Správa o výsledku kontroly - postup MČ-príprava na euro

S P R Á V A
o výsledku kontroly a informovanie miestneho zastupiteľstva o postupe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2008 schváleného 24.6.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") č. 85/2008 bola vykonaná kontrola postupu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pri príprave na zavedenie eura.


V súvislosti so zavedením eura v SR od 1.1.2009 je mestská časť Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") zodpovedná za plynulé zavedenie eura vo svojich podmienkach a na svojom území, za obsahovú a organizačnú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich samosprávnych kompetencií pri rešpektovaní všetkých princípov Národného plánu zavedenia eura v SR schváleného vládou SR v roku 2005.


Mestská časť, ako zriaďovateľ rozpočtových organizácií preberá zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach, ako zakladateľ obchodných spoločností nesie zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty majetkových podielov v novej mene, pri 100 % -nom vlastníctve obchodných spoločností ide o zodpovednosť mestskej časti a dohľad nad zavedením eura v nich.


Kontrolou bol preverený doterajší postup mestskej časti pri príprave na zavedenie eura na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „MiÚ"), v Staromestskej knižnici, v Seniorcentre Staré Mesto, v Centre divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Školskej 14, v Centre hudby Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Ventúrskej 9.
V októbri 2007 bola ZMOS-om vydaná príručka „Samospráva a EURO I" a v septembri 2008 príručka „Samospráva a EURO II", ktoré sú pre mestskú časť zdrojom informácií.


Zodpovedným za zavedenie eura v mestskej časti bol starostom určený prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „prednosta").


Členov Pracovnej skupiny pre zavedenie eura v mestskej časti (ďalej „PSZE") po odsúhlasení starostom vymenoval prednosta na ich prvom zasadnutí 21.2.2008 s určením zodpovednosti (gestorstva) za jednotlivé oblasti v tomto zložení:
prednosta - VEPOS Staré Mesto; spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti
vedúci kancelárie prednostu - MiÚ - kancelária starostu, kancelária prednostu, odd. územného plánu, odd. projektov, odd. prevádzky úradu
vedúci právneho oddelenia - MiÚ - odd. právne, odd. majetkové
vedúca finančného oddelenia - MiÚ - odd. finančné, odd. investícií, prevádzky a údržby, ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity
vedúca oddelenia ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní - MiÚ - odd. ekonomiky zml. vzťahov a miestnych daní, odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku
vedúca oddelenia sociálnych vecí - MiÚ - odd. sociálnych vecí; detské jasle; kluby dôchodcov; Seniorcentrum Staré Mesto
vedúci odd. kultúry - MiÚ - odd. kultúry; Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Centrum hudby; Centrum vizuálneho umenia; Staromestská knižnica
vedúci oddelenia správnych činností - MiÚ - odd. správnych činností, Matričný úrad
vedúci oddelenia školstva - MiÚ - odd. školstva; MŠ; ZŠ a ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou; MŠ bez právnej subjektivity.


Do konca septembra 2008 sa uskutočnilo 14 stretnutí PSZE, z ktorých boli vyhotovované zápisnice, zasielané jednotlivým gestorom a na vedomie p. hovorkyni, poradcovi starostu a hl. kontrolórke. Podľa potrieb členov PSZE sa na zasadnutiach zúčastňovali aj ostatní zamestnanci.
Vzhľadom na to, že jednotliví gestori sú zodpovední za prechod na euro za subjekty s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, o jednotlivých krokoch a postupoch mestskej časti pravidelne informovali tieto subjekty, metodicky ich usmerňovali a zabezpečovali aj prenos informácií zo subjektov na zasadnutia PSZE. Konatelia obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti boli vo februári písomne oslovení prednostom a požiadaní o vyjadrenie, ako je u nich zabezpečený proces prechodu na spoločnú menu.


Konatelia TV Centrum, s.r.o. a Bratislavskej parkovacej služby, s.r.o. vo svojej písomnej odpovedi (z marca 2008) uviedli, že ich spoločnosti si zabezpečujú prechod na euro v súlade s platnou legislatívou.


Konateľ spoločnosti SNP Invest, a.s. uviedol (marec 2008), že spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť a do zavedenia meny euro bude buď predaná, alebo pôjde do likvidácie, z čoho vyplýva, že príprava na proces prechodu na menu euro v súčasnosti nie je potrebná.


