Správa o výsledku kontroly - VO

S P R Á V A
o výsledku kontroly správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. polrok 2009 schváleného 23.6.2009 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo“) č. 71/2009 bola vykonaná kontrola správnosti uplatňovania postupov pri zadávaní zákaziek verejným obstarávaním mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto za roky 2007 a 2008 podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).

 

Kontrolou bola preverená dokumentácia k verejným obstarávaniam realizovaným na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Staré Mesto (ďalej len „MiÚ“) v rokoch 2007 a 2008, ktorých zoznam je uvedený v Tabuľke č. 1 (Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2007) a v Tabuľke č. 2  (Zoznam kontrolovaných postupov verejného obstarávania realizovaných v r. 2008).

 

Verejným obstarávaním podľa § 2 zákona č. 25/2006 Z. z. sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov. Obec podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. je verejný obstarávateľ, ktorý je podľa § 9 ods. 1 cit. zákona povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom podľa § 9 ods. 2 pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

 

Zákazka na účely zákona č. 25/2006 Z. z. je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným, alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným, alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby (§ 3 ods. 1).

 

Podľa § 4 (Finančné limity) zákona č. 25/2006 Z. z. je zákazka v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (podľa § 5 - cena bez DPH, za kt. sa obvykle predáva rovnaký, alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky) pre obec:

1. nadlimitná, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná, alebo je vyššia ako:  pre rok 2007 -  8 392 739 Sk - na dodanie tovaru a služby, 209 937 800 Sk - na uskutočnenie stavebných prác (podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2083/2005, s účinnosťou od 1.2.2006); pre rok 2008 – 7 484 078 Sk - na dodanie tovaru a služby, 187 101 944 Sk – na uskutočnenie stavebných prác (podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1422/2007 s účinnosťou od 1.1.2008);

2. podlimitná, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia, ako finančný limit uvedený v bode 1. a súčasne rovnaká, alebo vyššia ako 2 000 000 Sk - na dodanie tovaru a služby, 12 000 000 Sk - na uskutočnenie stavebných prác;

3. podprahová, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia, ako finančný limit uvedený v bode 2. a súčasne rovnaká, alebo vyššia ako 1 000 000 Sk - na dodanie tovaru a služby, 4 000 000 Sk  - na uskutočnenie stavebných prác;

4. s nízkou hodnotou, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v bode 3. v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako kalendárny rok.

 

Podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, nie je povinný vykonávať činnosti pri ich zadávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy, výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.

 

Vzhľadom na uvedené, je stanovenie pravidiel pri získavaní predmetov zákaziek s nízkymi hodnotami v pôsobnosti verejného obstarávateľa, zákon č. 25/2006 Z. z. neustanovuje žiadne formálne postupy a verejný obstarávateľ postupuje v rámci ním stanovených pravidiel pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.

 

Plnenie povinností Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) ako verejného obstarávateľa pri použití postupov verejného obstarávania sú zabezpečované odborne spôsobilou osobou podľa § 116 zákona č. 25/2006 Z. z., okrem činností pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami pri ktorých podľa § 102 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

 

V súlade s uvedeným boli vydané Rozhodnutia starostu mestskej časti č. 7/2006, 3/2008, 6/2008 a 9/2008:

Rozhodnutie č. 7/2006 starostu mestskej časti zo 14.3.2006 o postupe mestskej časti vo veciach verejného obstarávania, účinné od 14.3.2006 (ďalej len „Rozhodnutie č. 7/2006“) - na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach mestskej časti pre zariadenia mestskej časti bez právnej subjektivity.

Rozhodnutie č. 3/2008 starostu mestskej časti z 21.4.2008 o postupe vo veciach verejného obstarávania, účinné od 21.4.2008 (ďalej len „Rozhodnutie č. 3/2008“) - na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach mestskej časti, ktoré je záväzné pre zamestnancov mestskej časti, ktorých miestom výkonu sú MiÚ a zariadenia mestskej časti bez právnej subjektivity.

Rozhodnutie č. 6/2008 starostu mestskej časti z 22.4.2008 o ustanovení metodika pre verejné obstarávanie mestskej časti, účinné od 22.4.2008 (ďalej len „Rozhodnutie č. 6/2008“), ktorým starosta ustanovil v súlade s Čl. I písm. b) Rozhodnutia č. 3/2008 Ing. Moniku Martinkovú za metodika pre verejné obstarávanie MiÚ (ďalej len „metodik“). Podľa Čl. I písm. a) a b) Rozhodnutia č. 3/2008 metodikom je odborne spôsobilá osoba, ktorá má registráciu na Úrade pre verejné obstarávanie, je ustanovená rozhodnutím starostu mestskej časti, ktorá potvrdzuje správnosť výberu metódy a postupov verejného obstarávania a dohliada nad archiváciou všetkých dokladov a dokumentov z použitého postupu verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 21 a § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. a v súlade s platnými registratúrnymi predpismi.

Rozhodnutie č. 9/2008 starostu mestskej časti z 15.5.2008 o postupe vo veciach verejného obstarávania, účinné od 15.5.2008 (ďalej len „Rozhodnutie č. 9/2008“) - na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach mestskej časti, ktoré je záväzné pre zamestnancov mestskej časti, ktorých miestom výkonu sú MiÚ a zariadenia mestskej časti bez právnej subjektivity.

 

Rok 2007

Podľa Rozhodnutia č. 7/2006 platného pre r. 2007 správca príslušnej rozpočtovej kapitoly, t. j. osoba určená vykonávaním predbežnej finančnej kontroly pre časť rozpočtu  Opatrením starostu mestskej časti o finančnej kontrole a vnútornom audite (ďalej len „správca“) predloží prednostovi MiÚ Žiadanku na zadanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (ďalej len „žiadanka“). V žiadanke je uvedený predmet obstarávania, zdôvodnenie potreby, doba na ktorú má byť zmluva uzavretá, predpokladaná hodnota (bez DPH), vyjadrenie ekonomického odd., či sú na uvedený predmet schválené finančné prostriedky v rozpočte na r. 2007, návrh členov komisie pre vyhodnocovanie ponúk, dátum a podpis predkladateľa, schválená prednostom MiÚ.

 

Každá žiadanka je posúdená odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie (uvedené vyjadrenie odborne spôsobilej osoby, dátum a podpis).

 

V prípade zadávania podprahových zákaziek sú vydané príkazy prednostu o postupe verejného obstarávania a o zriadení komisie pre posudzovanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Návrhy písomností potrebných pre použitie určeného postupu verejného obstarávania vyhotoví odborne spôsobilá osoba. Za obsah dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania a obsahujú najmä určenia technickej špecifikácie predmetu obstarávania, obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, spôsobu preukazovania finančného a ekon. postavenia uchádzača, návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatňovania je zodpovedný správca. Zverejňovanie výziev verejne prístupným spôsobom (podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z.) sa vykonáva na  internetovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli MiÚ.

