Správa o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009

SPRÁVA
o výsledku kontroly bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto za rok 2009


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2010 schváleného 8.12.2009 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 124/2009 bola vykonaná kontrola výdavkovej časti rozpočtu - bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009 (pol. 04.5.1 Cestná doprava - 1. výstavba a opravy ciest), ktorou bolo overené dodržiavanie zákonnosti,  hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti ich čerpania.

 

V r. 2009 podľa Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 15.11.2008 v znení Dodatku č. 1, účinného od 1.10.2009, uvedené činnosti zabezpečovalo oddelenie verejnoprospešných služieb - referát cestného hospodárstva (s účinnosťou od 1.4.2010 Dodatkom č. 2 oddelenie zrušené, činnosti prerozdelené medzi ostatné oddelenia miestneho úradu).

 

Na zabezpečenie správy rozpočtových výdavkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad") v r. 2009 bolo od 8.1.2009 účinné Opatrenie č. 1/2009 starostu mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu a jeho preddavkových zariadení, ktorým starosta určil podľa zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v z. n. p. a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z.z.") rozsah právomocí a zodpovedností pri dispozícii s rozpočtovými prostriedkami, ktoré bolo v priebehu roka upravené Dodatkami č. 1 - 6 (ďalej len „Opatrenie starostu č. 1/2009").

 

V Čl. II Opatrenia starostu č. 1/2009,  v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. (predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie) boli starostom mestskej časti určení zamestnanci poverení vykonávaním predbežnej finančnej kontroly s určením strediska a rozsahom zodpovednosti.

 

V súlade s uvedeným bol starostom poverený vykonávaním predbežnej finančnej kontroly výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie do oddielu 04.5.1. „Oprava a zimná údržba komunikácií" vedúci oddelenia verejnoprospešných služieb.

 

Podľa Čl. I Opatrenia starostu č. 1/2009 sa predbežná finančná kontrola zameriava na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, overuje sa ňou, či je pripravovaná finančná operácia v súlade s rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, s rozhodnutím starostu o postupe vo veciach verejného obstarávania. Vedúci zamestnanci sú oprávnení zabezpečovať objednávanie prác a dodávok len v zmysle príslušných ustanovení zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.").

 

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú vedúci zamestnanci na objednávke a faktúre svojim podpisom a sú zodpovední za vecnú a číselnú správnosť fakturácie, spracovanie dokladov k úhrade, k prípadným reklamáciám.

 

Ku kontrole boli predložené rozpočtové denníky, dodávateľské faktúry aj s prílohami (objednávky, zmluvy, súpisy vykonaných fakturovaných dodávok, prác a služieb) za rok 2009 súvisiace s predmetom kontroly.

 

Kontrolou dodávateľských faktúr za rok 2009, uhrádzaných na základe uzatvorených zmlúv z bežných výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie do oddielu „04.5.1. - Cestná doprava - 1. výstavba a opravy ciest",  a to za:

  • 1. opravu výtlkov, kanalizačných vpustí
  • 2. čistenie aúdržbu kanalizačných vpustí
  • 3. dopravné značenie
  • 4. opravu aúdržbu žulovej dlažby vhistorickom jadre

bolo overené dodržiavanie Opatrenia starostu č. 1/2009 - vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, dokladovanie faktúr (objednávky, súpisy vykonaných fakturovaných dodávok, prác a služieb), dodržiavanie zmluvných podmienok.

 

1. Oprava výtlkov a kanalizačných vpustí - zhotoviteľ Viaspol, spol. s r. o., Bratislava

            Zmluva o dielo z 20.9.2006 (ďalej len „ZoD"), uzavretá na dobu určitú do 31.12.2011 medzi objednávateľom VEPOS Bratislava-Staré Mesto a zhotoviteľom, predmetom ZoD je úprava práv a povinností zml. strán v súvislosti s vykonávaním prác na oprave komunikácií, obnove ich povrchu a prác pri údržbe ich krajníc (vrátane vpustí) v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, mimo námestia a komunikácie uvedené v prílohe, a to: Hviezdoslavovho nám., Rybného nám., Palackého ul., Panskej ul., Laurinskej ul., Nedbalovej ul., Rybárskej brány, Ventúrskej ul., Michalskej ul., Františkánskeho nám., Kostolnej ul., Zelenej ul., Bielej ul., Zámočníckej ul., Baštovej ul., Klariskej ul., Na vŕšku, Farskej ul., Prepoštskej ul., Rudnayovho nám., Kapitulskej ul.