R.B.I., s.r.o. v odpovedi z mája 2008 uviedla, že obchodné zmluvy v častiach, ktoré sa týkajú hodnotových položiek v spolupráci s právnikom postupne upravujú tak, aby do 30.6.2008 mali pripravené všetky dodatky, softvér, ktorým je v spoločnosti zabezpečované účtovníctvo je jeho dodávateľmi priebežne upravovaný v závislosti od legislatívnych zmien, verzia, ktorá zabezpečuje prepočet účtovných položiek na euro je spracovaná a testuje sa, po vyhlásení konverzného kurzu bude možné paralelne účtovať v oboch menách tak, aby sa systém otestoval a mohol sa od 1.1.2009 spoľahlivo zaviesť. Spoločnosť má otvorené dva bankové účty v SKK a jeden v EUR, bankové účty v SKK plánuje vedenie spoločnosti zrušiť pred koncom roka a previesť prostriedky na účet v EUR.


Vo februári 2008 spoločnosť MPay Slovakia, s.r.o. zaslala písomné vyhlásenie, že ako prevádzkovateľ systému Mobil Parking plne zodpovedá za všetky aspekty zavedenia platby eurom.
O pripravenosti a doterajšom postupe k zavedeniu eura v podmienkach ZŠ a MŠ v mestskej časti bola podaná písomná informácia hlavnej kontrolórke 24.9.2008 vedúcim odd. školstva, v ktorej je uvedené, že boli urobené revízie interných smerníc, rozhodnutí riaditeľov, zmlúv, úprava poplatkov, pripravuje sa návrh rozpočtu na roky 2009-2011, bolo zabezpečené preverenie a prechod ekonomicko-informačných systémov na duálne zobrazovanie. MŠ SR pripravilo pre žiakov škôl rozličné materiály a pomôcky, ktoré boli distribuované do škôl.

 

1. Legislatívno - právna oblasť

Všeobecná oblasť
• Plán mestskej časti na zavedenie eura vypracovaný nebol. PSZE neprijala vlastný harmonogram úloh zavedenia eura v mestskej časti. Na jednotlivých stretnutiach PSZE boli stanovované úlohy s určením termínu splnenia a zodpovednej osoby, ich plnenie bolo na každom zasadnutí kontrolované a zaznamenávané do tabuľky (príloha zápisníc).
• Členovia PSZE sa oboznámili s Národným plánom zavedenia eura v SR, so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Generálny zákon"), s príručkami „Samospráva a EURO I." a „Samospráva a EURO II.", priebežne sa oboznamovali s novelizáciou zákonov, novými zákonmi a vyhláškami a ostatnými materiálmi súvisiacimi s danou problematikou. Všetkým gestorom bolo zabezpečené presmerovanie aktuálnych informácií z internetového portálu www.euromena.sk, pravidelne boli oboznamovaní o organizovaných školeniach v súvislosti so zavedením euro v SR, na ktorých sa zúčastňovali sami, alebo zabezpečovali účasť zamestnancov.

 

Legislatívne normy mestskej časti
• Do apríla 2008 bola vykonaná členmi PSZE inventarizácia VZN mestskej časti, rozhodnutí a opatrení starostu, príkazov prednostu a všetkých vnútorných predpisov (zásady, pravidlá, smernice, atď.). Po ich analýze bola vykonaná sumarizácia tých, v ktorých sú uvádzané peňažné sumy. V súčasnosti prebieha plnenie úlohy - „Vypracovať poradie dôležitosti priorít pri zmene VZN, rozhodnutí, opatrení, príkazov, smerníc a pravidiel".