 

Za zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami je podľa Rozhodnutia č. 7/2006 zodpovedný správca.

 

Výber uchádzača uskutoční správca na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu, ktorý je povinný vykonávať ak predpokladaná hodnota predmetu obstarávania pri obstarávaní tovarov a služieb prevyšuje 250 000 Sk bez DPH a pri obstarávaní stavebných prác 500 000 Sk bez DPH. Každá informácia získaná prieskumom musí byť zaznamenaná v písomnej podobe a je súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Pri prieskume trhu správca vychádza z telefonických ponúk, z cenových ponúk, cenníkov, katalógov, propagačných materiálov. Okrem uvedeného boli v r. 2007 zverejňované na internetovej stránke mestskej časti Oznámenia o verejnom obstarávaní resp. Výzvy na predkladanie ponúk. Vyhodnotenie prieskumu vykoná komisia a vyhotoví o tom Záznam z prieskumu trhu (ďalej len „záznam“). V zázname je uvedený názov predmetu obstarávania, dátum zaslania žiadosti o cenovú informáciu, resp. zverejnenie oznámenia, alebo výzvy, lehota na jej predloženie, tabuľka so zoznamom záujemcov, s ich cenovou informáciou v Sk bez DPH, vybratý záujemca s uvedeným dôvodom v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky, mená a podpisy členov komisie, dátum vyhotovenia, schválený prednostom MiÚ. Na každý predmet verejného obstarávania je uzavretá objednávka alebo zmluva v písomnej forme.

 

Podľa evidencie vedenej kanceláriou prednostu MiÚ a metodikom bolo v r. 2007 predložených 32 žiadaniek.

 

Kontrolou boli preverené dokumentácie k verejným obstarávaniam uvedeným v Tabuľke č. 1 (1 podprahová zákazka – pod poradovým číslom 13, ostatné sú zákazky s nízkou hodnotou), v kt. je uvedené poradové číslo (ďalej len „p. č.“), predmet obstarávania, druh a predpokladaná hodnota zákazky podľa žiadanky, spôsob výberu uchádzača, cenové ponuky, zmluva, resp. objednávka, uhradené faktúry. Oddelením projektov boli zadané 2 zákazky (p. č. 1, 2), oddelením prevádzky 2 zákazky (p. č. 3, 4), sociálnym oddelením 2 zákazky (p. č. 5, 6), oddelením školstva 4 zákazky (p. č. 7 – 10), kanceláriou prednostu 3 zákazky (p. č. 11 – 13), oddelením investícií 12 zákaziek  (p. č. 14 – 25).

 

Nedostatky zistené kontrolou správnosti postupov zadávania zákaziek s nízkou hodnotou: (uvádzané p. č. zákaziek podľa Tabuľky č. 1)

Overovaním dodržiavania Rozhodnutia č. 7/2006 boli zistené tieto nedostatky:
- v dokumentácii k verejným obstarávaniam nedoložené žiadanky (p. č. 3, 4), resp. doložené žiadanky neschválené prednostom, bez posúdenia odborne spôsobilou osobou a bez vyjadrenia ekonomického oddelenia (p. č. 7-10) a žiadanky bez posúdenia odborne spôsobilou osobou (p. č. 17, 19);

 – v dokumentácii nedoložené Záznamy z prieskumu trhu, teda nie je doklad o tom, na základe čoho bol vybratý dodávateľ s ktorým bola podpísaná zmluva (p. č. 21, 22, 23);

- zmluva uzavretá skôr, ako bol prednostom schválený Záznam z prieskumu trhu (p. č.15).

V súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. boli zistené nedostatky pri zákazkach: p. č. 9 - uzatvorením kúpnej zmluvy na dodávku kancelárskych potrieb bez peňažného plnenia nebolo dodržané ustanovenie § 3 ods. 1  podľa ktorého zákazka na účely zákona č. 25/2006 Z. z. je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom, kt. predmetom je dodanie tovaru;

- p. č. 17 - Zmluvy o dielo (PD a realizácia) uzavreté vo vyššej celkovej sume ako bola zaslaná cenová ponuka, čo nie je v súlade s § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa kt. uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou;

- p. č. 25 - podľa § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. zákazku nemožno rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona - všetky cenové ponuky prevyšovali hodnotu 4 mil. Sk, v podmienkach zadaných vo výzve boli zahrnuté položky, ktoré boli pri podpise zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“) z rozpočtu podľa cenovej ponuky vyčlenené (vedľ. rozpočtové náklady, klimatizácia–čiastočne realizovaná bez klimatiz. jednotiek). Cena diela podľa ZoD je 3 702 882 Sk bez DPH. Zmluvnému dodávateľovi boli uhradené faktúry v celk. sume 6 930 365,20 Sk s DPH (5 823 836,30 Sk bez DPH), t. j. celková hodnota zákazky bola prekročená o 57,3 %. Z uvedeného vyplýva, že podľa § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. bol použitý nevhodný postup zadávania zákazky, kt. vychádzal z nesprávne určenej predpokladanej hodnoty a nedostatočne zadefinovaného predmetu zákazky (§ 5). Zákazka mala byť zadaná ako podprahová, najmä z dôvodu, že predpokladaná hodnota zákazky  (4 mil. Sk bez DPH) bola na hranici finančného limitu zákazky s nízkou cenou, cenové ponuky prevyšovali výšku fin. limitu, jediným kritériom výberu bola cena, ktorá mala byť presne špecifikovaná a naviac práce sa mohli v štádiu definovania predmetu zákazky predvídať.

(Podľa § 5 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. ak je stavebná práca rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z kt. každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt vš. častí zákazky – na rekonštrukciu MiÚ schválených na r. 2007 v kapitálovom rozpočte 6 000 tis. Sk, čerpaných 350 tis. Sk, na r. 2008 schválených 9 300 tis. Sk, čerpaných 8 811 tis. Sk).

 

Overovaním dodržiavania zmluvných podmienok v zmluvách uzavretých na dodanie predmetu verejného obstarávania boli zistené tieto nedostatky:

- neuzavretý písomný dodatok podľa dohodnutých zmluvných podmienok pri zmene ceny diela z dôvodu prác naviac vykonaných v priebehu zhotovenia diela – práce naviac vyčíslené len v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (p. č. 15), alebo v  Súpisoch vykonaných prác doložených pri faktúrach (p. č. 21);

- nedodržiavanie platobných podmienok dohodnutých v ZoD – cena za zhotovenie diela platená na základe faktúr, ktoré boli vystavené inak, ako bolo dohodnuté  v ZoD (p. č. 20, 21), k faktúram doložené zoznamy vykonaných prác, pričom podľa ZoD mal byť o prevzatí časti diela spísaný a zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa podpísaný písomný protokol s uvedenou čiastkovou cenou diela a mal byť prílohou faktúry, kt. mal právo vystaviť zhotoviteľ dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní diela (p. č. 25);

