Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

S P R Á V A
o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008, ktorej predmetom bolo dodržiavanie VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

 

V roku 2008 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť") za rok 2007, pri ktorej boli zistené nedostatky v súvislosti s poukazovaním dotácií na účty žiadateľov (finančné prostriedky poukazované ešte pred podpisom zmluvy), s vyúčtovaním poskytnutej dotácie (nedodržaná povinnosť príjemcu vyúčtovať dotáciu do 15.1. nasledujúceho roka), s použitím poskytnutej dotácie (nedostatočné dokladovanie) a nezverejnený prehľad o predložených žiadostiach a poskytnutých dotáciách na internetovej stránke mestskej časti za r. 2007 (v r. 2008 tento nedostatok odstránený).

Na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bolo prednostom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad") prijaté opatrenie - pripraviť nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o poskytovaní dotácií fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov s termínom jeho predloženia na rokovanie miestneho zastupiteľstva mestskej časti v I. štvrťroku 2009 tak, aby v ňom boli uvedené podmienky jednoznačnosti účelu, na ktorý sa dotácia poskytne, presné pomenovanie výdavku, kritériá merateľnosti v závislosti od poskytnutej dotácie, posúdenie súladu skutočného použitia dotácie s účelom, na ktorý bola poskytnutá príslušne vecnou komisiou. V následne predloženej správe o plnení prijatého opatrenia bolo uvedené, že miestne zastupiteľstvo uznesením č. 14/2009 schválilo VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti, účinné od 1.4.2009 (ďalej len „VZN č. 2/2009") a podmienky navrhovaného opatrenia sú upravené v § 4 a § 5.

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2010 schváleného 8.6.2010 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 109/2010 bola vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2008 - dodržiavanie novoprijatého VZN č. 2/2009 (náležitosti žiadostí podľa § 4, vyúčtovanie poskytnutých dotácií podľa § 5 a dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok).

V roku 2009 boli v súlade s § 2 a § 3 VZN č. 2/2009 poskytnuté dotácie na aktivity v oblasti sociálnej (17 000 € - 39 žiadostí), v oblasti školstva a športu (3 000 € - 4 žiadosti), v oblasti kultúry (3 000 € - 6 žiadostí) a v oblasti životného prostredia (2 997 € - 4 žiadosti), t.j. v celkovej výške 25 997 € (uznesením č. 138/2008 z 9.12.2008 schválené v rozpočte dotácie vo výške 23 000 €, uznesením č. 79/2009 z 29.9.2009 schválená 5. zmena rozpočtu - navýšené dotácie do sociálnej oblasti o 3 000 €).

O poskytnutí dotácií rozhodlo miestne zastupiteľstvo mestskej časti na základe návrhov vecne príslušných komisií miestneho zastupiteľstva v súlade s § 4 VZN č. 2/2009 uzneseniami č. 39/2009 z 28.4.2009 v sume 17 600 €, č. 52/2009 z 23.6.2009 v sume 1 297 €, č. 80/2009 z 29.9.2009 v sume 2 700 € a č. 94/2009 z 3.11.2009 v sume 4 400 €.

Kontrolou bola preverená celá spisová agenda za rok 2009 vedená finančným oddelením miestneho úradu mestskej časti zvlášť za každú oblasť podľa jednotlivých žiadateľov.

Spis každého žiadateľa obsahoval žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť"), zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva"), platobný poukaz (účtovný doklad, na základe ktorého bola poukázaná dotácia príjemcovi) a vyúčtovanie poskytnutej dotácie (ďalej len „vyúčtovanie") spolu s priloženými kópiami účtovných dokladov o čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov.

Všetky dotácie poskytnuté v roku 2009 sú zoradené zvlášť za každú oblasť do tabuliek, ktoré sú v prílohách správy:
Príloha 1: Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti sociálnej
Príloha 2: Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti školstva a športu
Príloha 3: Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti kultúrnej
Príloha 4: Dotácie poskytnuté v roku 2009 na podporu projektov v oblasti životného prostredia.