Zmluvné vzťahy
• Podľa § 2 ods. 1 Generálneho zákona na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch uplatňuje princíp kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady zmluvnej slobody, bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu právnych vzťahov a bez zmeny ich subjektov, platnosti alebo ostatného obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa § 9 ods. 2 Generálneho zákona peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené v zmluvách a dohodách sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu, tohto zákona a ďalších pravidiel pre prechod na euro a táto premena peňažných súm nemá žiadny vplyv na ostatný obsah, subjekty alebo platnosť právnych vzťahov vzniknutých na základe zmlúv alebo iných právnych prostriedkov, ak sa dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu nedohodnú inak, alebo ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
• V súvislosti s vyššie uvedeným na prvom stretnutí PSZE vedúci právneho odd. uviedol, že nie je potrebné prijímať žiadne dodatočné rozhodnutie o kontinuite existujúcich zmluvných vzťahov v mestskej časti, pretože by nemalo žiadnu relevantnú platnosť.
• V nájomných zmluvách, v kúpnych zmluvách, v zmluvách o poskytovaní služby a úhrade za poskytovanú službu mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto v Detských jasliach uzatvorených od 24.8.2008 sú duálne zobrazené ceny a výšky úhrad s uvedeným konv. kurzom v súlade s § 18 Generálneho zákona (overené kontrolou náhodne vybraných zmlúv).

 

Majetok, majetkové podiely
• K 1.1.2009 sú účtovné jednotky povinné prepočítať majetok a záväzky znejúce v slovenskej mene na euro konverzným kurzom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov je potrebné vykonať v dostatočnom časovom predstihu. V súlade s úlohou PSZE z júna 2008 bolo vydané Rozhodnutie č. 18/2008 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti k 31.12.2008. Príkazom č. 15/2008 prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto bolo nariadené vykonať riadnu inventarizáciu majetku a záväzkov k 31.12.2008 v organizačných útvaroch MiÚ a zariadeniach mestskej časti bez právnej subjektivity.
• Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mestskej časti sú podľa § 10 Generálneho zákona povinné zabezpečiť a vykonať premeny menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných predpisov (Vyhláška MS SR č. 246/2008 Z. z.), pričom oprávnený rozhodnúť o tejto premene je štatutárny zástupca a všetky právne úkony na uskutočnenie tohto rozhodnutia musia byť vykonané najneskôr do jedného roka po dni zavedenia eura.

 

2. Ekonomická oblasť

Rozpočet
• Uznesením č. 107/2007 z 11.12.2007 bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2008.
• Vo februári 2008 na rokovaní PSZE bola stanovená úloha, podľa ktorej mali gestori zosumarizovať a predložiť všetky požiadavky na zmenu rozpočtu, najmä z dôvodu zabezpečenia potrebných zmien v ekonomicko-informačných systémoch používaných v mestskej časti v súvislosti s prechodom na menu euro a s duálnym zobrazovaním.
• Miestne zastupiteľstvo 1.4.2008 uznesením č. 27/2008 schválilo 1. zmenu rozpočtu - v kapitálovom rozpočte v položke 01.1.1.6. softvér, bol zvýšený rozpočet o 1 350 tis. Sk, t.j. na 1 950 tis. Sk.
• Na zabezpečenie prípravy podkladov a vypracovanie programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2009 - 2011 bolo vydané Opatrenie č. 2/2008 starostu mestskej časti z 12.8.2008 k vypracovaniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2009-2011, ktorým boli určené úlohy a harmonogram postupu prác pre vypracovanie programového rozpočtu a termín jeho prerokovania v miestnom zastupiteľstve -9.12.2008.

 

Účtovníctvo
• V súčasnosti je nainštalovaný ekonomicko-informačný systém IS SAMO EURO dodaný spol. Trimel, s.r.o. - moduly UCTO, ROZPOČET, FAKTURÁCIA, POKLADŇA, BANKA, EVIDENCIA MAJETKU, SKLAD - výstupy z týchto modulov sú tlačiteľné v Sk, ale aj v prepočte na euro (kontrolou overené výstupy - kniha faktúr, pokladničná kniha, pokladničné doklady).
• Vedenie a evidencia účtovných dokladov do 31.12.2008 je v Sk, účtovná uzávierka k 31.12.2008 bude zostavená v Sk, výročná správa za rok 2008 bude vyhotovená v Sk. Odo dňa zavedenia eura vrátane, sa účtovníctvo vedie v mene euro. Podrobné pravidlá a postup pri prepočtoch údajov o peňažných sumách pre oblasť účtovníctva upravuje vyhláška MF SR č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtov a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely. V súvislosti s prechodom na euro sa pripravuje novelizácia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

 

Dane a poplatky
• Podrobné pravidlá a postup pri prepočtoch údajov o peňažných sumách pre oblasť miestnych daní upravuje vyhláška MF SR č. 75/2008 Z. z.
• V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. bude návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v znení zmien a doplnkov (sadzby daní v mene euro) s účinnosťou od 1.1.2009 predložený až na decembrové zastupiteľstvo.
• Inventarizácia daňových pohľadávok bude vykonaná koncom roka 2008.

