktorá by bližšie špecifikovala rozsah a spôsob ich použitia.


Na odstránenie týchto nedostatkov bolo vydané Opatrenie č. 3/2007 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24. mája 2007, ktorým sa určuje rozsah, spôsob použitia a vyúčtovania výdavkov na reprezentačné účely mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „Opatrenie č. 3/2007") na zabezpečenie dodržiavania zásad hospodárneho, účelného a efektívneho využívania prostriedkov z rozpočtu mestskej časti vynaložených na reprezentačné účely.


Dodržiavanie Opatrenia č. 3/2007 bolo overené kontrolou pokladničných dokladov (na reprezentačné) za IV. štvrťrok 2007, pričom neboli zistené žiadne nedostatky.


Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podľa Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku boli prijaté opatrenia splnené čiastočne, vzhľadom na zistené nedostatky, ale v porovnaní s kontrolou vykonanou v I. polroku 2007 klesol počet zistených nedostatkov, najmä pri dodržiavaní zákona č. 502/2001 Z. z. (vykonávanie predbežnej finančnej kontroly) a nedostatky pri čerpaní výdavkov na reprezentačné účely boli odstránené.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly s podrobne rozpísanými nedostatkami zistenými kontrolou, ktorá sa nachádza na útvare hl. kontrolóra a je k dispozícii k nahliadnutiu. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť správu o ich plnení.