Správa o výsledku kontroly dodržiavania postupu pri pridelení bytov z bytového fondu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto do nájmu podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30.3.2006 o nájme bytov