 

3. Hospodársko-administratívna oblasť

Finančno - administratívna dokumentácia
kontrola a úprava úhrad v sociálnych službách - VZN č. 10/2004 zo 14.12.2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 6/2008 z 24.6.2008 (úhrady uvedené v Sk) - podľa princípu kontinuity, nie je potrebná novelizácia VZN, v súlade s § 9 ods. 2 Generálneho zákona peňažné údaje v slovenskej mene sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné údaje v eurách, a to v prepočte a so zaokrúhlením podľa konverzného kurzu (podľa § 2 ods. 3 Generálneho zákona konečné sumy, ktoré sú príjmom rozpočtu verejnej správy sa prednostne zaokrúhľujú nadol, na prospech osôb povinných znášať úhradu týchto platieb);
- uznesením č. 95/2008 zo 16.9.2008 schválené výšky úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti s účinnosťou od 1.10.2008 - úhrady uvedené v Sk a v EUR;
kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti - VZN č. 5/2008 z 24.6.2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov - podľa princípu kontinuity, nie je potrebná novelizácia VZN;
• kontrola a úprava poplatkov v materských a základných školách - od 1.9.2008 je v platnosti zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého výšku príspevkov určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, a preto s účinnosťou od 2.10.2008 bolo schválené VZN č. 7/2008 zo 16.9.2008 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, v ktorom sú uvedené výšky úhrad v Sk a v EUR;
kontrola a úprava cenníkov v oblasti kultúry - v Staromestskej knižnici a v kultúrnych centrách boli vykonané úpravy cenníkov v súvislosti s povinným duálnym zobrazovaním cien.

 