- podľa Dodatku č. 1 k  ZoD (p. č. 25) potreba realizácie prác naviac, ako aj ich rozsah kt. vyplynuli zo skutočností zistených po odkrytí konštrukcií stavby, mali byť priebežne písomne odsúhlasované podľa toho, ako vznikne potreba ich realizácie a po ich odsúhlasení ocenené - v spise doložený rozpočet len na časť prác a dodávok bez podpisu zhotoviteľa a súhlasu dodávateľa v porovnaní s faktúrami uhradenými za práce navyše (uvedené v Tabuľke č. 1);

- neuplatnená zmluvná pokuta zo strany objednávateľa z dôvodu nedodržanej lehoty plnenia  dohodnutej v ZoD, neuplatnená náhrada škody u zhotoviteľa – podľa vyjadrenia vtedajšieho ved. odd. investícií (v spise doložený list prevzatý kanc. starostu) PD predpisovala búranie nenosných priečok postupne, nie naraz, aby sa predišlo príp. deformáciám, škody kt. vznikli neopatrným búraním o podlažie vyššie by mal hradiť dodávateľ aspoň čiastočne, v spise doložená Technická správa statiky pre realizácie, vypracovaná autor. inžinierom statiky podľa kt. vlastné búranie je nutné realizovať postupne od hora a vždy preveriť, že vybúravaná priečka nepodopiera žiadne horné nosné a ani nenosné horné konštrukcie (p. č. 25).

 

Nedostatky zistené kontrolou správnosti postupu zadania podprahovej zákazky: (p. č. 13 – Informačný systém,  ďalej len „IS“):  
V dokumentácii doložená „Žiadanka na zákazku s nízkou hodnotou“ so stanovenou predpokladanou hodnotou do 1 mil. Sk bez DPH, „Výzva na zaslanie ponuky na výberové konanie pre dodávku IS pre MiÚ“ zverejnená 24.7.2007, „Zápisnica z rokovania komisie pre výb. konanie pre dodávku IS“ (doložená prezenčnou listinou bez podpisov čl. komisie), v kt. je uvedené, že boli okrem zverejnenia výzvy oslovení 4 dodávatelia (o čom nie je v spise žiadny doklad), doručené 2 ponuky (nedoložené v spise), kt. boli posudzované komisiou po formálnej a obsahovej stránke, dohodnutý termín ďalšieho stretnutia, na kt. budú prizvaní zástupcovia predkladateľov ponúk, z kt. už v spise nie je doložený zápis, ani iný doklad z kt. by bolo zrejmé, na základe čoho bol zvolený ďalší postup v procese verejného obstarávania IS a prvé verejné obstarávanie zrušené  - nedoložená nová žiadanka, doložené príkazy prednostu MiÚ, kt. určil na službu IS zadávanie podprahovej zákazky a o zriadení komisie pre posudzovanie ponúk, 6.9.2007 zverejnená „Výzva na zaslanie ponuky na výberové konanie pre dodávku IS pre MiÚ“.

 

Postup, ktorý je verejný obstarávateľ povinný použiť pri zadávaní podprahových zákaziek je uvedený v § 99 - § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. Vo „Výzve na zaslanie ponuky na výberové konanie pre dodávku IS pre MiÚ“ neboli dodržané tieto ustanovenia § 99 ods. 1:  písm. b) – neboli stanovené podmienky účasti, nevyžadoval sa doklad o oprávnení podnikať, povinnosť uchádzača spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 v spojení s § 128 ods. 1 a § 155 ods. 8 a) zákona č. 25/2006 Z. z.;  písm. e) – nebola stanovená lehota, do kedy môže záujemca požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve;  písm. g) – neboli stanovené vo výzve kritériá, podľa kt. sa malo postupovať pri vyhodnocovaní ponúk; písm. j) – nebola stanovená lehota viazanosti ponúk.

 

Podľa § 99 ods. 1 písm. f) pri zriaďovaní komisie na vyhodnocovanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 40 - v spise nie je doložené čestné vyhlásenie členov komisie podľa § 40 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z..

 

V dokumentácii sú doložené Zápisnice č. 1 – č. 4 zo zasadnutí výberovej komisie na obstaranie IS, zriadenej prednostom za účelom posúdenia doručených ponúk, podľa ktorých  z 8 doručených cenových ponúk boli 2 vylúčené z dôvodu nesplnenia podmienok výzvy. Na zasadnutie komisie boli predložené externe vypracované sumarizácie hodnotení a do užšieho výberu sa dostali ponuky od 3 uchádzačov – Cora Geo, s.r.o., Trimel, s.r.o., Euroaltist Slovakia (neuvedené odôvodnenie). Z ich cenových ponúk bola na rokovanie podľa požiadaviek komisie predložená porovnávacia tabuľka ceny softwéru (vstupná investícia) a servisu (prevádzkové investície) na r. 2008 – 2011. Z hľadiska prevádzky 4 rokov bola cenovo najvýhodnejšia ponuka spol. CORA GEO, s.r.o. Úspešný uchádzač vybratý na základe tajného hlasovania.

 

Listami prednostu MiÚ z 30.10.2007 bolo nižšie uvedeným uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk, v kt. bolo uvedené, že z 8 prijatých ponúk bolo 5 vylúčených na základe nesplnenia podmienky uverejnenej vo výzve – dodávky komplexného riešenia dodávateľskou firmou (autorskou) nie formou subdodávok a uvedené nasledovné umiestnenie:                      

1. CORA GEO, s.r.o. - 1 606 500 Sk bez DPH - cena za kompletné dodanie predmetu diela podľa nimi predloženej ponuky, kt. nezahŕňa cenu za priebežnú ročnú podporu, kt. mala byť platená mestskou časťou podľa ponuky až od r. 2009 vo výške 460 000 Sk bez DPH.

2. TRIMEL, s.r.o. - 1 618 360 Sk bez DPH – cena za inštaláciu, implementáciu, zahŕňa aj cenu za upgrade ekonomického softvéru (už uhradeného na základe zmluvy), ročnú podporu aj s podporou za ekon. softwér.      
(Mestskej časti na základe ZoD č.10/02/2007 z 28.2.2007 bol dodaný Upgrade ekonom.-inform. systému IS SAMO 2007, podľa kt. cena je 370 000 Sk bez DPH (faktúra č. 1308/07 z 1.6.2007) a cena kvartálneho poplatku za servis je 120 000 Sk bez DPH. V cenovej ponuke spol. Trimel uvedené, že ekon. moduly boli na základe vyššie cit. zmluvy odovzdané, sú v plnej prevádzke na MiÚ, cenové a servisné podmienky boli stanovené v zmluve a v celkovej sumárnej ponuke nie sú zahrnuté).

3. EXPRIT, s.r.o. – 16 598 440 Sk – cena bez ročnej podpory, kt. mala byť podľa cen. ponuky 25 % z ceny dodávky (podľa zápisníc z výberovej komisie sa vyhodnocovala ponuka od firmy Euroaltist Slovakia).

Vylúčeným uchádzačom bolo listami z 30.10.2007 poslané oznámenie, že boli ich ponuky vylúčené s uvedením dôvodu.

