Správa o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2008

S P R Á V A
o výsledku kontroly splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2008


V roku 2009 bola vykonaná kontrola uplatňovania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce") - kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad") za rok 2008.

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná správa o výsledku následnej finančnej kontroly na základe ktorej boli prednostom miestneho úradu prijaté konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložená správa o ich plnení.

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II. polrok 2010 bola vykonaná kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009, ktorej predmetom bola kontrola uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohody") na miestnom úrade za rok 2008.

Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce), alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti Zákonníka práce.

Dodržiavanie jednotlivých prijatých opatrení bolo overené kontrolou spisových materiálov týkajúcich sa vzťahov zamestnancov vzniknutých na základe uzatvorených dohôd podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, účinného od 1.4.2002 (ďalej len „Zákonník práce") - Deviata časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, § 223-§ 228 a), účinných v r. 2010 a uzatvorených mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto (ďalej len „mestská časť") do konca júla 2010.

Ku kontrole boli predložené zvlášť vedené zoznamy dohôd o vykonaní práce (uzatvorené podľa § 226 Zákonníka práce), dohôd o pracovnej činnosti (uzatvorené podľa § 228 a) Zákonníka práce) a dohôd o brigádnickej práci študentov (uzatvorené podľa § 227 a § 228 Zákonníka práce), ktoré spolu s prípravou podkladov zabezpečuje podľa Organizačného poriadku miestneho úradu referát personálny a mzdový.
Za kontrolované obdobie bolo účinných 102 dohôd o vykonaní práce (ďalej len „DVP"), z t. 1 uzatvorená v r. 2009, 80 dohôd o pracovnej činnosti (ďalej len „DPČ"), z t. 30 uzatvorených v r. 2009 a 10 dohôd o brigádnickej práci študentov (ďalej len DBPŠ"), z t. 2 uzatvorené v r. 2009.

Po oboznámení sa s obsahom všetkých uzatvorených dohôd za kontrolované obdobie bolo zistené, že niektoré boli uzatvorené na rovnaký alebo podobný druh činnosti, resp. prac. úlohu, ktoré mali prakticky totožný obsah a kontrolované spisy boli vyberané s ohľadom na opakujúce sa dohodnuté prac. činnosti a zistené nedostatky. Plnenie prijatých opatrení bolo overené pri 18 DVP, 30 DPČ a 5 DBPŠ a v prípade, že bol kontrolou v roku 2009 zistený opakovaný nedostatok pri dohodách uzatvorených na rovnaký druh činnosti, resp. pracovnej úlohy, bolo plnenie prijatého opatrenia overené pri všetkých takýchto dohodách uzatvorených v r. 2010 do času vykonania kontroly.

Napriek skutočnosti, že nie je vypracovaná žiadna vnútorná smernica, ktorá by upravovala predmetnú oblasť, referátom personálnym a mzdovým bolo zavedené predkladanie Požiadaviek na uzatvorenie dohody mimo pracovného pomeru (ďalej len „požiadavka") vedúcimi zamestnancami, ktorými žiadajú o súhlas uzatvoriť konkrétnu dohodu s konkrétnym zamestnancom, v ktorých sa vopred stanovia a odsúhlasia všetky náležitosti následne uzatvorených dohôd v súlade so Zákonníkom práce. Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2008 v niektorých prípadoch požiadavky neboli predkladané, bolo prijaté opatrenie podľa ktorého ku všetkým dohodám musí byť najprv predložená požiadavka vedúcim pracovníkom, schválená vedúcou kancelárie starostu.

K všetkým dohodám overeným kontrolou boli doložené požiadavky v súlade s prijatým opatrením a predloženou správou o plnení opatrení.

V roku 2008 bola evidencia uzatvorených dohôd ktoré zabezpečovalo oddelenie školstva vedená zvlášť, čím nebolo dodržané ustanovenie § 224 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, podľa kt. je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené.

Na základe predložených všetkých spisových materiálov týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zoznamov vedených referátom personálnym a mzdovým bolo overené dodržiavanie opatrenia, podľa ktorého sa má viesť jednotná evidencia dohôd v poradí, v akom boli uzatvorené.

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, evidencia je vedená v súlade s opatrením a predloženou správou o plnení opatrení.

V roku 2008 boli uzatvorené DVP s dohodnutými pracovnými úlohami - usporiadateľská služba a ceremoniár na občianskych obradoch a slávnostiach a udržiavanie poriadku v skladoch CO v objekte domu (uvedené konkrétne sklady CO v jednotlivých DVP), pričom z ich obsahu, čo sa týka vymedzenia druhu práce je zrejmé, že na ich základe dotknutí zamestnanci vykonávali príležitostnú druhovo opakujúcu sa činnosť. Takýto charakter práce viac zodpovedá podmienkam, ktoré zákon ustanovuje pre výkon prác na základe DPČ (§ 228a Zákonníka práce) a nie DVP, predmetom ktorej má byť práca vymedzená výsledkom.