Tabuľky obsahujú dátum podania žiadosti, meno a adresu žiadateľa, účel dotácie (podľa predmetu zmluvy), žiadanú a schválenú výšku dotácie, číslo uznesenia, ktorým bola dotácia schválená, číslo a dátum podpisu zmluvy, dátum prevodu finančných prostriedkov z účtu mestskej časti, sumu a dátum vyúčtovania, stručný popis použitia poskytnutej dotácie.

Žiadosti na r. 2009 mali byť podané podľa § 4 ods. 1 VZN č. 2/2009 najneskôr do 30.9.2009, čo v prípade 2 žiadostí nebolo dodržané (podané 7.10. a 19.10.2009).
V súlade s § 4 ods. 2 VZN č. 2/2009 centrálnu evidenciu žiadostí vedie finančné oddelenie miestneho úradu.

Kontrolou boli overované náležitosti predložených žiadostí podľa § 4 VZN č. 2/2009, podľa ktorého mala byť žiadosť podaná na príslušnom formulári, kt. je prílohou VZN a musela obsahovať presnú identifikáciu žiadateľa, bankové spojenie a číslo účtu, predmet žiadosti (účel, stručnú charakteristiku projektu, predpokladaný rozpočet), výšku požadovanej dotácie, označenie spoluorganizátorov a výšku finančnej spoluúčasti na projekte, vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti (uvedené len v 2 žiadostiach zo sociálnej oblasti, v 1 žiadosti z oblasti životného prostredia a v 5 žiadostiach z oblasti kultúry) a písomné prehlásenie žiadateľa, ktoré malo byť doložené ako povinná príloha k žiadosti, že nemá žiadne nevyrovnané záväzky voči mestskej časti, daňovému úradu, sociálnej a zdravotným poisťovniam (podľa § 3 ods. 3 VZN č. 2/2009 dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľom, kt. majú takéto záväzky).

Do účinnosti VZN č. 2/2009, t. j. do 1.4.2009 bolo predložených na tlačive podľa dovtedy platného VZN č. 2/2005 (bez povinnosti predloženia písomného prehlásenia) 32 žiadostí zo sociálnej oblasti a 4 žiadosti z oblasti kultúry. Pri uvedených žiadostiach skutočnosť, že žiadateľ nemá žiadne nevyrovnané záväzky zo strany mestskej časti overovaná nebola, pričom zmluva bola uzavretá a finančné prostriedky boli poskytnuté už v čase platnostiVZN č. 2/2009.

V čase účinnosti VZN č. 2/2009 boli predložené 2 žiadosti zo sociálnej oblasti a 2 žiadosti z oblasti životného prostredia bez predloženia písomného prehlásenia žiadateľa, že nemá žiadne nevyrovnané záväzky.

So žiadateľmi, ktorým bola miestnym zastupiteľstvom schválená dotácia bola uzatvorená zmluva, kt. návrh je podľa § 4 ods. 6 VZN č. 2/2009 jeho prílohou.

Predmetom zmluvy medzi poskytovateľom (mestská časť) a príjemcom je poskytnutie dotácie s uvedením dátumu a čísla uznesenia, ktorým bola dotácia schválená, jej výšky a účelu, na kt. bola schválená. Povinnosťou poskytovateľa je poukázať dotáciu v schválenej výške do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. dňom podpísania obidvoma zml. stranami. Povinnosťou príjemcu je použiť dotáciu výlučne podľa predmetu zmluvy najneskôr do 31.12.2009, čerpať dotáciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., umožniť prispievateľovi vykonanie kontroly použitia poskytnutých prostriedkov v jeho sídle do 5 rokov po ukončení rozpočtového roka, v kt. mu bola poskytnutá a záväzok príjemcu prezentovať poskytovateľa formou uvedenou v zmluve.

V spise každého žiadateľa, s ktorým bola uzatvorená zmluva bol doložený platobný poukaz - účtovný doklad, na základe ktorého bola poukázaná dotácia príjemcovi s uvedením jeho adresy a čísla účtu, účelu, výšky sumy, ktorá má byť vyplatená, dátumom vystavenia a podpismi osôb, ktoré vykonali predbežnú finančnú kontrolu a odsúhlasili úhradu výdavku v súlade s opatrením starostu mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite pri rozpočtovom hospodárení miestneho úradu mestskej časti a jeho preddavkových zariadení platným v r. 2009.