ZoD s CORA GEO, s.r.o. je uzavretá na dobu neurčitú, predmetom zmluvy je nielen dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie ISS, ale aj činnosti po realizácii projektu (ročná podpora, špecifické požiadavky a technologické zmeny systému, kt. nie sú súčasťou ročnej podpory, dodanie služieb nad rámec dohodnutého rozsahu, kde v prípade objednávania týchto služieb sa jednotkové ceny budú riadiť platným cenníkom zhotoviteľa), čo vyplýva aj z overenia uhradených faktúr - k 16.7.2009 v prepočte na SKK uhradila MČ zhotoviteľovi CORA GEO, s.r.o. celkove 3 443 916,78 Sk s DPH, t.j. 2 894 048 Sk bez DPH, z toho:

- 339 983,00 Sk s DPH za dodanie servera a operačného systému na zákl. objednávky z 8.11.07 - podľa Čl. IX. ZoD sa mestská časť zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na zhotovenie diela, jednou z podmienok je zabezpečiť potrebné technické vybavenie pracovísk podľa prílohy č. 5 ZoD;

1 660 374,00 Sk s DPH – za dodanie licenčného a aplikačného softwéru, za dodanie služieb podľa Čl. II ZoD (cena za dodanie uvedeného predmetu zmluvy podľa Čl. IV. 2. je 1 816 148,30 Sk s DPH);

619 962,95 Sk  s DPH – za ročnú podporu - Upgrade za r. 2009 podľa Čl. III. 8. a Čl.IV. 4. ZoD (upravená koeficientom inflácie);

822 997,12 Sk s DPH – na základe objednávok, z t. 115 071,09 Sk s DPH za metodickú podporu - dodané služby nad rámec dohodnutého rozsahu definovaného v ZoD (Čl. IV.3.), 18 448,79 Sk – za školenia zamestnancov, 258 624,32 Sk – za technickú podporu a úpravy aplikačného softwéru – podľa Čl. III.8.4., podľa kt. zapracovanie špecifických požiadaviek objednávateľa a výrazných technologických zmien systému nie je súčasťou ročnej podpory a bude sa realizovať na zákl. objednávok, 430 852,92 Sk – za dodanie a inštalovanie aplikačného softwéru nad rámec ZoD  (moduly - Rybárske lístky, Správa údajov, Stavebné činnosti, Exekúcie). 

 

Vzhľadom na uvedené bol podľa § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. použitý nevhodný postup zadávania zákazky, kt. vychádzal z nesprávne určenej predpokladanej hodnoty predmetu zákazky a nedostatočne zadefinovaného predmetu zákazky (§ 5 zákona č. 25/2006 Z. z.).

 

Podľa § 99 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. – verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky, kt. sa určuje podľa § 5 vo väzbe na samotný predmet zákazky, pri definovaní predmetu zákazky je potrebné vychádzať z § 34, pričom podľa § 5 ods. 2 písm. a) do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa aj hodnota opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, podľa § 5 ods. 9 písm. b) do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na  neurčitý čas, sa zahrnie 48 násobok mesačnej platby. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o zákazku na dodanie tovaru aj služby, podľa § 5 ods. 10 predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných prác. Použitím podlimitnej zákazky a uzavretím zmluvy na dobu určitú, sa mohlo po ukončení platnosti zmluvy použiť rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. b) (služby z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv – zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon) na dodanie služby – ročná podpora, rozširovanie a úpravy počítačového programu.

 

Kontrolou bolo overené dodržiavanie zmluvných podmienok uzavretej ZoD. Podľa Čl. III. ZoD podrobný návrh harmonogramu realizácie bude súčasťou implementačného plánu, ku kt. je objednávateľ povinný sa vyjadriť do 10 prac. dní, pričom ak sa nevyjadrí v dostatočnom čase považuje sa zhotoviteľom predložený návrh za schválený a záväzný pre plnenie zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, nainštalovať a sprevádzkovať u objednávateľa celý funkčný ISS a dodať všetky služby s tým súvisiace do 31.5.2008, termíny sa môžu meniť dohodou zmluvných strán.

 

Implementačný plán zo strany zhotoviteľa bol predložený, MČ nepodpísaný, ale zaplatený (súčasť Fa č. 3591/07 z 19.12.2007), v súčasnosti sú podľa Prílohy č. 1 (Zoznam modulov aplikačného softwéru) ZoD dodané a nainštalované všetky aplikácie okrem portálu a grafického inf. systému, z nainštalovaných aplikácií nie všetky moduly sú využívané, termíny podľa ZoD neboli dodatkom menené, nie je jasné podľa akého harmonogramu realizácie sa v súčasnosti postupuje, nebol uplatnený postup podľa Čl. III.2.1. (oprávnenosť objednávateľa odstúpiť od ZoD v prípade, ak nebude súhlasiť s návrhom implementačného plánu), Čl. VII. (zmluvné pokuty a náhrady škody v prípade, že zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy po termíne uvedenom v tejto zmluve, v prípade že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť) a Čl. IX.6. (zhotoviteľ v prípade omeškania objednávateľa pri poskytovaní súčinnosti kapacitne preverí možnosti dodania predmetu zmluvy objednávateľovi a na základe kapacitného porovnania so stavom plnenia obdobných zákazok dodávaných a plnených pre iných zákazníkov, navrhne objednávateľovi najskorší možný termín pre odovzdanie, zml. strany sa dohodnú dodatkom k tejto zmluve o novom termíne odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi).

 

Rok 2008

Na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach mestskej časti bolo v r. 2008 platné Rozhodnutie č. 7/2006 (bližšie popísané v časti „Rok 2007“), od 21.4.2008 Rozhodnutie č. 3/2008 a od 15.5.2008 Rozhodnutie č. 9/2008. 

 

Podľa Rozhodnutí č. 3/2008 a č. 9/2008 je za postupy zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami zodpovedný vedúci zamestnanec, kt. predloží prednostovi MiÚ na schválenie žiadanku potvrdenú referátom rozpočtu o finančnom krytí zákazky a posúdenú metodikom.

 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami do 250 tis. Sk (tovar a služby) a do 500 tis. Sk (stavebné práce) sú v Rozhodnutí č. 3/2008 a č. 9/2008 uvedené tovary a služby pri obstaraní ktorých  sa nevyžaduje prieskum trhu a  postupy v prípade potreby prieskumu trhu, podľa ktorých zodpovedný zamestnanec určený ved. zamestnancom v žiadanke uskutoční prieskum trhu, z ktorého vyhotoví Záznam z prieskumu trhu (ďalej len „záznam“). V zázname je uvedený názov obstarávania, tabuľka s identifikáciou uchádzača, hodnotou zákazky, konečnou cenou, vybratý záujemca s odôvodnením v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky, dátum vyhotovenia, meno zamestnanca zodpovedného za prieskum trhu, schválený ved. zamestnancom.