Duálne zobrazovanie
• Podľa § 18 ods. 1 Generálneho zákona obdobie duálneho zobrazovania, počas ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien a platieb a iných hodnôt a podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva duálne zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa začína jeden mesiac po dni určenia konverzného kurzu a končí jeden rok po dni zavedenia eura. Dňa 24.7.2008 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie oficiálne vyhlásené nariadenie o konverznom kurze eura voči slovenskej korune. V súlade s publikovaním uvedeného záväzného aktu je 24. júl 2008 rozhodujúci najmä pre stanovenie začiatku povinného duálneho zobrazovania podľa Generálneho zákona (§ 1 ods. 2 písm. d) a § 18 ods. 1), týmto dňom bol 24. 8. 2008 .
• Podľa § 18 ods. 2 Generálneho zákona duálne zobrazovanie sa vzťahuje len na ceny, platby a iné hodnoty, ktoré sú pred dňom zavedenia eura uvedené v slovenskej mene a po dni zavedenia eura uvedené v eurách a podľa ods. 6 duálnemu zobrazovaniu podliehajú len celkové konečné sumy, ktoré majú byť skutočne uhradené, alebo vyúčtované.
• Podľa § 8 ods. 3 Generálneho zákona sa duálne zobrazovanie povinne vykonáva výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel zaokrúhľovania (§ 2) a ďalších pravidiel pre prechod na euro. Všade, kde sa vykonáva duálne zobrazovanie musí byť viditeľne sprístupnený konverzný kurz (podľa §1 ods. 2 písm. c) Generálneho zákona je konverzný kurz celý neodvolateľný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, tzn. podľa Čl. 4 ods. 2. Nariadenia Rady (ES) č. 1103/97 prepočítací koeficient nebude zaokrúhlený, ani skrátený na menej ako 6 platných číslic pri vykonávaní prevodov, teda v tvare 1 € = 30,1260 Sk).
• Na rokovaniach PSZE boli postupne zadávané tieto úlohy, ktorými sa mestská časť pripravovala na povinné duálne zobrazovanie:
- Inventarizácia ekonomicko-informačných softvérov; Zabezpečenie potrebných zmien v ekonomicko-informačných softvéroch; Preveriť funkčnosť všetkých piatich softvérových produktov priamo na pracoviskách - Vema, Cora Geo, Trimel, Esco Krupina, Daimon (bližšie v časti 4. Technická oblasť);
- Návrh spôsobu ochrany spotrebiteľa na verejných miestach (trhy); Zabezpečiť ochranu spotrebiteľa na verejných miestach v zmysle návrhu (bližšie v časti 5. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach);
- Naformulovať vzor sprievodného listu pre nebytové priestory a byty v súvislosti s duálnym zobrazovaním cien - Plnenie úlohy: V súčasnosti sú pripravené koncepty listov (predložené ku kontrole), ktoré budú zasielané v mesiacoch november a december 2008 nájomníkom bytov, nebytových priestorov a pozemkov. V listoch im bude oznámené, že z dôvodu prechodu na menu euro od 1.1.2009 je potrebné uhrádzať mestskej časti sumy uvedené vo výpočtových listoch, resp. na faktúrach v EUR (určené prepočtom súm v Sk konverzným kurzom) s tým, že po 1.1.2009 bude uvedená konečná suma k úhrade aj v informatívnej mene Sk. Obyvateľom, ktorí podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti platia kúpnu cenu v splátkach budú listom oznámené výšky splátok v EUR po prepočte konverzným kurzom.
- Kontrola webovej stránky www.staremesto.sk najmä aktuálnych dokumentov, tlačív ako aj všetkých materiálov, kde sú zobrazené slovenské koruny a zabezpečiť ich aktualizáciu; Zabezpečiť link (odkaz) na Eurokalkulačku na webovej stránke www.staremesto.sk - Plnenie úloh: Od 20.8.2008 je na webovej stránke zverejnený konverzný kurz, od 22.8.2008 bol zabezpečený link na Eurokalkulačku a od 8.9.2008 je na stránke umiestnená Eurokalkulačka, čím bola splnená podmienka podľa § 18 ods. 5 Generálneho zákona, podľa ktorého duálne zobrazovanie, ktoré je pre verejnosť alebo klientov sprístupnené na internete postačuje podľa ustanovených pravidiel a v ustanovenom rozsahu zabezpečiť prostredníctvom viditeľne umiestnenej a užívateľsky jednoducho ovládateľnej virtuálnej softv. kalkulačky s pevne a trvalo nastaveným konverzným kurzom. Na int. stránke sú duálne zobrazené napr. sadzby dane za psa, za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v hist. časti mesta, správne poplatky na matričnom úrade, poplatky za vydávanie rybárskych lístkov, ceny stravných lístkov pre dôchodcov, ceny vstupeniek na kultúrne podujatia. Duálne zobrazené, s uvedeným konverzným kurzom sú aj formuláre, v ktorých sú uvedené údaje v Sk.
• Na stránkovom pracovisku MiÚ je pri každom priečinku umiestnená tabuľka s uvedeným konverzným kurzom.
• Kontrolou bolo overené zabezpečenie duálneho zobrazovania na niektorých typoch náhodne vybraných dokumentoch a dokladoch (v tých prípadoch, v ktorých podľa § 18 ods. 6 a 7 Generálneho zákona nie je povinnosť duálneho zobrazovania, je toto zobrazovanie dobrovoľné) - na všetkých bola duálne zobrazená celková suma s uvedeným konverzným kurzom:

MiÚ - Platobné výmery na daň - tlačové výstupy v ISS Cora - modul Miestne dane;
- Rozhodnutie, ktorým bol vyrubený sankčný úrok za neuhradenie dane; Výzva na zaplatenie nedoplatku dane - dokumenty (Word);
- Pokladničné doklady - tlačové výstupy ekon.-inf. systému IS SAMO EURO;
- Doklad o vyúčtovaní cestovných náhrad - tlačivo;
- Upomienka na zaplatenie nájomného a plnení úhrad za služby spojené s užívaním nebyt. priestoru, bytu; Vyúčtovanie ÚK, TÚV, SV a služieb spojených s užívaním priestoru, faktúry za nájom nebyt. priestorov, Zmenový list, Výpočtový list pre cenu nájmu za byt - tlačové výstupy z inf. systému - ESCO Krupina;
- niektoré typy zmlúv - uvedené v časti 1. Zmluvné vzťahy;
- výplatné pásky - tlačové výstupy softvéru od spol. VEMA.

Staromestská knižnica - cenník služieb - dokument (Word);
- výplatné pásky, platové dekréty - tlačové výstupy softvéru od spol. VEMA.
 

