Správa o výsledku kontroly - prenájom nebyt. priestorov

S P R Á V A
o výsledku kontroly nakladania s majetkom mestskej časti - prenájom nebytových priestorov


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2008 schváleného 24.6.2008 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") č. 85/2008 bola vykonaná kontrola nakladania s majetkom mestskej časti - prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného.


Kontrolou bolo overené nakladanie s nebytovými priestormi zverenými do správy Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") - prenájom nebytových priestorov podľa zmlúv o nájme nebytových priestorov podľa § 2 ods. 3, § 663 - § 684, § 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p. (ďalej len „OZ") a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb.") uzavretých medzi prenajímateľom - mestská časť, zastúpená starostom mestskej časti a nájomcom.


Od 1. júla 2008 je účinné Rozhodnutie č. 12/2008 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým určil minimálne sadzby nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy mestskej časti (ďalej len „Rozhodnutie č. 12/2008").


Evidenciu zmlúv a všetkých podkladov pre ich vypracovanie zabezpečuje Oddelenie majetkové - referát evidencie majetku, od 15.11.2008 referát nájmu nehnuteľného majetku (ďalej len „referát") v súlade s Organizačným poriadkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, účinným od 15.11.2008.


Predpisovanie platobných povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a sledovanie ich úhrad zabezpečuje Oddelenie ekonomiky zmluvných vzťahov a miestnych daní - referát ekonomiky zmluvných vzťahov.


Ku kontrole bol predložený Zoznam nebytových priestorov - aktuálny stav k 1.10.2008, zaktualizovaný 20.11.2008 (ďalej „zoznam") tak, ako ho eviduje referát. Celkový počet nebytových priestorov (ďalej „NP") v zozname je 345, z toho 1 bol schválený 24.6.2008 miestnym zastupiteľstvom mestskej časti na odpredaj.


Pre potreby mestskej časti slúži 27 NP (MiÚ, zariad. mestskej časti, 4 delož. sklady).
Mestská časť má 57 CO krytov, z ktorých 8 je od 1/2007 prenajatých - 6 v sume 500,00 Sk/m2/rok (4 sklady a 2 ako archív), 1 za 800,00 Sk/m2/rok (sklad), 1 za 262,20 Sk/m2/rok (klub. činnosť), 1 za 100,00 Sk/m2/rok (klub. činnosť), ďalej 8 výmeničiek prenajatých za 500 Sk/m2/rok (Bratislavská teplárenská, a.s.), 6 trafostaníc prenajatých za 500 Sk/m2/rok (ZSE,a.s.), 29 kotolní - 27 prenajatých spol. Termming, s.r.o. do 31.12.2008 za 300 Sk/m2/rok.


V zozname je 21 ateliérov, pričom u 9 z nich nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie o povolení zmeny účelu užívania NP ako ateliér, ale podľa účelu nájmu sú využívané ako ateliéry. 2 ateliéry sú prenajaté za cenu 1 500,00 Sk/m2/rok (zmluvy z r. 2008), 5 ateliérov je prenajatých za cenu 1 000,00 Sk/m2/rok (zmluvy z r. 2006), 1 za cenu 930,00 Sk/m2/rok a 3 za 600,00 Sk/m2/rok (zmluvy z r. 2002). Ostatné sú prenajímané za veľmi nízke ceny nájomného (zmluvy z 80-tych rokov - ceny v Kčs a 90-tych rokov) - 7 za ceny do 100 Sk/m2/rok, 2 za ceny do 200 Sk/m2/rok a 2 za ceny do 300 Sk/m2/rok. V súčasnosti sa nájomné zmluvy postupne prehodnocujú v súlade s Rozhodnutím č. 12/2008, nájomníci budú vyzývaní na rekolaudáciu NP na ateliéry - v priebehu kontroly bola zaslaná 1 výpoveď a uzavretá 1 dohoda o ukončení nájmu.


Účel využitia ostatných obsadených NP je rôzny - kancelárie, obchodné priestory, predajne, reštauračné zariadenia, sklady, garáže, dielne, lekárne, ambulancie, čistiarne, atď. Po vydaní Rozhodnutia č. 12/2008 sú postupne prehodnocované zmluvy s nízkou výškou nájomného a upravované v súlade s týmto rozhodnutím. Do októbra bolo spracovaných 45 návrhov zmlúv so zvýšeným nájomným, z ktorých 21 bolo do konca roku 2008 podpísaných nájomcami.