 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami od 250 tis. Sk do 1 000 tis. Sk (tovar a služby) a od 500 tis. Sk do 4 000 tis. Sk (stavebné práce) vedúci zamestnanec navrhne v žiadanke členov komisie, kt. budú schvaľovať súťažné podmienky a vyhodnocovať ponuky. Vedúci zamestnanec zo zasadnutia a schválenia súťažných podmienok vyhotoví Zápis z komisie pre schválenie súťažných podmienok vo verejnom obstarávaní, v ktorom je uvedený názov predmetu obstarávania, zoznam a podpisy prítomných členov komisie, súťažné podmienky, na akých sa uzniesla komisia, zabezpečí po overení metodikom zverejnenie prednostom MiÚ podpísaného oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli MiÚ s uvedeným dátumom vyvesenia a zvesenia, názvom zákazky, opisom tovaru, podmienkami účasti a lehotami. Vedúci zamestnanec, alebo ním poverený zamestnanec zároveň osloví minimálne 3 podnikateľské subjekty o predloženie ponuky a vyhotoví Záznam z prieskumu trhu  - uvedená tabuľka, s názvom podnikateľského subjektu, dátumom oslovenia, dátum, meno a podpis ved. zamestnanca, alebo ním povereného zamestnanca. Komisia vyberie najvhodnejšieho uchádzača vyhodnotením predložených ponúk a vykoná o tom zápis - Vyhodnotenie prieskumu trhu, v kt. je uvedený názov obstarávania, dátum zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní, lehota na predloženie ponuky, tabuľka s identifikáciou uchádzača, hodnotou zákazky, konečnou cenou, vybratý záujemca s odôvodnením v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky, dátum vyhotovenia, zoznam a podpisy členov komisie, schválené prednostom MiÚ.

 

Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami zašle vedúci zamestnanec písomnú objednávku na dodanie zákazky, resp. zabezpečí vypracovanie návrhu zmluvy. 

 

Zadávanie zákaziek nadlimitných, podlimitných a podprahových podľa Rozhodnutí č. 3/2008 a č. 9/2008 zabezpečuje odborne spôsobilá osoba. Vedúci zamestnanec predloží prednostovi MiÚ žiadanku potvrdenú referátom rozpočtu o finančnom krytí zákazky a posúdenú metodikom. Prednosta MiÚ vydá príkaz o postupe verejného obstarávania s uvedením odborne spôsobilej osoby zodpovednej za jeho priebeh a vedúceho zamestnanca zodpovedného za prípravu súťažných podkladov a príkaz kt. zriadi komisiu na posúdenie súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk. Potrebné písomnosti pre použitie určeného postupu verejného obstarávania vyhotoví určená odborne spôsobilá osoba. Za správnosť a úplnosť podkladov, kt. sú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania je zodpovedný vedúci zamestnanec.

 

Pri zadávaní podprahových zákaziek (§ 99 zákona č. 25/2006 Z. z.) sa zverejňovanie výziev verejne prístupným spôsobom vykonáva na internetovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli MiÚ.

Podľa evidencie vedenej kanceláriou prednostu MiÚ a metodikom bolo v r. 2008 predložených 143 žiadaniek.

 

Kontrolou boli preverené dokumentácie k verejným obstarávaniam uvedeným v Tabuľke č. 2 (5 podprahových zákaziek – pod poradovými číslami 2, 3, 6, 7, 8, ostatné sú zákazky s nízkou hodnotou), v kt. je  uvedené poradové číslo (ďalej len „p. č.“),  predmet obstarávania, druh a predpokladaná hodnota zákazky podľa žiadanky, spôsob výberu uchádzača, cenové ponuky, zmluva, resp. objednávka, uhradené faktúry. Oddelením správnych činností boli zadané 2 zákazky (p. č. 1, 2), oddelením územného plánu 1 zákazka (p. č. 3), oddelením územného rozh. a stav. poriadku 2 zákazy (p. č. 4, 5), oddelením prevádzky úradu a údržby 11 zákaziek (p. č. 6 - 16), oddelením investícií 16 zákaziek  (p. č. 17 – 32).

 

Nedostatky zistené kontrolou správnosti postupov zadávania zákaziek s nízkou hodnotou: (uvádzané p. č. zákaziek podľa Tabuľky č. 2)
Kontrolou dokumentácie k verejným obstarávaniam, kt. boli zabezpečované podľa Rozhodnutia č. 7/2006 boli zistené nedostatky v súvislosti s jeho dodržiavaním pri zákazke pod p. č. 4 - zmluva o dielo uzavretá skôr ako bol vyhodnotený prieskum trhu a pri zákazke pod p. č. 19, pri kt. oznámenie o verejnom obstarávaní bolo zverejnené len na úradnej tabuli pred schválením žiadanky prednostom MiÚ.

 

Kontrolou dokumentácie k verejným obstarávaniam, ktoré boli zabezpečované podľa postupov uvedených v Rozhodnutiach č. 3/2008 a č. 9/2008, boli zistené pri ich dodržiavaní  tieto nedostatky -  žiadanka schválená prednostom až po vyhotovení Záznamu z prieskumu trhu (p. č. 20, 26, 29); nedoložený Zápis z komisie pre schválenie súťažných podmienok vo verejnom obstarávaní (p. č.18, 22, 25, 31, 28, 30, 32);  doložený Záznam z prieskumu trhu  - oslovenie min. troch podnik. subjektov bez dátumu a podpisu ved. zamestnanca (p. č. 18); v dokumentácii k verejným obstarávaniam pod p. č 5, 22, 28 nedoložený vôbec; metodikom neoverené oznámenia o verejnom obstarávaní (p. č. 5, 18, 22, 28, 30, 29, 32); v spisovej dokumentácii k p. č. 16 sú doložené cenové ponuky bez obálok a bez dátumu doručenia (nie je v súlade s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. podľa kt. verejný obstarávateľ eviduje vš. doklady a uchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy).

 

V oznámení o verejnom obstarávaní nie sú zverejnené súťažné podmienky, ani uvedené, kde a do kedy si ich môžu záujemcovia vyzdvihnúť aj napriek tomu, že boli komisiou schválené. V ponuke predloženej jediným uchádzačom sú pritom zapracované a obsahuje aj tabuľku s podrobnou špecifikáciou jednotlivých činností, tak, ako bola uvedená v súť. podmienkach doložených v dokumentácii k verejnému obstarávaniu (p. č. 5).

 

Nezverejnené oznámenie o verejnom obstarávaní, vykonaný len prieskum trhu (doložený záznam), doložená žiadanka s uvedením, že sa jednalo o haváriu a s predpokladanou hodnotou zákazky 800 tis. Sk – podľa Rozhodnutia č. 9/2008 sa nevyžaduje prieskum trhu pri havarijných opravách ak sú zadávané zákazky s nízkymi hodnotami do 500 tis. Sk (p. č. 24).