Povinnosť poskytovateľa podľa zmluvy poukázať dotáciu na účet príjemcu do 5 dní od nadobudnutia jej účinnosti, t.j. dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami bola okrem 1 žiadosti (dotácia poukázaná ešte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy) dodržaná vo všetkých prípadoch.

Pri kontrole vyúčtovania poskytnutých dotácií bolo overované dodržiavanie § 5 VZN č. 2/2009 a zmluvných podmienok, podľa ktorých bol príjemca dotácie povinný ju vyúčtovať do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, najneskôr však do 15.1.2010 na príslušnom formulári (príloha VZN aj zmluvy) finančnému oddeleniu miestneho úradu spolu s kópiami účtovných dokladov o čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov. Nevyčerpané finančné prostriedky bol žiadateľ povinný vrátiť na účet mestskej časti do 31.12.2009. Podľa zmluvy je príjemca dotácie povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej sumy poskytnutej dotácie za každý deň omeškania, ak v určenom termíne nevyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky, alebo zo sumy, kt. má povinnosť ako nepoužitú poskytovateľovi vrátiť.

Povinnosť vyúčtovať dotáciu najneskôr do 15.1.2010 nebola dodržaná v 7 prípadoch (zmluvná pokuta neuplatnená). Dotácia zo sociálnej oblasti (p. č. 39 - Príloha 1) vo výške 500 € bola vyúčtovaná až 3.5.2010, a to po niekoľkých urgenciách zo strany mestskej časti - elektronicky zaslané 2 žiadosti o predloženie vyúčtovania s upozornením, že povinnosť predložiť vyúčtovanie finančnému oddeleniu bola do 15.1.2010 a list z 18.2.2010 od vedúcej finančného oddelenia vo veci urgencie vyúčtovania poskytnutej dotácie, v ktorom bolo uvedené, že vzhľadom na to, že napriek predchádzajúcim urgenciám vyúčtovanie nepredložili, žiadajú o jeho predloženie najneskôr do 26.2.2010 s upozornením, že mestská časť uplatní voči združeniu pokutu podľa zmluvy.

Použitie poskytnutých dotácií (§ 5 VZN č. 2/2009) bolo overené kontrolou účtovných dokladov, porovnaním skutočného čerpania so schváleným účelom a s popisom projektu uvedeným v jednotlivých žiadostiach. V 5 prípadoch boli vzhľadom na nedostatočnosť, resp. nejasnosť vo vyúčtovaní príjemcovia dotácií zo sociálnej oblasti požiadaní v priebehu kontroly o doplnenie účtovných dokladov (doložené zoznamy zúčastnených na akciách hradených z dotácií, doložené originály k nahliadnutiu z dôvodu nečitateľnosti).

Nesúlad medzi doloženými účtovnými dokladmi a účelom, na ktorý bola dotácia podľa zmluvy poskytnutá bol zistený u týchto príjemcov dotácie zo sociálnej oblasti (Príloha 1 - uvedené poradové čísla):
- p. č. 20 - dotácia (700 €) poskytnutá na činnosť poradne a na technické vybavenie, súčasťou účtovných dokladov bola faktúra v sume 199,20 € za preklad textu do angl. jazyka (podľa vyjadrenia žiadateľa bol preložený text zverejnený na ich int. stránke pre cudzincov žijúcich v mestskej časti), o použití dotácie na technické vybavenie nedoložený žiadny účt. doklad;
- p. č. 29 - dotácia (330 €) poskytnutá na činnosť organizácie, podľa rozpočtu projektu v žiadosti mala byť použitá na prenájom priestorov na aktivity projektu, k vyúčtovaniu doložené doklady za telefónne účty a faktúra za nový telefón v sume 98,10;
- p. č. 32 - dotácia (700 €) poskytnutá na projekt podpory zamestnania pre predajcov časopisu NOTA BENE - najmä zo Starého Mesta, pričom podľa predložených dokladov (výplatné pásky, dohody o vykonaní práce) ani jeden z predajcov nebol zo Starého Mesta;
- p. č. 36 - dotácia (300 €) poskytnutá na činnosť základnej organizácie, v žiadosti uvedené, že fin. prostr. budú použité na návštevu divad. predstavení a na zabezpečenie čl. schôdze - predložené doklady za notársky poplatok (49,50 €), za autobusovú prepravu (116,00 €) - zájazd uskutočnený ešte pred predložením žiadosti na miestny úrad, zvyšok dotácie bol použitý na vstupenky na div. predstavenia;
- p. č. 39 - dotácia (500 €) poskytnutá na projekt „Mama konečne si oddýchni" - víkendy so Starým Mestom v spolupráci s odd. školstva a kultúry, v žiadosti uvedené, že projekt má 2 časti - 1. víkendový pobyt matiek z mnohodetných rodín v rekreačnom zariadení a 2. pomoc budovať vzťah rodín k miestu, kde bývajú - súčasťou prechádzky v Starom Meste mal byť odborný výklad sprievodcu.