 

Na základe predložených objednávok a návrhov pre objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať práce: a) oprava výtlkov a prepadov na komunikáciách; b) oprava poškodených, prepadnutých obrubníkov a opravy dlažby; c) výškové úpravy vývodov inžinierskych sietí; d) oprava uličných vpustí a šácht; e) rekonštrukcia komunikácií na základe projekt. dokumentácie a rozpočtu; f) budovanie komunikačných retardérov na základe projekt. dokumentácie a rozpočtu (podrobnejšie vymedzenie prác v prílohe ZoD).

 

Cena prác a diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zhotoviteľom predloženej ponuky v súťaži, a je prílohou ZoD. Fakturácia vykonaných prác bude vykonávaná priebežne v rozsahu skutočne vykonaných prác, kt. objednávateľ potvrdí do 3 dní od predloženia stavebných denníkov vykonaných prác zhotoviteľom.

 

            S uvedeným dodávateľom bola uzavretá ZoD na základe verejného obstarávania realizovaného org. VEPOS Bratislava-Staré Mesto v r. 2006 (nadlimitná zákazka, konečná hodnota zákazky uvedená v oznámení o výsledku verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku ÚVO je 55 000 000,00 Sk bez DPH).

 

            V r. 2009 bolo uhradených VIASPOL, spol. s r.o. 13 faktúr v celkovej sume 307 099,00 €. K faktúram boli priložené súpisy vykonaných prác vystavené dodávateľom, s uvedeným mesiacom, v kt. boli práce vykonané, popisom prác - rozpísané podľa ulíc vykonané práce a dodávky s uvedenou mernou jednotkou, množstvom, jednotkovou cenou, cenou spolu, potvrdené zhotoviteľom a objednávateľom, t. j. zamestnancom referátu cestného hospodárstva, ktorý preberal dielo, s uvedeným dátumom.

 

Z celkovej sumy 307 099,00 € bolo uhradených za:

- opravu výtlkov a prepadov 261 478,90 € (5 101,70 m2), z t. 1 613,50 € (32,5 m2) za opravu výtlkov pri dodávkach a opravách kanaliz. vpustí;

- dodávku kanaliz. vpustí (dodávka, osadenie, napojenie, podklad z betónu) 22 175,40 €           (22 ks);

- opravu kanalizačných vpustí (oprava, dodávka a osadenie mreže, vyčistenie, napojenie, podklad z betónu) 8 039,50 € (19 ks);

- opravu dlažobných kociek 5 343,50 € (106,3 m2), z t. 1 468,30 € (33,3 m2) pri dodávkach a opravách kanaliz. vpustí, 575,20 € (16 m2) pri opravách výtlkov a prepadov;

- opravu obrubníkov 917,30 € (32 m);

- opravu schodov 1 047,30 € (17,4 m2);

- dodávku, osadenie, napojenie žľabov 3 062,90 € (11 m);

- výškovú úpravu šachty (7 ks), šupátka (10 ks) 953,40 €;

- vybudovanie zábrany 329,80 € (1 ks);

- vybúranie parkovacích stĺpikov 136,60 € (2 ks);

- ostatné práce (vyspravenie jám, pokládka betónu, vybúranie betónu)  3 614,40 €.  

Viac ako 100 m2 výtlkov bolo opravených na uliciach: Šulekova (237 m2), Krčméryho (235 m2), Langsfeldova (202 m2), Slávičie údolie (199 m2), Kuzmányho (163 m2), Gorazdova (158 m2), Zrinského (152 m2), Jaseňová (144 m2), Radvanská (139 m2), Na Hrebienku (138 m2), Senická (136 m2), Jánošíkova (133 m2), Údolná (121 m2), Vetvová (121 m2), Topoľová (118 m2), Bohúňova (117 m2), Panenská (114 m2), Révová (109 m2), Dobšinského (108 m2), Lubinská (108 m2), Novosvetská (102 m2).

 

Overovaním dodržiavania zmluvných podmienok boli zistené tieto nedostatky:

- nedoložené objednávky ani k jednej faktúre - podľa ZoD sa zhotoviteľ zaväzuje na základe predložených objednávok a návrhov vykonávať práce pre objednávateľa uvedené v ZoD. Vzhľadom na to, že neboli predkladané objednávky so špecifikáciou prác, miestom a termínom dodania, nemohlo byť postupované podľa ustanovení ZoD, podľa ktorých práce naviac oproti prvotnej objednávke zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení na základe vystavenia faktúry zhotoviteľom za príslušný mesiac do 10 dní a  v prípade omeškania zhotoviteľom s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z ceny diela.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca boli práce objednávané telefonicky, alebo osobne.