 

Podľa dokumentácie k zákazke č. 31 nie je jasné, na základe čoho boli predkladané ponuky uvedené vo Vyhodnotení prieskumu trhu, v ktorom je síce uvedený dátum zverejnenia oznámenia o verejnom obstarávaní a termín predkladania ponúk, pričom v spise nie je doložené oznámenie (na internet. stránke nezverejnené), nie je ani doložený Záznam z prieskumu trhu  - oslovenie min. troch podnik. subjektov,  doložené len maily, ktorými boli zaslané vyhodnocované cenové ponuky.

 

Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. boli zistené pri zákazkach:

-p. č. 4 - použitý nevhodný postup zadávania zákazky (§ 4), kt. vychádzal z nesprávne určenej predpokladanej hodnoty predmetu zákazky – podľa § 5 ods. 9 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký, alebo kratší ako 48 mesiacov sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy – v ZoD uzatvorenej od 7.4.2008 - 31.12.2008 neuvedená celková cena, v jej prílohe je podrobná špecifikácia jednotlivých činností s jednotkovými cenami, kontrolou faktúr uhradených v súlade so ZoD (viď. Tabuľka č. 2) bolo zistené, že k 11.9.2008 boli uhradené fa v celkovej sume 1 447 395 Sk bez DPH; 22.9.2008 zadaním zákazky s nízkou cenou (v Tabuľke č. 2 pod p. č. 5) uzavretá nová ZoD na dobu určitú do 31.12.2008, v rovnakom znení a prílohou, bez ukončenia platnosti ZoD zo 7.4.2008, na základe ktorej bola uhradená faktúra v sume 472 268,90 Sk bez DPH;

-  ZoD uzavretá ešte pred vyhodnotením prieskumu trhu – podľa § 3 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. je zákazka zmluva  s peňažným plnením uzavretá s úspešným uchádzačom - v čase uzavretia ZoD ešte nebol vybratý najvhodnejší uchádzač;

- p. č. 30 - použitý nevhodný postup zadávania zákazky (§ 4 zákona č. 25/2006 Z. z.) – vyfakturovaná cena diela podľa ZoD v znení dodatku (zmena ceny diela z dôvodu prác nad rámec ZoD)  4 502 959 Sk bez DPH  - vzhľadom k tomu, že predpokladaná hodnota zákazky (3 627 234 Sk bez DPH) sa približovala k fin. limitu, kt. stanovuje použitie vyššej formy postupu zadávania zákazky a vzhľadom k tomu, že sa jednalo o stavebné práce (predpoklad prác naviac), mala byť použitá podprahová zákazka;

- p. č. 10 – 12 – podľa § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. verejný obstarávateľ nesmie rozdeliť zákazku, ani zvoliť spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona – na základe predpokladanej hodnoty predmetu zákaziek pod uvedenými poradovými číslami boli zabezpečené prieskumom trhu ako zákazky s nízkou hodnotou, spočítaním celkových cien jednotlivých zákaziek podľa uzavretých kúpnych zmlúv (spolu 420 tis. Sk) nie je prekročený fin. limit pre zákazky s nízkou hodnotou, tzn. že uvedeným postupom nebolo porušené vyššie cit. ustanovenie zákona č. 25/2006 Z. z.  Ale vzhľadom na to, že verejné obstarávanie bolo robené v rovnakom čase, zmluvy boli uzavreté na rovnaké obdobie, v 2 prípadoch s jedným dodávateľom, a keďže predmet zákazky čo do obsahu a rozsahu nekonkretizuje zákon č. 25/2006 Z. z., to je v kompetencii verejného obstarávateľa, kt. by mal vychádzať z podrobného opisu zákazky a nie zo spoločného slovníka obstarávania (CPV, číselný kód by mal byť priradený až následne už k opísanému predmetu zákazky), samostatným predmetom zákazky nemusí byť len jeden druh tovaru, ale aj skupina tovarov, pričom pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti, by bolo vhodnejšie urobiť 1 verejné obstarávanie na zákazku, kt. predmetom by bolo dodanie kancelárskych potrieb, poprípade zvlášť na kancelársky papier a kancelárske potreby.

-  p. č. 14, 15 - na základe predpokladanej hodnoty predmetu zákaziek pod uvedenými poradovými číslami boli zabezpečené ako zákazky s nízkou hodnotou, spočítaním celkových cien jednotlivých zákaziek podľa uzavretých kúpnych zmlúv (spolu 300 tis. Sk) nie je prekročený fin. limit pre zákazky s nízkou hodnotou, tzn. že uvedeným postupom nebolo porušené ustanovenie zákona č. 25/2006 Z. z. cit. vyššie pri p. č. 10 – 12. Podľa zoznamov požadovaných tovarov pri uvedených zákazkach, na základe kt. boli predkladané cenové ponuky a uzatvorené kúpne zmluvy s rovnakým dodávateľom a na rovnaký čas (medzi dezinf. prostr. napr. položky Vanisch, odmasťovač podlahy) a na základe rovnakých dôvodov, ako boli uvedené pri p. č. 10 - 12, by bolo rovnako vhodnejšie urobiť 1 verejné obstarávanie na dodanie zákazky, kt. predmetom by boli čistiace, dezinfekčné prostriedky, toaletné potreby.

Na zákazky pod p. č. 10,11,13,14,15 vybratý 1 dodávateľ, ktorým sú vystavované faktúry zvlášť na kancelársky papier (p. č. 10)  a ostatný tovar spolu (p. č. 11,13,14,15).

- p. č. 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31 - podľa § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. zákazku nemožno rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona, podľa § 5 ods. 4 cit. zákona ak je stavebná práca rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z kt. každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt vš. častí zákazky – na PD a rekonštrukciu DJ a MŠ Javorinská  schválených na r. 2008 v kapitálovom rozpočte 20 700 tis. Sk (12 000 tis. Sk schválených uznesením č. 107/2007, kt. bol schválený rozpočet na r. 2008, uznesením č. 42/2008 z 24.6.2008 schválená III. zmena rozpočtu – zvýšené výdavky na 20 700 tis. Sk), čerpaných 20 247 tis. Sk – ako vyplýva z uvedeného bola stavebná práca rozdelená na niekoľko zákaziek a pri všetkých bol použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou. 1.4.2008 uznesením č. 51/2008 miestne zastupiteľstvo mestskej časti vzalo na vedomie informáciu o rekonštrukcii objektu Javorinská 9, s tým, že náklady na rekonštrukciu stavebnej časti boli plánované vo výške 12,5 mil. Sk bez DPH a termín ukončenia rekonštrukcie objektu mal byť do konca augusta 2008 - stavebná práca bola rozdelená s odôvodnením dodržať tento stanovený termín. MŠ Javorinská zahájila svoju činnosť v septembri 2009.
 
Dodržanie zmluvných podmienok v zmluvách uzavretých na dodanie predmetu verejného obstarávania, a to oprávnenosť zhotoviteľa vystaviť faktúru, t. j. až po dokončení a odovzdaní diela a podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, dodržanie termínu ukončenia diela a či mala byť uplatnená zmluvná pokuta objednávateľom v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela nebolo možné overiť, vzhľadom k tomu, že v dokumentácii neboli doložené preberacie protokoly ( p. č. 18, 19, 25).