Podľa zoznamu k 20.11.2008 je 53 voľných NP. Rozhodnutím starostu bola vyhlásená verejná obchodná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme NP:
- 18.4.2008 - predmet súťaže - 13 NP - vybratí 2 uchádzači na 7 NP;
- 29.4.2008 - predmet súťaže - 12 NP - vybratí 3 uchádzači na 4 NP;
- 7.5.2008 - predmet súťaže - 13 NP - vybratí 3 uchádzači na 3 NP;
- 10.5.2008 - predmet súťaže - 22 NP - vybratí 2 uchádzači na 2 NP.
V súťaži vyhlásenej 10.5.2008 boli opätovne ponúknuté NP, na prenájom ktorých v predchádzajúcich súťažiach nebol vybratý, resp. ponúknutý žiadny návrh.
Na základe výsledkov verejných obch. súťaží boli do konca roku 2008 uzavreté zmluvy o nájme 4 NP.


Kontrolou bola preverená spisová agenda vedená referátom náhodne vybraných NP (uvedené v tabuľke v Prílohe), listy vlastníctva, výpisy z obchodného, resp. živnostenského registra a zároveň boli overené stavy účtovných kont nájomcov vyžiadané od referátu ekonomiky zmluvných vzťahov, na ktorých sú evidované predpisy nájomného a služieb, ich úhrady, nedoplatky a preplatky.


Podľa § 3 zákona č. 116/1990 Zb. zmluva o nájme (ďalej „zmluva") musí mať písomnú formu, musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného, spôsob jeho platenia a čas, na kt. sa uzaviera, ak neobsahuje tieto náležitosti je neplatná. Vzhľadom k tomu, že Oddelenie majetku vedie evidenciu všetkých zmlúv a podkladov potrebných k ich uzatvoreniu, v spisoch k jednotlivým NP by mali byť doložené originály zmlúv, so všetkými prílohami vyplývajúcimi z ich ustanovení - v 6 prípadoch boli doložené kópie zmlúv, v 3 prípadoch bolo v predmete nájmu uvedené, že konkrétne určenie, spôsob využitia a výmera podlahových plôch jednotlivých miestností NP je uvedená vo výpočtovom liste (príloha zmluvy), ktorý nebol doložený, v 6 prípadoch bol zistený nesúlad plochy predmetu nájmu v zmluve s evidenciou vedenou referátom, porovnaním s výpismi z katastra nehnuteľností bol zistený v 2 prípadoch nesúlad parcelných čísiel a v 2 prípadoch čísiel LV uvedených v zmluvách.


Porovnaním údajov zo zmlúv s aktuálnymi výpismi z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR bolo zistené nedodržanie zmluvných podmienok zo strany nájomcu, podľa ktorých je nájomca povinný bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho adresy, obchodného názvu, sídla, právnej formy a iných skutočností potrebných na plnenie zmluvy - v 1 prípade zmenené obchodné meno, adresa a konateľ spoločnosti, v 2 prípadoch zmenené obchodné meno a adresa, v 2 prípadoch zmenené sídlo spoločnosti, v 1 prípade bolo zistené ukončenie činnosti podnikateľského subjektu ešte pred podpisom zmluvy o nájme, v 1 prípade nebol nájdený živnostník s rovnakým menom s uvedením miesta podnikania v Bratislave a s predmetom činnosti totožným s účelom nájmu uvedeným v zmluve, v 1 prípade nebol nájomca nájdený v žiadnom z registrov, v 1 prípade v predmete činnosti nájomcu podľa výpisu z OR SR nie je druh činnosti na ktorý bol NP prenajatý (účel nájmu podľa zmluvy) a v spise sa nenachádzal súhlas mestskej časti s podnájmom.


V jednom prípade nebola zmluva aktualizovaná aj napriek žiadosti nájomcu o prechod nájmu z dôvodu rozdelenia pôvodného nájomcu pri nezmenenom predmete činnosti, ktorá prešla v plnom rozsahu na základe zmluvy o delimitácii na novo vzniknutú spoločnosť.
Na prenájom 2 NP boli uzavreté zmluvy s účelom nájmu ako ateliér pričom nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie o povolení zmeny účelu užívania NP ako ateliér - NP Obchodná 10 - zmluva uzavretá v r. 1994, v ktorej ani nebola uložená nájomcovi povinnosť predložiť kolaudačné rozhodnutie a NP Obchodná 25 - zmluva uzavretá v r. 2006, nájomcovi bola uložená povinnosť predložiť do 6 mesiacov od podpisu zmluvy kolaudačné rozhodnutie, v súlade so zmluvou nie je v spise ani doložená písomná žiadosť o predĺženie termínu predloženia rozhodnutia.