- dodávané a fakturované iné práce a ceny ako sú uvedené v ZoD, podľa kt. sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať práce, ktoré sú podrobnejšie vymedzené v prílohe ZoD a objednávateľ sa zaväzuje zhotovené diela prevziať a zaplatiť cenu podľa ZoD (dohoda o cene je prílohou ZoD).

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca boli súpisy vykonaných prác dokladané k faktúram kontrolované zo strany objednávateľa pri preberaní diela len po vecnej stránke, ceny overované neboli.  Dodatočne bol počas kontroly  dodávateľom doložený cenník, na základe ktorého vystavuje faktúry.

 - práce vykonávané na námestiach a komunikáciách, na kt. podľa ZoD uvedených v jej prílohe vykonávané byť nemali (ZoD uzavretá s vylúčením komunikácií v historickom jadre, aj napriek tomu, že boli vykonávané práce - oprava výtlkov, vpustí, na výkon kt. má mestská časť uzavretú zmluvu len so zhotoviteľom VIASPOL, spol. s r. o.) :

Michalská ul. - oprava dlažobných kociek v sume 794,08 €;

Palackého ul - oprava dlaž. kociek a pošk. obrubníkov v sume 173,70 €;

Klariská ul. - oprava dlaž. kociek, dodávka, osadenie a napojenie vpuste v sume 3 101,90 €;

Klariská ul. - Na vŕšku - oprava dlaž. kociek, dodávka, osadenie a napojenie vpuste v sume         1 237,55 €;

Hviezdoslavovo nám. - oprava výtlkov v sume 466,05 €;

Farská ul. - oprava vpuste, oprava dlaž. kociek v sume 300,20 €, dodávka, osadenie a napojenie vpuste, oprava dlaž. kociek v sume 1 103,80 €;

Prepoštská ul. - oprava šachty, dodávka a osadenie kan. poklopu v sume 185,10 €.

 

Z uvedených nedostatkov vyplýva, že pri verejnom obstarávaní nebolo postupované v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. (nesprávne zadefinovaný predmet zákazky). Predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. určí verejný obstarávateľ vo vzťahu k definovanému predmetu zákazky, pri definovaní predmetu zákazky, kt. je v kompetencii verejného obstarávateľa vychádza z § 34 zákona, t.j. súťažné podklady musia obsahovať podrobné vymedzenie predmetu zákazky - cena predmetu zákazky podľa súťažných podkladov obsahovala len jednotkové ceny prác podľa prílohy ZoD a aj v ZoD je uvedené, že cena prác a diela je stanovená podľa zhotoviteľom predloženej cen. ponuky v súťaži, pričom v skutočnosti sú fakturované aj práce a ceny, kt. neboli zahrnuté v súťažných podkladoch a miestom výkonu niektorých prác boli ulice a námestia, kt. aj v súťažných podkladoch boli vyňaté.

 

2. Čistenie a údržba kanalizačných vpustí - zhotoviteľ Infra Services, a.s., Bratislava

Zmluva o dielo z 8.6.2009 (ďalej len „ZoD"), uzavretá na dobu určitú, 2 roky odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy medzi objednávateľom - mestská časť a zhotoviteľom, predmetom ZoD je čistenie dažďového vpustu vysokotlakovým kombinovaným vozidlom, odsatie kalu a odpadu vznikajúceho pri výkone služby. Presná špecifikácia požadovaných úkonov, čas a miesto výkonu práce budú určované samostatnými písomnými objednávkami objednávateľa. Miestom plnenia sú miestne komunikácie v správe mestskej časti. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou - uvedené jednotkové ceny za výkon kombinovaného vozidla (€/hod.), jazdu vozidla (€/km) a výkon závozníka (€/hod.). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu zhotoviteľovi na základe faktúry v rozsahu skutočne vykonaných prác, ktoré podpisom potvrdí objednávateľ na súpise vykonaných prác.

 

S uvedeným zhotoviteľom bola uzavretá ZoD na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou). Do uzavretia ZoD bola služba dodávaná len na základe objednávok vystavených vedúcim oddelenia verejnoprospešných služieb, bez verejného obstarávania, teda nebolo postupované podľa zákona č.  25/2006 Z. z.

 

            V r. 2009 bolo uhradených Infra  Services, a.s. 26 faktúr v celkovej sume 11 227,65 €. K faktúram boli priložené objednávky vystavené vedúcim oddelenia verejnoprospešných služieb s uvedenou špecifikáciou výkonov, miesta a času výkonu práce. Súčasťou faktúry boli tzv. objednávky, kt. nahrádzali súpisy vykonaných prác, vystavené dodávateľom s uvedeným dátumom, miestom realizácie, predmetom objednávky, množstvom a cenou diela, podpísané dodávateľom a objednávateľom, t. j. zamestnancom referátu cestného hospodárstva, ktorý preberal dielo.