Vzhľadom na uvedené bolo prijaté opatrenie, v súlade s ktorým boli uzatvorené na obdobie 1 roka DPČ s dohodnutou pracovnou činnosťou „Usporiadateľská služba na obradoch a slávnostiach" a „Práca skladníka CO skladov (zoznam objektov). Obhospodarovanie s materiálom CO, kontrolná činnosť." Dohody s dohodnutou pracovnou činnosťou „Ceremoniár na občianskych obradoch a slávnostiach" za kontrolované obdobie uzatvorené neboli.

Zo spisových materiálov doložených ku kontrole týkajúcich sa dohôd uzatvorených v roku 2008 s dohodnutou prácou „Udržiavanie poriadku v skladoch CO v objekte domu (uvedené konkrétne sklady CO v jednotlivých DVP), obhospodarovanie skladu s materiálom CO" nebolo možné zistiť, akým spôsobom bola určená výška odmeny v jednotlivých DVP, ani správnosť jej určenia a rozsahu práce.

Na základe zistených nedostatkov bolo prijaté opatrenie, podľa ktorého výška stanovenej odmeny skladníka materiálu CO musí byť v súlade s usmernením pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce a je odstupňovaná podľa hodnoty skladovaného materiálu CO, počtom odpracovaných hodín pri skladovaní a ošetrovaní materiálu. (Odmena skladníka prostriedkov CO, skladovaných pre obyvateľov našej mestskej časti je refundovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, požiadavku na refundáciu si uplatňuje mestská časť v súlade s uzatvorenou zmluvou o výpožičke materiálu CO medzi Obvodným úradom BA , ako požičiavateľom a mestskou časťou.)

Ku kontrole bola predložená DPČ na uvedenú pracovnú činnosť, výška odmeny bola stanovená v súlade s opatrením a vyplácaná v súlade s DPČ.

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, prijaté opatrenie bolo splnené v súlade so správou o plnení opatrení.

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom za vykonanú prácu odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky; nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.

Mzdová účtovníčka vypláca odmeny za práce vykonané podľa uzatvorených dohôd na základe tzv. Príkazu k výplate odmeny (ďalej len „príkaz"), v ktorom je uvedené číslo, druh a dátum uzatvorenia dohody, meno zamestnanca, oddelenie, obdobie, výpočet, celková vyplatená suma, dátum a podpis osoby, ktorá prácu skontrolovala, dátum a súhlas s výplatou odmeny vedúceho zamestnanca a starostu mestskej časti. V roku 2008 boli doložené príkazy bez súhlasu vedúceho zamestnanca, bez podpisu zamestnanca, ktorý prácu kontroloval. K dohodám uzatvoreným na základe požiadaviek oddelenia školstva príkazy neboli doložené a odmeny boli vyplácané na základe výkazov prác, resp. výkazov o odpracovaných hodinách vypracovaných riaditeľkami MŠ.

Kontrolu prijatého opatrenia, podľa ktorého budú na podpis starostovi predkladané len také príkazy k výplate odmeny, ktoré budú riadne vyplnené, to znamená podpísané pracovníkom, ktorý prácu skontroloval a konkrétnym vedúcim pracovníkom spolu s dátumom, neboli zistené žiadne nedostatky.
Podľa § 224 ods. 2 písm. e) zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe DPČ a DBPŠ. Kontrolou bolo zistené, že v r. 2008 nebola vždy vedená evidencia pracovného času v súlade s uvedeným ustanovením vzhľadom k tomu, že na výkazoch o odpracovaných hodinách neboli zaznamenané príchody a odchody zamestnancov, ale bol uvedený len celkový počet odpracovaných hodín za deň.

V prijatom opatrení na odstránenie uvedeného nedostatku bolo upozornené na povinnosť postupovať v súlade s § 224 ods. 2 písm. e), tzn. viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, pracovníci, kt. sú zodpovední za kontrolu vykonanej práce musia preukázateľným spôsobom dokladovať opodstatnenosť mzdových nárokov.

Pri DPČ a DVP overených kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, opatrenie bolo splnené.

Všetky opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou vykonanou v roku 2009 prijaté prednostom miestneho úradu boli splnené v súlade s preloženou správou o ich plnení.

V Správe o výsledku následnej finančnej kontroly z r. 2009 bolo upozornené na potrebu aktualizovať vtedy platný Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, účinný od 1.8.2005 podľa novelizácie Zákonníka práce, účinnej od 1.9.2007 vykonanej zákonom č. 384/2007 Z. z., kde v § 223 bolo doplnené, že zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami aj dohody o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce a zároveň bol doplnený nový § 228a - Dohody o pracovnej činnosti.

Rozhodnutím č. 7/2010 starostu mestskej časti z 15.3.2010 bol vydaný Pracovný poriadok mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, účinný od 15.3.2010, v ktorom bola upravená Jedenásta časť - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§34) v súlade s vyššie cit. novelizáciou Zákonníka práce.