 

Postupované podľa dohodnutých zmluvných podmienok nebolo pri ZoD k zákazke: - p. č. 27 - k ZoD podpísaný Dodatok č. 1 na základe dohody zmluvných strán vzhľadom na vykonanie objednávateľom odsúhlasených naviac prác, termín ukončenia prác nebol menený - v spise doložený protokol o odovzdaní stav. prác podľa pôvodnej ZoD v neskoršom termíne, ako bolo zmluvne dohodnuté, nie je doložený ani protokol o odovzdaní staveniska (nie je možné posúdiť či stavenisko bolo odovzdané v súlade so ZoD), zmluvná pokuta neuplatnená, v spise nie je doložený protokol o odovzdaní za práce navyše podľa dodatku;

- p. č. 28 - podľa ZoD po ukončení a prevzatí diela, vrátane vš. revíznych správ a po vykurovacej skúške, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 95 % dohodnutej ceny, zadržaných         5 % po dodaní užívateľského rozhodnutia, v spise nie je doložené kolaudačné rozhodnutie, ani preberací a odovzdávací protokol, doložený „Záznam o odovzdaní dokladov“ s poznámkou objednávateľa, že chýba kolaudačné rozhodnutie a uvedený dátum, kedy bude dodané, vystavená a uhradená 1 faktúra v cene podľa ZoD, nie je možné overiť čas plnenia dohodnutý v ZoD a opodstatnenosť neuplatnenia zmluvnej pokuty.
Ešte pred podpisom zmluvy zhotoviteľom vyčíslené práce naviac (v spise doložený e-mail od zhotoviteľa) nezahrnuté v ZoD. Podľa zmluvy všetky zmeny nad rámec predmetu zmluvy budú riešené dodatkami k zmluve. Dodatok k zmluve neuzavretý, vystavená objednávka na práce a sumu podľa cit. mailu na základe žiadanky odsúhlasenej prednostom a s vyjadrením metodika, že sa jedná o práce naviac, kt. môže vykonať len pôvodný dodávateľ.

- p. č. 30 - podľa zápisu o odovzdaní stavby doloženého v dokumentácii nebol dodržaný termín odovzdania vykonaného diela podľa ZoD v znení dodatku a zmluvná pokuta nebola uplatnená;

- p. č. 31, 32 - podľa dokladov doložených v spisoch neboli dodržané termíny ukončenia diela dohodnuté v ZoD, dodatky z dôvodu zmeny termínu neboli uzavreté, zmluvné pokuty neboli uplatnené, v spise nie je doložený zápis o odovzdaní staveniska ani žiadny doklad v súvislosti s požiadaním dodávateľa o poskytnutie súčinnosti, nie je možné posúdiť dôvod nedodržania termínu odovzdania predmetu zmluvy (podľa ZoD je objednávateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť dodávateľovi o kt. tento požiada písomne, v prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je dodávateľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo ZoD).

 

Nedostatky zistené kontrolou správnosti postupu zadávania podprahových zákaziek:           
(uvádzané p. č. zákaziek podľa Tabuľky č. 2)

Kontrolou dokumentácie k verejným obstarávaniam, kt. boli zabezpečované podľa Rozhodnutia č. 7/2006 boli zistené nedostatky v súvislosti s jeho dodržiavaním pri zákazke pod p. č. 2 - doložená žiadanka bez schválenia prednostom MiÚ, bez vyjadrenia ekonom. odd. či sú na uvedený predmet schválené finančné prostriedky v rozpočte na r. 2008, Záznam z prieskumu trhu bez schválenia prednostom MiÚ, vzhľadom na nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky neboli vydané príkazy prednostu o postupe verejného obstarávania a o zriadení komisie .

Nedostatky v súvislosti s dodržiavaním zákona č. 25/2006 Z. z. boli zistené pri zákazkach:

- p. č. 2 - použitý nevhodný postup zadávania zákazky (§ 4), kt. vychádzal z nesprávne určenej predpokladanej hodnoty predmetu zákazky (§ 5) – predpokladaná hodnota určená vo výške 850 000 Sk bez DPH,  použitý postup zadania zákazky s nízkou cenou, uzavretá ZoD v cene 1 952 650 Sk bez DPH,  uhradené faktúry v celkovej sume podľa ZoD.
Postup, ktorý je verejný obstarávateľ povinný použiť pri zadávaní podprahových zákaziek je uvedený v § 99 - § 101 zákona č. 25/2006 Z. z. Vo Výzve na predkladanie ponúk vzhľadom na použitie nevhodného postupu zadávania zákazky neboli dodržané ustanovenia       § 99 ods. 1: písm. b) – na splnenie podmienok účasti sa nevyžadovala povinnosť uchádzača spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 v spojení s § 128 ods. 1 a § 155 ods. 8 a) zákona č. 25/2006 Z. z., písm. e) – nebola stanovená lehota, do kedy môže záujemca požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve, písm. g) – neboli stanovené vo výzve kritériá,  podľa kt. sa malo postupovať pri vyhodnocovaní ponúk, písm. j) – nebola stanovená lehota viazanosti ponúk.

- p. č. 3  - zmluva s uchádzačom uzavretá 2 dni po zaslaní oznámenia o výsledku – podľa § 45 ods. 2 verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným  uchádzačom najskôr 14. deň odo dňa odoslania oznámenia.

- p. č. 2, 3 - podľa § 99 ods. 1 písm. f) pri zriaďovaní komisie na vyhodnocovanie ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 40 - v spisoch  nie je doložené čestné vyhlásenie členov komisie podľa § 40 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.

- p. č. 6 - podľa § 45 ods.1 zákona 25/2006 Z. z. uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou ponukou – cenová ponuka od úspešného uchádzača za  upratovacie služby v obj. Heydukova 25 – 7 106,00 Sk/mesiac bez DPH,  v uzavretej ZoD je uvedená cena 7 506,00 Sk/mesiac bez DPH;

- nesprávne určená predpokladaná hodnota predmetu zákazky (§ 5 zákona č.25/2006 Z.z.), vzhľadom k tomu, že do hodnoty predmetu zákazky pri určení predpokladanej ceny neboli zahrnuté ceny za niektoré služby a cena za hygienický tovar - pôvodná ZoD zmenená dodatkom - doplnené dodávanie hygienického tovaru špecifikovaného v prílohe, do rozsahu upratovacích služieb v objekte objednávateľa MiÚ Vajanského nábr. a Medená ul. doplnené dokladanie hygienického tovaru do zásobníkov a dávkovačov, dodávanie sáčkov do odpadkových košov a ich výmena podľa potreby, zmenená cena za upratovacie práce z pôvodných 64 071,00 Sk/mesiac na 65 650,00 Sk/mesiac, doplnená cena 500,00 Sk/výkon upratovacie práce staromestská sieň (bola súčasťou predpokladanej ceny, len nebola zahrnutá v pôvodnej ZoD).