 

            Podľa ZoD rozsah skutočne vykonaných prác potvrdí objednávateľ na súpise vykonaných prác a po skončení prác odovzdá zhotoviteľ vykonané práce podpisom na súpise vykonaných prác. V 1 prípade bol doložený súpis vykonaných prác vystavený dodatočne, t. j. po vystavení faktúry dodávateľom, nepotvrdený objednávateľom, ani zhotoviteľom, dátumy potvrdenia objednávateľom boli uvedené len na 5 súpisoch vykonaných prác, v 3 prípadoch neboli súpisy potvrdené objednávateľom a v 3 prípadoch zhotoviteľom.

 

V 15 prípadoch bola fakturovaná položka „Likvidácia odpadovej vody,  kt. nie je zahrnutá v ZoD (z t. 7 faktúr vystavených pred uzavretím ZoD).

 

            Porovnaním faktúr s doloženými súpismi vykonaných prác bol zistený rozdiel vo fakturácii vo výške 317,96 € v neprospech mestskej časti vzniknutý nesprávnym zaokrúhľovaním počtu odpracovaných hodín pri výkone kombinovaného vozidla a závozníka pri ich fakturácii, tzn., že v prípade, ak bolo odpracovaných podľa súpisu vykonaných prác 10, 15, alebo 20 minút, fakturovaná bola vždy 0,5 hodina.

 

           V roku 2009 boli uhradené 2 faktúry dodávateľovi ASTER spol. s r.o., Bratislava za prekládku motorových vozidiel na základe objednávok vystavených vedúcim oddelenia verejnoprospešných služieb, ktorými bola objednaná prekládka, prípadne odtiahnutie motorových vozidiel, ktoré tvoria prekážku pri čistení vpustí - faktúra v sume 321,30 € za prekládku 9 motorových vozidiel à 30,00 € a faktúra v sume 999,60 € za prekládku 28 motorových vozidiel à 30,00 €.

 

V objednávkach je odvolanie na Zmluvu č. 48/2006, pričom v ustanoveniach Zmluvy č. 48/2006 v znení Dodatkov č.1 a 2 účinných do konca r. 2009 takýto výkon nie je uvedený, rovnako ani cena, za akú spol. fakturovala mestskej časti prekládku 1 vozidla.

 

Zmluva č. 48/2006 o výkone odťahovacej služby z 23.10.2006 bola uzavretá na dobu určitú do 31.12.2010, predmetom zmluvy je, že príkazca (VEPOS Bratislava - Staré Mesto) osvedčuje a splnomocňuje príkazníka (ASTER, spol. s r.o.) výkonom odstraňovania a následným premiestnením motorových vozidiel z územia Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na cestách patriacich do správy (miestne komunikácie a účelové komunikácie III. a IV. triedy). Odstránením vozidla pre účely tejto zmluvy sa rozumie naloženie vozidla technickým zariadením na odťahovacie vozidlo, jeho preprava a následné zloženie na mieste v správe príkazníka, zabezpečenie jeho uskladnenia. Náklady spojené s odťahovaním, prenájmom, skladovaním, strážením, evidenciou, príjmom a výdajom vozidiel znáša prevádzkovateľ vozidla, cenu nákladov stanovuje kalkuláciou príkazník v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a následnými usmerneniami Ministerstva financií SR a za túto i zodpovedá (kalkulovaná cena na r. 2007)

 

Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 48/2006, účinným od 10.12.2008 bola kalkulovaná na r. 2009 cena za výkon 1 odtiahnutia vozidla v sume 93,00 EUR s 19 % DPH a bola zmenená  doba účinnosti zmluvy do 31.12.2012.

 

Dodatkom č. 2 k Zmluve č. 48/2006, účinným od 1.4.2009 bol zmenený príkazca z VEPOS Bratislava-Staré Mesto na mestskú časť a bolo doplnené, že náklady spojené s odtiahnutím (uskladnenie, prevoz, dokumentácia, stráženie, evidencia a ost. náklady súvisiace s príjmom a výdajom vozidla) znáša prevádzkovateľ vozidla a uhrádza ich priamo príkazníkovi.

                (Pozn.: Od 1.1.2010 je účinný Dodatok č. 3 k Zmluve č. 48/2006, kt. sa v plnom rozsahu nahrádzajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z pôvodnej zmluvy v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 - príkazník bol zmenený na Car Towing a.s., Bratislava z dôvodu predaja časti podniku, kt. predmetom činnosti je výkon odťahovej služby spoločnosťou Aster, spol. s r.o. uvedenej spoločnosti.)