Seniorcentrum - Rozhodnutia o poskytovaní služieb v jednotl. zariadeniach - dokumenty (Word);
- pokl. doklady, výplatné pásky - tlač.výstupy ekon.-inf. systému IS SAMO EURO.

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Centrum hudby - cenníky, vstupenky, pokladničné doklady - tlačivá a dokumenty.

 

Materiálne zabezpečenie
• Vo februári 2008 bola na rokovaní PSZE stanovená úloha „Inventarizácia používaných dokumentov", podľa ktorej mal každý gestor za svoju oblasť vytvoriť zoznam používaných dokumentov (dokladov, šablón, tlačív, formulárov a iných materiálov), na ktorých sa uvádza označenie Sk.
• Na základe predložených zoznamov boli zabezpečené potrebné zmeny v informačno-ekonom. softvéri v súvislosti s duálnym zobrazovaním a budú zabezpečené potrebné zmeny od 1.1.2009.
• Podľa požiadaviek gestorov boli pre potreby MiÚ a organizácií bez právnej subjektivity objednané a dodané poštové poukazy platné od 1.1.2009. Organizácie s právnou subjektivitou si poštové poukazy zabezpečovali samostatne.
• Pokladničné doklady s predtlačeným konverzným kurzom a s duálne zobrazenou sumou boli zabezpečené pred 24.8.2008, ostatné tlačivá sú zabezpečované pre MiÚ prostredníctvom oddelenia prevádzky, pre školy prostredníctvom oddelenia školstva a rozpočtové organizácie si ich zabezpečujú sami.

 

Hotovostný peňažný obeh
• Podľa § 3 Generálneho zákona počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu (od 1.1.-16.1.2009) okrem iných aj orgány územnej samosprávy môžu z peňažných platieb v slovenských bankovkách a minciach, ktoré prevyšujú uhrádzanú sumu, vydávať preplatok v hotovosti iba v eurobankovkách a eurominciach s výnimkou, ak príjemca preplatku súhlasí s vydaním preplatku inak.
• „Predzásobenie sa euro hotovosťou" - úloha stanovená na rokovaní PSZE vo februári 2008 - z VÚB, a.s. zaslané formuláre a konkrétne pokyny na predzásobenie sa eurom - gestorom uložené, aby nahlásili svoje požiadavky z dôvodu zaslania záväznej objednávky potrebnej eurohotovosti a informovali o predzásobení naše zariadenia a subjekty.
• 23.4.2008 bola podpísaná s VUB, a.s. Zmluva o druhotnom predzásobení sa eurovou hotovosťou s uvedeným dátumom a miestom výberu, s počtom kusov mincí a bankoviek podľa ich nominálnej hodnoty.
• Na preberanie eurohotovosti na MiÚ pracovníkmi kultúrnych centier, pokladne MiÚ, Matričného úradu a referátu evidencie obyvateľstva bude vypracovaný časový miestny harmonogram (úloha PSZE).
• Gestorom uložená úloha nahlásiť zoznamy pracovníkov, ktorí budú narábať s eurohotovosťou z dôvodu ich preškolenia.

 

