Správa o výsl. kontroly opatrení - ZŠ Hlboká

S P R Á V A
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v ZŠ Hlboká cesta 4


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2007 schváleného 26. 6. 2007 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 63/2007 bola v 12. mesiaci 2007 vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006 v Základnej škole Hlboká cesta 4, Bratislava.

 

Následnou finančnou kontrolou vykonanou v II. polroku 2006, ktorej predmetom bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na oblasť financovania a účtovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady a správa majetku, boli zistené nedostatky najmä pri dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedoložené účtovné prípady účtovnými dokladmi (prevody medzi účtami ZŠ, odvody na účty MiÚ, zaraďovanie majetku), nedostatky v evidencii dodávateľských faktúr, nedostatky v evidencii majetku (nezaradený všetok ostatný majetok obstaraný v roku 2005, alebo zaradený v nesprávnych nadobúdacích cenách), neodvedené príjmy z prenájmu školských priestorov zriaďovateľovi, nedostatočné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly (nie je v súlade s § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmenene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu), bez vnútornej smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly, ktorá by upravila základné pravidlá, ciele a spôsob jej vykonávania a poverila zamestnancov na vykonávanie predbežnej kontroly s určením právomocí a zodpvedností. Na nápravu týchto nedostatkov bolo riaditeľkou ZŠ prijatých 12 opatrení na ich odstránenie a predložená Správa o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu a o odstránení príčin ich vzniku.

 

V 12. mesiaci 2007 bola vykonaná kontrola v ZŠ Hlboká cesta 4, ktorou bolo overené plnenie prijatých opatrení, a to za obdobie roku 2007, pričom bolo zistené, že nedostatky pretrvávajú naďalej pri dodržiavaní § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (nedôsledné vystavovanie interných účtovných dokladov).

 

Všetky ostatné opatrenia boli splnené v súlade s vyššie citovanou správou o ich plnení predloženou riaditeľkou ZŠ.

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly s podrobne rozpísanými nedostatkami zistenými kontrolou, ktorá sa nachádza na útvare hl. kontrolóra a je k dispozícii k nahliadnutiu. Riaditeľka ZŠ prijala opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov a predloží v stanovenom termíne písomnú správu o ich plnení.