 

3. Dopravné značenie - zhotoviteľ  SATES, a. s., Považská Bystrica

Zmluva o dielo z 15.6.2009 (ďalej len „ZoD"), uzavretá na dobu určitú, t.j. do jedného roka odo dňa jej podpisu, predmetom ZoD je dielo spočívajúce v zhotovovaní, dodávke a osádzaní zvislých dopravných značiek a vyhotovovaní vodorovných dopravných značiek. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dopravné značky na základe písomných objednávok vystavených objednávateľom, písomná objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu požadovaných dopravných značiek a určenie miesta, kde majú byť dopravné značky umiestnené.

 

Cena za jednotlivé objednané dodávky v rámci realizácie diela je stanovená dohodou.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonanie jednotlivých plnení v rámci predmetu objednávky odplatu, kt. bude vypočítaná súčinom dodaného množstva dopravných značiek, príslušenstva a montáží a jednotkových cien uvedených v prílohách ZoD. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na úhradu ceny predmetu objednávky až po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky, pričom záručná doba na zvislé a vodorovné dopravné značky začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu objednávky objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po ukončení realizácie predmetu objednávky vyzvať objednávateľa na protokolárne prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne ponúkané zrealizované dielo prevziať a prevzatie potvrdiť na preberacom protokole.

 

S uvedeným dodávateľom bola uzavretá ZoD na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou). Do uzavretia ZoD bola služba dodávaná len na základe objednávok vystavených vedúcim oddelenia verejnoprospešných služieb, bez verejného obstarávania, teda nebolo postupované podľa zákona č.  25/2006 Z. z.

 

V r. 2009 bolo uhradených SATES, a.s. 24 faktúr v celkovej sume 26 265,39 €. K faktúram boli priložené objednávky vystavené vedúcim oddelenia verejnoprospešných služieb s uvedenou špecifikáciou dopravných značiek a určením miesta. Priamo na faktúrach sú rozpísané jednotlivé položky s uvedeným katalógovým číslom, počtom, mernou jednotkou, jednotkovou cenou a cenou spolu, bez uvedenia miesta realizácie.

 

Overovaním dodržiavania zmluvných podmienok boli zistené tieto nedostatky:

-  k  faktúram nie sú doložené doklady o protokolárnom prevzatí diela - preberací protokol - podľa ZoD je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na úhradu ceny predmetu objednávky až po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po ukončení realizácie predmetu objednávky vyzvať objednávateľa na protokolárne prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne ponúkané zrealizované dielo prevziať a prevzatie potvrdiť na preberacom protokole a záručná doba na zvislé a vodorovné dopravné značky začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu objednávky objednávateľom. Súpis prevedených prác potvrdený preberajúcim aj odovzdávajúcim bol doložený len k 1 faktúre.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca protokolárne prevzatie diela sa realizuje až od roku 2010.

    - kontrolou faktúr vystavených zhotoviteľom od uzavretia ZoD nebolo možné overiť dodržiavanie ustanovení ZoD, podľa kt. sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne vykonanie jednotlivých plnení v rámci predmetu objednávky odplatu, kt. bude vypočítaná súčinom dodaného množstva dopravných značiek, príslušenstva a montáží a jednotkových cien uvedených prílohách ZoD, vzhľadom k tomu, že väčšina názvov položiek uvádzaných na faktúrach spolu s katalógovým označením nekorešpondovala s názvami položiek uvedených v prílohách ZoD, v kt. katalógové čísla nie sú uvedené.

    -  fakturované prepravné, resp. dopravné náklady, betonáž, zapožičanie dopravných značiek kt. nie sú zahrnuté v prílohách ZoD;

     - na faktúrach uvádzané položky bez uvedenia druhu mernej jednotky, vždy v počte 1 kus, s uvedenou rovnakou cenou za 1 kus a celkovou cenou, bez bližšej špecifikácie a rozpisu na základe čoho bola cena vypočítaná, ako napr.: položka „realizácia, prepravné náklady",  položka „dopravné náklady", položka „montáž, demontáž DZ" - uvedené na niekoľkých faktúrach, vždy v počte 1 ks, vyčíslené jednou, vždy inou  sumou, bez bližšej špecifikácie. (Po konzultácii so zodpovedným zamestnancom bol v priebehu kontroly zhotoviteľom dodatočne doložený rozpis položky „osadenie DZ, montáž DZ", kt. bola fakturovaná v počte 1 ks bez bližšej špecifikácie, pričom podľa doloženého rozpisu pozostávala zo 6 položiek - ku ktorým boli uvedené merné jednotky a jednotkové ceny).

Ani správnosť faktúr vystavených do uzavretia ZoD, na základe objednávok, nebolo možné overiť vzhľadom k tomu, že nebol cenník jednotkových cien jednotlivých položiek na základe čoho boli faktúry vystavované.

 

4. Oprava  a údržba žulovej dlažby v historickom jadre - zhotoviteľ Jozef Molnár, Vieska

Zmluva o dielo z 3.5.2002 (ďalej len „ZoD"), uzavretá na dobu neurčitú medzi objednávateľom VEPOS Bratislava-Staré Mesto a zhotoviteľom, predmetom ZoD je na základe predložených objednávok a návrhov pre objednávateľa realizovať službu - opravy a údržbu žulovej dlažby v historickom jadre hlavného mesta Bratislavy - mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Cena prác a diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zhotoviteľom predloženej cenovej ponuky, t. j. 51,00 Sk (1,69 €)/kus osadenia žulovej dlažby, resp. 510,00 Sk (16,93 €)/opravu 1 m2 žulovej dlažby (prepočítané konverzným kurzom 1,00 € = 30,1260 Sk). K ZoD je priložený dokument „Cenová ponuka" z 29.4.2002 potvrdený Jozefom Molnárom, v kt. je uvedená cenová ponuka na opravu a údržbu žulovej dlažby v historickej časti Starého Mesta s uvedenou kalkuláciou za opravu 1 m2 žulovej dlažby. Fakturovanie vykonaných prác bude vykonávané mesačne v rozsahu skutočne vykonaných prác, ktoré objednávateľ potvrdí do 3 dní od predloženia „Súpisu vykonaných prác" zhotoviteľom.

 

            V roku 2009 bolo uhradených Jozefovi Molnárovi 12 faktúr v celkovej sume 18 218,12 €. K faktúram boli priložené súpisy vykonaných prác vystavené zhotoviteľom, na kt. je uvedený popis položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena, cena spolu, potvrdené zhotoviteľom.

 

Vzhľadom k tomu, že ZoD bola uzavretá bez verejného obstarávania, nebolo zabezpečené zadanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

 

Overovaním dodržiavania zmluvných podmienok boli zistené tieto nedostatky:

    - nedoložené objednávky pri 10 faktúrach, v 2 prípadoch objednávky vystavené dodatočne - nie je v súlade so ZoD, podľa kt. sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať práce pre objednávateľa na základe objednávok. Vzhľadom na to, že neboli predkladané objednávky so špecifikáciou prác, miestom a termínom dodania, nemohlo byť postupované  podľa ustanovení ZoD podľa kt. práce naviac oproti prvotnej objednávke zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení na základe vystavenia vyúčtovania zhotoviteľom za príslušný mesiac do 10 dní a v prípade omeškania zhotoviteľom s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z ceny diela.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca boli práce zhotoviteľovi zadávané každé ráno ústne.

     - k faktúram doložené súpisy vykonaných prác bez bližšej špecifikácie - uvedené len celkové množstvo podľa jednotlivých položiek, nerozpísané vykonané práce podľa ulíc, objednávateľom nepotvrdený ani jeden súpis vykonaných prác doložený pri faktúrach  - nie je v súlade so ZoD podľa kt. bude fakturovanie vykonaných prác vykonávané v rozsahu skutočne vykonaných prác, kt. objednávateľ potvrdí do 3 dní od predloženia „Súpisu vykonaných prác" zhotoviteľom.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca budú v r. 2010 dokladať k faktúram tzv. „Zákazkový list", v kt. budú podľa jednotlivých ulíc rozpísané zhotoviteľom vykonané práce, na kt. objednávateľ podpisom potvrdí prevzatie vykonaných prác.

     - v ZoD je stanovená cena prác a diela - 1,69 €/kus osadenia žulovej dlažby, resp.          16,93 €/opravu 1 m2 žulovej dlažby. Kontrolou faktúr bolo zistené, že bol fakturovaný materiál (cement, skrutky, kamenná drť, atď.) a položka „demontáž a montáž liatinových stĺpikov" (uvedená na každej faktúre) nezahrnuté v ZoD.

 

Podľa vyjadrenia zodpovedného zamestnanca použitý materiál si zhotoviteľ fakturuje od r. 2009, t. j. od zrušenia rozp. org. VEPOS Bratislava-Staré Mesto, kt. tento materiál zhotoviteľovi dovtedy zabezpečoval.