Podľa doložených dokladov druhý NP na Obchodnej 10 nie je užívaný v súlade s dohodnutým účelom nájmu - podľa zmluvy uzavretej v r. 2006 na dobu určitú mal nájomca na vlastné náklady vykonať drobné stavebné úpravy so súhlasom mestskej časti za účelom prispôsobenia NP k výkonu svojej činnosti, pričom NP nie sú sprevádzkované (podľa § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak nájomca užíva NP v rozpore so zmluvou). Overením stavu účtovného konta nájomcu nebol zistený žiadny nedoplatok.


Na prenájom NP Vazovova 4 bola uzavretá zmluva na dobu určitú od 2.4.2002 do 31.12.2006 - podľa § 676 OZ, ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ nepodá návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne, nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, ale podľa Čl. 7 Zásad o hospodárení s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto prenájom nehnuteľného majetku na dobu určitú, presahujúcu 5 rokov, vrátane každého predĺženia nad túto dobu, podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom.

NP Ul. 29 augusta je obsadený neoprávnene na základe neplatnej zmluvy s už neexistujúcim nájomcom - k 31.5.1994 bola daná výpoveď z nájmu, nájomca bol viackrát vyzývaný k odovzdaniu NP, uznesením č. 27/2004 miestne zastupiteľstvo súhlasilo s upustením od vymáhania pohľadávky nájomcu v sume 993 724,69 Sk - v r. 1996 podaná žaloba na súd o zaplatenie istiny, v r. 2000 rozhodnutie súdu o zastavení konania z dôvodu procesnej nespôsobilosti - odporca neexistuje (nedoplatok vznikol z dôvodu navýšenia základnej ročnej úhrady o 1500 % za neuvoľnenie NP v súlade s nájomnou zmluvou uzavretou v r. 1991 Bytovým podnikom Bratislava I). Overením stavu účtovného konta nájomcu nebol zistený žiadny nedoplatok. V čase kontroly už majetkové a právne oddelenie v danej veci začalo konať.


V súvislosti s technickým zhodnotením NP Nám. SNP 16 (vykonané stavebné úpravy nájomcom) bola zmluvne dohodnutá zľava na nájomnom vo výške 50 % až do započítania vložených investícií uznaných mestskou časťou - podľa § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. technické zhodnotenie prenajatého hmotného majetku uhradené nájomcom môže odpisovať nájomca na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, ak vlastník nezvýšil vstupnú cenu o tieto výdavky - v zmluve v znení dodatkov na predmetný NP je uvedené, že rozdiel medzi skutočne vynaloženými investíciami a investíciami zohľadnenými v nájomnom je nájomca oprávnený účtovne viesť v evidencii majetku a vykonávať z tejto čiastky odpisy. O investície zohľadnené v nájomnom (uznané mestskou časťou) by mal byť zhodnotený nehnuteľný majetok - podľa § 25 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku, a to v zdaňovacom období, v ktorom je dokončené a uvedené do užívania, pri zrýchlenom odpisovaní tech. zhodn. zvyšuje aj zostatkovú cenu.


Rovnako v zmluve o nájme NP Špitálska 16-18 je uvedené, že stavebnými úpravami a opravami na vlastné náklady nájomca NP technicky zhodnotil a po skončení nájmu uplynutím dojednanej doby nájmu sa prenajímateľ stáva vlastníkom zhodnotenej veci - v súlade s uvedeným, o náklady odsúhlasené prenajímateľom, na kt. podľa § 24 zákona č. 595/2003 Z.z. nebola písomná zmluva s nájomcom, že ju môže odpisovať, mal byť zhodnotený nehnuteľný majetok.


Nedostatočná kontrola zo strany mestskej časti pri dodržiavaní zmluvných podmienok bola zistená pri kontrole spisovej evidencie NP Heydukova 25 - na základe predložených dokladov (faktúra za relácie) nebolo možné overiť, či boli splnené povinnosti objednávateľa a vysielateľa vyplývajúce zo Zmluvy o vzájomných vzťahoch pri prevádzkovaní lokálnej televízie, v ktorej sú vymedzené povinnosti mestskej časti - obstarať TV a vysielaciu techniku, zabezpečiť jej inštaláciu a prenechať ju do nájmu (aj celé vybavenie TV štúdií a tech. zariadenia), po prerokovaní v Programovej rade (dozorný orgán) predkladať objednávky tém relácií, kt. výrobu alebo odvysielanie bude požadovať od vysielateľa, povinnosti vysielateľa - vyrobiť a odvysielať pre mestskú časť relácie podľa špecifikácie uved. v prílohe zmluvy (uvedený počet, typ a dĺžka trvania relácií, kt. sa vysielateľ zaväzuje mesačne vyrobiť a odvysielať), na každé rokovanie Programovej rady predkladať návrhy tém relácií, kt. budú vysielateľom vyrobené a odvysielané podľa prílohy, finančné vzťahy - vzájomné fin. vzťahy, kt. vzniknú v súvislosti s prenájmom TV a vysielacej techniky, NP a fin. vzťahy, kt. vzniknú v súvislosti s výrobou a vysielaním TV relácií sa budú vysporadúvať vzájomným započítaním - vzájomné pohľadávky sa budú účtovne deklarovať formou faktúr, kt. si budú riadne vzájomne doručovať, fakt. obdobie - štvrťrok.