S vyúčtovaním doložený list od predsedu združenia., v kt. bolo uvedené, že vzhľadom na to, že dotácia bola pridelená v menšom rozsahu, ako žiadali (1 500,00 €) a nepodarilo sa im zabezpečiť spolufinancovanie, 1. časť projektu nebola zrealizovaná a náhradou boli odľahčovacie služby v rodinách s chorými deťmi a pre obmedzenosť doby (fin. prostr. pridelené 29.11.2009) sa zmena konzultovala len ústne a program sa uskutočnil v redukovanom rozsahu. K vyúčtovaniu boli doložené doklady:
- za odborný výklad sprievodcu v sume 120,00 € (výd. pokl. doklad za 2 prehliadky bez podpisu príjemcu a Dohoda o vykonaní práce s dohodnutou prácou - sprevádzanie pri prehliadkach pamätihodností hist. jadrom Starého Mesta 13.12. a 20.12.2009, dĺžka trvania prehliadky 4 hod., dohodnutá odmena 15 €/hod., spolu 120 €, bez podpisu pracovníka), doložený zoznam členov mnohodetných rodín, kt. sa prehliadok zúčastnili;
- za 42,3 l PHM v sume 53,09 € (pokl. doklady od OMV Slovensko, ESSO Hainburg), uvedené, že PHM boli použité na realizáciu nákupov a ich rozvoz, dovoz detí a pod.);
- za opatrovanie detí v sume 120 € (výd. pokl. doklad za opatrovanie detí, bez podpisu schválil, Dohoda o vykonaní práce, s dohodnutou prácou - starostlivosť o deti predšk. a školského veku v rodinách a pomoc v domácnosti, vychádzky s malými deťmi, nákupy, pomoc sa poskytuje len odkázaným rodinám na pomoc - choré matky, s malými deťmi do 60 mesiacov a pod.) v termíne od 1.12.-31.12.2009, dohodnutá o odmena 1 €/hod. spolu 120 €), uvedené, že služby boli vykonávané v mnohodetnej rodine so 4 deťmi, najmladšie narodené 4/2009 s ťažko chorou matkou, aby mohla navštevovať lekára;
- pokl. doklady v celkovej sume 227,33 € (5 pokl. dokladov, z toho 4 z obchodov z Rakúska), uvedené, že bol uskutočnený nákup základných potravín, prípadne sladkostí, potraviny sa poskytli ako vianočné dary pre rodiny v Starom Meste, doložený zoznam rodín, pričom podľa doložených dokladov boli okrem ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov, sladkostí kupované napr. pančuchové nohavice-3,57 €, toaletný papier-5,47 €, pistácie-3,49 €, kešu-2,58 €, chipsy-7,33 €, feferónky-1,29 € káva-5,99 €, kanc. potreby za cca 4 €.

Z uvedeného vyplýva, že poskytnuté fin. prostriedky neboli použité v súlade s poskytnutou dotáciou, boli doložené neúplné účtovné doklady, s takmer 4 mesačným oneskorením. 

 

ZÁVER


V súlade s prijatými opatreniami na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v r. 2008 a správou o ich plnení bolo pripravené a schválené nové VZN o dotáciách, ktoré nadobudlo účinnosť 1.4.2009. Kontrolou dodržiavania novoprijatého VZN a podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti boli zistené vyššie uvedené nedostatky podrobne rozpísané v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly.