 

           V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia ulíc pešej zóny na základe uzatvorených zmlúv - faktúry hradené z bežných výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie do oddielu „04.5.1. - Cestná doprava - 1. výstavba a opravy ciest:

4.1. Rekonštrukcia ulíc pešej zóny - Straková, Rybárska brána - zhotoviteľ Technické služby stavby, spol. s r.o.

Zmluva o dielo z 1.4.2009 (ďalej len „ZoD") uzavretá na dobu určitú do 30.4.2009, predmetom zmluvy je rekonštrukcia ulíc pešej zóny Straková -  Rybárska brána o výmere cca 780 m2, v kt. je uvedený podrobný popis prác. Cena prác bola stanovená dohodou vo výške 87,96 €/m2. Právo fakturovať vznikne po ukončení prác potvrdením súpisu skutočne vykonaných prác.

S uvedeným dodávateľom bola uzavretá ZoD  na základe verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou).

            Zhotoviteľovi bola uhradená 1 faktúra v sume 69 682,83 € za vykonané stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia ulíc pešej zóny - Straková, Rybárska brána" za mesiac apríl 2009. K faktúre sú priložené 2 súpisy vykonaných prác a dodávok potvrdené zhotoviteľom a odberateľom, s uvedeným popisom položky, množstvom, mernou jednotkou, jednotkovou cenou a cenou spolu - 1 za rekonštrukciu ulíc (rozpísané za každú ulicu) a 1 za práce naviac - presun formátovej žulovej dlažby z areálu „Vodná veža" na stavenisko a presun formátovej žulovej dlažby v areáli „Vodná veža", ktoré nie sú zahrnuté v popise práce uvedenom v ZoD a cena práce v ZoD nie je stanovená.

 

4.2. Rekonštrukcia ulíc pešej zóny - Laurinská a Sedlárska - zhotoviteľ Technické služby stavby, spol. s r.o.

Zmluva o dielo z 22.7.2009 (ďalej len „ZoD") uzavretá na dobu určitú do 15.11.2009, predmetom zmluvy je rekonštrukcia ulíc pešej zóny Laurinská o výmere cca 765 m2 a Sedlárska o výmere cca 400 m2, s podrobne vymedzeným rozsahom. Cena prác bola stanovená dohodou vo výške 87,96 €/m2, celková cena za vykonané dielo 1 165 m2 je 102 473,40 €. Fakturácia sa uskutoční v dvoch splátkach: sumu 92 226,06 € objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi na základe faktúry do 21 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa, zvyšnú sumu 10 247,34 € objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, na základe faktúry do 21 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Právo fakturovať vznikne po ukončení prác potvrdením súpisu skutočne vykonaných prác.

 

S uvedeným dodávateľom bola uzavretá ZoD  na základe verejného obstarávania (podprahová zákazka).

 

            Za kontrolované obdobie boli zhotoviteľovi uhradené 2 faktúry s priloženými súpismi vykonaných prác a dodávok, potvrdené zhotoviteľom a odberateľom, s uvedeným popisom položky, množstvom, mernou jednotkou, jednotkovou cenou a cenou spolu: 

 - faktúra v sume 97 811,52 € za vykonané stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia ulíc pešej zóny - Laurinská a Sedlárska ul." za mesiac november 2009 (v súpise rozpísané za každú ulicu)  - nie je v súlade so ZoD,  podľa kt. mala byť fakturácia uskutočnená v 2 splátkach -        1. splátku mal zaplatiť objednávateľ vo výške 92 226,06 €, čo je 90,00 % z celkovej ceny diela, pričom zhotoviteľom bola vystavená a objednávateľom uhradená faktúra v sume 97 811,52 €, čo je 95,5 % z ceny diela;

- faktúra v sume 999,60 € za vykonané stavebné práce na akcii „Rekonštrukcia ulíc pešej zóny - Laurinská a Sedlárska ul.", časť preprava novej formátovej žulovej dlažby z areálu „Vodná veža" za mesiac november 2009 - nie je zahrnuté v rozsahu prác uvedenom v ZoD a cena práce nie je stanovená v ZoD a nie je zahrnuté ani v celkovej cene za vykonané dielo.

 

V súvislosti s rekonštrukciou ulíc pešej zóny boli uhradené 4 faktúry dodávateľovi DC Slovakia, Igor Marko, Bratislava za dodávku kamennej dlažby na základe objednávok v celkovej sume 120 666,00 €:

 - dodávka 420 m2  kamennej dlažby (161,84 €/ m2 ) v celkovej sume 71 923,60 € (z t. doprava v sume 3 950,80 €) - uhradené 2 faktúrami - zálohová platba v sume 33 200,00 € a doúčtovanie v sume 38 723,60 € - uhradením zálohovej faktúry bez zmluvnej dohody nebolo postupované v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov, pričom podľa § 31 ods.1 písm. l) úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom je porušením finančnej disciplíny (vyúčtovanie zálohovej platby bolo zrealizované do 1 mesiaca, ale záloha bola poskytnutá bez písomného dohodnutia v zmluve).

