Správa o výsledkoch kontroly - ZŠ Dubová

S P R Á V A
o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 v ZŠ na Dubovej ulici


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2009 schváleného 9.12.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 145/2008 bola vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007 v Základnej škole na Dubovej ulici.

Následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2007, ktorej predmetom bola kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom so zameraním na oblasť financovania a účtovania, čerpanie rozpočtu, materiálové náklady a správu majetku, boli zistené nedostatky pri dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - v niektorých prípadoch k účtovným dokladom nedoložená bližšia špecifikácia predmetu platby (§ 8 - uložená povinnosť viesť účtovníctvo správne, preukázateľne, zrozumiteľne, § 10 - uvedené náležitosti účtovných dokladov), nezaradený majetok (§ 2 ods. 2 písm. a) - predmetom účtovníctva je účtovanie o stave a pohybe majetku a § 29 podľa kt. účtovná jednotka inventarizáciou overuje, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti), nesprávne opravy účtovných záznamov (§ 34 ods. 2 - oprava nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva). Použitím prostriedkov poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy čiastočne aj na úhradu výdavkov za prevádzkové náklady ŠKD a ŠJ boli zistené nedostatky pri dodržiavaní zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov. Úhradou 2 preddavkových faktúr nebolo dodržané ustanovenie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov (okrem preddavkov na energie, dodávku tepla, vody, plynu, tlače). V súvislosti s krátkodobými prenájmami priestorov školy boli zistené nedostatky pri dodržiavaní zmluvných podmienok, a to z dôvodu neuplatňovania úroku z omeškania pri nedodržaní termínov platieb zo strany nájomcov.

Na nápravu uvedených nedostatkov bola v Zápisnici o prerokovaní správy z 2.7.2007 uložená kontrolovanému subjektu povinnosť prijať v stanovenom termíne konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a predložiť hlavnej kontrolórke zoznam týchto opatrení a správu o ich plnení. Uložené povinnosti boli zo strany kontrolovaného subjektu splnené a riaditeľom ZŠ bolo predložených 10 prijatých opatrení a Správa o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolu.

Plnenie prijatých opatrení bolo overené za obdobie roku 2008 kontrolou súvisiacich dokladov (čerpanie rozpočtu, náhodne vybrané faktúry, nájomné zmluvy, vnútorné predpisy, pokladničná kniha, inventúrne súpisy).

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly, všetky prijaté opatrenia boli splnené a neboli zistené žiadne nedostatky.