Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

S P R Á V A
o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2009, ktorej predmetom bola kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov - kontrola poskytovania cestovných náhrad v r. 2009


V roku 2009 bola vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p. (ďalej len „zákon č. 283/2002 Z.z."), súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov mestskej časti Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „mestská časť") pri vyplácaní cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancom mestskej časti realizovaných v r. 2009. Uvedenou kontrolu boli zistené nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 283/2002 Z. z. (nedoložené pozvánky, z kt. by bol zrejmý účel, miesto a trvanie pracovnej cesty, kto bude hradiť náklady, nedôsledné vypĺňanie cest. príkazov, nesprávne vyúčtovanie cestovných výdavkov v prípade použitia vlastného motorového vozidla, nedostatky pri vyúčtovaní stravného), Zákonníka práce (nedoložené dodržiavanie ustanovenia § 57, podľa kt. môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca na pracovnú cestu len s jeho súhlasom), ďalej nedostatky v súvislosti s vykonávaním predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (neoverovanie výdavkov za cestovné predbežnou finančnou kontrolou v súlade s opatrením starostu, kt. je zabezpečované jej vykonávanie na miestnom úrade mestskej časti) a nie vždy bola doložená písomná správa o výsledku pracovnej cesty, kt. má podľa Pracovného poriadku mestskej časti podať zamestnanec svojmu bezprostredne nadriadenému ved. zamestnancovi.

Na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku boli prednostom miestneho úradu mestskej časti prijaté opatrenia, a to informovať o výsledkoch kontroly na operatívnej porade starostu a poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce chyby s cieľom vyvarovania sa obdobných chýb v budúcnosti, osobne prerokovať výsledky kontroly s každým vedúcim zamestnancom, kt. sa nedostatky týkali a zabezpečiť zosúladenie interných predpisov týkajúcich sa uvedenej problematiky.

Podľa správy o splnení vyššie uvedených opatrení predloženej prednostom miestneho úradu boli všetky splnené. Vzhľadom na to, že ich cieľom bolo vyvarovať sa chýb a nedostatkov, bola opätovne vykonaná kontrola s rovnakým zameraním ako v roku 2009, a to na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. a súvisiacich predpisov pri vyplácaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách zamestnancom mestskej časti realizovaných od začiatku roka 2010 do času vykonania kontroly, t. j. do konca augusta 2010.

Ku kontrole boli predložené všetky podklady (cestovné príkazy, pokladničné doklady) k 13 tuzemským a k 4 zahraničným pracovným cestám, na základe ktorých boli vyplatené cestovné náhrady. Okrem 3 tuzemských pracovných ciest boli v podkladoch doložené pozvánky, z ktorých bol zrejmý účel, miesto, trvanie pracovnej cesty, kto bude hradiť náklady na ubytovanie, stravu, dopravu. Chýbajúce pozvánky boli po vyžiadaní v priebehu kontroly doložené, aby mohla byť overená správnosť vyúčtovania pracovných ciest. V súlade s Pracovným poriadkom mestskej časti, podľa ktorého je zamestnanec povinný do 10 pracovných dní podať písomnú správu o výsledku pracovnej cesty svojmu bezprostredne nadriadenému ved. zamestnancovi (okrem vodiča služobného vozidla) bola doložená uvedená správa v podkladoch len k 7 tuzemským pracovným cestám.

Podľa § 57 Zákonníka práce a podľa Pracovného poriadku mestskej časti zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutné obdobie len s jeho súhlasom. Dodržanie uvedeného ustanovenia bolo doložené v podkladoch ku všetkým tuzemským, ale ani k jednej zahraničnej pracovnej ceste.
Podľa Pracovného poriadku mestskej časti, zamestnanca na pracovnú cestu v rámci SR vysiela podpísaním cestovného príkazu prednosta miestneho úradu, do zahraničia vysiela zamestnanca podpísaním príkazu starosta a podľa § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia prac. cesty, môže určiť aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Cestovné príkazy boli v súlade s uvedeným podpísané prednostom miestneho úradu, resp. starostom, v 2 prípadoch nebol uvedený dátum povolenia tuzemskej pracovnej cesty, na 4 cestovných príkazoch k tuzemským prac. cestám nebol uvedený spôsob dopravy.

Podľa § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a podľa § 14 pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, vreckové v eurách alebo v cudzej mene.

Na cestovných príkazoch k tuzemským pracovným cestám bol uvedený dátum, miesto a časy odchodu a príchodu na a z miesta rokovania, použitý dopravný prostriedok a vyčíslené náhrady, ktoré si zamestnanec nárokoval.

Na cestovných príkazoch k zahraničným pracovným cestám bol uvedený dátum a hodina nástupu a ukončenia cesty, hodina odletu a príletu, resp. prekročenia hraníc SR, (podľa § 16 zákona č. 283/2002 Z. z. pri zahraničnej prac. ceste, ktorá sa začína a končí na území SR je na vznik nároku na náhrady poskytované v eurách alebo v cudzej mene rozhodujúci čas prechodu slovenskej štátnej hranice, odlet a prílet lietadla), počet dní jej trvania, mena, vyčíslené náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste, ktoré si zamestnanec nárokoval.

Vyúčtovanie náhrad pracovných ciest bolo upravené v cestovných príkazoch zodpovedným zamestnancom na základe predložených písomných dokladov, čo bolo potvrdené jeho podpisom s uvedením dátumu. Súčasťou podkladov k pracovným cestám boli pokladničné doklady, na základe ktorých boli vyplatené zamestnancom cestovné náhrady.