V súlade s prijatým opatrením je vo VZN č. 2/2009 uvedená podmienka posúdenia súladu skutočného použitia dotácie s účelom, na ktorý bola poskytnutá príslušne vecnou komisiou, a to v § 5 ods. 2, podľa kt. informáciu o vyúčtovaní dotácie spolu s kópiami účtovných dokladov má predložiť finančné oddelenie do 15 dní po vyúčtovaní, najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka vecne príslušným komisiám. V skutočnosti ani jedno vyúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2009 komisiám nebolo predložené.

Nedostatky v súvislosti s použitím dotácií v oblasti sociálnej na základe doložených účtovných dokladov sa nemuseli vyskytnúť v prípade, ak by pri dotáciách, ktorých účelom poskytnutia bola „činnosť" žiadateľov, bol tento účel bližšie špecifikovaný a keby boli posúdené vecne príslušnou komisiu bezprostredne po ich vyúčtovaní.

Kontrolou dodržiavania jednotlivých ustanovení VZN č. 2/2009 boli zistené nedostatky v procese predkladania žiadostí. V § 4 cit. VZN sú uvedené náležitosti, kt. žiadosť musí obsahovať, a preto v prípade, ak žiadosti neboli úplné, mali byť žiadatelia požiadaní o ich doplnenie. Z 53 schválených dotácií bolo len v 9 žiadostiach uvedené vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mestskej časti, kt. podľa § 4 ods. 3 VZN č. 2/2009 žiadosť musí obsahovať a aj zmluvy uzatvorené so žiadateľmi, kt. spôsob propagácie neuviedli vo svojich žiadostiach, ustanovenie o prezentácii poskytovateľa (t. j. ods. 4 Čl. III podľa návrhu zmluvy, kt. je prílohou VZN) neobsahujú.

Podľa § 4 ods. 6 VZN č. 2/2009 by malo finančné oddelenie vyzvať úspešného žiadateľa k podpísaniu zmluvy o poskytnutí dotácie do 10 dní od rokovania miestneho zastupiteľstva, na ktorom bolo o poskytnutí dotácie rozhodnuté. V skutočnosti boli zmluvy zo strany poskytovateľa podpisované väčšinou 20-30 dní po schválení dotácie miestnym zastupiteľstvom (viď Prílohy 1 - 4), a preto by bolo potrebné 10 dňovú lehotu v budúcnosti prehodnotiť, rovnako ako aj vyššie uvedenú povinnosť o vyhlásení propagácie mestskej časti.

Kontrolou vykonanou v r. 2008 bolo v 17 prípadoch zistené, že boli finančné prostriedky poukázané na účty žiadateľov ešte pred podpisom zmluvy, pričom v r. 2009 bol uvedený nedostatok zistený len v 1 prípade.

Nedostatky v súvislosti so zverejňovaním informácií (v r. 2007 nezverejnený prehľad o predložených žiadostiach a poskytnutých dotáciách na internetovej stránke mestskej časti) boli v roku 2009 odstránené a bolo postupované v súlade s § 6 VZN č. 2/2009.

Podľa § 5 ods. 3 VZN č. 2/2009 v prípade porušenia dohodnutých zmluvných podmienok je žiadateľ povinný bezodkladne vrátiť mestskej časti poskytnutú dotáciu v celej výške a naraz. V prípade nedostatkov, kt. boli zistené pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej Klubu mnohodetných rodín, o. z. (p. č. 39 - Príloha 1) nebolo postupované podľa cit. ustanovenia a nebola uplatnená ani zmluvná pokuta. V budúcnosti by uvedenému občianskemu združeniu dotácia už nemala byť poskytnutá.

Následná finančná kontrola bola ukončená 1.7.2010 prerokovaním správy, z ktorej bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať v stanovených termínoch opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a predložiť písomnú správu o ich splnení.

 

Prílohy dotácie poskytnuté v r. 2009.xls Prílohy dotácie poskytnuté v r. 2009.xls (XLS, 157 KB)
Prílohy dotácie poskytnuté v r. 2009.pdf Prílohy dotácie poskytnuté v r. 2009.pdf (PDF, 129,79 KB)