Podľa § 5 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. sa do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, kt. neudáva celkovú cenu, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy a podľa ods. 10 predpokladaná hodnota zákazky zahŕňajúca dodávku  tovaru aj poskytnutie služby sa vypočíta ako celková hodnota tovaru a celková hodnota služby bez ohľadu na ich podiely - vzhľadom k tomu, že dodatkom sa zmluva rozšírila o služby a tovary, kt. v nej pôvodne neboli zahrnuté a bola zvýšená cena za predmet zákazky je potrebné dodržať počas platnosti zmluvy (24 mesiacov) finančný limit, na základe kt. bol použitý postup zadávania zákazky, aby nedošlo ku konaniu v rozpore s pravidlami verejného obstarávania a všeobecne s princípmi verejného obstarávania. Od začiatku platnosti zmluvy (od 1.9.2008) do času kontroly boli mestskou časťou uhradené faktúry (vrátane služieb a dodávky tovaru za august 2009) v celk. sume 994 731,93 Sk bez DPH (viď. Tabuľka č. 2).

-  p. č. 7  - v súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie bola 16.10.2009 zaslaná informácia o uzavretí zmluvy, v ktorej je uvedená celková hodnota  zákazky 1 950 000,00 Sk bez DPH. Od začiatku platnosti zmluvy  t.j. za 10 mesiacov  boli mestskou časťou uhradené faktúry v celk. sume 944 943,47 Sk bez DPH, čo je 48,5 % z celkovej hodnoty zákazky. Vzhľadom na uvedené, je potrebné sledovať, aby počas platnosti zmluvy nebol prekročený finančný limit, na základe kt. bol použitý postup zadávania zákazky, aby nedošlo ku konaniu v rozpore s pravidlami verejného obstarávania a všeobecne s princípmi verejného obstarávania.

-  p. č. 6, 7, 8  - nedodržanie ustanovenia § 99 ods. 1 písm. h) podľa kt. ver. obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom: p. č. 6  - vo výzve stanovená lehota uzavretia zmluvy  - 28.8.2008, ZoD uzavretá 2.9.2008; p. č. 7  - vo výzve stanovená lehota uzavretia zmluvy  - 28.8.2008, ZoD uzavretá 8.10.2008; p. č. 8 - vo výzve stanovená lehota uzavretia zmluvy  - 5.10.2008, ZoD uzavretá 16.12.2008.

 

Postupované podľa dohodnutých zmluvných podmienok nebolo pri zákazke pod p. č. 8  - podľa Zmluvy o dodávke stravovacích poukážok sa mestská časť zaväzuje počas platnosti zmluvy, t. j. 24 mesiacov objednať u dodávateľa stravné poukážky, kt. celkový počet nepresiahne 83 150 kusov, zmluvné strany sa dohodli, že mesačná objednávka nepresiahne 4 600 ks stravných poukážok – za 6 mesiacov boli uhradené faktúry v celkovej sume 85 320,00 € (2 570 350,32 Sk, konv. kurz 1 € = 30,1260 Sk) , t. j. za 28 440 ks lístkov (nominálna hodnota 1 stravovacej poukážky - 3,00 €), priemerne za 1 mesiac 4 740 ks,  pričom v 6. mesiaci zakúpených 4 860 ks lístkov,  a v 8. a 9. mesiaci zakúpených po 5 920 ks lístkov. V súlade s § 92 ods. 2  zákona č. 25/2006 Úradu pre verejné obstarávanie bolo 17.12.2009 zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania – podlimitné zákazky, v kt. je uvedená celková hodnota zákazky 7 483 500 Sk.

 

Vzhľadom na uvedené, je potrebné sledovať, aby počas platnosti zmluvy nebol prekročený finančný limit, na základe kt. bol použitý postup zadávania zákazky, aby nedošlo ku konaniu v rozpore s pravidlami verejného obstarávania a všeobecne s princípmi verejného obstarávania. (Z celk. počtu 83 150 kusov predstavuje 28 440 ks zakúpených stravných poukážok za 6 mesiacov od platnosti zmluvy 34,3 %).

 

Záver

Kontrolou boli zistené nedostatky v súvislosti s dodržiavaním Rozhodnutí starostu o postupe vo veciach verejného obstarávania aj napriek tomu, že táto vnútorná smernica na zabezpečenie realizácie zákona č. 25/2006 Z. z. v podmienkach mestskej časti je podrobne vypracovaná a nedodržiava sa ani povinnosť uložená smernicou odovzdať po skončení obstarávania zákazky všetky doklady a dokumenty metodikovi, kt. má dohliadať nad ich archiváciou v súlade s § 21 a § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

Použitie postupov vo verejnom obstarávaní závisí od toho, ako je určená predpokladaná hodnota zákazky, ktorú verejný obstarávateľ stanovuje vo vzťahu k definovanému predmetu zákazky.

 

Nedostatky v súvislosti s použitím nevhodného postupu verejného obstarávania sú z dôvodu nedostatočne zadefinovaného predmetu zákazky, v súvislosti s čím dochádza počas realizácie predmetu zákazky k zmenám už uzatvorených zmlúv z dôvodu prác, tovarov a služieb navyše nezahrnutých do pôvodných zmlúv, k zmene hodnoty zákazky a k  prekročeniu výšky finančného limitu uplatneného v súvislosti s použitým postupom zadávania zákazky.

 

Zmluvy, kt. predmetom je dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa pravidelne opakujú (napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné potreby) sú uzatvárané na krátke časové obdobie, po ukončení ich platnosti je potrebné nové verejné obstarávanie (pracné, veľa položiek), a preto by bolo efektívnejšie a transparentnejšie zrealizovať verejné obstarávanie, kt. výsledkom by bola zmluva uzavretá na dlhšie časové obdobie, aj keď použitím iného postupu zadávania zákaziek ako s nízkou hodnotou, poprípade s použitím hospodárnejšieho a transparentnejšieho  elektronického obstarávania.

 

Najčastejším nedostatkom pri dodržiavaní zmluvných podmienok je nedodržiavanie lehôt plnenia dohodnutých v zmluvách a neuplatňovanie sankcií z toho vyplývajúcich.

 

Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané nedostatky zistené kontrolou.

 

Následná finančná kontrola bola ukončená 9.10.2009 prerokovaním správy. O prerokovaní správy bola vypracovaná zápisnica, čím bola splnená povinnosť kontrolného orgánu podľa § 22 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole  a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolovanému subjektu bola v súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. v z. n. p. v zápisnici o prerokovaní správy uložená povinnosť prijať do 30.10.2009 opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný zoznam a do 31.12.2009 predložiť písomnú správu o ich splnení.

 

Zoznam kontrolovaných postupov VO realizovaných v r. 2007 a 2008.xls Zoznam kontrolovaných postupov VO realizovaných v r. 2007 a 2008.xls (XLS, 1,12 MB)
Zoznam kontrolovaných postupov VO realizovaných v r. 2007 a 2008.pdf Zoznam kontrolovaných postupov VO realizovaných v r. 2007 a 2008.pdf (PDF, 114,58 KB)