Podľa cit. zmluvy závažným porušením zmluvy zo strany vysielateľa sa rozumie najmä nedodržanie podmienok výroby a odvysielania relácií dohodnutých v prílohe zmluvy a na druhej strane závažným porušením zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie opakované nedostatočné poskytovanie podkladov a informácií k reláciám, ktorých výrobu a odvysielanie objednávateľ požaduje, pričom odporúčacie stanoviská k návrhu tém relácií vydáva Programová rada, ktorá je dozorným orgánom a jej úlohou je aj kontrolovať plnenie záväzkov vysielateľa vyplývajúcich zo zmluvy.


Na základe predložených faktúr za publicistické relácie (uvedený len počet a názov) nie je možné odkontrolovať či boli v štvrťroku uvedenom na faktúre v skutočnosti vyrobené a odvysielané (a ani sa nekontroluje), vzhľadom k tomu, že nie je doložená bližšia špecifikácia fakturovaných relácií (ich obsah, témy), dátum ich vysielania, výroby, ani z archívu relácií na internete, nie je možné zistiť, či boli v danom fakturačnom období skutočne vyrobené a odvysielané (neuvedené dátumy zverejnenia jednotlivých relácií).


Nedostatočná kontrola zo strany mestskej časti je aj pri dodržiavaní zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o postúpení výkonu funkcie - oprávnení a povinností prenajímateľa bytov a nebytových priestorov, účinnej od 1.5.1994 uzavretej na neurčito (ďalej „Zmluva o postúpení"), ktorou mestská časť postúpila SSDZ uzavieranie zmlúv o nájme NP Ventúrska 2 a Nedbalova 19, podľa ktorej SSDZ bude mestskej časti uhrádzať finančnú odplatu za prenechanie oprávnení prenajímateľa NP vypočítanú ako 50 % podiel zo zníženej celkovej úhrady poskytovanej nájomcom NP, ktorá sa vypočíta ako celková úhrada poskytovaná nájomcom NP znížená o vyplatenú úhradu za služby spojené s užívaním NP. Dohodou o čiastočnom ukončení zmluvy o postúpení funkcie bola ukončená platnosť Zmluvy o postúpení k uvedeným NP k 3.6.2002, od uvedeného dátumu SSDZ už nie je oprávnená dávať dotknuté NP do prenájmu tretím osobám, jej predmetom bolo aj vysporiadanie práv a povinností jej účastníkov k podnájomným vzťahom, ktoré SSDZ uzatvorila pred podpisom dohody - režim finančných vzťahov sa nemení a až do ukončenia zmluvných vzťahov bude SSDZ uhrádzať mestskej časti poplatok v súlade so Zmluvou o postúpení, pričom je uvedené, že znížená celková úhrada sa vypočíta z celkovej úhrady poskytovanej nájomcom NP zníženej o vyplatené nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním NP, čo nie je v súlade so Zmluvou o postúpení. (Podľa Prílohy Dohody na NP Ventúrska 2 - platná náj. zmluva do 28.2.2012 a na NP Nedbalova 19 - uvedení 2 nájomcovia, náj. zmluvy platné do 31.8.2002 a do 25.4.2012 - zmluva pravdepodobne podpísaná po uzavretí dohody).


V Zmluve o postúpení bola SSDZ uložená povinnosť vopred oznámiť budúceho nájomcu pred uzavretím zmluvy o nájme a zmluvu po uzavretí predložiť mestskej časti. V spisovej evidencii bola doložená len nájomná zmluva uzatvorená SSDZ na NP Ventúrska 2. Vzhľadom k chýbajúcim dokladom (písomné oznámenie budúceho nájomcu a nájomná zmluva na NP Nedbalova 19), nie je možné posúdiť, či bola uložená povinnosť dodržaná.