4. Technická oblasť

Informačné systémy mestskej časti a rozpočtových organizácií mestskej časti
• Vo februári 2008 bola vykonaná inventarizácia ekonomicko-informačných systémov používaných na MiÚ, z celkového sumáru boli vyčlenené tie, v ktorých je potrebné vykonať zmeny v súvislosti so zavedením meny euro, s určením zodpovednosti.
• Po stanovení úlohy „Zabezpečenie potrebných zmien v ekonomicko-informačných systémoch v súvislosti s prechodom na euro" prebiehali rokovania s dodávateľmi softvérov o ich aktualizácii.
• Aktualizácia softvéru (Informačný systém samosprávy) od spol. CORA GEO, s.r.o. vyplýva zo zmluvy o dielo, podľa ktorej za podmienky úhrady ceny za poskytnutie ročnej podpory v zmysle zmluvy budú jednotlivé dodané moduly zhotoviteľom včas prispôsobené zákonom stanovenej povinnosti prechodu štátnej meny slovenskej koruny na euro.
• Vzhľadom k tomu, že softvér od spol. TRIMEL, s.r.o. a VEMA, s.r.o. sú dodávané aj na organizácie mestskej časti s právnou subjektivitou, prebehlo rokovanie za celú mestskú časť, na ktorom boli dohodnuté priaznivejšie podmienky a zníženie ceny.
• So spol. TRIMEL, s.r.o. bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje dodať ekonomicko-informačný systém IS SAMO EURO (spracovanie účtovníctva, rozpočtu, fakturácie, pokladne, bankových operácií, skladových zásob, evidencie majetku) pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
• So spol. VEMA, s.r.o. bola podpísaná Zmluva o úprave vzájomných vzťahov pri používaní softvérového produktu spoločnosti VEMA, s.r.o. (zabezpečované mzdy a personalistika), v ktorej sa spoločnosť zaväzuje dodať mestskej časti potrebnú aktualizáciu softvérových aplikácií v súvislosti s prechodom na menu euro v súlade s platnou legislatívou.
• So spol. ESCO Krupina, s.r.o. boli podpísané dodatky k zmluvám o poskytovaní analyticko-programátorských prác Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (zabezpečovaná evidencia a platby nájomných vzťahov bytov a nebytových priestorov, evidencia a platby fondu opráv a odmeny za správu správcovským firmám, ekonomika domu, evidencia prevzatých pohľadávok na základe nájomných vzťahov bytov a nebyt. priestorov), v ktorých boli doplnené predmety zmlúv o vytvorenie programových vybavení „Duálne zobrazovanie Sk/euro" a „Euro".
• Kontrolou aktualizácie softvérového vybavenia v súvislosti s duálnym zobrazovaním boli poverení jednotliví gestori na rokovaní PSZE 17.7.2008 úlohou - „Preveriť funkčnosť všetkých piatich uvedených softvérových produktov priamo na pracoviskách" - Trimel, Esco Krupina, Vema, Cora Geo, Daimon (knižnično-informačný systém v Staromestskej knižnici). Na rokovaní 21.8.2008 bola zodpovednými gestormi podaná informácia, že všetky softvérové produkty sú plne funkčné.
• Aktualizácie na MiÚ v súvislosti so zavedením meny euro od 1.1.2009 budú zabezpečované v súlade so zmluvami a na základe požiadaviek objednávateľa.
• V Staromestskej knižnici v softvérovom vybavení od spol. VEMA, s.r.o. (účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, pokladňa, bankové operácie, sklad, evidencia majetku, personalistika a mzdy) a v knižnično-informačnom softvéri DAIMON od spol. Sefira, s.r.o. boli v súvislosti s duálnym zobrazením zabezpečené potrebné zmeny a v IV. štvrťroku bude vykonaná aktualizácia v súvislosti so zavedením meny euro.
• V Seniorcentre Staré Mesto v softvérovom vybavení od spol. TRIMEL, s.r.o. (účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, pokladňa, bankové operácie, sklad, evidencia majetku, personalistika a mzdy), SEDD (sociálna evidencia v Domove dôchodcov) a SSP-MENU (stravovacia prevádzka) boli v súvislosti s duálnym zobrazením zabezpečené potrebné zmeny a v IV. štvrťroku bude vykonaná aktualizácia v súvislosti so zavedením meny euro.
• Podľa písomného vyjadrenia riaditeľa VEPOS zaslaného 5.3.2008 prednostovi, pri prechode na euro im celý informačný a mzdový systém zabezpečí firma Trimel, s.r.o. Podľa vyjadrenia ekonómky organizácie duálne zobrazovanie výplatných pások je zabezpečené od augusta 2008 a ostatné zmeny v súvislosti so zavedením meny euro od 1.1.2009 budú nainštalované v priebehu IV. štvrťroka 2008 (upgrade podľa zmluvy).

 

5. Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

• Obec ako orgán vo veciach ochrany spotrebiteľa podľa § 19 ods. 1 Generálneho zákona vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri prechode na euro podľa týchto osobitných predpisov - zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v z.n.p., podľa ktorého mestská časť vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových miestach a objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona, zákon č. 78/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v z.n.p., ktorý upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy obcí pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto zákona.
• Vykonávacím predpisom ku Generálnemu zákonu je Vyhláška MH SR č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov, v júli 2008 bola vydaná Príručka MH SR na kontrolu duálneho zobrazovania cien pri prechode na euro pre mestá a obce, ktorá vychádza z Metodického usmernenia SOI č. 4/OOS/2008 na kontrolu duálneho zobrazovania cien, uvádzania cien a zaokrúhľovania cien, jednotkových cien a platieb pri prechode na euro. V období prípravy na zavedenie eura, teda od 24.8.2008 - 31.12.2008 je predmetom kontroly podľa uvedených usmernení sprístupnenie konverzného kurzu na viditeľnom mieste, duálne zobrazovanie cien, správnosť prepočtu vrátane zaokrúhľovania, duálne zobrazovanie cien na dokladoch o kúpe s uvedeným konv. kurzom.
• Na základe vyššie uvedeného boli stanovené úlohy na rokovaní PSZE vedúcemu odd. správnych činností „ Návrh spôsobu zabezpečenia ochrany spotrebiteľa na verejných miestach (trhy)" a „Zabezpečiť ochranu spotrebiteľa na verejných miestach v zmysle návrhu".
• O povinnostiach v súvislosti s duálnym zobrazovaním cien boli začiatkom septembra pracovníčkami referátu obchodu a služieb poučení správcovia trhoviska Žilinská a predávajúci na trhovisku Poľná (nemá správcu).
• V priebehu septembra 2008 boli vykonávané kontroly na trhoviskách Žilinská, Poľná, Jedlíkova zamerané na duálne zobrazenie cien a sprístupnenie konverzného kurzu na viditeľnom mieste, kontroly stánkov na periodickú a neperiodickú tlač, stánkov rýchleho občerstvenia, ovocia a zeleniny, stánkov so suvenírmi, ktorých predmetom bolo umiestnenie cenníka v duálnom zobrazení a konverzného kurzu na viditeľnom mieste. (Trhovisko na Jedlíkovej podlieha kontrole SOI podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veci ochrany spotrebiteľa v z.n.p. a vyššie uvedená kontrola bola vykonaná popri kontrole zameranej na zaujatie verejného priestranstva.)
• Z vykonaných kontrol sú vedené záznamy s uvedením kontrolovaného miesta, dátumom kontroly a kontrolným zistením.
• Z vykonaných kontrol boli zistené len menšie nedostatky v súvislosti so zaokrúhľovaním cien po prepočte na euro na trhovisku Poľná, ktoré po upozornení boli odstránené a v súvislosti s uvádzaním jednotkových cien (trhovisko Poľná a Žilinská) - jednotkové ceny po prepočte konverzným kurzom uvedené s 2 desatinnými miestami, kde boli rovnako upozornení a usmernení, že jednotkové ceny pri predaji tovarov na množstvo sa musia uvádzať minimálne na tri desatinné miesta pri tých výrobkoch, ktoré sa merajú alebo vážia za prítomnosti spotrebiteľa a pri ktorých sú jednotkové ceny zároveň predajnými. Kontrolou bude preverované odstránenie zistených nedostatkov.

 

ZÁVER

Pri overovaní postupu mestskej časti v príprave na zavedenie meny euro sa vychádzalo zo záznamov PSZE, ktoré dokumentujú jej činnosť a plnenie zadávaných úloh.
Úlohy PSZE, ich plnenie a postup prác boli rozdelené do jednotlivých oblastí podľa metodickej príručky Samospráva a EURO I, ktorá slúžila ako informačný materiál.


Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam, ktorý bol prerokovaný 9.10.2008 na stretnutí PSZE.
Tak, ako je uvedené v správe, mestská časť postupne vykonáva všetky potrebné kroky od zriadenia PSZE vo februári 2008, cez oboznamovanie sa s legislatívou, materiálno - technické zabezpečenie, duálne zobrazovanie cien (v niektorých prípadoch dobrovoľné), aktualizáciu ekonomicko-informačných systémov.


Malé nedostatky zistené v súvislosti s duálnym zobrazovaním (neuvádzanie konverzného kurzu, alebo jeho uvádzanie v skrátenom tvare bez nuly na konci), boli po upozornení odstránené, a preto možno konštatovať, že mestská časť zodpovedne zabezpečuje úlohy spojené s prechodom na euro.


Vzhľadom k uvedenému, aj napriek tomu, že do konca roku 2008 bude potrebné zabezpečiť ešte veľa úloh, najmä v ekonomickej oblasti (účtovníctvo, mzdy, dane, majetok, duálny hotovostný obeh, atď.), malo by byť zavedenie meny euro v mestskej časti bezproblémové.