- 2 faktúry, každá za dodávku 150 m2 kamennej dlažby (155,89 €/m2 ), každá v sume 24 371,20 € (z t. doprava v sume 987,70 €).

 

Nezabezpečené zadanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z.z., vzhľadom k tomu, že   tovar bol dodaný len na základe objednávok podľa predloženej cenovej ponuky, pričom boli uhradené faktúry v celkovej sume 101 400 € bez DPH - podľa vyjadrenia metodika mestskej časti pre verejné obstarávanie, verejné obstarávanie robené nebolo z dôvodu uplatnenia platnosti a doby ochrany zapísaného dizajnu na Úrade priemyselného vlastníctva v súlade so zákonom č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v z.n.p. a zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v z.n.p. (doložené „Osvedčenie o zápise priemyselného vzoru" vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR Igorovi Markovi, ďalej „Oznámenie o podaní prihlášky priemyselného vzoru a uplatnení si práva prednosti" z 24.5.1999 zaslané Magistrátu hl. mesta SR a mestskej časti, v kt. je uvedené, že predmety podania priemyselných vzorov boli odobrené zo strany Pamiatkového ústavu Bratislava i Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a zároveň bolo v oznámení upozornené na ustanovenia vtedy platného zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa kt. sa zákon nevzťahoval na verejné obstarávanie tovarov, ktoré môže porušiť patentové, alebo autorské právo a obstarávateľ mal použiť formu priameho zadania jednému uchádzačovi v prípade, ak uchádzač má autorské, patentové, alebo výhradné právo k predmetu obstarávania),  pôvodné verejné obstarávanie bolo robené Magistrátom hl. mesta SR.

 

Podľa hodnoty zákazky, t.j. uhradených faktúr za dodanie tovaru sa jednalo o podlimitnú zákazku (podľa § 91 zákona č. 25/2006 Z. z. pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej a druhej časti tohto zákona), mal byť použitý postup rokovacieho konania bez zverejnenia, vzhľadom k tomu, že bola splnená podmienka podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. - tovar z technických dôvodov, umeleckých dôvodov, alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. Zoznam výnimiek, na kt. sa zákon č. 25/2006 Z. z. nevzťahuje, uvedených v § 1 ods. 2  zákona, takýto dôvod neobsahuje.

 

Vykonanou kontrolou bežných výdavkov na výstavbu a opravy ciest boli zistené nedostatky, ktoré boli spôsobené nedôsledným vykonávaním predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z z. a Čl. I Opatrenia starostu č. 1/2009, a to najmä nedostatočným overovaním dohodnutých zmluvných podmienok a nedostatočnou kontrolou faktúr pred ich úhradou.

 

            Zamestnanci poverení vykonávaním predbežnej finančnej kontroly by mali overovať a potvrdzovať prípustnosť jednotlivých finančných operácií pred finančnou realizáciou záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, správnosť predkladaných objednávok a zmlúv dodávateľom, vecné a finančné plnenie dodávaných prác, tovarov a služieb.

 

            Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. boli postupne odstraňované v priebehu I. polroka 2009 (ZoD uvedené v 2. a 3. bode správy) po zrušení rozpočtovej organizácie VEPOS Bratislava-Staré Mesto a verejné obstarávanie na zabezpečenie zhotoviteľa na opravu a údržbu žulovej dlažby v historickom jadre bolo zrealizované v r. 2010. Bývalou rozpočtovou organizáciou bola len v 1 prípade uzavretá zmluva o dielo na základe verejného obstarávania (zhotoviteľ VIASPOL, spol. s r.o.), pričom boli zistené nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z., a to nesprávne zadefinovaným predmetom zákazky vzhľadom na fakturáciu prác a dodávok nezahrnutých v súťažných podkladoch a následne ani v uzavretej  zmluve o dielo.

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.          

 

V priebehu kontroly boli zistené nedostatky konzultované so zodpovednými zamestnancami, pričom boli upozornení na dôslednejšiu kontrolu faktúr a dodržiavanie zmluvných podmienok.

 

Následná finančná kontrola bola ukončená 29.4.2010 prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade        s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať  v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a  predložiť písomnú správu o ich splnení.