Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2-2006

S P R Á V A
o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2007 schváleného 30. 1. 2007 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 7/2007 bola vykonaná kontrola Opatrenia č. 2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „Opatrenie č. 2/2006") za rok 2006.


Dodržiavanie Opatrenia č.2/2006 bolo overené kontrolou všetkých pokladničných dokladov (doložených pokladničným blokom, faktúrou) súvisiacich s predmetom kontroly. V súlade s Opatrením č. 2/2006 boli z pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad") v roku 2006 poskytované stále preddavky (na nákup pohonných hmôt a na úhradu poštovného) a jednorazové preddavky (na zabezpečenie drobných nákupov - občerstvenia pre kanceláriu starostu (ďalej „KS") - reprezentačné, obstaranie hmotného majetku, materiálu na údržbu, potravín a hygienických potrieb pre ZOS a Seniorcentrum, na cestovné náhrady, atď.


Poskytnutie preddavku z pokladne bolo podmienené súhlasom osoby poverenej vykonávaním predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v súlade s § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 502/201 Z. z.") určenej Opatrením č. 1/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a Dodatkov č. 1/2006 - 4/2006 k Opatreniu č. 1/2006 (ďalej „Opatrenie č. 1/2006").


Stále preddavky boli vyúčtovávané priebežne po uskutočnení nákupu, s tým, že celkové poskytnuté preddavky zamestnanci vyúčtovali na konci roka v súlade s Opatrením č. 2/2006.


Vyúčtovanie jednorazových preddavkov bolo určené Opatrením č. 2/2006, a to do 10 dní od prevzatia preddavku z pokladne miestneho úradu, alebo do 10 dní od ukončenia akcie, alebo pracovnej cesty na ktorú bol preddavok poskytnutý. Kontrolou bolo zistené, že nie vždy bola táto lehota dodržaná, pričom v prípadoch poskytnutia preddavkov na akciu neboli uvádzané dátumy ich konania a nebolo možné posúdiť dodržanie stanovenej lehoty. Do konca roku 2006 boli vyúčtované všetky jednorazové preddavky poskytnuté z pokladne miestneho úradu.


Zodpovednosť za dodržiavanie Opatrenia č. 2/2006 mali zamestnanci v rámci zodpovednosti za výkon predbežnej a priebežnej kontroly v súlade s Opatrením č. 1/2006 a jej vykonanie potvrdzovali svojim podpisom na podkladoch k vyúčtovaniu poskytnutých preddavkov. V mnohých prípadoch neboli uvedené dátumy vykonania predbežnej kontroly, čím nebola dodržaná povinnosť vyplývajúca z § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú osoby poverené vedúcim orgánu verejnej správy (Opatrenie č. 1/2006) podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou, pričom podľa § 9 ods. 3 citovaného zákona finančné operácie nemožno vykonať bez ich overenia predbežnou kontrolou, čo v niektorých prípadoch nebolo taktiež dodržané.


K ďalším nedostatkom zisteným kontrolou patrí nedodržanie niektorých ustanovení zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, najmä povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne a preukázateľne - nedostatočne doložené účtovné prípady, nezaradený majetok v dvoch prípadoch, nedostatočná špecifikácia výdavkov.


Podľa § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 523/2004 Z. z.) je subjekt verejnej správy oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely.


V súlade s § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. Ministerstvo financií SR vydalo Výnos MF SR z 8. 12. 2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinná od 1. 5. 2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25. 2. 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF /003821/2004-442 (ďalej „Výnos MF SR").


V § 2 Výnosu MF SR je uvedené, že výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, na pohostenie a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí (ubytovanie, stravovanie, vstupné na kult. program, primeraný vecný dar), na občerstvenie pri pracovných stretnutiach, pričom sa za občerstvenie považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aj alkoholické nápoje a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie.


Z reprezentačného fondu starostu boli hradené okrem občerstvenia na bežné zabezpečenie kancelárie starostu aj niektoré výdavky na jej materiálne vybavenie, výdavky za občerstvenie a pohostenie a výdavky za knihy, informačné brožúry, kvety bez bližšej špecifikácie a odôvodnenia ich použitia.


V čase vykonania kontroly nebola vypracovaná vnútorná smernica, ktorá by bližšie špecifikovala rozsah a spôsob použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely. Vzhľadom k tomu, že na základe priložených dokladov na vyúčtovanie nebol zrejmý dôvod, počet ľudí, prípadne dĺžka trvania akcie, kontrolou nebolo možné posúdiť opodstatnenosť vynaložených prostriedkov.
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predloženie správy o ich plnení.


V súčasnosti je už v platnosti Opatrenie č. 3/2007 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto z 24. 5. 2007, ktorým sa určuje rozsah, spôsob použitia a vyúčtovania výdavkov na reprezentačné účely mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.