V súvislosti s vyššie uvedeným a na základe podkladov zasielaných SSDZ k výpočtom finančnej odplaty (posledné doručené za rok 2006) nie je možné odkontrolovať, či bola vypočítaná správne - uvedená suma jedným číslom, bez rozpísania na jednotlivé NP, označená „Tržby za nájomné celkom" (úhrady podnájomníkov SSDZ v súlade so zmluvami medzi SSDZ a podnájomníkmi), suma jedným číslom označená „Občianske nájomné uhradené MČ" (úhrady SSDZ mestskej časti v súlade so zmluvami o nájme uzatvorenými medzi SSDZ a mestskou časťou) a suma označená „Základňa pre rozúčtovanie" (podklad na vypočítanie 50 % podielu zo zníženej celkovej odplaty).


Pri všetkých NP boli overené stavy účtovných kont nájomcov, nedoplatky boli zistené u 4 nájomcov, 2 z nich už boli zaslané upomienky, 1 nedoplatok bol z dôvodu neuhradenia vyúčtovania služieb a u 1 nájomcu vznikol nedoplatok z dôvodu uhrádzania platieb mesačne a nie štvrťročne podľa zmluvy. Po termíne splatnosti predpisu boli platby uhrádzané u 10 nájomcov, z t. 5 uhrádzali max. do 1 mesiaca po termíne splatnosti, ostaní s 1-6 mesačným oneskorením.


Podľa ustanovení v uzavretých zmluvách za nedodržanie termínu platieb nájomného alebo preddavkov na služby nájomcom uplatní voči nemu prenajímateľ úrok z omeškania stanovený § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ. Podľa vyjadrenia vedúcej referátu ekonomiky zml. vzťahov v prípade neplatenia úhrad sú posudzovaní nájomcovia individuálne, vo väčšine prípadoch sú upomienky zasielané, ak je nájomca štvrťroka v omeškaní s platením (v zmluvách dohodnuté platby štvrťročne) a v prípade nezaplatenia ani na základe upomienky, vypracujú ekonomický podklad k žalobe pre právne oddelenie, ktoré pripraví návrh na žalobu, v ktorom sa uplatní úrok z omeškania.


V roku 2008 bolo riešených 148 prípadov neplatičov v celkovej sume 12 576 tis. Sk - 131 upomienok v sume 11 207 tis. Sk, 12 návrhov na žalobu v sume 1 206 tis. Sk, 1 dohoda o splátkach v sume 74 tis. Sk a 4 exekúcie v sume 89 tis. Sk. Do konca r. 2008 bolo uhradených 6 592 tis. Sk.


V ustanoveniach zmlúv o výške a splatnosti nájomného a preddavkových platieb je uvedené, že prenajímateľ je oprávnený 1x ročne počas trvania nájmu upraviť formou dodatku k zmluve výšku nájomného v súlade s medziročným rastom indexu spotrebiteľských cien oznámených ŠÚ SR za predchádzajúci rok, v prípade ak prekročí hodnotu 3 %, prenajímateľ má právo navrhnúť úpravu nájomného najviac o 3 % (v niektorých prípadoch je určené od kedy), ak nedôjde k dohode, prenajímateľ je oprávnený podľa § 48 OZ od zmluvy odstúpiť (v niektorých zmluvách z r.1999, 2002 je uvedené, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnutú výšku nájomného v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v z.n.p), pričom niektoré NP sú prenajímané na základe zmlúv uzavretých v 80 a 90-tych rokoch, (niektoré uzavreté ešte Bytovým podnikom Bratislava I), teda nemenené aj vyše 10 rokov, s nízkymi sadzbami nájomného (v niektorých uvádzané platby v Kčs).
V súvislosti s dodržiavaním § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce, sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vzhľadom k tomu, že príjmy z prenájmov NP sú významnou položkou bežných príjmov rozpočtu mestskej časti je nevyhnutné v čo najkratšom čase prehodnotiť výšky nájmov v súlade s Rozhodnutím č. 12/2008 v nájomných zmluvách, ktoré ešte neboli upravované, uzavrieť nájomné zmluvy s uchádzačmi vybratými formou verejnej obchodnej súťaže, v ktorej boli ponúknuté na prenájom voľné NP a s ostatnými voľnými NP nakladať v súlade s vnútornými smernicami mestskej časti.


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou. Kontrolovanému subjektu bola uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť písomnú správu o ich plnení.

 

Správa o výsledku kontroly-NP-príloha.xls Správa o výsledku kontroly-NP-príloha.xls (XLS, 27,5 KB)
Správa o výsledku kontroly-NP-príloha Správa o výsledku kontroly-NP-príloha (PDF, 16,69 KB)