Okrem 4 tuzemských pracovných ciest bol pri všetkých pracovných cestách dodržaný § 36 ods. 7 a 8 zákona č. 283/2002 Z. z., podľa kt. zamestnanec je povinný do 10 prac. dní od skončenia prac. cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad a ten je povinný do 10 pracovných dní vykonať vyúčtovanie. K tuzemským pracovným cestám boli v 2 prípadoch doložené cestovné príkazy bez dátumu predloženia vyúčtovania zamestnancom a v 4 prípadoch bez podpisu zamestnanca, kt. vyúčtovanie predložil.

Podľa § 6 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. každá finančná operácia má byť overená predbežnou finančnou kontrolou, bez overenia finančnú operáciu nemožno vykonať, alebo v nej pokračovať. Výdavky za cestovné pri tuzemských pracovných cestách neboli overené predbežnou finančnou kontrolou v 2 prípadoch a na 7 cestovných príkazoch k tuzemským pracovným cestám nebol uvedený dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly, čo nie je v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa kt. jej vykonanie potvrdzujú zodpovedné osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania.

V súlade s § 4 zákona č. 283/2002 Z. z. vyplatené cestovné výdavky boli preukázané doloženými cestovnými lístkami (vlastné motorové vozidlo nebolo použité ani pri jednej pracovnej ceste) a výdavky za ubytovanie a vedľajšie výdavky boli preukázané doloženými účtovnými dokladmi (potvrdenia o úhrade za ubytovanie, doklad o zaplatení komplexného cest. poistenia pri zahr. prac. ceste).

Stravné pri tuzemských pracovných cestách: Podľa § 5 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je stanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma 5-12 hodín, nad 12 hodín až 18 hodín, nad 18 hodín. Sumy stravného pre časové pásma boli pre rok 2010 ustanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného, účinného od 1.4.2009. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje. Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné určené podľa času trvania pracovnej cesty kráti o 25 % za bezplatne poskytnuté raňajky, o 40 % za bezplatne poskytnutý obed a o 35 % za bezplatne poskytnutú večeru z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého stravného zamestnancom vyslaným na tuzemskú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky v prípade, ak mali zamestnanci preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v plnom rozsahu. Nedostatky boli zistené pri vyúčtovaní stravného v 4 prípadoch, kedy bolo preukázane zabezpečené stravovanie čiastočne (stravné nekrátené vôbec, alebo v prípade poskytnutia 2 jedál denne, stravné vôbec neposkytnuté).

Stravné pri zahraničných pracovných cestách: Podľa § 13 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia SR a je rozdelené na časové pásma. Základné sadzby stravného boli pre rok 2010 ustanovené Opatrením Ministerstva financií SR č. 517/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 zákl. sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách, účinné od 1.1.2010 (ďalej len „Opatrenie o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste"). Podľa § 13 ods. 4, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvá v kalendárnom dni do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného, nad 6 hodín až 12 hodín patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, nad 12 hodín patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého stravného zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky.

Podľa § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

Overením u zamestnankyne referátu technického zabezpečenia oddelenia prevádzky úradu a údržby, kt. má na starosti predaj stravných lístkov na miestnom úrade bolo zistené, že ich počet bol v súvislosti s realizovanou tuzemskou pracovnou cestou zamestnancom krátený len v 1 prípade. V ostatných prípadoch uvedená zamestnankyňa nebola informovaná o účasti zamestnancov na tuzemských pracovných cestách. Z dôvodu účasti zamestnancov na zahraničných pracovných cestách boli ich počty krátené správne.

Vreckové pri zahraničných pracovných cestách: Podľa § 14 zákona č. 283/2002 Z. z. zamestnancovi patrí pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, vreckové v eurách alebo v cudzej mene vo výške od 5 % do 40 % stravného ustanoveného podľa § 13 ods. 4, t. j. zo stravného určeného podľa Opatrenia o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste v závislosti od času trvania pracovnej cesty, zo sumy nekrátenej podľa § 13 ods. 7 za preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočné, alebo v celom rozsahu.

Kontrolou vyúčtovania poskytnutého vreckového zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu neboli zistené nedostatky. Percentuálne určenie výšky vreckového bolo uvedené a schválené v cestovných príkazoch pri povolení zahraničnej pracovnej cesty.

Podľa § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a podľa § 36 ods. 6 preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením ministerstva financií (Opatrenie o sadzbách stravného pri zahr. prac. ceste).

V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona č. 283/2002 Z. z. bol všetkým zamestnancom vyslaným na zahraničnú pracovnú cestu poskytnutý preddavok na náhrady podľa tohto zákona do sumy predpokladaných náhrad. Pri vydávaní preddavkov bolo postupované v súlade s Opatrením č. 2/2010 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 4.1.2010, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou, ktoré boli v jej priebehu konzultované so zodpovednými zamestnancami.

Naďalej sa opakujú nedostatky v súvislosti s vyúčtovaním stravného pri tuzemských pracovných cestách, a to nesprávnym určením jeho výšky a neinformovaním zamestnankyne, ktorá má na starosti predaj stravných lístkov na miestnom úrade mestskej časti o účasti zamestnancov na tuzemských pracovných cestách.

Od 15.3.2010 je účinný nový Pracovný poriadok mestskej časti, povinnosť predkladať písomnú správu zo služobnej cesty v ňom ostala zachovaná a naďalej ju v mnohých prípadoch zamestnanci nepredložili.
Nedostatky pri zahraničných pracovných cestách zistené pri kontrole vykonanej v r. 2009 boli odstránené, je len potrebné doplniť do zahraničných cestovných príkazov súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu podľa § 57 Zákonníka práce a Pracovného poriadku mestskej časti. Uvedený nedostatok pri tuzemských pracovných cestách bol v r. 2010 odstránený.

Následná finančná kontrola bola ukončená prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z.. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení.